Giải tích 1

101 677 5
  • Loading ...
1/101 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 24/08/2012, 16:41

Giải tích 1 . lim 1 sin1xxxxxxx→∞ →⎛⎞−+⎜⎟+⎝⎠ Giải: 222 212 .2 21- 222x1 21 e 11 xxxxxxx⎛⎞⎛⎞+−−⎜⎟⎜⎟⎜⎟⎜⎟+⎝⎠⎝⎠→∞⎛⎞−⎛⎞=− →⎜⎟⎜⎟++⎝⎠⎝⎠ ()( )11 sin.sin01sin 1sinxxxxxx. 1sincos <<xxx. Dùng định nghĩa chứng minh được 1coslim0=→xx. Vậy suy ra công thức (1. 1) B. exxxxxx=⎟⎠⎞⎜⎝⎛+=⎟⎠⎞⎜⎝⎛+−∞→+∞ 11 lim11lim
- Xem thêm -

Xem thêm: Giải tích 1, Giải tích 1, Giải tích 1, Hàm mũ cơ số a Hàm lôgarit cơ số a Các hàm số lượng giác Các hàm số lượng giác ngược, Các định nghĩa cơ bản A. Định nghĩa hàm số Hàm số sơ cấp, Các hàm số trong phân tích kinh tế A. Hàm cung và hàm cầu, Tính bị chặn Định lí 1.4: Nếu Tính chất thứ tự của giới hạn và nguyên lí kẹp. Định lí 1.5: Cho, Tính chất của VCL So sánh các VCL, Các phép tốn đại số của hàm liên tục Định lí 1.15: Cho Tính chất của hàm số liên tục trên một đoạn, TÓM TẮT NỘI DUNG I, CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP I, II: ĐẠO HÀM VÀ VI PHÂN, TÓM TẮT NỘI DUNG II, Điều kiện cần của hàm số khả vi Định lý 3.2: Nếu fx, y khả vi tại x Điều kiện đủ của hàm số khả vi Định lý 3.4: Ý nghĩa của vi phân toàn phần Nếu hàm số fx, y khả vi tại x, Đạo hàm riêng cấp cao Vi phân cấp cao, Đạo hàm của hàm số hợp Vi phân của hàm hợp, Định nghĩa: Cơng thức tính Građiên Liên hệ giữa građiên và đạo hàm theo hướng. Định lý 3.10, CỰC TRỊ 1. Cực trị tự do

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn