đề kt chương 1 Vl 12 Cb

2 251 0
  • Loading ...
1/2 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 13/09/2013, 23:10

Bµi KiÓm tra ch¬ng1 Hä vµ tªn ……………………………………Líp…………thời gian làm bài45ph C©u1 Trong dao động điều hoà x = Acos( )t ϕ+ω , vận tốc biến đổi điều hoà theo phương trình A. v = Acos( )t ϕ+ω . B. v = A )tcos( ϕ+ωω C. v =Aωsin( )t ϕ+ω . D .v =-A sinω ( )t ϕ+ω C©u2 . Trong dao động điều hoà, giá trị cực đại của vận tốc là A. .AV max ω= B. .AV 2 max ω= C. AV max ω−= D. .AV 2 max ω−= C©u 3. Gia tốc của vật dao động điều hoà bằng không khi A. Vật ở vị trí có li độ cực đại. B. Vận tốc của vật đạt cực tiểu. C. Vật ở vị trí có li độ bằng không. D. Vật ở vị trí có pha dao động cực đại C©u4 Một con lắc lò xo có độ cứng 150N/m và có năng lượng dao động là 0,12J. Biên độ dao động của nó là: A. 0,4 m; B. 4 mm; C. 0,04 m; D. 2 cm C©u5. . Một vật dao động điều hoà theo phương trình x = 6cos(4πt + π/2)cm, Toạ độ của vật tại thời điểm t = 10s là. A. x = 0 cm B. x = 3cm C. x = -3cm D. x = 6cm C©u6 Một vật dao động điều hoà với biên độ A = 4cm và chu kì T = 2s, chọn gốc thời gian là lúc vật đi qua VTCB theo chiều dương. Phương trình dao động của vật là. A. x = 4cos(2πt)cm B. x = 4cos(πt - π/2) cm C. x = 4 sin(2πt)cm D. x = 4sin(πt + π/2) cm C©u7 Một vật khối lượng 750g dao động điều hoà với biên độ 4cm, chu kì 2 s, (lấy )10 2 =π . Năng lượng dao động của vật là A. W = 60kJ B. W = 60J C. W = 6mJ D. W = 6J C©u8 Con lắc lò xo gồm vật khối lượng m và lò xo có độ cứng k, dao động điều hoà với chu kì A. . k m 2T π= B . m k 2T π= C. . g l 2T π= D. . l g 2T π= C©u 9 Con lắc lò xo ngang dao động điều hoà, vận tốc của vật bằng không khi vật chuyển động qua A. Vị trí cân bằng. B. Vị trí vật có li độ cực đại. C. Vị trí mà lò xo không bị biến dạng. D. Vị trí mà lực đàn hồi của lò xo bằng không. C©u10 Con lắc lò xo gồm vật m = 100g và lò xo k =100 N/m, (lấy )10 2 =π dao động điều hoà với chu kì là A. T = 0,1 s B. T = 0,2 s C. T = 0,3 s D. T = 0,4 s C©u11. Một con lắc lò xo dao động điều hoà với chu kì T = 0,5 s, khối lượng của qu¶ nặng là m = 400g, (lấy )10 2 =π . Độ cứng của lò xo là A. k = 0,156 N/m B. k = 32 N/m C. k = 64 N/m D. k = 6400 N/m C©u12. Một con lắc lò xo gồm quả nặng khối lượng 1 kg và một lò xo có độ cứng 1600 N/m. Khi quả nặng ở VTCB, người ta truyền cho nó vận tốc ban đầu bằng 2m/s. Biên độ dao động của quả nặng là A. A = 5m B. A = 5cm C. A = 0,125m D. A = 0,25cm C©u13 Khi gắn quả nặng m 1 vào một lò xo, nó dao động với chu kì T 1 = 1,2s. Khi gắn quả nặng m 2 vào một lò xo, nó dao động với chu kì T 2 = 1,6s. Khi gắn đồng thời m 1 và m 2 vào lò xo đó thì dao động của chúng là: A. T = 1,4 s B. T = 2,0 s C. T = 2,8 s D. T = 4,0 s C©u14 Con lắc đơn gồm vật nặng khối lượng m treo vào sợi dây l tại nơi có gia tốc trọng trường g, dao động điều hoà với chu kì T thuộc vào A. l và g. B. m và l . C. m và g. D. m, l và g. C©u15 Con lắc đơn dao động điều hoà, khi tăng chiều dài của con lắc lên 4 lần thì tần số dao động của con lắc A. Tăng lên 2 lần. B. Giảm đi 2 lần. C. Tăng lên 4 lần. D. Giảm đi 4 lần C©u16 Con lắc đơn dao động điều hoà với chu kì 1 s tại nơi có gia tốc trọng trường 9,8m/s 2 , chiều dài của con lắc là A. l = 24,8 m B. l = 24,8cm C. l = 1,56 m D. l = 2,45 m C©u17 Một con lắc đơn có độ dài l 1 dao động với chu kì T 1 = 1 s. Một con lắc đơn khác có độ dài l 2 dao động với chu kì T 2 =0,6s. Chu kì của con lắc đơn có độ dài l 1 - l 2 là A. T = 0,7 s B. T = 0,8 s C. T = 1,0 s D. T = 1,4 s Câu18 . Mt con lc n cú chu kỡ dao ng T = 4s, thi gian con lc i t VTCB n v trớ cú li cc ai l A. t = 0,5 s B. t = 1,0 s C. t = 1,5 s D. t = 2,0 s Câu19 Mt vt thc hin ng thi hai dao ng iu ho cựng phng, cựng tn s cú biờn ln lt l 6 cm v 10 cm. Biờn dao ng tng hp cú th l A. A = 3 cm. B. A = 4 cm. C. A = 17 cm. D. A = 60 cm Câu20 Mt cht im tham gia ng thi hai dao ng iu ho cựng phng cựng tn s x 1 = 4cos(2t+ 3 ) (cm) v x 2 = 3cos(2t- 6 ) (cm). Biờn ca dao ng tng hp l A. A = 1 cm. B. A = 7 cm. C. A = 5 cm. D. A = 12 cm. Câu 21 Con lc lũ xo gm vt m v lũ xo k dao ng iu ho, khi mc thờm vo vt m mt vt khỏc cú khi lng gp 3 ln vt m thỡ chu kỡ dao ng ca chỳng A. Tng lờn 3 ln B. Gim i 3 ln C. Tng lờn 2 ln D. Gim i 2 ln Câu22 . Phỏt biu no sau õy khụng ỳng? A. Tn s ca dao ng cng bc luụn bng tn s ca dao ng riờng. B. Tn s ca dao ng cng bc bng tn s ca lc cng bc. C. Chu kỡ ca dao ng cng bc khụng bng chu kỡ ca dao ng riờng. D. Chu kỡ ca dao ng cng bc bng chu kỡ ca lc cng bc. Câu 23 Mt cht im dao ng iu ho vi biờn 8 cm, trong thi gian 1 phỳt cht im thc hin c 40 ln dao ng. Cht im cú vn tc cc i l. A. v max = 1,91cm/s B. v max = 33,5cm/s C. v max = 320cm/s D. v max = 5cm/s. Câu24 Con lc lũ xo treo thng ng dao ng iu ho, khi vt v trớ cỏch VTCB mt on 4cm thỡ vn tc ca vt bng khụng v lỳc ny lũ xo khụng b bin dng, (ly g = ). 2 Vn tc ca vt khi qua v trớ cõn bng l A. v = 6,28 cm/s B. v = 12,57 cm/s C. v = 31,41 cm/s D. v = 62,83 cm/s Câu25 . Mt vt dao ng iu ho theo phng trỡnh x = 6cos(4t + /2)cm, Độ dài quỹ đạo của vật là A. x = 3cm B. x = 6cm C. x = 12cm D. x = 24cm Bài làm Viết đáp án đúng vào ô t ơng ứng của mỗi câu Câu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ĐA Câu 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 ĐA . Viết đáp án đúng vào ô t ơng ứng của mỗi câu Câu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ĐA Câu 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 ĐA . A. A = 5m B. A = 5cm C. A = 0 ,12 5m D. A = 0,25cm C©u13 Khi gắn quả nặng m 1 vào một lò xo, nó dao động với chu kì T 1 = 1, 2s. Khi gắn quả nặng m 2 vào
- Xem thêm -

Xem thêm: đề kt chương 1 Vl 12 Cb, đề kt chương 1 Vl 12 Cb, đề kt chương 1 Vl 12 Cb

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay