hoclop com trọn bộ từ vựng lớp 10

31 14 0
  • Loading ...
1/31 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 24/10/2019, 05:08

M cL c UNIT 1: A DAY IN THE LIFE OF UNIT 2:SCHOOL TALKS UNIT 3: PEOPLE’S BACKGROUND UNIT 4: SPECIAL EDUCATION UNIT TECHNOLOGY AND YOU UNIT AN EXCURSION 10 UNIT THE MASS MEDIA 12 UNIT THE STORY OF MY VILLAGE 14 UNIT UNDERSEA WORLD 16 UNIT 10: CONSERVATION 18 UNIT 11: NATIONAL PARKS 20 UNIT 12: MUSIC 22 UNIT 13: FILMS AND CINEMA 24 UNIT 14 THE WORLD CUP 26 UNIT 15: CITIES 28 UNIT 16: HISTORICAL PLACES 30 UNIT 1: A DAY IN THE LIFE OF M t ngày cu c s ng c a - daily routine / de li ru ti n/ (n): thói quen h ng ngày, cơng vi c h ng ngày - bank(n) [bỉ k] : b - boil (v) [b il]: lu c, đun sôi(n c) - plough(v) [plau]: cày( ru ng) - harrow(v) ['hærou]: b a(ru ng) - plot of land(exp): th a ru ng - fellow peasant(exp): b n nông dân - lead(v) [led]: d n, d t(trâu) - buffalo(n) ['b f lou]: trâu - field(n) [fi:ld]:đ ng ru ng, ćnh đ ng - pump(v) [p mp]: b m(n c) - chat(v) [t∫ỉt]=talk in a friendly way: nói chuy n phím, t́n g u - crop(n) [kr p]: v , m̀a - the transplanting(exp) [træns'pl :ntin]: c y( lúa) - be contented with(exp) [k n'tentid]=be satisfied with(exp)['sỉtisfaid]: hàilòng - go off =ring(v): reo leo, reng len( chuông) - get ready [get 'redi]= prepare(v) [pri'pe ]: chu n b - be disappointed with(exp) [dis 'p int]: th t v ng - be interested in(exp) ['intristid] : thích thú, quan tâm - local tobacco: ['louk l t 'bækou] : thu c lào - cue(n) [kju:] : s g i ý, l i ́m ch - alarm(n) [ 'l :m]=alarm clock: đ ng h b́o th c - break(n) [breik]: s ngh - take an hour’s rest: ngh ng i ti ng - take a short rest(exp): ngh ng i ng n (take-took-taken) - neighbor(n) ['neib ]: ng i ĺng gi ng - option(n) [' p∫n]:s ch n l a, quy n l a ch n - go and see(exp)=visit(v) ['vizit]: vi ng th m - occupation(n) [, kj 'pei∫n]= job(n) [d b]: ngh nghi p, công vi c UNIT 2:SCHOOL TALKS Nh ng bu i nói chuy n tr - international(a) :thu c v qu c t - semester(n) : h c k - flat(n) : c n h - narrow(a) : ch t ch i - occasion(n) : d p - corner shop : c a hàng góc ph - marital status : tình tr ng nhân - stuck(a): b t t, b k t - occupation(n) : ngh nghi p - attitude(n) : thái đ - applicable(a) : có th ́p d ng - opinion(n) : ý ki n - profession(n) :ngh nghi p - marvellous(a) :k l , k di u - nervous(a) : lo l ng - awful(a) : d s , kh ng p - improve(v) : c i thi n, c i ti n - headache(n) : đau đ u - consider(v) : xem xét - backache(n) : đau l ng - threaten(v) : s hãi - toothache(n) : đau r ng - situation(n) : tình hu ng, hồn c nh ng UNIT 3: PEOPLE’S BACKGROUND Lí l ch ng i - training(n) ['treini ]: đào t o - general education: ['d en r l ,edju:'kei∫n]: gío d c ph thông - strong-willed(a) ['str 'wild]: ý chí m nh m - ambitious(a) [æm'bi∫ s] kh́t v ng l n - intelligent(a) [in'telid nt]:thông minh - brilliant(a): ['brilj nt]: śng ĺng - humane(a) [hju:'mein]: nhân đ o - mature(a) [m 'tju ]: chín ch n, tr - harbour(v)['h :b ]:ni d ng thành ng(trong tâm trí) - background(n) ['bỉkgraund]: b i c nh - career(n) [k 'ri ] :s nghi p - abroad(adv) [ 'br :d]: n c ngòai - appearance(n) [ 'pi r ns]: v bên ngòai - private tutor(n) ['praivit 'tju:t ] :gia s - interrupt(v) [,int 'r pt]: gín đ an - primary school: tr ng ti u h c(t l p 1-5) - realise(v) ['ri laiz]: th c hi n - secondary school(n): Tr ng trung h c(t l pθ-12) - schoolwork(n): công vi c tr ng - a degree [di'gri:] in Physics: b ng c nhân ngành v t Lý - favorite(a) ['feiv rit]: a thích - with flying['flaii ] colours: xu t s c,h ng u - foreign ['f rin] language: môn ng ng - srchitecture(n) [' :kitekt∫ ]: ki n trúc - from then on: t tr - a PhD [,pi: eit∫ 'di:] : b ng ti n s - tragic(a) ['træd ik]: bi th m - take(v) [teik] up: ti p nh n - office worker(n)[' fis 'w :k]nhân viên v n phòng - obtain(v): [ b'tein] giành đ c, nh n - professor(n): [pr 'fes ] gío s - education(n): [,edju:'kei∫n] s gío d c - to be awarded [ ,w :'did]: đ c trao gi i - determine(v) [di't :min]: x́c đ nh - experience(n) [iks'pi ri ns]: u tr i qua - ease(v) [i:z]: gi m nh , v i b t - founding(n) ['faundli ]: s thành l p - humanitarian(a) [hju:,mæni'te ri n]: nhân đ o - C.V(n): b n s y u lí l ch - attend(v) [ 'tend]: tham d , có m t - previous(a) ['pri:vi s]: tr - tourist guide(n): h c ng d n viên du l ch - telephonist(n) [ti'lef nist]: ng i tr c n tho i - cue(n) [kju:]: g i ý - travel agency(n) ['trỉvl'eid nsi]: v n phòng du l ch - unemployed (a) [, nim'pl id] th t nghi p Giáo d c đ c bi t UNIT 4: SPECIAL EDUCATION - list(n) [list]: danh sách - blind (n) [blaind]: mù - deaf (n) [def]: c - mute (n) [mju:t]: câm - alphabet (n) ['ælf bit]: b ng ch ći - work out (v) [w :k, aut] : tìm - message (n) ['mesid ]: thông p - doubt (n) [daut]: s nghi ng - special (a) ['spe∫l]: đ c bi t - disabled (a) [dis'eibld]: tàn t t - dumb (a) [d m]: câm - mentally (adv) ['ment li]: v m t tinh th n - retarded (a) [ri't :did]: ch m ph́t tri n - prevent sb from doing sth (exp.) : ng n c n làm - proper (a) ['pr p ] : thích đ́ng - schooling (n) ['sku:li ] : s gío d c nhà tr ng - opposition (n) [, p 'zi∫n]: s ph n đ i - gradually (adv) ['græd u li]: t t - arrive (v) [ 'raiv]: đ n - make great efforts to sth [greit , 'ef t] (exp.): n l c r t nhi u đ làm - time – comsuming (a) ['taim k n'sju:mi ] : t n th i gian - raise (v) [reiz]: nâng, gi - open up ( v) ['oup n, p]: m - demonstration (n) [,dem ns'trei∫n] : s bi u hi n - add (v) [æd]: c ng - subtract (v) [s b'trækt]: tr - be proud [praud] of sth (exp.) : t hào v u - be different ['difr nt] from sth (exp): khơng gi ng ći - ɒraille (n) [breil]: h th ng ch n i cho ng - infer sth to sth (exp.) [in'f :] : suy - protest (v) ['proutest]: ph n đ i i m̀ UNIT TECHNOLOGY AND YOU Công ngh b n illustration (n) [,il s'trei∫n]: ví d minh h a central processing ['prousesi ] unit (CPU) (n): thi t b x lí trung tâm keyboard (n) ['ki:b :d]: bàn phím visual display unit (VDU) (n)['vi∫u l, dis'plei, 'ju:nit]: thi t b hi n th computer screen [skri:n] (n): hình máy tính θ floppy ['fl pi] disk (n): đ a m m speaker (n) ['spi:k ]: loa scenic (a) ['si:nik] : thu c c nh v t scenic beauty ['bju:ti] (n): danh lam th ng c nh 10 miraculous (a) [mi'rỉkjul s]: kì l 11 device (n) [di'vais]: thi t b 12 appropriate (a) [ 'proupri t]: thích h p 13 hardware (n) ['h :dwe ]: ph n c ng 14 software (n) ['s ftwe ]: ph n m m 15 be capable of doing (sth)(exp.): có kh n ng làm (ći gì) 16 calculate (v) ['kỉlkjuleit]: tính tóan 17 speed up (v) ['spi:d' p]: t ng t c 18 calculation (n) [,kỉlkju'lei∫n]: s tính tóan, phép tính 19 multiply (n) ['m ltiplai]: nhân 20 divide (v) [di'vaid]: chia 21 with lightning speed ['laitni , spi:d] (exp.): v i t c đ ch p nhóang 22 perfect (a) ['p :fikt]: hòan thi n 23 accuracy (n) ['ỉkjur si]: đ x́c 24 electronic (a) [,ilek'tr nik]: thu c v n t 2η storage (n) ['st :rid ]: s l u gi 2θ data (n) ['deit ]: d li u 27 magical (a) ['mæd ik l]: kì di u 28 typewriter (n) ['taip,rait ]: ḿy đ́nh ch 29 memo (n) ['memou]: b n ghi nh 30 request [ri'kwest] for leave (exp.): đ n xin ngh 31 communicator (n) [k 'mju:nikeit ]: ng i/ v t truy n tin 32 interact (v) [,int r'ækt]: ti p xúc 33 entertainment (n) [,ent 'teinm nt]: s gi i trí 34 link (v) [li k]: k t n i 3η act on (v) [ækt, n]: nh h ng 3θ mysterious (a) [mis'ti ri s]: bí n 37 physical (a) ['fizikl]: thu c v v t ch t 38 invention (n) [in'ven∫n]: s ph́t minh 39 provide (v) [pr 'vaid]: cung c p 40 personal (a) ['p :s nl]: ć nhân 41 material (n) [m 'ti ri l]: tài li u 42 ηη search for (v) [s :t∫, f :]: tìm ki m 43 scholarship (n) ['sk l ∫ip]: h c b ng 44 surf [s :f] on the net (exp.): lang thang m ng 4η effective (a) [i'fektiv]: hi u qu 4θ capable (a) ['keip bl]: có n ng l c, gi i 47 transmit (v) [trænz'mit]: truy n 48 distance (n) ['dist ns]: kh ang ćch 49 participant (n) [p :'tisip nt]: ng i tham gia η0 rank (v) [ræ k]: x p h ng η1 foreign language (n) ['f rin, 'læ gwid ]: ng ng η2 electric cooker (n) [i'lektrik, 'kuk ]: n i c m n 53 air-conditioner (n)['e k n'di∫ n ]: ḿy u hòa nhi t đ 54 in vain (exp.) [in, vein]: vơ ích 55 instruction (n) [in'str k∫n]: l i ch d n ηθ public telephone (n) ['p blik, 'telifoun]: n th công c ng η7 make a call [k :l] (exp.) : g i n η8 operate (v) [' p reit] :v n hành η9 receiver (n) [ri'si:v ] : ng nghe θ0 dial tone (n) ['dai l, toun]: ti ng chuông n th θ1 insert (v) ['ins :t] : nhét vào θ2 slot (n) [sl t]: khe, rãnh θ3 press (v) [pres] :nh n θ4 require (v) [ri'kwai ]: yêu c u θη emergency (n) [i'm :d ensi] :s kh n c p θθ fire service (n) ['fai , 's :vis] :d ch v c u h a θ7 ambulance (n) ['æmbjul ns]: xe c u th ng θ8 remote control (n) [ri'mout,k n'troul]: u n t xa θ9 adjust (v) [ 'd st]: u ch nh 70 cord (n) [k :d] : r c c m ti vi 71 plug in (v) [pl g, in]: c m vào 72 dial (v) ['dai l]: quay s 73 make sure [∫u ] of sth/ that (exp.): đ m b o UNIT AN EXCURSION M t chuy n du ngo n in the shape [∫eip] of : có hình d́ng lotus (n) ['lout s]: hoa sen picturesque (a) [,pikt∫ 'resk]: đ p nh tranh v wonder (n) ['w nd ]: k quan altitude (n) ['æltitju:d]: đ cao θ excursion (n) [iks'k :∫n]: chuy n tham quan, du ngo n pine (n) [pain]: thông forest (n) ['f rist]: r ng waterfall (n) ['w :t f :l]: th́c n c 10 valley ['væli] of love : thung l ng tình yêu 11 come to an end : k t thúc 12 have a day off [ :f] : có m t ngày ngh 13 occasion (n) [ 'kei n]: d p 14 cave (n) [keiv]: đ ng 1η formation (n) [f :'mei∫n]: hình thành, ki n t o 1θ besides (adv) [bi'saidz] : bên c nh đó, v i l i 17 instead (adv) [in'sted]: thay vào 18 sunshine (n) ['s n∫ain]: ́nh n ng ( m t tr i) 19 get someone’s permission [p 'mi∫n]: xin phép 20 stay the night away from home : xa nhà m t đêm 21 persuade (v) [p 'sweid]: thuy t ph c 22 destination (n) [,desti'nei∫n]: m đ n 23 prefer (v) [pri'f :(r)] sth to sth else : thích m t u h n m t u kh́c 24 anxious (a) ['ỉ k∫ s]: nơn nóng 2η boat [bout] trip : chuy n b ng tàu th y 2θ sundeck (n) ['s ndek]: boang tàu 27 get sunburnt ['s nb :nt]: b ch́y n ng 28 car -sickness (n) [k :,'siknis]: say xe 29 plenty ['plenti] of : nhi u 30 by one’s self : m t 31 suitable (a) ['su:t bl] for sb : ph̀ h p v i Eg:a wide range of prices: đ lo i gí 24 include [in'klu:d] (v): bao g m, g m có =to involve 2η temperature ['tempr t∫ ] (n): (vi t t t: temp) nhi t đ (đ nóng, l nh c th , phòng, n c ) Eg:to keep the house at an even temperature: gi nhà nhi t đ đ u đ u 2θ population [,p pju'lei∫n] (n): dân c 27 exist [ig'zist] (v): s ng; t n t i + existence [ig'zist ns] (n): s ti p t c cu c s ng; s s ng sót 28 precious ['pre∫ s] (adj) quý, quý gí, quý b́u Eg: precious metals: kim lo i quý 29 fall into…(v): đ c chia thành 30 bottom ['b t m] (n): ph n d i c̀ng; đ́y; đ́y bi n 31 starfish ['st :fi∫] (n): (s nhi u: starfish) bi n 32 shark [∫ :k] (n): ć m p + man-eating shark: ć m p tr ng 33 independently [,indi'pend ntli] (adv): đ c l p 34 current ['k r nt] (n): dòng (n c) 3η organism [' :g nizm] (n): c th ; sinh v t Eg: He 's studying the organisms in water: ông ta nghiên c u ćc sinh v t 3θ carry along (v): cu n theo 37 jellyfish ['d elifi∫] (n): s a 38 oversized ['ouv saizd] (adj): qú kh , ngo i kh 39 contribute [k n'tribju:t] (v): đóng góp, góp ph n 40 biodiversity [,baioui dai'v :siti] (n): đa d ng sinh h c 41 maintain [mein'tein] (v): trì 42 at stake: thua, lâm nguy, b đe 43 refer [ri'f :] to (v): quy, quy vào 44 balanced ['bæl nst] (adj): cân b ng, n đ nh 4η analyse ['ỉn laiz] : analyze ['ỉn laiz] (v): phân tích 46 experiment [iks'periment] (n): cu c thí nghi m; cu c th nghi m d in c UNIT 10: CONSERVATION B ot n protect (v) [pr 'tekt]: b o v leopard (n) ['lep d]: b́o flexible (a) ['fleks bl: linh h at, d sai n loss (n) [l s]: m t η destroy (v) [di'str i]: ph́ h y θ variety (n) [v 'rai ti]: s đa d ng species (n) ['spi:∫i:z]: lòai eliminate (v) [i'limineit]: h y di t medicine (n) ['medsn; 'medisn]: thu c 10 cancer (n) ['kæns ]: ung th 11 constant (a) ['k nst nt]: th ng xuyên 12 constantly (adv) ['k nst ntli]: liên t c 13 supply (n) [s 'plai]: ngu n cung c p 14 crop (n) [kr p]: tr ng 1η hydroelectric (a) [,haidroui'lektrik]: th y n 1θ dam (n) [dæm]: đ p ( n c) 17 play (v) an important [im'p :t nt] part: gi m t vai trò quan tr ng 18 circulation (n) [,s :kju'lei∫n]: s tu n hòan 19 conserve (v) [k n's :v]: gi l i 20 run [r n] off (v): ch y m t 21 take away (v) ['teik 'wei]: mang theo 22 valuable (a) ['vælju bl]: quý gí 23 soil (n) [s il]: đ t 24 frequent (a) ['fri:kw nt]: th ng xuyên 2η flood (n) [fl d]: l ,l t 2θ damage (n) ['dæmid ]: s tàn ph́, s thi t h i 27 threaten (v) [' retn]: đe d a 28 polluted (a) [p 'lu:t d]: b ô nhi m 29 disappearance (n) [,dis 'pi r ns]: s bi n m t 30 worsen (v) ['w :sn]: làm t i t 31 pass [p :s] a law ( exp.): thông qua m t đ o lu t 32 in someone’s defence/ in something‘s defence [di'fens]:đ b o v / đ b o v ći 33 in nature‘s defence : đ b o v t nhiên 34 concern (v) [k n's :n]: liên quan đ n 3η power of falling ['f :li ] water : n ng l ng dòng ch y 3θ electricity (n) [i,lek'trisiti]: n 37 remove (v) [ri'mu:v] : h y đi, b 38 get rid of (exp.): b 39 completely (adv) [k m'pli:tli]: tòan b , hòan tòan 40 liquid (n) ['likwid]: ch t l ng 41 flow [flou] off (v) ch y m t 42 treat (v) [tri:t]: ch tr 43 vegetation (n) [,ved i'tei∫n]: vi c tr ng 44 harm [h :m] to (exp.): gây h i t i 4η erosion (n) [i'rou n]: s xói mòn 4θ consequence (n) ['k nsikw ns]: h u q a, k t qu 47 planet (n) ['plænit]: hành tinh 48 destruction (n) [dis'tr k∫n]: s ph́ h y 49 feature (n) ['fi:t∫ ]: đ c m η0 sensitive (a) ['sens tiv]: nh y c m η1 imprision (v) [im'prizn]: giam gi η2 endangered [in'deind d] species (a): nh ng lòai có nguy c b t ch ng 53 reconstruct (v) ['ri:k n'str kt]: t́i t o η4 breed (v) [bri:d]: nhân gi ng ηη policy (n) ['p l si]: śch ηθ at times ['taimz]: có nh ng lúc η7 risky (a) ['riski]: r i ro η8 injure (v) ['ind ]: làm b th ong η9 suffer ['s f ] from (v): đau, đau kh 60 dangerous (a) ['deind r s]: nguy hi m θ1 develop (v) [di'vel p]: ph́t tri n θ2 disease (n) [di'zi:z]: b nh t t, t n n UNIT 11: NATIONAL PARKS Công viên qu c gia national ['nỉ∫n l] park (n): cơng viên qu c gia locate (v) [lou'keit]: x́c đ nh, n m establish (v) [is'tæbli∫]: l p, thành l p rainforest (n) [rein,'f rist]: r ng m a nhi t đ i η butterfly (n) ['b t flai]: b m θ cave (n) [keiv]: hang đ ng hike (v) [haik]: b đ ng dài dependent upon (a)[di'pend nt, 'p n]: ph thu c vào survival (n) [s 'vaivl]: s s ng sót, t n t i 10 release (v) [ri'li:s]: phóng thích, th 11 orphan (v) [' :f n]: ( làm cho ) m côi 12 orphanage (n) [' :f nid ]: tr i m côi 13 abandon (v) [ 'bænd n]: b r i, t b 14 take care [ke ] of (v): ch m sóc 15 sub-tropical (a) [s b, 'tr pikl]: b́n nhi t đ i 1θ recognise (v) ['rek gnaiz]: nh n 17 habit (n) ['hỉbit]: thói quen 18 temperate (a) ['temp r t]: ơn hòa 19 toxic (a) ['t ksik]: đ c 20 chemical (n) ['kemikl]: ch t hóa h c 21 contamination (n) [k n,tỉmi'nei∫n]: s nhi m 22 organization (n) [, :g nai'zei∫n]: s t ch c 23 intend (v) [in'tend]: d đ nh 24 exist (v) [ig'zist]: t n t i 2η pollute (v) [p 'lu:t]: làm ô nhi m 26 suitable (a) ['su:t bl] (for sb/ sth): thích h p 27 affect (v) [ 'fekt]: nh h ng đ n 28 disaster (n) [di'z :st ]: tai h a, th m h a 29 unfortunately (adv) [ n'f :t∫ nitli]: không may 30 turn out (v) [t :n, aut]: thành ra, hóa 31 combine (v) k m'bain]: k t h p 32 get a fine (exp.): b ph t ti n 33 raincoat (n) ['reinkout]: ́o m a 34 accept (v) [ k'sept]: ch p nh n 3η refuse (v) [ri'fju:z]: t ch i 3θ invitation (n) [,invi'tei∫n]: l i m i UNIT 12: MUSIC Âm nh c classical ['klæsik l] music (n): nh c c n folk [fouk] music (n): nh c dân gian rock [r k] ‘n’ roll ['roul] (n): nh c rock and roll country ['k ntri] music (n): nh c đ ng quê η serious (a) ['si ri s]: nghiêm túc, đ ng đ n, b́c h c θ beat (n) [bi:t]: nh p (âm nh c) human (n) ['hju:m n]: lòai ng i emotion (n) [i'mou∫n]: c m xúc especially (adv) [is'pe∫ li]: đ c bi t 10 communicate (v) [k 'mju:nikeit]: giao ti p 11 express (v) [iks'pres]: th hi n 12 anger (n) ['æ g ]: s t c gi n 13 integral (a) ['intigr l]: g n li n 14 set the tone [toun] for (v): t o nên khơng khí ( vui, bu n) 1η joyfulness (n) ['d ifulnis]: s vui nh n 1θ atmosphere (n) ['ætm sfi ]: b u khơng khí 17 funeral (n) ['fju:n r l]: đ́m tang 18 solemn (a) ['s l m]: trang nghiêm 19 mournful (a) ['m :nful]: tang th ng 20 lull (v) [l l]: ru ng 21 above [ 'b v]: all (adv) h t 22 uplift (a)[' plift]: h ng ph n, bay b ng 23 delight (v) [di'lait]: làm thích thú, làm say mê 24 a billion ['bilj n] -dollar industry ['ind stri]: ngành công nghi p t đô ( mang l i l i nhu n cao) 25 fairy tale (n) ['fe riteil] : chuy n c tích 26 criticise (v) ['kritisaiz]: ch trích 27 convey (v) [k n'vei]: truy n đ t, bi u l , th hi n 28 serene (a) [si'ri:n]: bình, t nh l ng 29 cheer [t∫i ] (v): somebody up : làm c m th y vui v 30 all the time (adv): m i lúc 31 hometown (n) ['houmw d]: quê qún 32 birthplace (n) ['b : pleis]: n i sinh 33 music composer [k m'pouz ] (n): nhà s an nh c 34 compose (v) [k m'pouz]: s an nh c, śng t́c nh c 35 sweet [swi:t] and gentle ['d entl] (a): ng t ngào d u dàng 3θ rousing (a) ['rauzi ]: hào h ng, sôi n i 37 lyrical (a) ['lirik l]: tr tình 38 of all time (adv) c a m i th i đ i 39 author (n) [' : ] t́c gi 40 national anthem (n) ['næ∫n l, ‘æn m] qu c ca 41 rural (a) ['ru r l] nông thôn, làng quê 42 except [ik'sept] for (conj.) tr , ch tr 43 appropriate (a) [ 'proupriitli] thích h p,thích đ́ng 44 tune (n) [tju:n] giai u 4η mixture (n) ['mikst∫ ] s pha tr n, s hòa quy n 4θ appreciate (v) [ 'pri:∫ieit] coi tr ng, đ́nh gí cao UNIT 13: FILMS AND CINEMA Phim n nh action ['æk∫n] film (n): phim hành đ ng cartoon (n) [k :'tu:n]: phim ho t hình detective [di'tektiv] film (n): phim trinh thám horror ['h r ] film (n): phim kinh dò romantic [rou'mæntik] film (n): phim lãng m n θ science fiction ['sai ns'fik∫n] film (n): phim khoa h c vi n t silent ['sail nt] film (n): phim câm war [w :] film (n): phim chi n tranh vivid (a) ['vivid]: sôi n i 10 terrifying ['terifaing] / frightening (a): p s 11 violent (a) ['vai l nt]: b o l c 12 disgusting (a) [dis'g sti ]: đ́ng khinh mi t 13 mournful (a) ['m :nful]: tang th ng 14 thriller (n) [' ril ]: phim gi t gân 1η century (n) ['sent∫ ri]: th k (100 n m) 1θ sequence (n) ['si:kw ns]: trình t , chu i 17 still [stil] picture (n): hình nh t nh 18 motion (n) ['mou∫n]: s chuy n đ ng 19 movement (n) ['mu:vm nt]: s chuy n đ ng 20 decade (n) ['dekeid]: th p k (10 n m) 21 scene (n) [si:n]: c nh 22 position (n) [p 'zi∫n]: v trí 23 cast (n) [k :st]: đ i ng di n viên 24 character (n) ['kærikt ]: nhân v t 2η part (n) [p :t]: vai di n( phim) 2θ audience (n) [' :dj ns]: kh́n gi 27 film marker (n) [film,'m :k ]: nhà làm phim 28 spread (v) [spred]: lan r ng 29 musical cinema (n) ['mju:zik l,'sinim ]: phim ca nh c 30 discover (v) [dis'k v ]: kh́m ph́ 31 tragic ['træd ik] (a): bi th m ng + tragedy (n): bi k ch 32 sink (v) [si k]: chìm 33 luxury (n) ['l k∫ ri]: s sang tr ng 34 liner (n)['lain ]: tàu l n 35 voyage (n) ['v iid ]: chuy n du l ch xa bi n 3θ be based on : đ c d a 37 disaster (n) [di'z :st ]: th m h a 38 occur (v) [ 'k :(r)]: x y ra, xu t hi n 39 generous (a) ['d en r s]: hào phóng 40 adventurer (n) [ d'vent∫ r ] ng i thích phiêu l u m o hi m 41 be on board [b :d] (exp.) tàu 42 fall in love (with someone) : yêu 43 be engaged [in'geid d] (exp.) đính 44 iceberg (n) ['aisb :g] t ng b ng 4η the content ['k ntent] of the film: n i dung c a phim 46 the setting ['seti ] of the film : b i c nh phim 47 description (n) [dis'krip∫n] s mô t 48 rescue (v) ['reskju:] c u nguy UNIT 14 THE WORLD CUP Cúp th gi i champion (n) ['t∫ỉmpj n]: nhà vơ đ ch runner-up (n) [,r n r' p]: đ i v nhì tournament (n) ['t :n m nt]: vòng đ u, gi i đ u consider (v) [k n'sid ]: đ́nh gí, coi (là) η popular (a) ['p pjul ]: đ c a thích θ sporting event (n) ['sp :ti ,i'vent]: s ki n th thao passionate (a) ['pỉ∫ n t]: say mê globe (n) [gloub]: tồn c u attract (v) [ 'trækt]: thu hút 10 billion (n) ['bilj n]: t 11 viewer (n) ['vju: ]: ng i xem 12 governing body (n) ['g v ni ,'b di]: c quan qu n lí 13 set [set] (v) up : thành l p 14 world championship (n)[w :ld,t∫ỉmpj n∫ip]: gi i vơ đ ch th gi i 1η take (v) part [p :t] in: tham d 16 host (n) [houst]: ch nhà 17 final (n) ['fainl]: tr n chung k t, vòng chung k t 18 witness (v) ['witnis]: ch ng ki n 19 compete (v) [k m'pi:t]: c nh tranh 20 elimination [i,limi'nei∫n] games: ćc tr n đ u lo i 21 finalist (n) ['fain list]: đ i vào vòng chung k t 22 jointly (adv) ['d intli]: ph i h p, liên k t 23 trophy (n) ['troufi]: cúp 24 honoured (a) [' n d]: vinh d 25 title (n) ['taitl]: danh hi u 2θ competition (n) [,k mpi'ti∫n]: cu c c nh tranh, thi đ u 27 a series ['si ri:z] of : m t lo t 28 involve (v) [in'v lv]: liên quan 29 prize (n) [praiz]: gi i 30 provide (v) [pr 'vaid]: cung c p 31 facility (n) [f 'siliti]: thi t b 32 FIFɑ : ['fi:f ]: liên đoàn bóng đ́ qu c t 33 penalty shoot-out (n) ['penlti, '∫u:t'aut]: cú đ́ ph t đ n 34 defeat (v) [di'fi:t]: đ́nh b i 35 goal –scorer (n) [goul,k :r ]: c u th ghi bàn 36 ambassasdor (n) [æm'bæs d ]: đ i s 37 promote (v) [pr 'mout]: thúc đ y 38 peace (n) [pi:s]: hòa bình 39 Championship (n) ['t∫ỉmpj n∫ip]: ch c vơ đ ch 40 committee (n) [k 'miti]: y ban 41 announce (v) [ 'nauns]: thơng b́o 42 postpone (v) [p 'spoun]: hỗn l i 43 severe (a) [si'vi ]: kh c nghi t 44 captain (n) ['kæptin]: đ i tr ng 4η Communist ['k mjunist] Youth Union : 46 friendly match (n): tr n đ u giao h u oàn niên c ng s n UNIT 15: CITIES Các thành ph 1.The Empire ['empai ] State ɒuilding : tòa nhà v n phòng New York 2.The United Nations Headquarters ['hed'kw :t z]: tr s liên h p qu c 3.Times Square ['taimz,skwe ] : qu ng tr ng th i đ i 4.Central Park: ['sentr l, p :k]: công viên trung tâm 5.well-known (a) [‘Wel ‘noun]: n i ti ng 6.state (n) [steit]: bang 7.at the point [p int]: t i n i, t i m 8.mingle ['mi gl] (v) (with sth): hòa tan 9.harbour (n) ['h :b ]: c ng 10.metropolitan (a) [,metr 'p lit n]: thu c v th đô, đô th 11.region (n) ['ri:d n]: khu v c 12.population (n) [,p pju'lei∫n]: dân s 13.found (v) [faund]: thành l p 14.take over (v) ['teik'ouv ]: ti p qu n 15.finance (n) [fai'nỉns]: tài 16.characterise (v) ['kỉrikt raiz]: nét đ c tr ng 17.The Statue of liberty (n): t ng N th n t 18.art gallery (n) [ :t,'gæl ri]: phong tr ng bày ngh thu t 19.orginally (adv) [ 'rid n li]: b t đ u, ban đ u 20.communication (n) [k ,mju:ni'kei∫n]: thông tin liên l c 21.national holiday (n) ['næ∫n l,'h l di]: ngày ngh l c n 22.transport (n) ['trænsp :t] : giao thơng 23.reserved (a) [ri'z :vd]: dè d t, kín đ́o 24.A.D ( anno domini) : sau công nguyên 2η.ɒ.C ( before christ): tr c công nguyên 2θ.be situated ['sitjueitid] (a): n m 27.be famous ['feim s] for (sth) (a): n i ti ng b n b i ći 28.historic (a) [his't rik]: l ch s 29.cathedral (n) [k ' i:dr l]: th́nh đ ng, nhà th l n 30.House of Parliament (n): tòa ngh vi n 31.ideal (a) [ai'di l]: lí t ng c 32.get away [ 'wei] from (sth): tránh xa UNIT 16: HISTORICAL PLACES a danh l ch s historical (a) [his't rik l]: có liên quan đ n l ch s Co Loa Citadel ['sit dl]: thành C Loa Hoa Lu capital ['kæpitl]: c đô Hoa L Den Hung Remains [ri'meinz]: khu di tích đ n H̀ng η Son La prision ['priz m] and museum [mju:'zi m]: nhà t vi n b o tàng S n La θ Hue imperial [im'pi ri l] city : kinh thành Hu Cu Chi tunnels ['t nlz]: đ a đ o C Chi dynasty (n) ['din sti]: tri u đ i cultural (a) ['k lt∫ r l]: thu c v v n hóa 10 representative (n) [repri'zent tiv]: bi u t ng 11 Confucian (n) [k n'fju:∫n]: đ o nho 12 behaviour (n) [bi'heivj ]: l i hành x 13 establish (v) [is'tæbli∫t]: thành l p 14 on the grounds [graundz] of : khu đ t 1η educate (v) ['edju:keit]: gío d c, đào t o 1θ memorialize (v) [m 'm :ri laiz]: tôn vinh, t ng nh 17 brilliant (a) ['brilj nt]: l i l c 18 scholar (n) ['sk l ]: h c gi 19 achievement (n) [ 't∫i:vm nt]: thành tích 20 royal (a) ['r i l]: cung đình, hồng gia 21 engrave (v) [in'greiv]: kh c, ch m tr 22 stele (n) ['sti:li]: bia đ́ ( s nhi u: stelae) 23 giant (a) ['d nt]: to l n, kh ng l 24 tortoise (n) ['t :t s]: r̀a ( c n) 25 well-preserved (a) [wel,pri'z :vd]: đ cb ot nt t 2θ architecture (n) [' :kitekt∫ ]: ki n trúc 27 banyan ['bæni n] tree (n): đa 28 feudal (a) ['fju:dl]: phong ki n 29 flourish (v) ['fl ri∫]: h ng th nh, ph́t tri n m nh m 30 pride (n) [praid]: ni m t hào 31 talented man ['tæl ntid,mæn]: nhân tài 32 train (v) [trein]: t p luy n 33 Ho Chi Minh’s Mausoleum [m :s 'li m] : l ng ch t ch H Chí Minh 34 construction (n) [k n'str k∫n]: qú trình xây d ng 3η late president ['prezid nt] (n): v ch t ch qú c 3θ cottage (n) ['k tid ]: nhà nh , nhà tranh 37 maintenance (n) ['meintin ns]: s b o d ng, tu s a 38 World Cultural Heritage ['heritid ]: di s n v n hóa th gi i 39 comprise (v) [k m'praiz]: bao g m 40 section (n) ['sek∫n]: khu v c, ph n 41 the Royal Citadel : Hoàng Thành 42 the Imperial Enclosure : N i Ćt 43 the Forbidden Purple City : T C m Thành 44 admission fee (n): l phí vào c ng 4η Thong Nhat Conference ['k nf r ns] Hall : H i tr ng th ng nh t 4θ Reunification [ri:ju:nifi'kei∫n] Hall : Dinh Th ng Nh t 47 Independence Palace [indi'pend ns,'pælis]: Dinh cL p 48 bombardment (n) [b m'b :dm nt]: cu c oanh t c b ng bom, s n bom - H t - ... straw (n) [str :]: r m mud (n) [m d]: b̀n brick (n) [brik]: g ch 10 shortage (n) [' ∫ :tid ]: túng thi u 11 manage [' mænid ] (v) to sth : gi i quy t , xoay s 12 villager (n) [' vilid ]: dân làng... (n) [l s]: m t η destroy (v) [di'str i]: ph́ h y θ variety (n) [v 'rai ti]: s đa d ng species (n) [' spi:∫i:z]: lòai eliminate (v) [i'limineit]: h y di t medicine (n) [' medsn; 'medisn]: thu c 10. .. (a) [' spei∫ s] :r ng rãi 43 grassland (n) [' gra:slænd]: bãi c 44 bring (v) along [ 'l ] : mang theo 4η delicious (a) [di'li∫ s]: ngon lành 46 sleep [sli:p] (v) soundly : ng say 47 pack (v) [pæk]
- Xem thêm -

Xem thêm: hoclop com trọn bộ từ vựng lớp 10 , hoclop com trọn bộ từ vựng lớp 10

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn