Trả lời câu hỏi - nho cac thay giai ho khó quá

1 378 0
  • Loading ...
1/1 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/09/2013, 01:10

NHỜ CÁC THẦY GIẢI HỘ Gửi: Phạm Thị Trang BT 1. Một chất điểm thực hiện đồng thời hai dao động điều hòa cùng phương x 1 = a.cos( ω t + π /3)(cm), x 2 = b.cos( ω t - π /2) (cm). Biết phương trình dao động tổng hợp là x = 8.cos( ω t + ϕ )(cm). Biên độ dao động b của dao động thành phần x 2 có giá trị cực đại khi ϕ bằng A.- π /3 B. - π /6 C. π /6 D. - π /6 hoặc π /6 BT 2. Một chất điểm thực hiện đồng thời hai dao động điều hòa cùng phương x 1 = a.cos( ω t + π /3)(cm), x 2 = b.cos( ω t - π /2) (cm). Biết phương trình dao động tổng hợp là x = 5.cos( ω t + ϕ )(cm). Biên độ dao động b của dao động thành phần x 2 có giá trị cực đại khi a bằng A. 5 3 (cm) B. 5 2 (cm) C. 5 cm D. 5/ 2 (cm) Giải Bài 1: Áp dụng định lý hàm số sin ta có 8 sin sin 6 3 b π π ϕ =   +  ÷   => sin 3 8 sin 6 b π ϕ π   +  ÷   = b đạt cực đại khi sin 3 π ϕ   +  ÷   =1 => 6 π ϕ = lấy dấu trừ. Chọn đáp án B. Bài 2: Áp dụng tương tự trên ta có đáp án A 5 sin 6 b π = = 10; vậy a = 2 2 10 5 5 3− = cm Nguyễn Công Phúc – THPT Vĩnh Định x b a 3 π ϕ + 6 π . của dao động thành phần x 2 có giá trị cực đại khi ϕ bằng A .- π /3 B. - π /6 C. π /6 D. - π /6 ho c π /6 BT 2. Một chất điểm thực hiện đồng thời hai dao. dao động điều hòa cùng phương x 1 = a.cos( ω t + π /3)(cm), x 2 = b.cos( ω t - π /2) (cm). Biết phương trình dao động tổng hợp là x = 8.cos( ω t + ϕ )(cm).
- Xem thêm -

Xem thêm: Trả lời câu hỏi - nho cac thay giai ho khó quá, Trả lời câu hỏi - nho cac thay giai ho khó quá, Trả lời câu hỏi - nho cac thay giai ho khó quá

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay