Chính sách xuất khẩu hàng may mặc việt nam

236 84 0
  • Loading ...
1/236 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 09/11/2019, 22:48

HỌC VIỆN CHÍNH TRỊ QUỐC GIA HỒ CHÍ MINH NGUYỄN VĂN QUANG CHÍNH SÁCH XUẤT KHẨU HÀNG MAY MẶC VIỆT NAM LUẬN ÁN TIẾN SĨ KINH TẾ CHUY N NG NH QUẢN L KINH TẾ H NỘI – HỌC VIỆN CHÍNH TRỊ QUỐC GIA HỒ CHÍ MINH NGUYỄN VĂN QUANG CHÍNH SÁCH XUẤT KHẨU HÀNG MAY MẶC VIỆT NAM LUẬN ÁN TIẾN SĨ KINH TẾ CHUY N NG NH QUẢN L KINH TẾ M SỐ Ngƣời hƣớng dẫn khoa học PGS TS KIM VĂN CHÍNH H NỘI – LỜI CAM OAN T C ả T c giả Ngu ễn V n Quang i MỤC LỤC Trang MỞ ẦU Chƣơng : TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NGHI N CỨU LI N QUAN ẾN Ề T I LUẬN ÁN 11 11 C 11 12 C 22 1.3 Các ấ ề p ụ 35 Chƣơng : CƠ SỞ L LUẬN VỀ CHÍNH SÁCH XUẤT KHẨU H NG MAY M C 38 Mộ bả .38 2 C 45 23 K ý ụ 2.4 Ch b ấ ấ ẩ ẩ .55 ộ ọ V N 68 Chƣơng : THỰC TRẠNG CHÍNH SÁCH XUẤT KHẨU H NG MAY M C VIỆT NAM 77 Tổ ề 32 T 33 T 34 T V N 77 V ĩ ấ N .82 ẩ 88 ọ – ĩ ấ ẩ 35 T 3.6 T ĩ ĩ ấ ấ 99 ẩ 107 ẩ .113 Chƣơng : GIẢI PHÁP HO N THIỆN CHÍNH SÁCH XUẤT KHẨU HÀNG MAY M C VIỆT NAM .122 41 C ả 42 P SWOT ấ ẩ V V 43 Q ấ ẩ 4.4 G ả p p ấ ẩ N 122 N .132 V V N .138 N 144 KẾT LUẬN 162 CÁC C NG TRÌNH NGHI N CỨU CỦA TÁC GIẢ LI N QUAN ẾN Ề T I LUẬN ÁN Ƣ C C NG Ố 165 ANH MỤC T I LIỆU THAM KHẢO 166 PHỤ LỤC 184 ii ANH MỤC CÁC CH VIẾT TẮT TRONG LUẬN ÁN n t CGCN C CGT C DNNVV D GTGT G KH-CN K ọ –C TNDN T p XTTM X KT-XH K p p - Xã ộ n n AEC ASEAN Economic Community: Cộ K AFTA ASEAN Free Trade Area: K AKFTA ASEAN and Korea Free Trade Agreement: H p M ASEAN T ASEAN ASEAN - H Q ASEAN Association of South East Asian Nations: H p ộ Q Đ Nam Á ATC Agreement on Textiles and Clothing: H p CAGR Compounded Annual Growth Rate: T CEPT Common Effective Preferential Tariff: H p CMT Cut, Make, Trim: C CPTPP M ề ộ p ã G Comprehensive and Progressive Agreement for Trans-Pacific Partnership: H p Đ T T xuyên Thái Bình D EFTA European Free Trade Association: H p ộ EU European Union: Liên minh Châu Âu Châu Âu EVFTA Vietnam-European Union Free Trade Agreement: H p V N – Liên minh Châu Âu FDI Foreign Direct Investment: Đ FTA Free Trade Agreement: H p GATT General Agreement on Tariffs and Trade: H p quan ơ ề GSP Generalized Systems of Prefrences: H HS Harmonized Commodity Description and Coding System: D M ả H ã ã pổ p Hài hoà ILO International Labour Organization: Tổ ITC International Trade Centre: T MFA Multi Fibre Arrangement: H p MFN Most Favoured Nation: T OBM Original Brand Manufacturing: Sả ấ ODM Original Design Manufacturing: Sả ấ OEM Original Equipment Manufacturing: Sả ấ R&D Research and Development: N RCEP Regional Comprehensive Economic Partnership: H p K UNCTAD T L T ộ Q Q Đ b P Đ tác K United Nation Conference on Trade and Development: Hộ p ềT Vietnam Textile and Apparel Association: H p ộ D M VJEPA Vietnam – Japan Economic Partnership Agreement: H p p V N L P VITAS ụ –N WEF World Economic Forum: D WTO World Trade Organization: Tổ Bả K T T T V N ANH MỤC CÁC ẢNG Bả 1: Đ Trang a loại hình chu i giá tr tồn c u 47 Bả 2: C ụ c a sách xuất khẩ ề 60 Bả 3: C ụ c a sách xuất khẩ ề Bảng 3.1: S ng doanh nghi p ngành may m c Vi t Nam 77 Bảng 3.2: Giá tr sản xuất t Bảng 3.3: L ộ ởng c a ngành may m c Vi t Nam 78 ộng ngành may m c Vi t Nam .78 Bảng 3.4: Kim ngạch xuất hàng may m Bảng 3.5: Th 80 Bả ọc 61 ấ ẩ V i th cạ 6: Sả p ẩ ấ ẩ N .79 V y N V ề hàng may m c N 82 Bảng 3.7: Kim ngạch nh p vải c a Vi t Nam 84 Bảng 3.8: Nh p vải c a Vi t Nam t th tr ờng 85 Bả 9: T ề ộ 86 Bảng 3.10: Tỷ trọng kim ngạch xuất t p FDI ngành may m c 95 Bả 11: K t ả ấ – kinh doanh h p cộng c a Vinatex 96 Bảng 3.12: Mục tiêu c a ngành d t may Vi t Nam 98 Bả 13: N Bả 14: n cung công ngh ã pV N 106 c Vi t Nam theo FTA 111 Bảng 3.15: Thu suất thu T p 116 Bảng 3.16: Thu suất thu Giá tr p c a s a s ớ ớ 120 Bảng 4.1: Kim ngạch nh p hàng may m c c a th ờng .126 Bả 2: D b 2025 .127 Bả 3: Tỷ ọ ờng hàng may m c cho .147 ANH MỤC CÁC HÌNH Trang Hình 2.1: Quy trình phân tích sách h p Hình 2.2: Các hình th c phân tích sách H 3: C i giá tr rộng Hình 2.4: Các mạ ới sản xuất chu i giá tr toàn c u hàng may m c Hình 2.5: M i quan h d c sản xuất chu i giá tr toàn c u hàng may m c Hình 2.6: Giá tr i giá tr toàn c u hàng may m c Hình 2.7: Khung sách xuất theo ti p c n chu i giá tr H 1: Tỷ trọ p V N p ả ấ H 2: L t doanh nghi p may m c c a Vi t Nam vớ ời tiêu dùng th giới H 3: Đ FDI ản xuất công nghi p c a Vi t Nam H 4: D b ấ T p p a Vi t Nam DANH MỤC CÁC HỘP Trang Hộp 1: N ớc n m v n, doanh nghi p hi u Hộp 1: C “ ” n k giúp Vi t Nam b t k p Lào 202 11/04/2012 11/04/2012 Còn hi u l c 203 01/11/2012 01/11/2012 Còn hi u l c 204 29/03/2013 29/03/2013 Còn hi u l c 205 18/06/2013 01/01/2014 Còn hi u l c 206 29/11/2013 29/11/2013 Còn hi u l c 207 30/12/2013 30/12/2013 Còn hi u l c 208 04/07/2014 04/07/2014 Còn hi u l c Bộ ởng Bộ Khoa học Công ngh ban hành Quy 418/QĐ-TT 2012 phê t Chi c phát tri n khoa học công ngh ạn 2011 - 2020 Th ớng Chính ph ban hành Ngh quy t 20-NQ/TW 2012 phát tri n khoa học công ngh phục vụ s nghi p cơng nghi p hố, hi ều ki n kinh t th ớng xã hội ch ĩ ội nh p qu c t Ban Chấp T b Ngh quy t 46/NQ-CP 2013 ề C ộng th c hi n Ngh quy t 20-NQ/TW Phát tri n khoa học công ngh phục vụ s nghi p cơng nghi p hóa, hi ại hóa ều ki n kinh t th ờng ớng xã hội ch ĩ ội nh p qu c t Chính ph ban hành Lu t khoa học công ngh 2013 Q ộ b Quy 2075/QĐ-TT 2013 phê C p tri n th ờng khoa học cơng ngh 2020 T ớng Chính ph ban hành Quy 2612/QĐ-TT 2013 phê t Chi c s dụng công ngh sạ n 2020 2030 Th ớng Chính ph ban hành Quy 1069/QĐ-TT 2014 phê C ki m chuy n giao công 209 17/10/2014 01/12/2014 Còn hi u l c 210 17/12/2014 01/02/2015 Còn hi u l c 211 09/03/2015 09/03/2015 Còn hi u l c 212 05/06/2015 05/06/2015 Còn hi u l c 213 11/12/2015 11/12/2015 Còn hi u l c 214 02/11/2016 02/11/2016 Còn hi u l c ngh 2020 Th ớng Chính ph ban hành Ngh 95/2014/NĐ-CP quy nh tài hoạ ộng khoa học cơng ngh C p b Ngh 120/2014/NĐ-CP s ổi Ngh 133/2008/NĐ-CP ớng d n Lu t Chuy n giao công ngh V h p 16/VBHN-BKHCN 2015 p Ngh nh nh chi ti ớng d n thi hành Lu t Chuy n giao công ngh Bộ Khoa học Công ngh ban hành Quy 1318/QĐ-BKH-CN 2015 p p ớng, mục tiêu, nhi m vụ khoa học công ngh ch y ạn 2016 2020 Bộ ởng Bộ Khoa học Công ngh ban hành Quy t 2245/QĐ-TT 2015 phê Đề T ấu ngành Khoa học Công ngh n 2020 2030 g n với chuy ổ ởng góp ph n phát tri n kinh t Th ớng Chính ph ban hành Ngh quy t 297/NQ-UBTVQH14 2016 ề nâng cao hi u th c hi n sách, pháp lu t phát tri n khoa học, công ngh nhằm thúc ẩy công nghi p hóa, hi ại hóa, ạn 2015-2020 trọ ẩy mạnh công nghi p h tr tạo b T ờng vụ Qu c hội ban hành I N ữn văn c n sác l n quan n Stt Ng an h nh Ng hiệu c ut Nội dung tr ch u Tình trạng hiệu c Những văn ch nh s ch liên qu n đến đầu tư nước ngo i 215 29/12/1987 09/01/1988 H t hi u l c: 23/11/1996 216 30/06/1990 07/07/1990 H t hi u l c: 23/11/1996 06/12/1991 06/12/1991 H t hi u l c: 16/04/1993 217 218 219 23/12/1992 07/01/1993 H t hi u l c: 23/11/1996 16/04/1993 16/04/1993 Không phù h p Lu ớc ngồi Vi N 1987 Q ộ b (L 4-HĐNN8 Lu Đ ớc Vi t Nam s ổ 1990 Q ộ b Ngh nh 28-HĐBT 1991 H ớng d n Lu Đ ớc Vi t Nam Hộ ng Bộ ởng ban hành Lu Đ ớc Vi t Nam s ổi 1992 Q ộ b Ngh nh 18-CP 1993 H ớng d n Lu Đ ớc Vi N C p b Lu Đ ớc Vi N 1996 Q ộ b 12/11/1996 Ngh nh 12-CP 1997 H ớng d n Lu ớc Vi N C p b Ngh 10/1998/NĐ-CP s bi n pháp khuy n khích bảo ảm hoạ ộ c ti p ớc Vi N b Quy 53/1999/QĐ-TTG s bi n pháp khuy u c ti p ớc Th ớng Chính ph ban hành Lu Đ ớc ngồi Vi t Nam s a ổ 2000 Q ộb H ớng Ngh 24/2000/NĐ-CP 220 12/11/1996 23/11/1996 H t hi u l c: 01/07/2006 221 18/02/1997 01/03/1997 H t hi u l c: 01/07/2016 222 23/01/1998 07/02/1998 H t hi u l c: 01/08/2000 223 26/03/1999 10/04/1999 Khơng phù h p 224 09/06/2000 01/07/2000 H t hi u l c: 01/07/2000 31/07/2000 01/08/2000 H t hi u l c: 25/10/2006 d n Lu 225 ớc Vi N C p b Những văn ch nh s ch liên qu n đến đầu tư nước 226 227 228 229 230 231 232 233 234 09/03/1988 09/03/1988 H t hi u l c: 02/03/1992 Ngh nh 27-HĐBT 1988 i với kinh t cá th , kinh t ản xuất công nghi p, d ch vụ công nghi p xây d ng, v n tải Hộ ng Bộ ởng ban hành 08/06/1992 23/06/1992 Khơng Q 202-CT 1992 ề p ụ pù p ộ p N C ổp C Hộ b 08/06/1992 08/06/1992 Không xác Q 203-CT 1992 ề p N ọ C ổp C Hộ b 22/06/1994 01/01/1995 H t hi u l c: Lu t Khuy 1994 Q ộ b 01/01/1999 (L 35-L/CTN) 12/05/1995 12/05/1995 30/01/1998 Ngh 29/CP 1995 H ớng d n Lu t khuy ớc Ch p b 28/03/1996 28/03/1996 C Q 185-TTg 1996 ề pN b T C p b 28/03/1996 28/03/1996 C Q 186-TT 1996 ề danh sách doanh ngh p b T C p b 15/01/1998 15/01/1998 H t hi u l c: Ngh 07/1998/NĐ-CP H ớng d n 23/07/1999 Lu t khuy ớc s ổ C p b 20/05/1998 01/01/1999 H t hi u l c: Lu t Khuy ớc (s ổ 1998 Q ộ 01/07/2006 b (L 03/1998/QH10 235 08/07/1999 23/07/1999 H t hi u l c: 25/10/2006 236 29/03/2002 13/04/2002 H t hi u l c: 25/10/2006 237 29/11/2005 01/07/2006 H t hi u l c: 01/07/2015 26/11/2014 01/07/2015 Còn hi u l c 238 Ngh 51/1999/NĐ-CP H ớng d n Lu t Khuy n khích ớc s ổ Q ộ b Ngh 35/2002/NĐ-CP s ổi Danh mục A, B C ban hành phụ lục kèm theo Ngh nh 51/1999/NĐ-CP H ớng d n Lu t Khuy ớc s ổ C p b Lu Đ 2005 Q ộ b (L 59/2005/QH11 Lu Đ 2014 Q ộ b (L 67/2014/QH13 Những văn ch nh s ch liên qu n đến hỗ trợ nh nghiệp nh v vừ 239 240 241 242 243 244 23/11/2001 08/12/2001 H t hi u l c: Ngh 90/2001/NĐ-CP tr 20/08/2009 giúp phát tri DNNVV C p b 11/12/2003 28/12/2003 Còn hi u l c Chỉ th 27/2003/CT-TTg vi c ti p tụ ẩy mạnh th c hi n Lu t Doanh nghi p, khuy n khích phát tri n DNNVV Th ớng Chính ph ban hành 10/08/2004 06/09/2004 Khơng Quy 143/2004/QĐ-TTg phê phù h p p ạo ngu n nhân l c cho DNNVV ạn 2004 - 2008 Th ớng Chính ph ban hành 16/12/2005 09/01/2006 Còn hi u l c Chỉ th 40/2005/CT-TTg ti p tục ẩy mạnh công tác tr giúp phát tri n DNNVV Th ớng Chính ph ban hành 23/10/2006 18/11/2006 Còn hi u l c Quy nh 236/2006/QĐ-TTg phê t K hoạch phát tri n DNNVV (2006 - 2010) Th ớng Chính ph ban hành 30/06/2009 20/08/2009 Còn hi u l c Ngh 56/2009/NĐ-CP tr 245 05/05/2010 05/05/2010 Còn hi u l c 246 17/04/2013 17/04/2013 Còn hi u l c 247 28/10/2015 13/12/2015 Còn hi u l c 248 29/02/2016 15/04/2016 Còn hi u l c giúp phát tri DNNVV C p b Ngh quy t 22/NQ-CP 2010 tri n khai Ngh 56/2009/NĐCP tr giúp phát tri n DNNVV Chính ph ban hành Quy 601/QĐ-TT 2013 thành l p Quỹ Phát tri n DNNVV Th ớng Chính ph ban hành T 13/2015/TT-BKHĐT ề Danh mụ ĩ tr tiêu chí l a chọ tiên h tr c a Quỹ Phát tri n DNNVV Bộ ởng Bộ K hoạ Đ b T 37/2016/TT-BTC quy nh lãi suất cho vay c a Quỹ phát tri n DNNVV Bộ ởng Bộ Tài ban hành II N ữn văn c n sác l n quan n oạt ộn xuất k ẩu Stt 249 Ng Ng Tình trạng hiệu c hiệu c an h nh 10/06/1989 10/06/1989 H t hi u l c: 07/04/1992 250 03/05/1990 18/05/1990 H t hi u l c: 07/04/1992 251 05/04/1991 20/04/1991 H t hi u l c: 07/04/1992 252 07/04/1992 07/04/1992 H t hi u l c: 19/04/1994 Nội dung tr ch u Ngh nh 64-HĐBT 1989 Q nh ch ộ tổ ch c quản lý hoạt ộng kinh doanh xuất nh p Hộ ng Bộ ởng ban hành Chỉ th 131-CT vi c ti p tụ ổi mớ quản lý hoạ ộng xuất nh p Ch t ch Hộ ng Bộ ởng ban hành Quy nh 96-HĐBT 1991 ề khuy n khích sản xuất hàng xuất quản lý hoạ ộng xuất, nh p c a Hộ ng Bộ b Ngh nh 114-HĐBT 1992 ề ý N i với xuất nh p 253 19/04/1994 19/04/1994 Khơng phù h p 254 29/04/1998 15/05/1998 H t hi u l c: 22/12/2001 255 27/10/2000 11/11/2000 Khơng phù h p 256 22/12/2004 22/12/2004 Còn hi u l c 257 30/06/2006 30/06/2006 Khơng phù h p 258 28/12/2011 28/12/2011 Còn hi u l c Hộ ng Bộ ởng ban hành Ngh nh 33-CP 1994 ề quản lý N i với hoạ ộng xuất khẩu, nh p khẩ C p b Quy 229/1998/QĐ-BKH công b danh mục sản phẩm phả ảm bảo xuất 80% Bộ ởng Bộ K hoạ Đ b Chỉ th 22/2000/CT-TTg Chi c phát tri n xuất - nh p hàng hoá d ch vụ thời kỳ 2001-2010 Th Chỉ th 47/2004/CT-TTg giải pháp nâng cao s c cạnh tranh c a sản phẩm cơng nghi p xuất Th ớng Chính ph ban hành Quy 156/2006/QĐ-TTg phê ề án phát tri n xuất ạn 2006 - 2010 Th ớng Chính ph ban hành Quy 2471/QĐ-TT 2011 Phê t Chi c xuất nh p hàng hóa thời kỳ 20112020 2030 Th ớng Chính ph ban hành VII N ữn văn c n sác l n quan n p át tr ển côn n Stt 259 Ng Ng Tình trạng hiệu c hiệu c an h nh 04/04/2006 01/05/2006 Còn hi u l c 260 23/04/2007 04/06/2007 Còn hi u l c p Nội dung tr ch u Quy 73/2006/QĐ-TTg phê t quy hoạch tổng th phát tri n ngành công nghi p Vi t Nam theo vùng lãnh thổ 2010, t 2020 Th ớng Chính ph ban hành Quy 55/2007/QĐ-TTg phê t danh mục ngành công nghi p nhọ 261 04/12/2008 01/01/2009 Còn hi u l c 262 25/05/2012 25/05/2012 Còn hi u l c 263 21/05/2012 05/07/2012 Còn hi u l c 264 28/12/2012 28/12/2012 Còn hi u l c 265 01/08/2014 01/08/2014 Còn hi u l c 266 09/06/2014 09/06/2014 Còn hi u l c 267 09/06/2014 09/06/2014 Còn hi u l c cơng nghi p ũi ạn 2007 - 2010, t m 2020 ột s sách khuy n khích phát tri n Th ớng Chính ph ban hành Quy 160/2008/QĐ-TTg phê t Chi c tổng th sách bảo hộ sản xuất cơng nghi p ớc phù h p cam k t qu c t nh c a WTO giai 2020 T ớng Chính ph ban hành 04/12/2008 Quy 604/QĐ-TT 2012 phê t D "N suất chấ ng sản phẩm, hàng hóa ngành cơng nghi p" thuộc C “Nâng cao ất chấ ng sản phẩm, hàng hóa c a doanh nghi p Vi t N 2020” Th ớng Chính ph ban hành Ngh 45/2012/NĐ-CP khuy C p b T 46/2012/TT-BCT ớng d n Ngh 45/2012/NĐ-CP khuy n công Bộ ởng Bộ Công Quy 1288/QĐ-TT 2014 phê C n công qu 2020 T ớng Chính ph ban hành Quy 879/QĐ-TT 2014 phê t Chi c phát tri n công nghi p Vi N 2025, t 2035 Th ớng Chính ph ban hành Quy 880/QĐ-TT 2014 phê t Quy hoạch tổng th phát tri n ngành công nghi p Vi N n 2020 2030 Th ớng Chính ph ban hành VIII Nhữn văn c n sách l n quan Stt 268 Ng Ng Tình trạng an h nh hiệu c hiệu c 31/07/2007 02/09/2007 Còn hi u l c 269 24/02/2011 15/04/2011 H t hi u l c: 01/01/2016 270 26/08/2011 26/08/2011 H t hi u l c: 01/01/2016 271 08/10/2014 08/10/2014 Còn hi u l c 272 03/11/2015 01/01/2016 Còn hi u l c 273 18/01/2017 18/01/2017 Còn hi u l c n n pp tr Nội dung tr ch u Quy 34/2007/QĐ-BCN phê t Quy hoạch phát tri n công nghi p h tr 2010 m 2020 Bộ ởng Bộ Công nghi p ban hành Quy 12/2011/QĐ-TTg sách phát tri n ngành cơng nghi p h tr Th ớng Chính ph ban hành Quy 1483/QĐ-TT 2011 Danh mục sản phẩm công nghi p h tr p n Th ớng Chính ph ban hành Quy 9028/QĐ-BCT 2014 phê t Quy hoạch tổng th phát tri n công nghi p h tr 2020, t 2030 Bộ ởng Bộ C b Ngh 111/2015/NĐ-CP phát tri n công nghi p h tr Chính ph ban hành Quy 68/QĐ-TT 2017 phê C p tri n công nghi p h tr t 2016 2025 T ớng Chính ph ban hành I N ữn văn c n sác k ác có l n quan n l n vực xuất k ẩu àn may mặc Stt Ng an h nh Tình trạng hiệu c Nội dung tr ch u 274 12/06/1999 01/01/2000 H : 01/07/2006 275 29/11/2005 01/07/2006 H : 01/07/2015 276 26/11/2014 01/07/2015 L D p 1999 ộ b (L 13/1999/QH10) L D p 2005 ộ b (L 60/2005/QH11) L D p 2014 ộ b (L 68/2014/QH13) Ng hiệu c Luật Do nh nghiệp C Q Q Q : Luật Thương mại 277 278 279 10/05/1997 01/01/1998 H t hi u l c: 01/01/2006 31/07/1998 30/08/1998 H t hi u l c: 01/05/2006 14/06/2005 01/01/2006 Còn hi u l c Lu T 1997 Q ộ b (L 58/L-CTN) Ngh 57/1998/NĐ-CP H ớng d n Lu T ại hoạ ộng xuất khẩu, nh p khẩu, gia công ại lý mua bán hàng hoá vớ C p b Lu T 2005 Q ộ b (L 36/2005/QH11 Những văn ch nh s ch kh c 280 27/11/2001 27/11/2001 Còn hi u l c 281 28/11/2001 13/12/2001 Khơng phù h p 282 14/03/2002 14/03/2002 Còn hi u l c Ngh quy t 07-NQ/TW 2001 hội nh p kinh t qu c t Bộ C b Chỉ th 28/2001/CT-TTg vi c ti p tục tạ ờng kinh doanh thu n l i cho p Th ớng Chính ph ban hành Quy 37/2002/QĐ-TTg ộng c a Chính ph th c hi n Ngh quy t 07-NQ/TW hội nh p kinh t qu ct Th ớng Chínhph ban hành 283 04/04/2003 16/05/2003 Khơng phù h p 284 17/08/2004 11/09/2004 Còn hi u l c 285 09/10/2006 06/11/2006 Còn hi u l c 286 5/2/2007 5/2/2007 Còn hi u l c 287 11/01/2008 11/01/2008 Còn hi u l c 288 11/12/2008 11/12/2008 Còn hi u l c 289 21/05/2010 21/05/2010 Còn hi u l c Chỉ th 08/2003/CT-TTg nâng cao hi u s c cạnh tranh c a p Th ớng Chính ph ban hành Quy 153/2004/QĐ-TTg ban Đ ớng chi c phát tri n bền vững Vi N (C trình ngh s 21 c a Vi t Nam) Th t ớng Chính ph ban hành Ngh quy t s 25/2006/NQ-CP vi b C ộng c a Chính ph th c hi n Ngh quy Đại hộ Đảng l n th X Ngh quy t c a Qu c hội khóa XI K hoạch phát tri n kinh t - xã hộ 2006 - 2010 Chính ph ban hành Ngh quy 08-NQ/TW s ch kinh t phát tri n nhanh bền vững Vi t Nam thành viên c a Tổ ch T ại th giới Ban Chấp T Đả Xb Ngh quy t s 03/2008/NQ-CP vi b ộng c a Chính ph nhi m kỳ 2007 - 2011 Chính ph ban hành Ngh quy t s 30/2008/NQ-CP giải pháp cấp bách nhằm n suy giảm kinh t , trì ởng kinh t , bả ảm an sinh xã hội Chính ph ban hành Quy t nh 712/QĐ-TTg 2010 phê C qu c “N ất chất ng sản phẩm, hàng hóa c a 290 19/10/2010 19/10/2010 Còn hi u l c 291 24/02/2011 24/02/2011 Còn hi u l c 292 24/06/2011 24/06/2011 Còn hi u l c 292 12/04/2012 12/04/2012 Còn hi u l c 294 24/04/2012 24/04/2012 Còn hi u l c 295 07/03/2012 07/03/2012 Còn hi u l c 296 10/05/2012 10/05/2012 Còn hi u l c p Vi N 2020” Th ớng Chính ph ban hành Quy t nh 1914/QĐ-TTg 2010 phê Đề “N ững giải pháp nâng cao chấ ởng, hi u s c cạnh tranh c a kinh t ” T ớng Chính ph ban hành Ngh quy t 11/NQ-CP 2011 giải pháp ch y u t p trung kiềm ch lạm phát, ổ nh kinh t ĩ bả ảm an sinh xã hội Chính ph ban hành Quy 3098/QĐ-BCT 2011 phê t Quy hoạch tổng th phát tri ại Vi t Nam giai ạn 2011 – 2020 ớng n 2030 Bộ ởng Bộ Công b Quy nh 432/QĐ-TTg 2012 phê t Chi c Phát tri n bền vững Vi N ạn 2011 - 2020 Th ớng Chính ph ban hành Ngh quy t 10/NQ-CP 2012 C ộng tri n khai Chi c phát tri n kinh t -xã hội 2011-2020 P ớng, nhi m vụ phát tri ấ 2011-2015 Chính ph ban hành Ngh quy t 06/NQ-CP 2012 C ộng c a Chính ph nhi m kỳ 20112016 Chính ph ban hành Ngh quy t 13/NQ-CP 2012 giải pháp tháo gỡ ản xuất kinh doanh, h tr th ờng 297 07/01/2013 07/01/2013 Còn hi u l c 298 19/02/2013 19/02/2013 Còn hi u l c 299 10/04/2013 10/04/2013 Còn hi u l c 300 13/05/2014 13/05/2014 Còn hi u l c 301 10/07/2014 10/07/2014 Còn hi u l c 301 01/12/2014 01/12/2014 Còn hi u l c 302 12/03/2015 12/03/2015 Còn hi u l c Chính ph ban hành Ngh quy t 02/NQ-CP 2013 ề giải pháp tháo gỡ ản xuất kinh doanh, h tr th ờng, giải quy t n xấu Chính ph ban hành Quy 339/QĐ-TT 2013 phê Đề án tổng th ấu kinh t g n với chuy ổi mơ hình ớng nâng cao chấ ng, hi u c cạ ạn 2013-2020 Th ớng Chính ph ban hành Ngh quy t 22-NQ/TW 2013 Hội nh p qu c t Ban Chấp T b Ngh quy t 31/NQ-CP 2014 C ộng th c hi n Ngh quy t 22-NQ/TW hội nh p qu c t Chính ph ban hành Ngh quy t 49/NQ-CP 2014 C ộng ti p tục th c hi n Ngh quy t ch sách lớ kinh t phát tri n nhanh bền vững Vi t Nam thành viên c a Tổ ch T ại th giới Chính ph ban hành Quy 2146/QĐ-TT 2014 phê Đề T ấu ngành p ục vụ s nghi p cơng nghi p hóa, hi ại hóa phát tri n bền vữ 2020 t 2030 T ớng Chính ph ban hành Ngh quy t 19/NQ-CP 2015 ề nhi m vụ, giải pháp ch y u ti p tục cải thi ờng kinh doanh, c cạnh tranh qu c 304 24/10/2015 24/10/2015 Còn hi u l c 305 07/01/2016 07/01/2016 Còn hi u l c 306 16/05/2016 16/05/2016 Còn hi u l c 307 22/07/2016 22/07/2016 Còn hi u l c 308 22/07/2016 22/07/2016 Còn hi u l c 309 01/11/2016 01/11/2016 Còn hi u l c 310 05/11/2016 05/11/2016 Còn hi u l c 2015 - 2016 Chính ph ban hành Ngh quy t 1052/NQ-UBTVQH13 2015 ề ớng, nhi m vụ giả p p ẩy trình hội nh p kinh t qu c t y ban T ờng vụ Qu c hội ban hành Quy 40/QĐ-TT 2016 phê t Chi c tổng th hội nh p qu c t 2020 m 2030 T ớng Chính ph ban hành Ngh quy t 35/NQ-CP 2016 ề h tr phát tri n p n 2020 C p ban hành Ngh quy t 63/NQ-CP 2016 C ộng th c hi n Ngh quy t c a Qu c hội khóa XIII K hoạch phát tri n kinh t - xã hộ 2016-2020 Chính ph ban hành Ngh quy t 64/NQ-CP 2016 C ộng th c hi n Ngh quy Đại hộ ại bi u toàn qu c l n th XII c Đảng Chính ph ban hành Ngh quy t s 05-NQ/TW s ch ớn nhằm ti p tụ ổi mớ ởng, nâng cao chất ấ ộng, s c cạnh tranh c a kinh t Ban Chấp quy t 06-NQ/TW Ngh 2016 th c hi n có hi u ti n trình hội nh p kinh t qu c t , giữ vững ổ nh tr - xã hội b i ớc ta tham gia Hi p nh ại t th h Ban Chấp 311 08/11/2016 08/11/2016 Còn hi u l c 312 18/11/2016 18/11/2016 Còn hi u l c 313 06/02/2017 06/02/2017 Còn hi u l c 314 22/3/2018 Còn hi u l c 22/3/2018 Ngh quy 24/2016/QH14 ề K ấ ề 2016-2020 Q ộ b Ngh quy t 100/NQ-CP 2016 C ộng c a Chính ph nhi m kỳ 2016-2021 C p b Ngh quy t 19-2017/NQ-CP ti p tục th c hi n nhi m vụ, giải pháp ch y u cải thi ờng kinh doanh, c cạnh tranh qu c gia 2017 2020 hành N Chính ph ban23-NQ/TW Bộ C ề p 2045 2030 Bộ C p b ... LUẬN VỀ CHÍNH SÁCH XUẤT KHẨU H NG MAY M C 38 Mộ bả .38 2 C 45 23 K ý ụ 2.4 Ch b ấ ấ ẩ ẩ .55 ộ ọ V N 68 Chƣơng : THỰC TRẠNG CHÍNH SÁCH XUẤT KHẨU H NG MAY M C VIỆT NAM. .. VIỆN CHÍNH TRỊ QUỐC GIA HỒ CHÍ MINH NGUYỄN VĂN QUANG CHÍNH SÁCH XUẤT KHẨU HÀNG MAY MẶC VIỆT NAM LUẬN ÁN TIẾN SĨ KINH TẾ CHUY N NG NH QUẢN L KINH TẾ M SỐ Ngƣời hƣớng dẫn khoa học PGS TS KIM VĂN CHÍNH... c a CGT toàn c u hàng may m Đ ng thờ nghiên c u ều gộp CGT toàn c u hàng may m c CGT toàn c u hàng d t thành CGT toàn c u hàng d t may, không phân bi t CGT hàng may m c CGT hàng d t, nghiên c
- Xem thêm -

Xem thêm: Chính sách xuất khẩu hàng may mặc việt nam, Chính sách xuất khẩu hàng may mặc việt nam, Phƣơng ph p nghi n cứu, 6 Các n n c u về c n l c và mô tr ờn kinh doanh, C n n u v n s n t v n s uất ẩu t eo t p ận uỗ trị, Hình 2.6: Gi trị gia t ng trong chuỗi gi trị to n cầu h ng a ặc, 3 Phân oại ch nh s ch, 3 C n sác ị tr ờn, ảng 3.1: Số ƣợng doanh nghiệp trong ng nh a ặc Việt Na, ảng 3.6: Sản phẩ a ặc uất khẩu chủ u của Việt Na, Bản 3.10: T tr n m n ạ uất ẩu từ doan n ệp FDI tron n n may mặ, Hộp 3.1 Nh nƣớc nắ c ng t vốn, doanh nghiệp c ng hiệu quả, 4 5 C c giải ph p i u kiện

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn