Hoàn thiện tổ chức kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm trong các doanh nghiệp thuộc tập đoàn hoá chất việt nam

231 41 0
  • Loading ...
1/231 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 13/11/2019, 08:54

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ TÀI CHÍNH HỌC VIỆN TÀI CHÍNH - NGƠ QUANG HÙNG HỒN THIỆN TỔ CHỨC KẾ TỐN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TRONG CÁC DOANH NGHIỆP THUỘC TẬP ĐỒN HỐ CHẤT VIỆT NAM LUẬN ÁN TIẾN SĨ KINH TẾ Hà Nội, Năm 2018 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ TÀI CHÍNH HỌC VIỆN TÀI CHÍNH - NGƠ QUANG HÙNG HỒN THIỆN TỔ CHỨC KẾ TỐN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TRONG CÁC DOANH NGHIỆP THUỘC TẬP ĐỒN HỐ CHẤT VIỆT NAM Chuyên ngành: Kế toán Mã số : 62.34.03.01 LUẬN ÁN TIẾN SĨ KINH TẾ NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: PGS.TS TRƯƠNG THỊ THỦY GS.TS NGUYỄN QUANG QUYNH Hà Nội, Năm 2018 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan cơng trình nghiên cứu riêng Các số liệu, kết luận án trung thực chưa công bố cơng trình khác Tác giả luận án NGƠ QUANG HÙNG i LỜI MỞ ĐẦU CHƯƠNG 1: LÝ LUẬN VỀ TỔ CHỨC KẾ TỐN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TRONG CÁC DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT 17 1 Cơ sở lý luận tổ chức kế toán chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm doanh nghiệp 17 1.1.1 Các quan điểm tổ chức kế tốn chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm doanh nghiệp 17 1.1.2 Các nhân tố ảnh hưởng tổ chức kế tốn chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm………… 19 1.1.3 Ngun tắc tổ chức kế tốn chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm doanh nghiệp sản xuất 22 1.1.4 Nhiệm vụ tổ chức kế tốn chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm doanh nghiệp sản xuất .23 1.1.5 Ý nghĩa tổ chức kế tốn chi phí sản xuất tính giá thành doanh nghiệp sản xuất 24 Nội dung tổ chức kế toán chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm doanh nghiệp sản xuất .26 1.2.1 Tổ chức máy kế toán .26 1.2.2 Tổ chức kế toán chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm góc độ kế tốn tài 28 1.2.3 Tổ chức kế tốn chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm góc độ kế tốn quản trị…… 40 Tổ chức kế tốn chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm số nước giới học kinh nghiệm cho Việt Nam 70 1.3.1 Tổ chức kế tốn chi phí giá thành theo hệ thống kế toán Mỹ 70 1.3.2 Tổ chức kế tốn chi phí giá thành theo hệ thống kế toán Pháp 73 1.3.3 Bài học kinh nghiệm tổ chức kế tốn chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm Việt Nam 75 ii CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG VỀ TỔ CHỨC KẾ TỐN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TRONG CÁC DOANH NGHIỆP THUỘC TẬP ĐOÀN HÓA CHẤT VIỆT NAM .78 Tổng quan Tập đồn Hóa chất Việt Nam .78 2.1.1 Quá trình hình thành phát triển Tập đồn Hóa chất Việt Nam .78 2.1.2 Cơ cấu tổ chức quản lý Tập đồn Hóa chất Việt Nam 81 2.1.3 Đặc điểm sản xuất kinh doanh doanh nghiệp Tập đồn Hóa chất ảnh hưởng đến tổ chức kế tốn chi phí sản xuất tính giá thành doanh nghiệp thuộc Tập đồn Hố chất 85 2.1.4 Khung pháp lý Việt Nam tổ chức cơng tác kế tốn chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm 88 2 Thực trạng tổ chức kế tốn chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm doanh nghiệp thuộc Tập đồn Hóa chất Việt Nam 91 2.2.1 Thực trạng tổ chức máy kế toán doanh nghiệp thuộc Tập đồn Hóa chất………… 91 2.2.2 Thực trạng tổ chức kế tốn chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm góc độ kế tốn tài 93 2.2.3 Thực trạng tổ chức kế tốn chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm góc độ kế tốn quản trị 98 Đánh giá thực trạng tổ chức kế tốn chi phí sản xuất tính giá thành sản sản phẩm doanh nghiệp thuộc Tập đồn Hóa chất Việt Nam 108 2.3.1 Ưu điểm 108 2.3.2 Tồn nguyên nhân chủ yếu 109 CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP HỒN THIỆN TỔ CHỨC KẾ TỐN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TRONG CÁC DOANH NGHIỆP THUỘC TẬP ĐỒN HĨA CHẤT VIỆT NAM .114 Định hướng phát triển ngành hố chất u cầu phải hồn thiện tổ chức kế tốn chi phí sản xuất tính giá thành sản sản phẩm doanh nghiệp thuộc Tập đồn Hóa chất Việt Nam .114 3.1.1 Mục tiêu, định hướng phát triển ngành hoá chất thời gian tới 114 iii 3.1.2 Yêu cầu hoàn thiện tổ chức kế tốn chi phí sản xuất tính giá thành sản sản phẩm doanh nghiệp thuộc Tập đồn Hóa chất Việt Nam 115 Nội dung hoàn thiện tổ chức kế tốn chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm doanh nghiệp thuộc Tập đồn Hóa chất Việt Nam 117 3.2.1 Hồn thiện mơ hình tổ chức máy kế tốn doanh nghiệp thuộc Tập đồn Hóa chất .117 3.2.2 Hồn thiện tổ chức cơng tác kế tốn chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm góc độ kế tốn tài 120 3.2.3 Hoàn thiện tổ chức cơng tác kế tốn chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm góc độ kế tốn quản trị 125 3 Điều kiện thực giải pháp 153 3.3.1 Về phía nhà nước quan chức 153 3.3.2 Về phía doanh nghiệp thuộc tập đồn hóa chất 154 KẾT LUẬN 156 DANH MỤC CÔNG TRÌNH ĐÃ CƠNG BỐ 159 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 160 PHỤ LỤC 160 iv DANH MỤC SƠ ĐĨ Sơ đồ 1.1: Mơ hình kế tốn tài kế tốn quản trị chi phí kết hợp .27 Sơ đồ 1.2: Mơ hình kế tốn tài kế tốn quản trị chi phí tách biệt 28 Sơ đồ 1.3: Sự vận động chi phí sản phẩm chi phí thời kỳ DN 48 Sơ đồ 1.4: Dòng chi phí hệ thống tính giá thành theo trình sản xuất 63 Sơ đồ 1.5: Sơ đồ kế tốn chi phí theo hệ thống kế tốn Mỹ (Kế tốn chi phí theo đơn đặt hàng) 72 Sơ đồ 1.6: Sơ đồ kế tốn chi phí theo hệ thống kế tốn Mỹ (Kế tốn chi phí theo trình sản xuất) 73 Sơ đồ 1.7: Sơ đồ kế tốn chi phí theo hệ thống kế toán Pháp .75 Sơ đồ 2.1: Cơ cấu tổ chức quản lý tập đồn hóa chất 83 Sơ đồ 2.2: Cơ cấu tổ chức máy quản lý công ty CP 84 Sơ đồ 2.3: Cơ cấu tổ chức máy quản lý công ty TNHH MTV 85 Sơ đồ 2.4: Mô hình kế tốn tài kế tốn quản trị kết hợp doanh nghiệp sản xuất thuộc Tập đồn Hóa chất .92 Sơ đồ 2.5: Quy trình luân chuyển chứng từ doanh nghiệp thuộc Tập đồn Hóa chất Việt Nam 94 Sơ đồ 3.1: Mơ hình kế tốn tài kế tốn quản trị chi phí kết hợp 120 Sơ đồ 3.2: Sơ đồ quy trình lập dự tốn chi phí sản xuất 128 Sơ đồ 3.3: Quy trình tổ chức thu thập thông tin tương lai 131 Sơ đồ 3.4: Chi phí sản xuất theo mơ hình ABC công ty Cao su Sao Vàng 139 v DANH MỤC ĐỒ THỊ Đồ thị 1.1: Mối quan hệ biến phí mức độ hoạt động 50 Đồ thị 1.2: Mối quan hệ định phí tuyệt đối mức độ hoạt động 51 Đồ thị 1.3: Mối quan hệ định phí cấp bậc mức độ hoạt động 51 Đồ thị 1.4: Ước tính chi phí theo phương pháp đồ thị phân tán 54 DANH MỤC BẢNG Bảng 2.1: Một số tiêu kinh tế tập đồn hóa chất Việt Nam .81 Bảng 2.2: Trích danh mục tài khoản CPSX 97 Bảng 2.3: Bảng định mức hao phí nguyên vật liệu trực tiếp .100 Bảng 3.1: Dự toán sản xuất phân lân thành phẩm năm 2018 130 Bảng 3.2: Phân loại CP theo cách ứng xử chi phí .133 Bảng 3.3: Báo cáo kiểm sốt chi phí 142 Bảng 3.4: Báo cáo quản trị chi phí sản xuất chung .142 Bảng 3.5: Báo cáo quản trị chi phí sản xuất chung theo phân xưởng 142 Bảng 3.6: Báo cáo phân tích biến động chi phí nguyên vật liệu trực tiếp 144 Bảng 3.7: Báo cáo phân tích biến động chi phí nhân cơng trực tiếp 145 Bảng 3.8: Báo cáo phân tích biến động chi phí sản xuất chung 145 Bảng 3.9: Báo cáo phân tích biến động chi phí sản xuất cơng ty CP phân lân nung chảy Văn Điển 147 LỜI MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Trong năm gần đây, doanh nghiệp Việt Nam phải đối mặt với cạnh tranh gay gắt kinh tế thị trường q trình tồn cầu hố diễn ngày sâu rộng Ngành hóa chất nước ta ngành non trẻ, trải qua 40 năm phát triển trưởng thành có đóng góp đáng kể cơng phát triển kinh tế, xã hội đất nước Tuy nhiên, điều kiện hội nhập kinh tế xu hướng tất yếu đòi hỏi doanh nghiệp phải không ngừng cải tiến, áp dụng khoa học kỹ thuật công nghệ nhằm nâng cao suất lao động, tăng chất lượng sản phẩm, hạ chi phí giảm giá thành Đặc biệt thông tin chi phí sản xuất giá thành thơng tin đặc biệt quan trọng Thơng tin xác, kịp thời sở giúp nhà quản trị phân tích, đánh giá hiệu sản xuất định đắn hợp lý kinh doanh Vì vậy, việc tổ chức kế tốn chi phí sản xuất giá thành cách khoa học hợp lý cho doanh nghiệp có ý nghĩa to lớn mặt thực tiễn Doanh nghiệp thuộc ngành hóa chất đa phần doanh nghiệp sản xuất vật chất với sản phẩm phong phú đa dạng liên quan đến nhiều ngành từ y tế, nông nghiệp, xây dựng, giao thông… đến công nghiệp Nếu doanh nghiệp sử dụng vốn tiết kiệm làm cho giá thành sản phẩm khơng ngừng hạ thấp khơng có ý nghĩa to lớn với ngành mà có ý nghĩa to lớn với kinh tế quốc dân Trong điều kiện Việt Nam, việc quản lý kế tốn doanh nghiệp thuộc Tập đồn Hóa chất chưa tốt, vật tư, lao động, tiền vốn nhiều lãng phí, cần kiểm tra, giám sát, quản lý chặt chẽ yếu tố đầu vào Với chức phương sách cho việc quản lý tài doanh nghiệp, kế tốn cần làm tốt cơng tác kế tốn chi phí sản xuất giá thành sản phẩm doanh nghiệp Xuất phát từ lý luận thực tiễn, nghiên cứu sinh chọn Đề tài “Hoàn thiện tổ chức kế tốn chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm doanh nghiệp thuộc Tập đồn Hóa chất Việt Nam” Tổng quan nghiên cứu Các cơng trình nghiên cứu nước ngồi: Naughton-Travers, Joseph P (2009) nghiên cứu “Activity-Based Costing: The new Management Tool” đề cập đến thơng tin tính ưu việt phương pháp kế tốn chi phí theo hoạt động Theo tác giả, phương pháp tập hợp chi phí theo phương pháp ABC bao gồm tồn chi phí phát sinh kỳ (chi phí sản xuất, chi phí bán hàng chi phí quản lý doanh nghiệp) phân bổ dựa mức thực tế cho hoạt động mức đóng góp cho hoạt động vào trình sản xuất tiêu thụ sản phẩm Như việc vận dụng phương pháp ABC phân bổ chi phí mang lại kết xác cho loại sản phẩm, điều giúp ích nhiền cho nhà quản trị việc định [34] Michael R Kinney & Cecily A Raiborn (2011), nghiên cứu “Cost Accounting: Foundations and Evolutions” đề cập đến kế tốn chi phí sản xuất góc độ: thuật ngữ chi phí sản xuất, đo lường, nhận diện loại chi phí, chi phí sở hoạt động, phương pháp tính giá thành theo đơn đặt hàng, theo quy trình sản xuất, phương pháp phân tích chi phí làm sở định sản xuất hay xác định giá bán Theo tác giả, thơng tin chi phí sản xuất thơng tin vơ quan trọng doanh nghiệp sản xuất nay, bối cảnh hội nhập ngày sâu rộng, trình cạnh tranh ngày gay gắt thơng tin chi phí sản xuất định sống doanh nghiệp Do vậy, cần phải có khái niệm, phương pháp đo lường, nhận diện phân tích chi phí cách xác hoạt động sản xuất doanh nghiệp [32] Alkinson, Kaplan & Young (2012), nghiên cứu “Management accounting” đề cập đến khía cạnh kế tốn quản trị, bao gồm: khái niệm 3382 3383 3384 334 QL 3382 3383 3384 3389 621.8 2758000 6617500 882300 8293000 165900 559450 74600 8528100 15160000 2021350 10651200 213000 791400 105500 42300 66270 26528096 3786554 14957200 4213720 28653469 119980000 14583000 31311200 3981280 319997018 238903104 841064355 TK 621.1 621.2 152.1 208721943 264800 823000 109700 3214000 6246200 832800 7301900 146000 423100 56400 8945109 18061365 36270 657900 1300300 173400 3200000 64000 239500 31950 193000 484400 64600 1081700 21600 74000 9900 331900 875600 116750 1243000 24900 99400 13300 15947700 31507000 4200900 31770800 635400 2186850 291650 22170 6600 8700 180420 1580002 108496413 1296246 214 2413 1111 141 LC Cộng 45000000 3517000 14447200 2418080 824746305 359888832 30423656 1827200 268200 952200 83440 1645000 303960 228295665 6903999 1261634 621.3 621.4 621.5 621.7 621.8 540845739 19262359 30423646 109023245 13510473 369966201 90334302 26283987 2873494 8776648 318351 113835 2297751 150120 6485730 12738200 66789786 12738200 1042833 621.9 621.11 164980000 18100000 77878200 11268680 4053369958 10305631101 1031836930 1738200 621.13 103183693 01 152.2 152.3 152.4 22998892 4215157779 621689225 58058734 1042833 17064186 152.5 71815 71815 4912783686 153 Tổng TK 334 3382 3383 3384 3389 Tổng 2110218328 622.1 137900000 2758000 6617500 882300 661200 148157800 913685434 622.2 426405150 8528100 15160000 2021350 1430220 452114600 33650497 30423656 622.3 13241250 622.4 264800 823000 109700 630400 14438750 TK 627.1 627.2 1522 1524 1525 153 334 QL 3382 3383 3384 3389 214 2413 1111 141 4119862 26220810 4960123 11908690 8293000 165900 559450 74600 42300 2036767 660528 Tổng 22693885 10651200 213000 791400 105500 66270 119980000 14583000 14957200 31311200 4213720 3981280 75473355 207007760 627.3 627.4 1180885103 534353 2708229 207594 2974265 1042833 622.5 160700000 622.7 3289900 622.8 9651500 622.9 1659330 3214000 6246200 832800 452500 170993000 657900 1300300 173400 120200 35030600 193000 331900 484400 875600 64600 116750 42400 64570 10393500 17917550 627.5 627.7 627.8 622.11 627.9 1890116 1140912 11930171 7301900 146000 423100 45000000 36270 3517000 14447200 2418080 3200000 64000 239500 31950 22170 1081700 21600 74000 9900 6600 1243000 24900 99400 13300 8700 1827200 268200 88270879 5630850 952200 83440 2222840 1645000 303960 3329560 741947 4912783686 849045800 381935244 4053369958 622.13 797390200 101971346 88 15947700 31507000 4200900 2400600 849045800 627.11 62.13 Cộng 8046745 28022250 4960123 46532746 31770800 635400 2186850 291650 180420 164980000 18100000 65140000 11268680 381935244 Phụ lục 2.7: Công ty Cao su Sao Vàng DỰ TỐN CHI PHÍ NGUN VẬT LIỆU TRỰC TIẾP STT 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 Tên vật tư Đơn vị tính CSTN loại kg CSTN loại kg CSTN loại Cao su SBR 1712 Cao su SBR 01 Cao su SBR 1502 Cao su tái sinh Xúc tiến DM Xúc tiến CZ Xúc tiến D Lưu huỳnh Ôxit kẽm Ôxit sắt Ôxit titan Axit Stearic Phòng lão4020 Phòng lão RD Phòng lão D Chất hỗn lưu CTP Chất hố dẻo Nhựa thông Nhựa đường BaSo4 Bột tan Dầu flexon 845 Dầu flexon 112 Parafin kg kg kg kg kg kg kg kg kg kg kg kg kg kg kg kg kg kg kg kg kg kg lít lít kg Than đen N330 kg Than đen N556 kg Số lượng 2496725,7 3929509,2 533526,93 684068,77 251453,40 10777,42 2830,40 89214,72 87653,33 62783,78 245617,73 318694,24 107612,70 24947,89 179950,51 84855,34 98512,98 1872,98 71573,32 65571,75 61100,26 57409 73,28 100594,80 14338,78 487853,43 103153,05 1408009,5 482509,60 Đơn giá Thành tiền 5400 13482318834 2300 9037871206 2540 1490 3500 2400 2154 1254 1400 6320 3215 1555 2350 1295 4532 6185 2310 4100 3260 2150 1750 2410 3670 890 5400 3200 5050 1355158402 1019262467 880086900 25865808 6096681,6 111875258,9 122714662 396793489,6 789661002 495569543,2 252889845 32307517,55 815535711,3 524830277,9 227564983,8 7679218 233329023,2 140979262,5 106925455 138355690 268937,6 89529372 77429412 1561130976 520922902,5 1200 1689611436 1400 675513440 30 …………… ……… ……… ………… ………… Cơng ty Cao su Sao Vàng DỰ TỐN CHI PHÍ SẢN XUẤT CHUNG Chỉ tiêu Chi phí ngun vật liệu Chi phí nhân viên phân xưởng Chi phí khấu hao BHXH, BHYT, BHTN, KPCĐ Chi phí dụng cụ Chi phí dịch vụ mua ngồi Chi phí tiền khác Thành tiền 2.582.435.176 516.487.030 6.546.295.318 172.162.343 445.995.111 789.435.156 89.345.235 Phụ lục 2.8 Báo cáo sản xuất Đơn vị: Bộ phận: BÁO CÁO DỰ BÁO VẬT TƯ THEO KẾ HOẠCH SẢN XUẤT, KINH DOANH Tháng Quý Năm Danh Tên, Đơn vị Nhu cầu Số tồn Số cần Kế Đã sử Số điểm quy tính kho nhập bổ hoạch dụng chưa vật tư cách thực tế sung sử vật tư dụng A B C Kế toán trưởng (Ký, họ tên) Phụ trách phận báo cáo (Ký, họ tên) Ngày tháng năm Người lập (Ký, họ tên) Đơn vị: Bộ phận: BÁO CÁO TIẾN ĐỘ SẢN XUẤT Tháng Quý Năm M ã số Sản phẩ m Đơ n vị tính A B C Kế hoạch Thực tế Chênh Tỷ lệ (%) Ý kiến sản xuất thực lệch Số Ch Số Ch Số Ch Số Ch Kiế Nhậ lượn i lượn i lượn i lượn i n n xét g phí g phí g phí g phí nghị 10 Tổn g cộng Phụ trách phận báo cáo (Ký, họ tên) Kế toán trưởng (Ký, họ tên) Ngày tháng năm Giám đốc (Ký, họ tên) Đơn vị: Bộ phận: BÁO CÁO SẢN XUẤT Tháng Quý Năm Đơn vị tính đ Chỉ tiêu A A - Khối lượng hoàn thành tương đương - Khối lượng hoàn thành - Khối lượng dở dang cuối kỳ + Nguyên vật liệu trực tiếp + Nhân cơng trực tiếp + Chi phí sản xuất chung Cộng B - Tổng hợp chi phí xác định giá thành đơn vị sản phẩm - Chi phí dở dang đầu kỳ - Chi phí phát sinh tháng Tổng cộng chi phí Giá thành đơn vị sản phẩm hồn thành C - Cân đối chi phí - Nguồn chi phí đầu vào + Chi phí dở dang đầu kỳ + Chi phí phát sinh kỳ - Phân bổ chi phí (đầu ra) + Giá thành khối lượng sản phẩm hồn thành + Chi phí dở dang cuối kỳ + Nguyên vật liệu trực tiếp + Nhân công trực tiếp + Chi phí sản xuất chung Tổng số Khối lượng tương đương Ngun Chi phí Nhân cơng vật liệu sản xuất trực tiếp trực tiếp chung Đơn vị: Bộ phận: BÁO CÁO GIÁ THÀNH Tháng Quý Năm Đơn vị tính đ … Tổng cộng Chỉ tiêu A Chi phí nguyên liệu, vật liệu trực tiếp Chi phí nhân cơng trực tiếp Chi phí SX chung Giá thành SX sản phẩm hồn thành Chi phí bán hàng phân bổ Chi phí quản lý DN phân bổ Ý kiến nhận xét - Nguyên nhân - Kiến nghị Sản phẩm Sản phẩm (Bộ phận, lĩnh (Bộ phận, lĩnh vực) vực) Kỳ Kỳ Kỳ Kỳ Kỳ Kỳ trước KH Thự trước K Thự trước KH Thự c H c c hiện … … … … Phụ lục 3.1 Đơn vị: Bộ phận: BÁO CÁO SẢN XUẤT Tháng Q Năm (Phương pháp bình qn) Đơn vị tính đ Chỉ tiêu A A - Khối lượng hoàn thành tương đương - Khối lượng hoàn thành - Khối lượng dở dang cuối kỳ + Nguyên vật liệu trực tiếp + Nhân cơng trực tiếp + Chi phí sản xuất chung Cộng B - Tổng hợp chi phí xác định giá thành đơn vị sản phẩm - Chi phí dở dang đầu kỳ - Chi phí phát sinh tháng Tổng cộng chi phí Giá thành đơn vị sản phẩm hồn thành C - Cân đối chi phí - Nguồn chi phí đầu vào + Chi phí dở dang đầu kỳ + Chi phí phát sinh kỳ - Phân bổ chi phí (đầu ra) + Giá thành khối lượng sản phẩm hồn thành + Chi phí dở dang cuối kỳ + Nguyên vật liệu trực tiếp + Nhân công trực tiếp + Chi phí sản xuất chung Tổng số Khối lượng tương đương Ngun Chi phí Nhân cơng vật liệu sản xuất trực tiếp trực tiếp chung Bộ phận: BÁO CÁO TIẾN ĐỘ SẢN XUẤT Tháng Quý Năm Mã số Sản phẩm Đơn vị tính A B C Kế hoạch sản xuất Số Chi lượng phí Thực tế thực Số Chi lượng phí Chênh lệch Số lượng Chi phí Tỷ lệ (%) Số lượng Chi phí Ý kiến Nhận xét Tổng cộng Phụ trách phận báo cáo (Ký, họ tên) Kế toán trưởng (Ký, họ tên) Ngày tháng năm Giám đốc (Ký, họ tên) Kiến nghị 10 Đơn vị: Bộ phận: BÁO CÁO NĂNG SUẤT LAO ĐỘNG Tháng Quý Năm Kế hoạch Đối tượng sử dụng A - Sản phẩm (bộ phận) Tổng cộng Số công Đơn giá Thành tiền x Kế toán trưởng (Ký, họ tên) Đơn vị tính: đ Thực So sánh KH/TH Ý kiến Tỷ lệ (%) Chênh lệch Nhận xét, Số Đơn Thành Kiến nghị, Số Đơn Thành nguyên công giá tiền Công Tiền biện pháp nhân công giá tiền 10 11 12 13 x x Ngày tháng năm Người lập (Ký, họ tên) 58 Phụ lục 3.3 Đơn vị: SỔ THEO DÕI PHÂN BỔ CHI PHÍ SẢN XUẤT Tên tài khoản Ngày…tháng…năm STT Chứng từ Diễn giải TK đối ứng Số tiền Đối tượng phân bổ 59 Đơn vị: BÁO CÁO PHÂN TÍCH CHI PHÍ SẢN XUẤT Ngày…tháng…năm Khoản mục chi phí Dự tốn Số tiền Thực tế Phân tích Chênh lệch Ghi 60 Đơn vị: BÁO CÁO PHÂN TÍCH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM Ngày…tháng…năm Tên sản phẩm Cộng Số lượng sản phẩm Dự Thực Chênh Tổng giá thành Dự Thực tế Chênh tốn tốn tế lệch lệch Phân tích Ghi ... pháp kế tốn chi phí theo hoạt động Theo tác giả, phương pháp tập hợp chi phí theo phương pháp ABC bao gồm tồn chi phí phát sinh kỳ (chi phí sản xuất, chi phí bán hàng chi phí quản lý doanh nghiệp)... diện chi phí, xây dựng định mức lập dự tốn chi phí, phân bổ, xác đinh chi phí phân tích chi phí Tác giả có khảo sát thực tế, phân tích định lượng, đánh giá thực trạng kế tốn quản trị chi phí doanh. .. giá thành sản phẩm doanh nghiệp 1.1.1 Các quan điểm tổ chức kế toán chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm doanh nghiệp Trong doanh nghiệp công tác tổ chức kế tốn tập hợp chi phí sản xuất giá
- Xem thêm -

Xem thêm: Hoàn thiện tổ chức kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm trong các doanh nghiệp thuộc tập đoàn hoá chất việt nam , Hoàn thiện tổ chức kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm trong các doanh nghiệp thuộc tập đoàn hoá chất việt nam , CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG VỀ TỔ CHỨC KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TRONG CÁC DOANH NGHIỆP THUỘC TẬP ĐOÀN HÓA CHẤT VIỆT NAM, PHẦN II: CHI PHÍ SẢN XUẤT KINH DOANH TÍNH THEO YẾU TỐ

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn