Nguoi cam quyen khoi phuc uy quyen

23 409 5
  • Loading ...
1/23 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/09/2013, 04:10

Trích đoạn: Trích đoạn: Người cầm quyền Người cầm quyền khôi phục uy quyền khôi phục uy quyền 1. Tiểu dẫn 1. Tiểu dẫn 1. 1. Tác giả 1. 1. Tác giả  - Quª qu¸n - Quª qu¸n  - Cuéc ®êi - Cuéc ®êi  - S nghi pự ệ - S nghi pự ệ -> Là nhà thơ, tiểu -> Là nhà thơ, tiểu thuyết, nhà soạn kịch thuyết, nhà soạn kịch lãng mạn nổi tiếng của lãng mạn nổi tiếng của Pháp. Pháp. (1802-1885) Chân dung V. Huy - Gô Một số hình ảnh tư liệu về V.Huy–Gô 2. Tác phẩm “Những người khốn khổ” 1.2. T¸c phÈm Nh÷ng “ ng­êi khèn khæ 1.3. o n trĐ ạ í ch “ Ng i c m quy n ườ ầ ề kh ô i ph c uy quy nụ ề ” Tổ 1 - 2: Tổ 3 - 4: Câu h i th o lu nỏ ả ậ T×m h×nh ¶nh vÒ Gia-ve (giäng nãi, c¸i nh×n, hµnh ®éng), t¸c gi¶ sö dông biÖn ph¸p g× khi t¶ Gia-ve? T×m h×nh ¶nh vÒ Giăng-van-giăng (giäng nãi, c¸i nh×n, hµnh ®éng), t¸c gi¶ sö dông biÖn ph¸p g× khi t¶ Gia-ve? 2. 2. ĐỌC HIỂU ĐỌC HIỂU 1. 1. Hình tượng nhân vật Gia-ve Hình tượng nhân vật Gia-ve  - Giọng nói: “ - Giọng nói: “ tiếng thú gầm tiếng thú gầm ” ”  - Cái nhìn: “như - Cái nhìn: “như c¸i mãc s¾t c¸i mãc s¾t …” …”  - - Hµnh ®éng: Hµnh ®éng:  + “ + “ tiến vào giữa phòng tiến vào giữa phòng ”, “ ”, “ nắm lấy nắm lấy cổ áo cổ áo …”, “ …”, “ cái cười ghê tởm phô ra cái cười ghê tởm phô ra tất cả hai hàm răng” tất cả hai hàm răng”  +“ +“ hét lên… hét lên… ”, “ ”, “ Mày nói giỡn ……. ! Mày nói giỡn ……. ! Á à ! Tốt thật ! Tốt thật đấy ! Á à ! Tốt thật ! Tốt thật đấy ! ”, ”, “ “ Giờ thì đến lượt con ….đổi hết ; Giờ thì đến lượt con ….đổi hết ; đã đến lúc rồi đấy ! đã đến lúc rồi đấy ! ”. ”.  -> S -> S o s¸nh, phãng ®¹i o s¸nh, phãng ®¹i    Kiểu người thú. Kiểu người thú. È È n dô mµ t¸c n dô mµ t¸c gi¶ muèn gîi gi¶ muèn gîi lªn tõ h×nh lªn tõ h×nh ¶nh G-V? ¶nh G-V? 2.2. 2.2. Hỡnh tng nhõn vt Ging-van-ging. Hỡnh tng nhõn vt Ging-van-ging. - Thái độ của G-V v i P Thái độ của G-V v i P + P luôn nhìn G tin tưởng. Lời cầu cứu + P luôn nhìn G tin tưởng. Lời cầu cứu hướng về G -> G là người bảo hộ, hướng về G -> G là người bảo hộ, cứu tinh của P. G cứu tinh của P. G bo Phng-tin bo Phng-tin bng mt ging ht sc nh nhng bng mt ging ht sc nh nhng v im tnh v im tnh , mun núi nh, núi , mun núi nh, núi riờng vi Gia-ve riờng vi Gia-ve -> -> khụng mun lm mt i nim hi khụng mun lm mt i nim hi vng tha thit cui cựng ca Phng- vng tha thit cui cựng ca Phng- tin tin . . + Song khi + Song khi bảo G-V lui ra, ông tỏ bảo G-V lui ra, ông tỏ thái độ hành động quyết liệt thái độ hành động quyết liệt Ging-van-ging v Phng-tin. Giăng-van-giăng và Phăng-tin. - - Cảnh bà xơ chứng kiến: Cảnh bà xơ chứng kiến: + Ging Van-ging thỡ thm gỡ + Ging Van-ging thỡ thm gỡ bờn tai Phng-tin lỳc ch ó cht bờn tai Phng-tin lỳc ch ó cht ri ? ri ? Tác giả sử dụng đoạn bình Tác giả sử dụng đoạn bình luận ngoại đề: Ông nói gì với luận ngoại đề: Ông nói gì với chị .sự thực cao cả với hàng chị .sự thực cao cả với hàng loạt câu hỏi nhằm gợi suy nghĩ ở loạt câu hỏi nhằm gợi suy nghĩ ở người đọc. người đọc. + Nhng s chm súc cui cựng + Nhng s chm súc cui cựng ca Ging Van-ging i vi ca Ging Van-ging i vi Phng-tin tht cm ng. Phng-tin tht cm ng. Khuôn Khuôn mặt P bừng sáng cùng lời bình mặt P bừng sáng cùng lời bình luận Chết là đi vào chứng tỏ luận Chết là đi vào chứng tỏ sức mạnh của lời nói, của tình sức mạnh của lời nói, của tình yêu thương từ G. yêu thương từ G. Ging-van-ging v Phng-tin on vn t cõu ễng núi gỡ vi ch? n cõu cú th l nhng s thc cao c l phỏt ngụn ca ai? Tỏc dng? -> Vừa miêu tả trực tiếp, vừa miêu tả gián tiếp qua cách nhìn của P và cảnh tượng bà xơ chứng kiến, kèm theo lời bình luận ngoại đề của tác giả. [...]... trớch l Ngi cm quyn khụi phc uy quyn Anh (ch) chn ai trong 2 nhõn vt sau ai l ngi cm quyn khụi phc uy quyn v gii thớch rừ lý do ca s la chn ú? a Gia-ve b Ging-van-ging Gia-ve Ging-van-ging - ng tỏc: ng lỡ mt ch, hột lờn, nm ly c ỏo, ci phỏ lờn,ngt li, xng hụ my tao => Tr li uy quyn mt thỏm: hng hỏch - Vi Phng-tin: vn l ụng th trng cm quyn - B tỳm ly c ỏo, b gi my; cú thỏi nhỳn nhng => Mt quyn lc - Thỏi... dỏm lm gỡ => Khộp nộp s st - Quyt lit, dt khoỏt, kt ti, tỡm v khớ t v, nhỡn trng trng => Vai trũ th trng => Khi G trở lại với tên thật của mình, G-V có đủ điều kiện để khôi phục uy quyền của hắn với G Song xét trong đoạn trích này, ta thấy G vẫn là người làm chủ hoàn cảnh, được mọi người hướng tới, ngay cả G-V cũng phải khép mình phục tùng Người cầm quyền là G, đó là quyền uy của tình thương chứ không... o tng tt p (Sau ú thỡ Ging-van-ging ó tỡm cỏch vt ngc v ụng ó thnh cụng, ụng tỡm cỏch cu Cụ-dột, tho món tõm nguyn ca Phng-tin) Nh ca V Huy-Gụ o Guernsey ỏm tang V Huy - Gụ ỏm tang V Huy-gụ 4 Dn dũ + Lm bi tp s 3 + Chun b bi mi: TLV-Luyn tp thao tỏc lp lun bỡnh lun + 1 HS chuẩn bị thuyết trình tiểu dẫn bài Về luân lí xã hội ở nước ta XIN CHN THNH CM N! CHC CC THY Cễ V CC EM HC SINH MNH KHO! ... khác thường quyền, đầy chất lí lãng mạn 3 Ghi nh 4- Luyn tp Bi tp 1 Miờu t ngoi hỡnh kt hp phõn tớch tõm lớ nv ( L ngi m nghốo kh vỡ hon cnh phi xa lỡa con , nng yờu thng con vụ cựng , phi bỏn thõn vỡ con , lỳc sp cht vn chng chi vi t thn vỡ mun gp con ) Bi tp 2 - P là nạn nhân, cùng tuyến với G, đối lập với G-V -> tạo >< gay gắt giữa cái thiện-ác, làm rõ tình yêu thương của G - Lm ct truyn thờm sõu...Cú mt cnh tng ln hn bin, y l tri Cú mt cnh tng ln hn tri, y l th gii bờn trong ca tõm hn con ngi. ( V Huy-Gụ) Ging-van-ging v Phng-tin Em suy nghĩ gì về hình ảnh G? Chi tiết về G gợi hình ảnh Chúa L ngi n ụng y tinh thn trỏch nhim v luụn thng trc mt tỡnh thng cao c vi nhng ngi nghốo kh ễng cú khỏt vng xua i ni ng cay oan... tuyến với G, đối lập với G-V -> tạo >< gay gắt giữa cái thiện-ác, làm rõ tình yêu thương của G - Lm ct truyn thờm sõu sc v hp dn : Xut phỏt t s phn nghit ngó, Phng tin ó lụi kộo GVG vo cuc ni dung cõu chuyn dn bin i Cú P m yu v bt lc mi cú GVG ho phúng v giu tỡnh thng , sau khi P-tin cht GVG cú ớt nhiu thay i s phn Tho lun Sc mnh ca tỡnh thng trong on trớch th hin nhõn vt anh hựng lóng mn Ging-van-ging: . Trích đoạn: Trích đoạn: Người cầm quyền Người cầm quyền khôi phục uy quyền khôi phục uy quyền 1. Tiểu dẫn 1. Tiểu dẫn 1. 1. Tác giả 1. 1 phục tùng. Người cầm quyền là G, đó là mình phục tùng. Người cầm quyền là G, đó là quyền uy của tình thương chứ không phải bạo quyền uy của tình thương chứ
- Xem thêm -

Xem thêm: Nguoi cam quyen khoi phuc uy quyen, Nguoi cam quyen khoi phuc uy quyen, Nguoi cam quyen khoi phuc uy quyen

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay