Phương hướng và giải pháp hoàn thiện kế toán doanh thu tại công ty cổ phần tập đoàn VINA

94 56 0
  • Loading ...
1/94 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/11/2019, 23:19

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH ĐỖ THỊ THU THẢO PHƯƠNG HƯỚNG VÀ GIẢI PHÁP HỒN THIỆN KẾ TỐN DOANH THU TẠI CƠNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐỒN VINA Chun ngành Mã số : Kế toán – Kiểm toán : 60.34.30 LUẬN VĂN THẠC SỸ KINH TẾ NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: PGS – TS BÙI VĂN DƯƠNG Thành phố Hồ Chí Minh, tháng 12/2010 LỜI CAM ĐOAN Tơi xin cam ñoan luận văn thạc sỹ kinh tế tơi tự viết ra, sau hướng dẫn người hướng dẫn khoa học tham khảo tài liệu có liên quan Các ý kiến ñược trình bày nội dung ñề tài chưa ñược cơng bố cơng trình nghiên cứu khác Người viết cam ñoan ĐỖ THỊ THU THẢO LỜI CẢM ƠN Tơi xin chân thành cảm ơn: Phó Giáo Sư, Tiến Sỹ BÙI VĂN DƯƠNG tận tình hướng dẫn, góp ý động viên tơi hồn thành luận văn Quý Thầy, Cô giáo giảng viên Đại học kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh giảng dạy từ kiến thức bản, ñến kiến thức chun sâu để từ giúp tơi hồn thành đề tài Ban lãnh ñạo nhà trường quý Thầy, Cô, giáo vụ Khoa Đào tạo sau Đại học, trường Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh, đạo tạo điều kiện cho tơi có hội hồn thành luận văn Ban giám đốc, Kế tốn trưởng cơng ty Cổ phần Tập đồn Vina giúp đỡ tơi công tác thu thập liệu thực tế ñơn vị Một lần nữa, xin chân thành cảm ơn tất quý vị, xin kính chúc quý vị ñược nhiều sức khỏe Người viết lời cảm ơn ĐỖ THỊ THU THẢO MỤC LỤC LỜI MỞ ĐẦU trang Chương 1: Sơ lược thương mại ñiện tử số ảnh hưởng thương mại ñiện tử đến cơng tác kế tốn trang 1.1 Sơ lược thương mại ñiện tử trang 1.1.1 Khái niệm thương mại ñiện tử trang 1.1.2 Một số ñặc trưng thương mại ñiện tử trang 1.1.3 Các hình thức hoạt động thương mại điện tử trang 1.1.4 Phân loại mơ hình kinh doanh TMĐT trang 1.1.5 Ưu nhược ñiểm TMĐT trang 15 1.2 Một số ảnh hưởng TMĐT đến cơng tác kế tốn trang 16 Kết luận chương trang 24 Chương 2: Thực trạng TMĐT Việt Nam thực tiễn kế toán doanh thu cơng ty CP Tập đồn Vina trang 25 2.1 Thực trạng TMĐT Việt Nam……………………….trang 25 2.2 Một số quy ñịnh liên quan đến kế tốn doanh thu mơi trường thương mại ñiện tử Việt Nam………trang 30 2.3 Khái qt chung cơng ty Cổ phần Tập đồn Vina Việt Nam (viết tắt VNG)……………………………….trang 34 2.2.1 Giới thiệu VNG trang 34 2.2.2 Các sản phẩm VNG…………………………….trang 35 2.3 Thực tiễn kế toán Doanh thu VNG trang 41 2.3.1 Trò chơi trực tuyến trang 41 2.3.2 Dịch vụ web trang 44 2.3.3 Chợ trực tuyến trang 47 2.4 Một số nhận xét, ñánh giá cách hạch toán VNG trang 48 2.5 Những vấn ñề khác có ảnh hưởng ñến hoạt ñộng VNG trang 49 Kết luận chương trang 53 Chương 3: Phương hướng giải pháp hoàn thiện trang 54 3.1 Về phương thức kinh doanh trang 54 3.1.1 Đối với game online trang 54 3.1.2 Đối với dịch vụ web trang 55 3.1.3 Đối với chợ ñiện tử trang 56 3.2 Về ghi nhận doanh thu trang 56 3.2.1 Đối với game online trang 56 3.2.2 Đối với dịch vụ web trang 65 3.2.3 Tính khả thi ảnh hưởng cách ghi nhận doanh thu ñối với BCKQHĐKD trang 66 3.2.4 Ghi nhận doanh thu mở rộng hình thức kinh doanh trang 69 3.3 Các vấn ñề khác trang 75 3.3.1 Thanh toán trực tuyến trang 75 3.3.2 Quy ñịnh pháp luật dư luận xã hội trang 75 Kết luận chương trang 77 KẾT LUẬN CHUNG trang 78 NHỮNG CHỮ VIẾT TẮT AOL : America Online (cơng ty cung cấp internet tồn cầu có trụ sở Mỹ) B2B : Business to Business B2C : Business to Consumer B2G : Business to Government C2C : Consumer to Consumer CNTT : Công nghệ thông tin EITF : Emerging Issues Task Force EITO : European Information Technology Observatory EU : European Union EDIFACT : Electronic Data Interchange For Administration, Commerce and Transport FASB : Financial Accounting Standards Board GAAP : Generally Accepted Accounting Principles IAS : International Accounting Standards ISO : International Organization for Standardization SAB : Staff Accounting Bulletin SEC : Securities & Exchange Commission SWIFT : Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication TMĐT : Thương mại ñiện tử UNCTAD : United Nations Conference on Trade and Development VAS : Vietnamese Accounting Standards VN : Việt Nam VNG : Cơng ty Cổ phần Tập đồn Vina WTO : World Trade Organisation XML : eXtensible Markup Language -1- LỜI MỞ ĐẦU • Tính cấp thiết đề tài: Khi internet xuất mở ñường cho bùng nổ lĩnh vực cơng nghệ cao đặc biệt công nghệ lĩnh vực truyền, nhận xử lý thơng tin với tốc độ cao Cơng nghệ cao vào hầu hết lĩnh vực ñời sống, tất nhiên việc kinh doanh, thương mại thiếu ñược Ngày nay, thương mại ñiện tử phát triển mạnh mẽ, ñặc biệt nước phương Tây, Việt Nam mơ hình ngày phát triển với thuận lợi nhanh chóng, tiết kiệm chi phí, mở thêm kênh phân phối Tuy nhiên, ñối với kế toán, việc ghi nhận nghiệp vụ kinh tế gặp khơng khó khăn cách thức hoạt ñộng bán hàng cung cấp dịch vụ ngày ña dạng ñặc biệt với hỗ trợ cơng nghệ thơng tin Các hình thức bán hàng qua mạng, tốn dùng thẻ điện tử đời mang lại nhiều tiện ích làm nảy sinh vấn ñề liên quan ñến thời ñiểm ghi nhận doanh thu xác ñịnh giá trị doanh thu ñược ghi nhận giao dịch thương mại điện tử Chuẩn mực kế tốn Việt Nam số 14 “Doanh thu thu nhập khác” ñã hướng dẫn vấn ñề liên quan ñến doanh thu phát sinh yếu tố tất yếu văn chưa thể ñáp ứng kịp nhu cầu hạch tốn doanh nghiệp có hoạt động thương mại điện tử Vậy khó khăn việc ghi nhận doanh thu mà họ ñang gặp phải chưa ñược hướng dẫn rõ ràng thống Cơng ty Cổ phần Tập đồn Vina doanh nghiệp hoạt ñộng thương mại ñiện tử Việt Nam Với nhu cầu thiết yếu có thống nhất, hướng dẫn cho nghiệp vụ ghi nhận doanh thu thương mại điện tử nên tơi đề xuất nghiên đề tài: “Phương hướng giải pháp hồn thiện kế tốn doanh thu cơng ty Cổ phần Tập đồn Vina” -2- • Mục đích nghiên cứu: Với ñặc ñiểm ñem lại ñiều kiện thuận lợi cho việc mở rộng hình thức kinh doanh, loại hình thương mại điện tử đời phát triển Việt Nam với nhu cầu có hướng dẫn cho đặc thù loại hình doanh nghiệp xét thấy Bộ Tài cần thiết phải có thêm hướng dẫn dành riêng cho thương mại ñiện tử giúp cho việc hạch toán doanh thu đơn vị khơng bị lúng túng thống đơn vị có hoạt động Sau nghiên cứu, ñề tài tài liệu ban ñầu dùng ñể tham khảo cho trình nghiên cứu đưa hướng dẫn cách hạch tốn doanh thu tình khó xác định dựa vào chuẩn mực kế toán Việt Nam số 14 thông tư 89/2002/TT-BTC ngày 09/10/2002 hướng dẫn chuẩn mực • Đối tượng nghiên cứu: Đề tài nghiên cứu hoạt ñộng phát sinh doanh thu theo loại hình thương mại điện tử bán hàng trực tuyến, trao ñổi quảng cáo, thẻ dịch vụ cho nhiều lần sử dụng, dịch vụ cho thuê quảng cáo với phương pháp ghi nhận chúng Tuy nhiên với thời gian ñiều kiện hạn chế ñề tài nghiên cứu tìm giải pháp hồn thiện phương pháp ghi nhận doanh thu Công ty Cổ phần Tập đồn Vina • Phương pháp nghiên cứu: Đề tài ñược tiến hành dựa sở vật biện chứng, vào ñiều kiện thực tế cơng ty cổ phần Tập đồn Vina, khảo sát nhằm phát tình khó xử lý, lúng túng cách hạch tốn, phân tích thuận lợi, khó khăn doanh nghiệp hạch toán doanh thu tình từ tổng hợp, phân tích ñề xuất ý kiến, phương hướng giải -3- pháp hồn thiện kế tốn doanh thu thương mại điện tử cụ thể Công ty Cổ phần Tập đồn Vina • Những đóng góp luận văn: Luận văn đề cập đến loại hình hoạt động ngày phổ biến xu hướng tất yếu theo đà phát triển cơng nghệ thơng tin Thơng thường văn hướng dẫn ñời sau khơng theo kịp tình hình thực tế, lẽ ñó thực tế thường diễn biến phức tạp ñặt vấn ñề cần ñược nghiên cứu giải Đề tài “Phương hướng giải pháp hoàn thiện kế tốn doanh thu cơng ty Cổ phần Tập ñoàn Vina ” ñược tiến hành nghiên cứu sẽ: - Là tài liệu tham khảo cho Bộ Tài ban hành hướng dẫn ghi nhận doanh thu ñiều kiện ñặc thù thương mại ñiện tử - Khi có hướng dẫn cụ thể ñề tài sở vận dụng hạch tốn doanh thu đơn vị có thương mại ñiện tử - Giúp ñơn vị có thương mại ñiện tử tương tự thống cách hạch tốn doanh thu trường hợp khó xác định thời ñiểm hay giá trị ghi nhận doanh thu - Khi có hạch tốn thống đơn vị giúp cho việc so sánh, ñối chiếu, ñánh giá ñơn vị hợp lý - Giúp cho báo cáo tài đơn vị hợp lý từ giúp người sử dụng báo cáo tài có nhìn nhận xác -4- • Bố cục luận văn: Ngồi phần mở ñầu kết luận, ñề tài gồm ba chương: - Chương 1: Sơ lược thương mại ñiện tử số ảnh hưởng thương mại ñiện tử đến cơng tác kế tốn - Chương 2: Thực trạng thương mại ñiện tử Việt Nam thực tiễn kế tốn doanh thu cơng ty Cổ phần Tập ñoàn Vina - Chương 3: Phương hướng giải pháp hồn thiện kế tốn doanh thu cơng ty Cổ phần Tập đồn Vina - 74 - chưa phát huy hiệu VNG chưa ñăng ký ñầu số tổng đài để người sử dụng nhắn tin SMS nhằm tải phần mềm ứng dụng, trò chơi, nhạc số, hình ảnh hay phim điện thoại Khi đăng ký đầu số cho phép người dùng tải nhạc làm nhạc chuông sinh thêm thu nhập từ việc chia sẻ doanh thu với cơng ty điện thoại Dựa báo cáo tổng hợp cơng ty điện thoại, doanh thu ghi nhận: Nợ tài khoản “phải thu cơng ty điện thoại” Có tài khoản “doanh thu dịch vụ” Có tài khoản “thuế GTGT ñầu ra” 3.2.4.4 Chợ ảo 123mua: Chợ trực tuyến Việt Nam nói chung VNG nói riêng non trẻ, khơng gian trưng bày hàng hóa trực tuyến việc liên hệ mua bán tốn giống hoạt động mua bán truyền thống Để phát triển chợ ảo này, VNG thực thêm bước tham gia vào hoạt ñộng mua bán, trung gian cho hoạt động mua bán cách trung gian tốn đảm bảo chuyển hàng ngồi việc chứng nhận chất lượng sản phẩm Khi doanh thu chia sẻ người bán VNG, có doanh thu từ việc vận chuyển hàng hóa Người bán người mua an tâm việc nhận tiền nhận hàng ñó thúc ñẩy cho chợ ảo 123mua phát triển Để hỗ trợ cho thương mại ñiện tử phát triển, VNG sử dụng thực dịch vụ COD (cash on delivery – bán hàng thu tiền) Giá trị doanh thu ghi nhận sau giao dịch mua bán thành công tỷ lệ phần trăm (%) giá trị giao dịch mua bán Ghi nhận doanh thu xác định giao dịch mua bán thành cơng nghĩa người mua nhận hàng tốn hồn tất - 75 - Nếu có thực vận chuyển hàng hóa đồng thời ghi nhận doanh thu hoạt động vận chuyển chi phí vận chuyển ghi nhận giá vốn hoạt ñộng 3.3 Các vấn đề khác 3.3.1 Thanh tốn trực tuyến Để khai thác ñược hết tiềm 123mua trước hết phải có cổng tốn trực tuyến, để triển khai tốn trực tuyến cho kênh thương mại điện tử VNG phải kết nối với cổng toán trực tuyến như: - Cổng toán One Pay: cho phép doanh nghiệp chấp nhận toán trực tuyến cho loại thẻ tín dụng ghi nợ phổ biến mang thương hiệu Visa, MasterCard, American Express, JCB, ngân hàng lớn Việt Nam - Cổng tốn Đơng Á: cho phép mua hàng website ñã kết nối, ngồi cho tốn trực tuyến qua kênh internet Banking, SMS banking, mobile banking - Thanh tốn điện tử F@st MobiPay - Ví điện tử Mobivi … 3.3.2 Quy ñịnh pháp luật dư luận xã hội - Theo báo cáo hội thảo “Tồn cảnh Cơng nghệ thông tin – Truyền thông Việt Nam” năm 2008, Việt Nam ñứng thứ 17 giới số người sử dụng internet, 23,5% tỉ lệ dân số sử dụng internet thường xuyên với số người dùng gần 20 triệu người, có nhiều sử dụng mạng internet để chơi game trò giải trí thường xun Trong thực tế, chưa có khảo sát hay đánh giá nhận ñịnh ñúng ñắn mức ñộ ảnh hưởng tác hại game online Một vấn ñề - 76 - khơng hồn tồn tốt khơng hồn tồn xấu Tuy nhiên, để game online đứng vững phát triển VNG cần nghiên cứu, sản xuất phát hành game việc dựa lịch sử phong mỹ tục Việt Nam; Song song với vai trò người cung cấp, VNG cần ñịnh hướng phát triển cho sản phẩm cho phù hợp với thị hiếu, lứa tuổi người chơi khu vực phát hành - Theo chuyên gia, Việt Nam chưa có cơng cụ đo lường Internet cơng nhận đảm bảo hai tiêu chí xác khách quan "Ngay công cụ Google Analytics hay Google Ad Planner bị qua mặt chủ website muốn có số kỹ thuật" Chính yếu tố kỹ thuật mà tính xác khách quan chưa đạt ñến ñiểm cần thiết báo cáo số liệu thống kê nhằm thu hút quảng cáo VNG bị cho “tự sướng”, không khiến cho khách hàng mua thuê vị trí quảng cáo e ngại Chính phủ Việt Nam phải có trang thống kê có cơng cụ đo lường web nhằm xác ñịnh giá trị trang web ñáng tin cậy giúp minh bạch số liệu thống kê từ thúc đẩy cho thị trường quảng cáo trực tuyến Việt Nam phát triển - 77 - KẾT LUẬN CHƯƠNG Thực tế cho thấy việc hạch tốn doanh thu VNG đơn giản phù hợp với chuẩn mực kế toán Việt Nam lĩnh vực dịch vụ web thương mại ñiện tử (chợ ảo 123mua) hai lĩnh vực đơn giản, khơng phải nguồn doanh thu cơng ty, hai lĩnh vực mà cơng ty muốn mở rộng lĩnh vực sản xuất, đa dạng hóa sản phẩm Lĩnh vực đem lại doanh thu lĩnh vực game online lại gặp nhiều trở ngại, ñể hạn chế trở ngại đó, VNG tìm hướng hạch tốn xác ñịnh giá trị ghi nhận doanh thu ñơn giản ñiều lại không phù hợp với chuẩn mực kế tốn Việt Nam Trên số ý kiến tác giả ñể ghi nhận doanh thu phù hợp với chuẩn mực kế tốn Việt Nam cơng ty VNG, giải pháp mang tính ñịnh tính tạo sở cho việc xác ñịnh giá trị ghi nhận doanh thu phù hợp với chi phí bỏ ra, nhiên ñây giải pháp tình thế, mang tính ước lượng nhiều, cần có hướng dẫn cụ thể từ phía Bộ Tài Chính - 78 - KẾT LUẬN CHUNG Với số lượng hàng tỷ người sử dụng Internet có nhiều loại hình trực tuyến phát triển Lồi người mong muốn dựa tảng Internet để khơng chuyển tải thơng tin, tiền bạc, cảm giác… mà truyền vật chất sinh vật sống Điều cho thấy ngày, nhiều ý tưởng, phát minh, chiến lược dịch vụ trực tuyến thực thi Internet Cùng với hiệu lực luật Giao dịch ñiện tử ñiểm tựa ñể bùng phát giao dịch liên quan ñến khối doanh nghiệp ñã tiềm tàng suốt thời gian vừa qua Trong thời gian ngắn trước mắt, dịch vụ ñáng phải phát triển mạnh ñủ thời gian ñể hướng chấp nhận người sử dụng, dịch vụ mang tính giải trí giữ vị trí cao game online dịch vụ trực tuyến thu hút số lượng người dùng lớn thời gian tới Giải trí trực tuyến rẻ tiền văn minh với game online ăn tinh thần tốt cho đa số người sử dụng Trên tảng công nghệ cao, công ty cung cấp dịch vụ trò chơi trực tuyến ngày nhiều, chế pháp lý quy ñịnh thương mại ñiện tử ñã ñang hình thành, quy ñịnh hạch tốn kế tốn chưa có hướng dẫn chung việc xác định doanh thu cơng ty nhiều băn khoăn khơng thống Để giải điều này, Việt Nam dựa vào tình hình thực tế hoạt động kinh doanh thương mại ñiện tử tham khảo cách xử lý tình nước giới ñể xây dựng hướng dẫn thống cách xác ñịnh doanh thu lĩnh vực TÀI LIỆU THAM KHẢO I TÀI LIỆU TIẾNG VIỆT Bộ Cơng Thương (2010) Báo cáo Thương mại điện tử năm 2009 TS Phạm Đức Hiếu (2008) Hệ thống kế tốn mơi trường thương mại điện tử Tạp chí kế tốn CN Nguyễn Duy Quang KS Nguyễn Văn Khoa (2006) Thương mại ñiện tử thực tế giải pháp Nhà xuất Giao thông vận tải Quyết định 149/2001/QĐ-BTC ngày 31/12/2001 Bộ Tài việc ban hành công bố 04 chuẩn mực kế tốn Việt Nam đợt Quyết định 165/2002/QĐ-BTC ngày 31/12/2002 Bộ Tài việc ban hành cơng bố 06 chuẩn mực kế tốn Việt Nam đợt Trần Hồng Vân (2007) Một số vấn ñề kế tốn thương mại điện tử Tạp chí Phát triển Kinh tế Thông tư 89/2002/TT-BTC ngày 09/10/2002 Bộ Tài Hướng dẫn kế tốn thực 04 chuẩn mực kế tốn ban hành theo định 149/2001/QĐ-BTC ngày 31/12/2001 Bộ Tài Thơng tư 09/2008/TT-BCT ngày 21/07/2008 Bộ Cơng Thương Hướng dẫn nghị định nghị định thương mại điện tử cung cấp thơng tin giao kết hợp ñồng Website thương mại ñiện tử II TÀI LIỆU TIẾNG ANH Demark Eugene F Dell’Aera Mario R (2002) Accounting for Internet Base Barter Transactions The CPA Journal EITF Issue No.99-17 Accounting for Advertising Barter Transactions FASB (2007) Statement of Financial Accouting Concepts No.5 Definitions of Elements and Basic Recognition Criteria for Accrual – Basic Finance Statements International Accounting Standard No 18 (1993) Revenue Richard Baker (2001) SEC and EIFT Initiatives on Internet Accounting The CPA Journal Russel F Briner (2001) Subtle issues in Revenue recognition The CPA Journal (In Brief) III CÁC WEBSITE Website www.Zing.vn (Cổng thông tin ñiện tử) Website www.123mua.com.vn Website www.muare.vn Website www.25h.vn Website www.vinagames.com Website www.vng.com.vn Website www.diendangame.net Website www.game.gate.vn PHỤ LỤC Phụ lục 1: Tài sản ảo - Thị trường giao dịch "hot" Theo ước tính, trung bình ngày giá trị giao dịch tài sản ảo số trò chơi lên đến tỷ đồng Đồng thời, số cơng ty siêu thị trực tuyến ñã ñược mở nhằm chuyên kinh doanh loại tài sản ảo Doanh thu cơng ty lên đến hàng trăm triệu ñồng Tuy nhiên, phương thức trao ñổi mua bán trực tiếp game thủ thực phát triển Nhiều người chơi ñã trực tiếp bỏ số tiền khơng nhỏ để mua tài sản ảo Một số trường hợp ñã bỏ từ vài trăm triệu ñến hàng tỷ ñồng ñể mua nhiều tài sản ảo trang bị cho thân mà trang bị cho thành viên bang hội game Mặt khác, số tài sản ảo cá biệt có giá trị vơ lớn, chí lớn nhiều tài sản thật khác Ví dụ, ngày 14/02/2009, phiên đấu giá đồ vật ảo cơng ty M4G tổ chức, người chơi ñã bỏ 265 triệu ñồng ñể mua nhẫn ảo game Võ Lâm Truyền Kỳ Vinagame phát hành Cũng phiên đấu giá này, có tổng cộng 24 đồ vật ảo ñã ñược bán với tổng số tiền lên ñến 930 triệu ñồng Tuy chưa có thống kê thức tổng giá trị giao dịch tài sản ảo nay, song qua ví dụ khẳng định lĩnh vực kinh tế mang lại lợi nhuận không nhỏ Nguồn: http://gamethu.vnexpress.net Phụ lục 2: Quan ñiểm chuyên gia số Bộ, ngành vấn ñề tài sản ảo Theo quan điểm đại diện Bộ Tư pháp, từ góc ñộ quy ñịnh Bộ luật Dân sự,“tài sản ảo” khơng phải tài sản khơng hội đủ đặc tính vật hay quyền tài sản Bộ Thơng tin Truyền thơng nhận định: việc sở hữu tài sản ảo game yếu tố hàng ñầu thu hút người chơi hoạt ñộng mua bán, giao dịch vật phẩm game nhộn nhịp thị trường chợ đen Có nhiều vật phẩm đấu giá, giao dịch tới hàng chục triệu ñồng, ñây mấu chốt phát sinh hoạt ñộng tiêu cực game hack ñồ, lừa ñảo, mâu thuẫn người chơi, gây an ninh, trật tự xã hội Do vậy, luật pháp chưa thừa nhận vật phẩm game tài sản thực tế có tồn việc mua bán, giao dịch vật phẩm Từ đặt câu hỏi có nên nhìn nhận tồn tài sản game dạng“tài sản ảo” hay không có cơng nhận mức độ chấp nhận Theo đại diện Bộ Cơng Thương, sản phẩm ảo trò chơi trực tuyến tài sản mua, bán, chuyển nhượng theo quy ñịnh Bộ luật Dân sự, Luật Thương mại văn quy phạm pháp luật khác Bên cạnh sản phẩm trò chơi trực tuyến, tài sản ảo bao gồm tên miền, tài khoản email, tài khoản trực tuyến, số tài nguyên khác mơi trường Internet Do tính phức tạp việc ban hành văn quy phạm pháp luật ñối với việc mua bán tài sản ảo, nên cần có thời gian nghiên cứu tác ñộng xã hội tiềm quy định này, đồng thời cân nhắc tính khả thi việc thực thi quy ñịnh sau ban hành việc xây dựng lực cho máy giám sát, xét xử giải tranh chấp Nguồn: Tài liệu công bố Hội thảo “Sự phát triển dịch vụ trò chơi trực tuyến Việt Nam: thực trạng vấn ñề ñặt công tác quản lý” Bộ Thông tin Truyền thơng chủ trì tổ chức thành phố Hồ Chí Minh ngày 20/2/2009 Phụ lục 3: Xếp hạng mức độ cung cấp thơng tin trang thơng tin điện tử Bộ, quan ngang Bộ STT Địa website Bộ/Cơ quan ngang Bộ www.moet.gov.vn www.moit.gov.vn www.moc.gov.vn Bộ Giáo dục Đào tạo Bộ Công Thương Bộ Xây dựng www.agroviet.gov.vn Bộ Nông nghiệp Phát triển (72) nông thôn www.mic.gov.vn 10 www.mof.gov.vn www.mpi.gov.vn www.moj.gov.vn www.mt.gov.vn www.molisa.gov.vn 11 12 13 www.most.gov.vn www.moha.gov.vn www.sbv.gov.vn 14 15 16 www.cema.gov.vn www.mofa.gov.vn www.monre.gov.vn Bộ Thông tin Truyền thông Bộ Tài Bộ Kế hoạch Đầu tư Bộ Tư pháp Bộ Giao thơng vận tải Bộ Lao động, Thương binh Xã hội Bộ Khoa học Công nghệ Bộ Nội vụ Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Uỷ ban Dân tộc Bộ Ngoại giao Bộ Tài nguyên Môi trường Nguồn: Bộ Thông tin Truyền thông Xếp hạng (số ñiểm) (79) (73) (73) (69) (68) (66) (65) (61) 10 (60) 11 (58) 11 (58) 13 (57) 13 (57) 15 (55) 13 (57) Phụ lục 4: Minh họa số mẫu quảng cáo hiển thị Banner quảng cáo diễn ñàn muare.vn Flash quảng cáo danh sách bạn bè Yahoo! Messeger Phụ lục 5: Khảo sát thói quen chơi game Game Thủ.NET Phụ lục 6: Vấn ñề pháp lý kinh doanh tài sản game Cho ñến nay, quan chức chưa có văn thức quản lý vấn đề tài sản game Tuy nhiên, theo quan ñiểm từ nhà cung cấp khả có va chạm pháp lý khơng lớn Ơng Trần Vinh cho biết, dựa tinh thần pháp luật Việt Nam, công dân có quyền làm điều pháp luật khơng cấm Hiện khơng có điều cấm cơng ty kinh doanh vật phẩm game Vì khơng thể nói việc kinh doanh đồ vật khơng mặt pháp lý "Việc nhà phát hành game bán ñồ vật game giống ISP bán ñịa e-mail cho người sử dụng Tất ñều ñược ño ñếm thành byte bit cả", ơng Vĩnh Cường, người đại diện đơn vị cung cấp RYL Việt Nam, khẳng ñịnh Chia sẻ quan ñiểm với nhà cung cấp, luật sư Nguyễn Hồn Thành, Văn phòng Luật sư Phạm & Liên danh, cho vấn ñề luật pháp ñơn giản khơng coi đồ vật game tài sản "Những đồ vật game coi thoả thuận ñiều kiện cung cấp dịch vụ nhà cung cấp dịch vụ game thủ Những tranh chấp giao dịch giải dựa sở quan hệ dân bình thường", luật sư Thành nói Theo ơng Thành, vấn đề quan quản lý xem xét, nghiên cứu nên chưa thể kết luận vội vàng Ông nhấn mạnh vào ñặc thù loại ñồ vật này, theo nhà cung cấp phải niêm yết cụ thể ñiều kiện sử dụng Đồng thời, cần phân ñịnh rõ việc bán ñồ game kiếm tiền khác hồn tồn với cố tình tạo đồ vật ñược game thủ ưa chuộng game ñể bán kiếm lời Những hành vi trục lợi ñã bị nghiêm cấm quy định Thơng tư liên tịch quản lý trò chơi trực tuyến ban hành (Theo Game Thủ.NET) Phụ lục 7: Văn trả lời cục Thuế HCM cách ghi nhận doanh thu VNG ... tiễn kế tốn doanh thu cơng ty Cổ phần Tập đồn Vina - Chương 3: Phương hướng giải pháp hồn thiện kế tốn doanh thu cơng ty Cổ phần Tập đồn Vina -5- CHƯƠNG 1: SƠ LƯỢC VỀ THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ VÀ MỘT... giải pháp hoàn thiện phương pháp ghi nhận doanh thu Cơng ty Cổ phần Tập đồn Vina • Phương pháp nghiên cứu: Đề tài ñược tiến hành dựa sở vật biện chứng, vào ñiều kiện thực tế cơng ty cổ phần Tập. .. có thống nhất, hướng dẫn cho nghiệp vụ ghi nhận doanh thu thương mại ñiện tử nên ñề xuất nghiên ñề tài: Phương hướng giải pháp hồn thiện kế tốn doanh thu cơng ty Cổ phần Tập đồn Vina -2- • Mục
- Xem thêm -

Xem thêm: Phương hướng và giải pháp hoàn thiện kế toán doanh thu tại công ty cổ phần tập đoàn VINA , Phương hướng và giải pháp hoàn thiện kế toán doanh thu tại công ty cổ phần tập đoàn VINA , CHƯƠNG 1:SƠ LƯỢC VÊ THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ VÀ MỘT SỐ ẢNH HƯỞNG CỦA THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬĐÊN CÔNG TÁC KÊ TOÁN, CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ TẠI VIỆT NAM VÀ THỰC TIỄN KẾ TOÁN DOANH THU TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN VINA, CHƯƠNG 3: PHƯƠNG HƯỚNG VÀ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN KẾ TOÁN DOANH THU TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN VINA, TÀI LIỆU THAM KHẢO

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn