Giáo án tập đọc lớp 2 cả năm

193 923 8
  • Loading ...
1/193 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/09/2013, 06:10

Ngày Soạn : / /20099 TUẦN : 01 Ngày dạy : / /2009 ****** KẾ HOẠCH BÀI HỌC MÔN : TẬP ĐỌC Bài 01 : CÓ CÔNG MÀI SẮT, CÓ NGÀY NÊM KIM I.MỤC TIÊU: - Hiểu nghóa của các từ ngữ chú giải. Hiểu nghóa đen và nghóa bóng của câu tục ngữ. Hiểu nội dung bài : làm việc gì cũng phải kiên trì , nhẫn nại mới thành công. -Biết đọc trơn toàn bài. Nghỉ hơi sau các dấu chấm, dấu phẩy và giữa cụm từ, đọc đúng các từ ngữ khó : quyển, nguệch ngoạc, quay,… -Giáo dục cho học sinh lòng kiên trì. II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC : Giáo viên : Tranh minh hoạ SGK. Học sinh : SGK. III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: 1. Khởi động : (1 phút) Hát 2. Kiểm bài cũ : (4phút) - Kiểm tra dụng cụ học tập của học sinh. -Gv nhận xét. 3. Bài mới: a) Giới thiệu: “Có công mài sắt, có ngày nên kim” (Dùng tranh minh hoạ) b) Các hoạt động dạy học : TL HOẠT ĐỘNG DẠY HOẠT ĐỘNG HỌC 30 ph *Hoạt động 1: Luyện đọc Mục tiêu : Đọc đúng toàn bài  Giáo viên đọc mẫu lần 1 -Y/C hs đọc nối tiếp câu . +Y/C hs phát hiện từ khó, đọc từ khó, gv ghi bảng : quyển, nguệch ngoạc, quay,… -Y/C đọc nối tiếp đoạn : +Y/C hs phát hiện từ mới, ghi bảng : ngáp ngắn ngáp dài, nguệch ngoạc, nắn nót,… -Hướng dẫn luyện đọc câu -Đọc đoạn trong nhóm, thi đọc. -Nhận xét tuyên dương. -Cả lớp đồng thanh toàn bài -Hs theo dõi - Đọc nối tiếp -Hs đọc từ khó nhân+ đồng thanh -Đọc nối tiếp. -Đọc, giải nghóa từ. -Hs đọc -Hs trong nhóm đọc với nhau -Đại diện nhóm thi đọc. TIẾT 2 (Chuyển tiết) TL HOẠT ĐỘNG DẠY HOẠT ĐỘNG HỌC 15 ph *Hoạt động 2 : Tìm hiểu bài 1 15 ph Mục tiêu :Hs hiểu khi làm việc gì cũng phải kiên trì nhẫn nại mới thành công. -Y/C hs đọc thầm toàn bài. -Cho hs đọc câu hỏi SGK và trả lời. +Nội dung bài nói lên điều gì ? -Nhận xét chốt ý. -Giáo dục học sinh biết kiên trì khi làm việc. *Hoạt động 3 : Luyện đọc lại Mục tiêu : Học sinh đọc lại toàn bài theo vai.  GV đọc lại bài. -Cho hs đọc lại bài. -Nhận xét tuyên dương. -Hs đọc. -Đọc bài và trả lời câu hỏi -Hs trả lời. - Hs đọc theo nhóm. -Thi đọc toàn bài 4.Củng cố : (4phút) - Nội dung bài nói lên điều gì ? (Làm viêïc gì cũng phải nhẫn nại, kiên trì mới thành công) IV. HO ẠT ĐỘNG NỐI TIẾP : ( 1 phút) -Nhận xét – Chép bài, học bài. -Rút kinh nghiệm ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------- Ngày Soạn : / /2009 TUẦN : 01 Ngày dạy : / /2009 ****** 2 KẾ HOẠCH BÀI HỌC MÔN : TẬP ĐỌC Bài 02 : TỰ THUẬT I.MỤC TIÊU: -Nắm được thông tin chính xác trong bài. -Biết đọc văn bản tự thuật, đọc đúng các từ ngữ khó : Quê quán, quận, trường ,… -Giáo dục cho học sinh hiểu tự thuật là một lí lòch. II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC : Giáo viên : Tranh minh hoạ. Học sinh : SGK. III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: 1. Khởi động : (1 phút) Hát 2. Kiểm bài cũ : (4phút) -Cho 4 hs đọc bài : “Có công mài săt có ngày nên kim” và trả lời câu hỏi về nội dung bài. -GV nhận xét ghi điểm. 3. Bài mới: a) Giới thiệu: “Tự thuật” b) Các hoạt động dạy học : TL HOẠT ĐỘNG DẠY HOẠT ĐỘNG HỌC 10 ph 10 ph *Hoạt động 1: Luyện đọc Mục tiêu : Đọc đúng toàn bài  Giáo viên đọc mẫu lần 1 -Y/C hs đọc nối tiếp câu . +Y/C hs phát hiện từ khó, đọc từ khó, gv ghi bảng : nữ, quê quán, xã, tỉnh,… -Y/C đọc nối tiếp đoạn : +Y/C hs phát hiện từ mới, ghi bảng -Hướng dẫn luyện đọc câu -Đọc đoạn trong nhóm, thi đọc. -Cả lớp đồng thanh toàn bài *Hoạt động 2: Tìm hiểu bài. Mục tiêu : Nắm được các thông tin về bạn Hà và có khái niệm ban đầu về bản tự thuật -Y/C hs đọc thầm toàn bài. -Cho hs đọc câu hỏi SGK và trả lời. +Nội dung bài nói lên điều gì ? -Nhận xét chốt ý. -Giáo dục học sinh biết tự thuật về mình. -Hs theo dõi - Đọc nối tiếp -Hs đọc từ khó nhân+ đồng thanh -Đọc nối tiếp. -Đọc, giải nghóa từ. -Hs đọc -Hs trong nhóm đọc với nhau -Đại diện nhóm thi đọc. -Đọc bài và trả lời câu hỏi -Hs trả lời. 3 5 ph *Hoạt động 3 : Luyện đọc lại Mục tiêu : Học sinh đọc lại toàn bài  GV đọc lại bài. -Cho hs đọc lại bài. -Nhận xét tuyên dương. - Hs đọc nhân -Thi đọc toàn bài 4.Củng cố : (4phút) -Cho hs nêu lại nội dung bài - Gọi 2 em đọc lại toàn bài. IV. HO ẠT ĐỘNG NỐI TIẾP : ( 1 phút) -Nhận xét – Chép bài, học bài. -Rút kinh nghiệm ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------- 4 Ngày Soạn : / /2009 TUẦN : 02 Ngày dạy : / /2009 ****** KẾ HOẠCH BÀI HỌC MÔN : TẬP ĐỌC Bài 03 : PHẦN THƯỞNG I.MỤC TIÊU: - Hiểu được nghóa các từ mới : bí mật, sáng kiến, lặng lẽ,…Hiểu được ý nghóa câu chuyện : Đề cao lòng tốt, khuyến khích học sinh làm việc tốt. -Biết đọc trơn cả bài, đọc đúng các từ ngữ khó : trực nhật, lặng yên, trao, bàn tán, … -Giáo dục cho học sinh biết làm việc tốt. II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC : Giáo viên : Tranh minh hoạ SGK. Học sinh : SGK. III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: 1. Khởi động : (1 phút ) Hát 2. Kiểm bài cũ : (4phút) -Cho 4 hs đọc bài : “Tự thuật” và trả lời câu hỏi về nội dung bài. -GV nhận xét ghi điểm. 3. Bài mới: a) Giới thiệu: Phần thưởng ( Dùng tranh minh hoạ giới thiệu) b) Các hoạt động dạy học : TL HOẠT ĐỘNG DẠY HOẠT ĐỘNG HỌC 10 ph *Hoạt động 1: Luyện đọc Mục tiêu : Đọc đúng toàn bài  Giáo viên đọc mẫu lần 1 -Y/C hs đọc nối tiếp câu . +Y/C hs phát hiện từ khó, đọc từ khó, gv ghi bảng : trực nhật, lặng yên, bàn tán,… -Y/C đọc nối tiếp đoạn : +Y/C hs phát hiện từ mới, ghi bảng : bí mật, sáng kiến, lặng lẽ,… -Hướng dẫn luyện đọc câu -Đọc đoạn trong nhóm, thi đọc. -Nhận xét tuyên dương. -Cả lớp đồng thanh toàn bài -Hs theo dõi - Đọc nối tiếp -Hs đọc từ khó nhân+ đồng thanh -Đọc nối tiếp. -Đọc, giải nghóa từ. -Hs đọc -Hs trong nhóm đọc với nhau -Đại diện nhóm thi đọc. TIẾT 2 (Chuyển tiết) 5 TL HOẠT ĐỘNG DẠY HOẠT ĐỘNG HỌC 15 ph 15 ph *Hoạt động 2 : Tìm hiểu bài Mục tiêu :Hs biết được những việc làm tốt của Na. -Y/C hs đọc thầm toàn bài. -Cho hs đọc câu hỏi SGK và trả lời. +Nội dung bài nói lên điều gì ? -Nhận xét chốt ý. -Giáo dục hs biết làm việc tốt. *Hoạt động 3 : Luyện đọc lại Mục tiêu : Học sinh đọc lại toàn bài  GV đọc lại bài. -Cho hs đọc lại bài. -Nhận xét tuyên dương. -Hs đọc. -Đọc bài và trả lời câu hỏi -Hs trả lời. - Hs đọc nhân -Thi đọc toàn bài 4.Củng cố : (4phút) - Nội dung bài nói lên điều gì ? (đề cao lòng tốt, khuyến khích học sinh làm việc tốt.) IV. HO ẠT ĐỘNG NỐI TIẾP : ( 1 phút) -Nhận xét – Chép bài, học bài. -Rút kinh nghiệm ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------- 6 Ngày Soạn : / /2009 TUẦN : 02 Ngày dạy : / /2009 ***** KẾ HOẠCH BÀI HỌC MÔN : TẬP ĐỌC Bài 04 : LÀM VIỆC THẬT LÀ VUI I .MỤC TIÊU: - Nắm được ý nghóa các từ mới : Sắc xuân, rực rỡ, tưng bừng… Hiểu nội dung bài : Mọi người, mọi vật đều làm việc. - Đọc trơn toàn bài, ngắt nghỉ hơi sau các dấu câu. Đọc đúng từ ngữ khó : làm việc, quanh ta, tích tắc, bận rộn - Giáo dục hs yêu thích lao động II.ĐỒ DÙNG DẠY HỌC: GV: Tranh minh họa. SGK HS : SGK III.CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: 1. Khởi động : (1 phút ) Hát 2. Bài cũ: (4 phút) -Cho 3 hs đọc lại bài “Phần thưởng” và trả lời câu hỏi. -GV nhận xét ghi điểm. 3. Bài mới : a)Giới thiệu bài: Làm việc thật là vui (Dùng tranh giới thiệu bài) b)Các hoạt động dạy học: TL HOẠT ĐỘNG DẠY HOẠT ĐỘNG HỌC 10ph 10ph *Hoạt động 1: Luyện đọc Mục tiêu : Đọc đúng toàn bài  Giáo viên đọc mẫu lần 1 -Y/C hs đọc nối tiếp câu . +Y/C hs phát hiện từ khó, đọc từ khó, gv ghi bảng :làm việc,quanh ta,… -Y/C đọc nối tiếp đoạn : +Y/C hs phát hiện từ mới, ghi bảng : sắc xuân, rực rỡ,… -Hướng dẫn luyện đọc câu -Đọc đoạn trong nhóm, thi đọc. -Cả lớp đồng thanh toàn bài *Hoạt động 2: Tìm hiểu bài. Mục tiêu : Hs biết đựoc mọi người điều làm việc, làm việc mang lại nhiều niềm vui. -Y/C hs đọc thầm toàn bài. -Hs theo dõi - Đọc nối tiếp -Hs đọc từ khó nhân+ đồng thanh -Đọc nối tiếp. -Đọc, giải nghóa từ. -Hs đọc -Hs trong nhóm đọc với nhau -Đại diện nhóm thi đọc. 7 5 ph -Cho hs đọc câu hỏi SGK và trả lời. +Nội dung bài nói lên điều gì ? -Nhận xét chốt ý -Giáo dục hs yêu thích lao động *Hoạt động 3 : Luyện đọc lại Mục tiêu : Học sinh đọc lại toàn bài  GV đọc bài lần 2. -Cho hs đọc lại bài. -Nhận xét tuyên dương. -Đọc bài và trả lời câu hỏi -Hs trả lời. - Hs đọc nhân -Thi đọc toàn bài 4. Củng cố : (4 phút) +Bài văn muốn nói với chúng ta điều gì? ( Mọi vật , mọi người đều làm việc, làm việc mang lại niềm vui và làm việc giúp mọi người trở nên có ích cho cuôc sống.) IV. HO ẠT ĐỘNG NỐI TIẾP : (1phút) -Dặn dò- nhận xét -Rút kinh nghiệm ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- Ngày Soạn : / /2009 TUẦN : 03 Ngày dạy : / /2009 ***** 8 KẾ HOẠCH BÀI HỌC MÔN : TẬP ĐỌC Bài 05 : BẠN CỦA NAI NHỎ I .MỤC TIÊU: - Nắm được ý nghóa các từ mới : ngăn cản, hích vai, thông minh… Hiểu nội dung bài : đức tính tốt của bạn Nai nhỏ “liều mình cứu người”. - Đọc trơn toàn bài, ngắt nghỉ hơi sau dấu chấm, đáu phẩy và giữa các cụm từ. Đọc đúng từ ngữ khó : ngăn cản, hích vai, lao tới,… - Giáo dục hs biết giúp đỡ người khác. II.ĐỒ DÙNG DẠY HỌC: GV: Tranh minh họa. SGK HS : SGK III.CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: 1. Khởi động : (1 phút ) Hát 2. Bài cũ: (4 phút) -Cho 3 hs đọc lại bài “Làm việc thật là vui” và trả lời câu hỏi. -GV nhận xét ghi điểm. 3. Bài mới : a)Giới thiệu bài: Bạn của Nai nhỏ (Dùng tranh giới thiệu bài) b)Các hoạt động dạy hoc : TL HOẠT ĐỘNG DẠY HOẠT ĐỘNG HỌC 10ph *Hoạt động 1: Luyện đọc Mục tiêu : Đọc đúng toàn bài  Giáo viên đọc mẫu lần 1 -Y/C hs đọc nối tiếp câu . +Y/C hs phát hiện từ khó, đọc từ khó, gv ghi bảng : ngăn cản, hích vai, lao tới,… -Y/C đọc nối tiếp đoạn : +Y/C hs phát hiện từ mới, ghi bảng : ngăn cản, hích vai, thông minh, hung ác,… -Hướng dẫn luyện đọc câu -Đọc đoạn trong nhóm, thi đọc. -Nhận xét tuyên dương. -Cả lớp đồng thanh toàn bài -Hs theo dõi - Đọc nối tiếp -Hs đọc từ khó nhân+đồng thanh -Đọc nối tiếp. -Đọc, giải nghóa từ. -Hs đọc -Hs trong nhóm đọc với nhau -Đại diện nhóm thi đọc. TIẾT 2 (Chuyển tiết) TL HOẠT ĐỘNG DẠY HOẠT ĐỘNG HỌC 15 ph *Hoạt động 2 : Tìm hiểu bài Mục tiêu :Hs biết được những đức tính tốt của 9 15 ph bạn Nai nhỏ. -Y/C hs đọc thầm toàn bài. -Cho hs đọc câu hỏi SGK và trả lời. +Nội dung bài nói lên điều gì ? -Nhận xét chốt ý. -Giáo dục hs biết giúp đỡ người khác. *Hoạt động 3 : Luyện đọc lại Mục tiêu : Học sinh đọc lại toàn bài theo vai.  GV đọc lại bài. -Cho hs đọc lại bài. -Nhận xét tuyên dương. -Hs đọc. -Đọc bài và trả lời câu hỏi -Hs trả lời. - Hs đọc theo nhóm. -Thi đọc toàn bài 4. Củng cố : (4 phút) +Bài văn muốn nói với chúng ta điều gì? (Nói lên đức tính tốt của bạn Nai nhỏ dám liều mình để cứu người .) IV. HO ẠT ĐỘNG NỐI TIẾP : (1phút) -Dặn dò- nhận xét -Rút kinh nghiệm ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- Ngày Soạn : / /2009 TUẦN : 03 Ngày dạy : / /2009 ***** KẾ HOẠCH BÀI HỌC MÔN : TẬP ĐỌC Bài 06 : GỌI BẠN 10 [...]... dẫn làm bài tập 2, 3 Mục tiêu : Đặt câu theo mẫu Ai là gì ?Xếp tên người theo thứ tự bảng chữ cái Bài tập 2 : Đặt câu theo mẫu Ai là gì ? -Đọc yêu cầu bài tập -1 hs lên bảng làm vào phiếu -Cả lớp làm vào VBT -Chấm chữa bài Bài tập 3 : Cho hs đọc yêu cầu -Đọc yêu cầu -GV gợi ý, hướng dẫn -Cả lớp làm vào vở -Y/C hs đọc lại tên riêng vừa tìm ở các bài tập đọc theo thứ tự bảng chữ cái -Hs đọc -Chấm chữa... thi đọc -Hs trong nhóm đọc với nhau -Đại diện nhóm thi đọc -Nhận xét tuyên dương -Cả lớp đồng thanh toàn bài TIẾT 2 (Chuyển tiết) TL HOẠT ĐỘNG DẠY HOẠT ĐỘNG HỌC 15 ph *Hoạt động 2 : Tìm hiểu bài Mục tiêu :Hs cảm nhận được tình cảm của cô giáo -Y/C hs đọc thầm toàn bài -Hs đọc -Cho hs đọc câu hỏi SGK và trả lời -Đọc bài và trả lời câu hỏi 29 15 ph +Nội dung bài nói lên điều gì ? -Nhận xét chốt ý -Giáo. .. Luyện đọc Mục tiêu : Đọc đúng toàn bài  Giáo viên đọc mẫu lần 1 -Hs theo dõi -Y/C hs đọc nối tiếp câu - Đọc nối tiếp +Y/C hs phát hiện từ khó, đọc từ khó, gv ghi bảng :rộng rãi, sáng sũa, lắng nghe,… -Hs đọc từ khó nhân+ đồng thanh -Y/C đọc nối tiếp đoạn : -Đọc nối tiếp +Y/C hs phát hiện từ mới, ghi bảng : xì xào, đánh bạo, hưởng ứng,… -Đọc, giải nghóa từ -Hướng dẫn luyện đọc câu -Hs đọc -Đọc đoạn... khó, đọc từ khó, gv ghi bảng : nhộn nhòp, trường, ngạc nhiên,… -Hs đọc từ khó nhân+ đồng thanh -Y/C đọc nối tiếp đoạn : -Đọc nối tiếp +Y/C hs phát hiện từ mới, ghi bảng : hình phạt, xúc động -Đọc, giải nghóa từ -Hướng dẫn luyện đọc câu -Hs đọc -Đọc đoạn trong nhóm, thi đọc -Hs trong nhóm đọc với nhau -Đại diện nhóm thi đọc -Nhận xét tuyên dương -Cả lớp đồng thanh toàn bài TIẾT 2 (Chuyển tiết) 25 TL... 1: Luyện đọc Mục tiêu : Đọc đúng toàn bài  Giáo viên đọc mẫu lần 1 -Hs theo dõi -Y/C hs đọc nối tiếp câu - Đọc nối tiếp +Y/C hs phát hiện từ khó, đọc từ khó, gv ghi bảng : nên nổi, cố lách, vùng vẫy,… -Hs đọc từ khó nhân+ đồng thanh -Y/C đọc nối tiếp đoạn : -Đọc nối tiếp +Y/C hs phát hiện từ mới, ghi bảng : gánh xiếc, tò mò, lách -Đọc, giải nghóa từ -Hướng dẫn luyện đọc câu -Hs đọc -Đọc đoạn trong... gv ghi bảng : vương quốc, Phùng Quán,… -Hs đọc từ khó nhân+ đồng thanh -Y/C đọc nối tiếp đoạn : -Đọc nối tiếp +Y/C hs phát hiện từ mới, ghi bảng : mục lục, tuyển tập, hương đồng cỏ nội,… -Đọc, giải nghóa từ -Hướng dẫn luyện đọc câu -Hs đọc -Đọc đoạn trong nhóm, thi đọc -Hs trong nhóm đọc với nhau -Đại diện nhóm thi đọc -Cả lớp đồng thanh toàn bài 10ph *Hoạt động 2: Tìm hiểu bài Mục tiêu : Hs biết... phát hiện từ khó, đọc từ khó, gv ghi bảng : dòu dàng, trở lại lớp, khẽ nói,… -Hs đọc từ khó nhân+ đồng thanh -Y/C đọc nối tiếp đoạn : -Đọc nối tiếp +Y/C hs phát hiện từ mới, ghi bảng : âu yếm, thì thào, trìu mến -Đọc, giải nghóa từ -Hướng dẫn luyện đọc câu -Hs đọc -Đọc đoạn trong nhóm, thi đọc -Hs trong nhóm đọc với nhau -Đại diện nhóm thi đọc -Cả lớp đồng thanh toàn bài *Hoạt động 2: Tìm hiểu bài... Luyện đọc Mục tiêu : Đọc đúng toàn bài  Giáo viên đọc mẫu lần 1 -Hs theo dõi -Y/C hs đọc nối tiếp câu - Đọc nối tiếp +Y/C hs phát hiện từ khó, đọc từ khó, gv ghi bảng : Sâu thẳm, lang thang, thưở nào,… -Hs đọc từ khó nhân+ đồng thanh -Y/C đọc nối tiếp đoạn : -Đọc nối tiếp +Y/C hs phát hiện từ mới, ghi bảng : sâu thẳm, hạn hán, lang thang -Đọc, giải nghóa từ -Hướng dẫn luyện đọc câu -Hs đọc -Đọc. .. -Hs đọc từ khó nhân+ đồng thanh -Y/C đọc nối tiếp đoạn : -Đọc nối tiếp +Y/C hs phát hiện từ mới, ghi bảng : Bím tóc đuôi sam, tết, loạng choạng,… -Đọc, giải nghóa từ -Hướng dẫn luyện đọc câu -Hs đọc -Đọc đoạn trong nhóm, thi đọc -Hs trong nhóm đọc với nhau -Đại diện nhóm thi đọc -Nhận xét tuyện dương -Cả lớp đồng thanh toàn bài TIẾT 2 (Chuyển tiết) TL HOẠT ĐỘNG DẠY HOẠT ĐỘNG HỌC 15 ph *Hoạt động 2. .. 1: Luyện đọc Mục tiêu : Đọc đúng toàn bài  Giáo viên đọc mẫu lần 1 -Hs theo dõi -Y/C hs đọc nối tiếp câu - Đọc nối tiếp +Y/C hs phát hiện từ khó, đọc từ khó, gv ghi bảng : làng gần, núi xa, bãi lầy,… -Hs đọc từ khó nhân+ đồng thanh -Y/C đọc nối tiếp đoạn : -Đọc nối tiếp +Y/C hs phát hiện từ mới, ghi bảng : ngao du thiên hạ, bèo sen,… -Đọc, giải nghóa từ -Hướng dẫn luyện đọc câu -Hs đọc -Đọc đoạn . dõi - Đọc nối tiếp -Hs đọc từ khó cá nhân+ đồng thanh -Đọc nối tiếp. -Đọc, giải nghóa từ. -Hs đọc -Hs trong nhóm đọc với nhau -Đại diện nhóm thi đọc. -Đọc. -Cả lớp đồng thanh toàn bài -Hs theo dõi - Đọc nối tiếp -Hs đọc từ khó cá nhân+ đồng thanh -Đọc nối tiếp. -Đọc, giải nghóa từ. -Hs đọc -Hs trong nhóm đọc
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án tập đọc lớp 2 cả năm, Giáo án tập đọc lớp 2 cả năm, Giáo án tập đọc lớp 2 cả năm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn