Đề kiểm tra 15 phút- văn 10- lần 2

1 2,825 22
  • Loading ...
1/1 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/09/2013, 10:10

. :……………………………………………………………………… ĐỀ KIỂM TRA 15 PHÚT I/Trắc nghệm : 1 /Văn học dân gian có bao nhiêu thể loại ? A. 12 C. 14 B. 13 D. 15 2/ Đặc trưng nào sau đây không. của văn học dân gian ? A. Văn học dân gian là những tác phẩm nghệ thuật ngôn từ truyền miệng . B. Văn học dân gian được tập thể sáng tạo nên . C. Văn học
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề kiểm tra 15 phút- văn 10- lần 2, Đề kiểm tra 15 phút- văn 10- lần 2, Đề kiểm tra 15 phút- văn 10- lần 2

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn