Cố định Lipase

6 53 0
  • Loading ...
1/6 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 20/11/2019, 01:09

LIPASE IMMOBILIZATION ITOSAN-FE3O4 BY MICROSPHERE CH PROCESS AND APPLICATION Tạo hạt Cố định Enzyme Ứng dụng NGUYÊN TẮC CỐ ĐỊNH TẠO HẠT Hạt nano từ tính Fe3O4 từ hỗn hợp muối sắt FeCl2.4H2O FeCl3.6H2O 3g Fe3O4 Khuấy 30 phút nhiệt độ phòng Chitosan: dẫn xuất Chitin 0.5g Chitosan + 50ml CH3COOH 0.2M CỐ ĐỊNH ENZYME LIPASE đệm phosphate: pH=7,5 20ml dung dịch glutaraldehyde 2% 20ml “chitosan- Fe3O4 20ml enzyme lipase nồng độ 2g/l a ) b ) ỨNG DỤNG XÚC TÁC PHẢN ỨNG CHUYỂN VỊ ESTER GIỮA TRIACYLGLYCEROL (MỠ TRUNG TÍNH) VÀ METHANOL TRONG SẢN XUẤT BIODIESEL TỪ DẦU THỰC VẬT VÀ MỠ ĐỘNG VẬT THANK YOU ... CH3COOH 0.2M CỐ ĐỊNH ENZYME LIPASE đệm phosphate: pH=7,5 20ml dung dịch glutaraldehyde 2% 20ml “chitosan- Fe3O4 20ml enzyme lipase nồng độ 2g/l a ) b ) ỨNG DỤNG XÚC TÁC PHẢN ỨNG CHUYỂN VỊ ESTER... Tạo hạt Cố định Enzyme Ứng dụng NGUYÊN TẮC CỐ ĐỊNH TẠO HẠT Hạt nano từ tính Fe3O4 từ hỗn hợp muối sắt FeCl2.4H2O FeCl3.6H2O 3g Fe3O4 Khuấy 30 phút nhiệt độ phòng Chitosan: dẫn xuất Chitin 0.5g... ỨNG DỤNG XÚC TÁC PHẢN ỨNG CHUYỂN VỊ ESTER GIỮA TRIACYLGLYCEROL (MỠ TRUNG TÍNH) VÀ METHANOL TRONG SẢN XUẤT BIODIESEL TỪ DẦU THỰC VẬT VÀ MỠ ĐỘNG VẬT THANK YOU
- Xem thêm -

Xem thêm: Cố định Lipase, Cố định Lipase

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn