một số bt về pt, bpt mũ và lôgarit

3 629 8
  • Loading ...
1/3 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/09/2013, 12:10

Trịnh Nhung 8/10/2009!!!!! MỘT SỐ BÀI TẬP TỔNG HỢP VỀ PHƯƠNG TRÌNH, BẤT PHƯƠNG TRÌNH LÔGARIT Bài 1. Giải phương trình xxxx 7272 loglog2log2log +=+ Bài 2. Giải bất phương trình 1 23 23.2 2 ≤ − − + xx xx Bài 3. Giải phương trình 2653 +=+ x xx Bài 4. Giải phương trình ( ) ( ) ( ) 1log1log1log 2 20 2 5 2 4 −−=−+−− xxxxxxx Bài 5. Giải phương trình ( ) 2 1 122 2 −=− −− x xxx Bài 6. Giải phương trình ( ) 2log2log 2 2 =++ + xx x x Bài 7. Giải bất phương trình ( ) ( ) 2 1 1 2 2 1 log 2 5 log 6 0x x x x+ + + + ≥ Bài 8. Giải phương trình ( ) ( ) 2 2 3 7 2 3 log 9 12 4 log 21 23 6 4 x x x x x x + + + + + + + = Bài 9. Giải phương trình ( ) ( ) 1 2 1 2 log 4 4 log 2 3 x x x + + = − − Bài 10. Giải phương trình ( ) ( ) ( ) 2 2 3 1 log 3 1 2 log 1 log 2 x x x + − + = + + Bài 11. Giải bất phương trình ( ) 2 2 2 2 log 3 1 2log 0x x x+ − − + ≤ Bài 12. Giải phương trình ( ) 1 3 log 9 4.3 2 3 1 x x x + − − = + Bài 13. Giải phương trình ( ) 3 log log 9 6 1 x x   − =   Bài 14. Giải phương trình 2 2 2 2 log 2 log 6 log 4 4 2.3 x x x− = Bài 15. Giải phương trình ( ) ( ) 3 2 2 27 9 3 1 1 log 5 6 log log 3 2 2 x x x x −   − + = + −  ÷   Bài 16. Giải hệ phương trình ( ) ( ) log 6 4 2 log 6 4 2 y x y x x y + =   + =   Bài 17. Giải phương trình 8 18 2 27 x x x + = + Bài 18. Giải phương trình ( ) ( ) 3 5 21 7 5 21 2 x x x+ − + + = Bài 19. Giải phương trình ( ) ( ) 2 2 2 2 2 log 3 2 log 7 12 3 log 3x x x x + + + + + = + Bài 20. Giải phương trình ( ) ( ) 2 2 1 1 2 log 0x x x x− + + − − = Trịnh Nhung 8/10/2009!!!!! Bài 21. Giải bất phương trình 2 2 8 1 log 2 1 x x x   + − ≤  ÷ +   Bài 22. Giải phương trình ( ) ( ) 2 2 log log 2 2 2 2 2 1 x x x x+ + − = + Bài 23. Giải phương trình 8.3 3.2 24 6 x x x x+ = + Bài 24. Giải phương trình 2 7 2 7 log 2log 2 log logx x x x+ = + Bài 25. Giải bất phương trình ( ) 2 1 1 3 3 1 1 log 1 log 2 3 1 x x x > + − + Bài 26. Giải phương trình 2 4 4 3 8.3 9.9 0 x x x x x+ + + − − > Bài 27. Giải phương trình 2 2 log log log .log ,( : , 0, 1) a a x x x x a tham so a a+ = > ≠ Bài 28. Giải phương trình ( ) ( ) 1 5 5 5 ( 1)log 3 log 3 3 log 11.3 9 x x x + − + + = − Bài 29. Giải phương trình 25 2(3 )5 2 7 0 x x x x− − + − = Bài 30. Giải hệ phương trình 8 8 log log 4 4 4 log log 1 y x x y x y  + =  − =  Bài 31. Giải phương trình ( ) 7 3 log log 2x x= + Bài 32. Giải phương trình 2 1 3 2 x x + = . Bài 33. Giải phương trình ( ) 2 9 3 2(log ) log .log 2 1 1x x x= + − Bài 34. Giải phương trình 25 2(3 )5 2 7 0 x x x x− − + − = Bài 35. Giải hệ phương trình 2 2 2 3 3 3 3 log 3 log log 2 2 log 12 log log 3 x x y y y x x y  + = +     + = +   Bài 36. Giải bphương trình 2.2 3.3 6 1 x x x + > − Bài 37. Giải phương trình 5 3 5 9 log log log 3.log 225x x+ = Bài 38. Giải phương trình ( ) 3 3 1 1 12 2 6.2 1 2 2 x x x x− − − + = Bài 39. Giải phương trình ( ) ( ) 2 3 4 2 lg 1 lg 1 25x x− + − = Bài 40. Giải bphương trình 2 2 log log 8 4 x x + ≤ Bài 41. Cho phương trình 2 2 3 3 log log 1 2 1 0x x m+ + − − = Trịnh Nhung 8/10/2009!!!!! a. Giải phương trình với m=2. b. Tìm m để pt có ít nhất một nghiệm thhuộc đoạn 3 1;3     Bài 42. Giải bphương trình 3 log (log (9 72)) 1 x x − ≤ Bài 43. Giải phương trình 2 2 2 2 2 3 x x x x− + − − = Bài 44. Giải hệ phương trình 1 4 4 2 2 1 log ( ) log 1 25 y x y x y  − − =    + =  . Trịnh Nhung 8/10/2009!!!!! MỘT SỐ BÀI TẬP TỔNG HỢP VỀ PHƯƠNG TRÌNH, BẤT PHƯƠNG TRÌNH MŨ VÀ LÔGARIT Bài 1. Giải phương trình xxxx 7272 loglog2log2log. Nhung 8/10/2009!!!!! a. Giải phương trình với m=2. b. Tìm m để pt có ít nhất một nghiệm thhuộc đoạn 3 1;3     Bài 42. Giải bphương trình 3 log (log (9
- Xem thêm -

Xem thêm: một số bt về pt, bpt mũ và lôgarit, một số bt về pt, bpt mũ và lôgarit, một số bt về pt, bpt mũ và lôgarit

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay