Bài 15. Chuyển động ném ngang

21 540 4
  • Loading ...
1/21 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/09/2013, 00:10

Chào mừng các thầy cô đến tham dự SỞ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO QUẢNG TRỊ TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG ĐAKRÔNG LỚP 10B3 BÀI CỦ: 1. Rơi tự do là sự rơi . Ghép các nội dung sau cho câu có ý đúng nhất. 2. Đường đi của vật CĐTĐ 3.Vận tốc của vật rơi tự do 5. Đường đi của vật rơi tự do 4.Chuyển động thẳng đều có . quỹ đạo là đường thẳng, vận tốc trung bình không đổi. (b) .bằng g.t (e) . bằng g.t 2 /2 (a) . chỉ dưới tác dụng của trọng lực. (d) . bằng v.t (c) Liên kết các file flars QUỸ QUỸ ĐẠO ? ĐẠO ? Bài 15: BÀI TOÁN VỀ CHUYỂN ĐỘNG NÉM NGANG Phương pháp tọa độ là gì? NỘI DUNG 1. Phương pháp toạ độ. B1: Chọn hệ quy chiếu(hệ trục toạ độ, góc toạ độ, mốc thời gian). B2: Phân tích chuyển động phức tạp của vật thành các chuyển động thành phần đơn giản bằng cách chiếu phương trình lực và vận tốc ban đầu của vật xuống 2trục toạ độ, rồi khảo sát riêng lẽ chuyển động của vật theo mỗi phương đó. B3: Kết hợp 2 phương trình chuyển động thành phần bằng cách khử t, ta được phương trình chuyển động thực của vật. 1. Phương pháp toạ độ. NỘI DUNG 1. Phương pháp toạ độ. 2. Khảo sát chuyển động ném ngang. 2. Khảo sát chuyển động ném ngang. Xét 1 vật có khối lượng m, được ném ngang ở độ cao h, với vận tốc ban đầu Vo. Hãy khảo sát chuyển động của vật. Bài toán: y x 0 h V O y 0 h M My V  Mx V  M V  O X Y Hệ trục tọa độ Oxy. (Ox vuông góc Oy) Gốc thời gian lúc bắt đầu ném vật. a. Chọn hệ toạ độ gồm: Gốc toạ độ tại vị trí bắt đầu ném vật. NỘI DUNG 1. Phương pháp toạ độ. 2. Khảo sát chuyển động ném ngang. a. Chọn hệ toạ độ. 0 x y x max 0 V  P  y=h • Chuyển động thẳng đều theo phương ox NỘI DUNG 1. Phương pháp toạ độ. 2. Khảo sát chuyển động ném ngang. a. Chọn hệ toạ độ. b. Phân tích chuyển động ném ngang. • Chuyển động rơi tự do theo phương oy amP   . = Lực tác dụng: 0 V  Vận tốc đầu: b. Phân tích chuyển động ném. Liên kết flars 0 x y x max 0 V  P  y=h V 0X = V 0 V 0Y = 0 • Chuyển động thẳng đều theo phương ox NỘI DUNG 1. Phương pháp toạ độ. 2. Khảo sát chuyển động ném ngang. a. Chọn hệ toạ độ. b. Phân tích chuyển động ném ngang. c. Xác định các chuyển động thành phần • Chuyển động rơi tự do theo phương oy • Gia tốc: P X =0 a X = 0 • Vận tốc đầu: V 0X =V 0 • Pttđ : X = V 0 t (1) ⇒ • Gia tốc: P Y =P a Y = g • Vận tốc đầu: V 0Y = 0 • Pttđ : Y= g t 2 (2) ⇒ 2 1 amP   . = Lực tác dụng: 0 V  Vận tốc đầu: c. Xác định các chuyển động thành phần Liên kết flars C1 SGK ? [...]...NỘI DUNG a Phương trình chuyển động của vật 1.Phương pháp toạ độ 2.Khảo sát chuyển động ném ngang a Chọn hệ toạ độ b Phân tích chuyển động ném c Xác định các chuyển động thành phần 3.Xác định chuyển động của vật a Phương trình chuyển động của vật • Chuyển động thẳng đều theo phương ox x = V0.t (1) • Chuyển động rơi tự do theo phương oy y = g.t2/2 • (2) Phương trình... Quỹ đạo của vật chuyển động ném ngang là 1 nhánh parabol  0 V0  P y xm x y = h NỘI DUNG NỘI DUNG 1 Phương pháp toạ độ 1.Phương pháp độ 2.Khảo sát chuyển 2 động sát chuyển Khảo ném ngang động ném ngang a Chọn hệ toạ độ a b Phân tích chuyển Chọn hệ toạ độ b Phương trình vận tốc Vào thời điểm t, vật ở tại M có vận tốc    VM = VMx + VMy b động ném chuyển Phân tích c Xác ném. các chuyển động định  VMx... Chọn hệ toạ độ b Phân tích chuyển động ném h c Xác định các chuyển động thành phần 3.Xác định chuyển động của vật a Phương trình chuyển động của vật V0  P 0 y=h y Từ CT 1 g 2 y= x (3) 2 2 V0 b Phương trình vận tốc c Thời gian rơi d Tầm ném xa x =>> L = xmax 2 0 2.h.V = g 4.Thí nghiệm kiểm chứng NỘI DUNG 1.Phương pháp toạ độ 2.Khảo sát chuyển động ném ngang Bia A chuyển động ném ngang, bi B rơi tự do Nhận...  VM động thành phần 3.Xác định các 3.Xác địnhđộng thành chuyển chuyển động của vật phần a Phương trình chuyển động của vật b Phương trình vận tốc Với: VMx = V0 , VMy = g t ⇒ VM = V + V 2 Mx 2 My Hướng vectơ vận tốc của vật ở tại M: = V + g t VMy tgθ = VMx 2 0 2 2 NỘI DUNG 1.Phương pháp toạ độ 2.Khảo sát chuyển động ném ngang a Chọn hệ toạ độ b Phân tích chuyển động ném c Xác định các chuyển động thành... - Hai bi ln ở cùng một độ cao a Chọn hệ toạ độ b Phân tích chuyển - Thí nghiệm đã xác nhận thời gian vật bị động ném c Xác định các chuyển ném ngang phụ thuộc độ cao h mà khơng phụ thuộc vào vận tốc ném v0 động thành phần 3.Xác định chuyển động của vật a Phương trình chuyển động của vật b Phương trình vận tốc 0  V0  P c Thời gian rơi d Tầm ném xa 4.Thí nghiệm kiểm chứng x y=h y xmax VO = 200m/s g... chuyển động thành phần 3.Xác định chuyển động của vật a Phương trình chuyển động của vật b Phương trình vận tốc c Thời gian rơi c.Thời gian rơi Gọi tmax là thời gian vật chuyển động từ lúc ném đến khi chạm đất 0  V0  P x y=h xmax y Lúc chạm đất, vật có: y = h, suy ra: 1 2 2h y = gt max = h ⇒ t max = 2 g NỘI DUNG 1.Phương pháp toạ độ 2.Khảo sát chuyển động ném ngang d Tầm ném xa Gọi xmax là hoành độ của... =m.a Vận tốc đầu  V0 Phương OX ài tốn ném ngang •Gia tốc: PX=0 ⇒ aX =0 •Vận tốc đầu: V0X =V0 •Pttđ : X = V0t a •Gia tốc: PY =P ⇒ Y=g Phương OY •Vận tốc đầu: V0Y = 0 •Pttđ : Y= 1 g 2 y= x 2 2 V0 t max = (1) 2h g (a) (c) 1 g 2 2 t (2) VM = V + g t 2 0 x max = 2 2 (b) 2 0 (d) 2.h.V g Dặn dò - Bài tập về nhà: 4,5,6,7 SGK - Tìm hiểu phần em có biết - Xem trước nội dung bài thực hành - Ơn tập lại về lực ma... S xmax= 12m > d B Khơng nên vì xmax= 8m < d S C Nên vì S xmax=12,6m>d D Khơng nên vì xmax= 8,8m < d Đ Đáp án Bài 2 Tầm xa tối đa mà người đóng phim có thể thực hiện được: xmax = V0max.tmax (1) Theo cơng thức tính thời gian rơi: t max = 2h g (2) Thế (2) vào (1), và từ các số liệu đã cho của bài tốn (h=0,8m, V0max = 22m/s, g = 10m/s2) ta tính được: xmax= 8,8 m Vậy, người đóng phim khơng nên thực hiện... = 80m VA = 320m/s S B L = 5000m VA = 320m/s S C L = 1000m VA = 206m/s Đ D L = 1000m VA = 250m/s S Đáp án Bài 1 Để vật rơi trúng đích thì phải thả vật cách đích một khoảng là: L = xmax = V0.tmax (1) Theo cơng thức tính thời gian rơi: t max = 2h g (2) Thế (2) vào (1), và từ các số liệu đã cho của bài tốn (h=125m, V0 = 200m/s, g = 10m/s2) ta tính được: L = xmax= 1000 m Vận tốc của vật lúc chạm đất là: . 2. Khảo sát chuyển động ném ngang. a. Chọn hệ toạ độ. b. Phân tích chuyển động ném ngang. c. Xác định các chuyển động thành phần • Chuyển động rơi tự do. sát chuyển động ném ngang. 2. Khảo sát chuyển động ném ngang. Xét 1 vật có khối lượng m, được ném ngang ở độ cao h, với vận tốc ban đầu Vo. Hãy khảo sát chuyển
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài 15. Chuyển động ném ngang, Bài 15. Chuyển động ném ngang, Bài 15. Chuyển động ném ngang

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn