Đáp án thi thử lần 2 - 2009. Tiếng Anh

3 220 0
  • Loading ...
1/3 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 13/09/2013, 21:10

TRNG THPT BC YấN THNH P N V THANG IM CHM THI TH I HC LN II. NM 2009 Mụn: Ting Anh - Khi D Code 158 CODE 192 Explanation for the answers 1D 71a answer:lend themselves to flexibility in design vì gần nghĩa với cụm từ " the unlimited design freedom of plastics 2A 76a answer: plastics and plastic products 3D 75c answer: economical đợc đề cập ở dòng 20 (đoạn 3) 4A 77c answer: long-lasting dùng phơng pháp loại trừ (vì ở dòng 12 nói rằng các sản phẩm nhựa đều có các tính chất: inexpensive, plentiful, mediorce and limited lifetime("thời gian sử dụng ngắn" đối nghĩa với: long-lasting (lâu dài) 5B 69a answer: line 6 -8: "These prochemicals vary widely in their functions and includes such products as drugs, detegents, rubber, paints, fertilizers, dyes, perfumes, explosives, food preservatives, artifical sweeteners, and argricutural chemicals" 6C 68d answer: inundated vì inundated = flooded (bị ngập lụt) 7C 70B answer: to produce vì to yield (v): sản sinh, sinh lợi gần nghĩa với to produce(v): sản xuất 8C 72b answer: example vì tác giả đa ra các ví dụ minh hoạ cho sản phẩm nhựa nh: heart valves, artificial kidneys, ski boots, non-stick surfaces, spacecraft part, parts of a car, drink containers, parts of body 9C 73a answer: the appearance of large quantities of inferior goods vì ở dòng 11 đoạn 3 nói rằng : "sau chiến tranh TG II, nớc Mỹ tràn ngập các loại hàng tiêu dùng nhập khẩu với giá cực kỳ thấp, chất lợng kém và thời gian dùng ngắn. Điều này dẫn đến " "điều này" chính là "sự xuất hiện một l ợng lớn các loại hàng tiêu dùng"(the appearance of large quantities of inferior goods) 10A 74c answer: tiny vì chỉ chiếm 1,5% (dòng 8) 11D 80d Answer: - Deficiency Các từ tận cùng bằng ce cy thì trọng âm rơi vào âm tiết thứ 3 từ dới lên. Do đó từ Deficiency có 4 âm tiết có trong âm rơi vào âm tiết thứ 2 từ trên xuống các từ còn lai trong âm rơi vào âm tiét đầu. 12A 78d Answer: Committee các từ còn lại đợc thêm phụ tố ee nên trọng âm của chúng rơi vào âm tiết chứa các phụ tố này tức âm tiết cuối. Riêng từ Committee là từ nguên gốc nên trọng âm nhấn khác với các từcòn lại. 13C 79b Answer: Machine hầu hết danh từ và tính từ có hai âm tiết thì trọng âm rơi vào âm tiết thứ nhất tuy nhiên từ Machinecó kết thúc bằngmột nguyên âm (âm tiết mở) nên trọng âm sẻ rơi vào âm tiết cuối. 14D 15d Answer: Recommend (V) giới thiệu (Ba động từ còn lại là ngoại động từ cần phải có tân ngữ) 15D 30b Despite + N/ N phrase/ Gurend phrase In spite of + N/ N phrase/ Gurend phrase Even though Though + S + V Although 16A 11b It is/was not until . that . Khụng cho ti khi 17D 29a Answer: Nâng đỡ, giúp một tay( dựa vào nghĩa của câu) 18B 7d Answer: But (dùng để giới thiệu một từ, một cụm từ hay một mệnh đềtơng phản lại từ, cụm từ hay mệnh đề đã đ- ợộcnói đến trong câu) 19D 12d Because of : bi vỡ; Resulting in: dn n; Adding up: cng thờm vo According to: theo/da vo.Ta chn phng ỏn ny vỡ phự hp ng ngha. 20A 25d Answer: Take part Tham gia vào cái gì (dựa vào nghĩa của câu) 21C 2d Answer: Unless (mệnh đề chính ở dạng phủ định mệnh đề phụ ở dạng khẳng định ta dùng unless 22D 21a Liờn t while trong cõu ny th hin s tng phn.Mnh ph cú cm t densely populate (ụng dõn c) nờn many,a number khụng dựng. Few = almost no (hu nh khụng) A few = a small number of : mt s ớt 23C 13c Answer: By (S + Go/Get/come + To place +By 24D 27a Dựng which thay th danh t trc nú ng thi ni hai mnh vi nhau. in which = where nờn khụng chn. 25A 5a Cú by the time you come back ta chn will have built tng lai hon thnh. 26A 18d Answer: Destination (nơi gửi tới,đa tới) for sb/sth from . 27B 20d Answer: Miss all ./ of some one Cảm thấy nhớ ai, vắng ai 28C 23d If only + past simple (be were ) th hin mong mun hin ti 29B 4a Answer: Life(n) sự sống, sinh sống nói chung cho tất cả 30C 14d So that + clause; View of + noun With a view to: cú nghavi hy vng/d nh lm gỡ So as + to-infinitive 31A 26c She wonder they had. Cú they had nờn ỏp ỏn ỳng l had found 32C 22b If it hadnt been for your help, I wouldnt have completed the course. = Hadnt it been for your help, I wouldnt have completed the course. Dng rỳt gn cõu iu kin, b if v chuyn tr ng t lờn u cõu. 33D 17d Answer: Telling (tell lies nói dối) 34A 1b õy i t quan h lm tõn ng, ng thi chuyn gii t lờn trc, dựng trong vn vit, trong cỏc vn phong trang trng. Trờng THPT Bắc Yên Thành - Đáp án và thang điểm chấm thi thử Đại học lần 2. Năm 2009 - Môn Tiếng Anh-Khối D 1 35B 24b Not + adj/adv + enough + (for sb) + to-infinitive = too + adj/adv + to-infinitive 36D 8a Answer: Admiration (n) sự cảm phục, sự khâm phục. 37C 3d Answer: Experiments(n) cuộc thí nghiệm (Sau afew + countable nouns) 38B 19b Answer: Take after gióng ai (theo nghĩa của câu) 39B 6b Answer: Brunch stand for Breakfast and lunch 40D 28c Answer: Back each other up dựa vào nhau làm cái gì 41B 9b Must + have + pp : iu ta suy din chc chn xy ra trong quỏ kh. 42B 10a The + comparative , the + comparative Cng cng 43A 16a Both .or : khụng cú cu trỳc ny Both . And.: dựng trong cõu khng nh. Neither nor .: dựng thay th either . or trong cõu ph nh. Not only but also .: dựng nhn mnh, trong trng hp ny khụng ỳng v ngha. Whether or : dch l: cụ y khụng th quyt nh ln hay l nhy lờn mt nc. 44C 62c answer: "decreasing egg intake and fat intake" dòng 16-18 đoạn 2 45A 59a answer: "a little" vì somewhat(adv): một chút, hơi - gần nghĩa với a little 46B 60c answer: "to describe" vì to portray (v): vẽ chân dung, miêu tả - gần nghĩa với "to describe (v): miêu tả" 47B 58d answer: "to support" vì to back up(v): - lùi lại - sao lu(tài liệu) Gần nghĩa với "to support(v): ủng hộ" 48D 67c Answer: "The results are inconclusive" vì ở dòng 13 "mixed results"( kết quả lẫn lộn) Gần nghĩa với "The results are inconclusive"(những kết quả còn cha quyết định) 49A 66A answer: "concerns about cholesterol" Vì ở dòng 2 đoạn 1 đa ra lý do doanh thu trứng xuống thấp là: "eggs also contain a high level of blood cholesterol, one of the major causes of heart disease This knowledge has caused egg sales to plummet in recent years" 50C 61d answer: "cholesterol"(dòng 2 ) 51A 65c Answer: to inform people about the relationship between eggs and cholesterol Vì trong bài đề cập đến tỉ lệ cholesterol trong các loại trứng: regular eggs, egg substitutes, designer eggs 52B 63c answer: line 1-4 53A 64a answer: 2/3 (two-thirds) (line 2) 54B 51c appreciate + having 55B 54d Not onlybut also Neither .nor . Either .or . Hũa hp thỡ vi ch ng gn nht. 56A 52b Sau one of /each of/every one of + ng t s ớt. Nhng nu trong cõu cú i t quan h thỡ ng t phi hũa hp vi tõn ng. Women l s nhiu nờn: who are 57A 53b He sent it 58D 55b S + V(present simple) + as if + S + V(Past subjunctive quỏ kh gi nh) as though (V(ed/V2) Be were) S + V(past simple) + as if + S + V (had + pp) 59A 56a Answer: sorry đợc phiên âm là() các từ còn lại đợc phiên âm là () 60D 57c Answer: Decided (từ kết thúc tận cùng là (d,de,t,te) thêm ed đọc là (id) các từ còn lại khi thêm ed đọc là (t) 61A 31b To wonder about (v): tự hỏi To puzzle (v):làm bối rối, khó xử To ask a question(v): To confuse(v): lẫn lộn, nhầm l 62D 32c like(prep): giống ( a house built like an Indian palace) As(prep): nh ( They entered the building disguised as cleaners) 63D 33a Indication(n): sự chỉ dẫn -Sign(n): dấu hiệu Mark(n): dấu, vết -Trace(n): dấu vết, dấu tích 64B 34a vegetation(n): cây cỏ, thực vật, đời sống thực vật -Vegetables(n): rau Vegetarian(n): ngời ăn chay -Veterinary(n): thầy thuốc thú y 65B 35a life forms(n): các thực thể có sự sống 66C 36c amount + uncountable noun: tổng số, số lợng( a large amount of work/money/furniture) Quantity(n): lợng, số lợng, khối lợng -Portion(n): phần -Mass(n): khối, đống 67B 37b to lead somebody to do something(v): khiến cho ai làm gì 68C 38d others(n): những ngời khác, những cái khác = other + plural noun Another (adj): khác + singular noun ( another house) Other(adj): khác + plural noun ( other people) 69C 39c mark(n): dấu, vết; Speck(n):chấm nhỏ, đốm nhỏ; Trace(n):dấu vết, dấu tích; Bit(n):miếng, mảnh, mẩu 70B 40d Accordingly(adv): theo đó, do đó; Nevertheless(adv): tuy nhiên = however Thus(adv): vì vậy; Consequently(adv):hậu quả là, kết quả là Trờng THPT Bắc Yên Thành - Đáp án và thang điểm chấm thi thử Đại học lần 2. Năm 2009 - Môn Tiếng Anh-Khối D 2 71B 48b The teacher said to us: Dont make so much noise l li núi trc tip ca cõu: The teacher ordered not to make so much noise. 72D 45c Not until , Auxilary + S + V = It is/was only when + S +V . that . 73C 46d She threatened to leave unless he apologized immediately. L cõu núi giỏn tip ca cõu If you dont apologize immediately, I am leaving she told him. 74B 44a Such + a (an) noun/noun phrase + that + S + V = So + adjective + that + S + V 75D 47c Verbs of opinion: say, think, believe, know, report, declare . Cú hai dng: + Active: S+ V1 + (that) + Clause (S2 + V2 + O2) + Passive: It + (be) + V1(pp) + (that) + clause S2 + (be) + V1(pp) + to-inf / to have + pp. 76C 50 a Regret not + ving : tic vỡ ó khụng lm gỡ ( quỏ kh) = S +wish (s/es) + S + V(past perfect): mong mun trong quỏ kh. 77B 42b S + has/have + no longer + pp . = S + hasnt/havent + pp + .any longer/any more. S + no longer + V(present simple)+ . Hm ý ó chm dt v kt thỳc trong quỏ kh nờn cú th dựng quỏ kh n vit li. 78D 41b Despite + N/ N phrase/ Gerund phrase In spite of + N/ N phrase/ Gerund phrase Despite/ In spite of the fact (that) + S + V Though + S + V Although 79C 49c No matter how + adjective + S + be No matter how + adverb + S + V 80A 43b No sooner than . no sooner than . S dng bin phỏp o ng sau cỏc trng t thi gian hardly, barely, scarely, no sooner. Chỳng cp n mt vic nhanh chúng xy ra tip sau mt hnh ng khỏc. Bin phỏp o ng ny thng s dng vi thỡ quỏ kh hon thnh. Ban tổ chức rất mong đợc sự góp ý của các đồng nghiệp, các bậc phụ huynh và học sinh để cho hoạt động thi thử ngày càng đợc hoàn thiện hơn về mọi mặt. Chúc các em có một mùa thi thành công! Trờng THPT Bắc Yên Thành - Đáp án và thang điểm chấm thi thử Đại học lần 2. Năm 2009 - Môn Tiếng Anh-Khối D 3 . kết quả là Trờng THPT Bắc Yên Thành - Đáp án và thang điểm chấm thi thử Đại học lần 2. Năm 20 09 - Môn Tiếng Anh- Khối D 2 71B 48b The teacher said to us:. Đại học lần 2. Năm 20 09 - Môn Tiếng Anh- Khối D 1 35B 24 b Not + adj/adv + enough + (for sb) + to-infinitive = too + adj/adv + to-infinitive 36D 8a Answer:
- Xem thêm -

Xem thêm: Đáp án thi thử lần 2 - 2009. Tiếng Anh, Đáp án thi thử lần 2 - 2009. Tiếng Anh, Đáp án thi thử lần 2 - 2009. Tiếng Anh

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay