DE la phan 2

13 15 0
  • Loading ...
1/13 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 24/10/2019, 00:17

Question Type Questions Multiple Choice Question: Các hormon sau tăng tác dụng lên thối hóa lipid (khơng enter cách cho rộng) 4.glucagon 5.acth 1.insulin Prostaglandin (vẫn không enter sử dụng cách) Choices: A 1,2,3 B 2,3,4 C 3,4,5@ D 1,3,5 E 1,4,5 Multiple Choice Question: Các KST sau khơng có giai đoạn phát triển ngoại cảnh: Choices: A Giun tóc B Sán gan lớn C KST sốt rét@ D Giun móc E Giun đũa Adrenalin Chọn tập hợp Multiple Choice Question: Tầm quan trọng vi nấm y học bao gồm lĩnh vực sau ngoại trừ: Choices: A Công nghiệp dược phẩm B Gây bệnh ngộ độc cấp tính độc tố nấm C Công nghiệp thực phẩm D Gây bệnh nhiễm độc tố nấm mốc mạn tính E Gây bệnh vi nấm kí sinh@ Multiple Choice Question: KST sốt rét là…(A)…giới…(B)…thuộc lớp (C)… Họ Plasmodidea, giống Plasmodium Choices: Multiple Choice Question: Định vị lạc chỗ giun đũa trưởng thành gặp ở: Choices: A Ruột thừa B Ống mật chủ C Gan D Ống tụy E Các câu đúng@ Multiple Choice Question: Các đơn bào sau sống hoại sinh đại tràng: Choices: A E.coli, E.histolytica@ B E.histolytica, E.nana C E.gingivalis, E.coli D E.nana, E.histolytica E E.harmani, E.coli Multiple Choice Question: Thể lây nhiễm E Histolytica (amip lỵ) là: Choices: A Thể hoạt động lớn B Thể hoạt động bé C Thể bào nang@ D Thể hoạt động E Có thể thể Multiple Choice Question: Vi nấm sau sinh bào tử từ bào đài: Choices: A Aspergillus@ B Microsporum C Candida D Epidermophyton E Trichophyton Multiple Choice Question: Khi muỗi Anopheles hút máu người có chứa KST sốt rét, thể KST sốt rét phát triển thể muỗi: Choices: A Tư dưỡng B Phân chia C Giao bào@ D Giao tử E Thoa trùng Multiple Choice Question: Thuốc điều trị bệnh sán dây bò là: Choices: A Menbendazole B Albendazole C Diethycarbamazine D Metrnidazole E Praziquantel@ Multiple Choice Question: Vi nấm sau sản xuất Amphotericin B: Choices: A Streptomyces venezuela B Cephalosporium sp C Streptomyces erythreus D Streptomyces nodosus@ E Streptomyces orientalis Multiple Choice Question: Giao bào P vivax có đặc điểm sau: Choices: A Sống hồng cầu B Tác nhân gây nhiễm cho muỗi@ C Xuất máu ngoại vi thể phân chia D Gây sốt rét tái phát E Xuất máu ngoại vi với thể tư dưỡng Multiple Choice Question: Hội chứng Loeffler tình trạng…(A)…thống qua kèm theo tăng bạch cầu toan tính, nguyên nhân thường do…(B)… và…(C)… Choices: Multiple Choice Question: Vật chủ trung gian truyền bệnh vật chủ chứa KST ở: Choices: A Ở dạng trưởng thành B Thực sinh sản hình thức hữu tính C Thực sinh sản hình thức vơ tính@ D Ở dạng trưởng thành KST thực sinh sản hình thức hữu tính E Có thể gặp tất dạng Multiple Choice Question: Ấu trùng loại KST sau có giai đoạn qua phổi: Choices: A Giun đũa B Giun tóc C Giun móc D Câu A,B E Câu A,C đúng@ Multiple Choice Question: Khi truyền máu tư dưỡng, phân chia, giao bào P vivax người nhận máu bị: Choices: A Sốt rét @ B Sốt rét có biến chứng C Sốt rét tái phát D Không bị sốt rét E Sốt rét tiềm ẩn Multiple Choice Question: Vi nấm sau lây nhiễm qua đường da: Choices: A Aspergillus B Microsporum C Cryptococcus D Penicillium E Candida@ Multiple Choice Question: Để chuẩn đoán bệnh giun móc, thời gian từ lấy phân đến làm xét nghiệm là: Choices: A phút B C D E Không 24 giờ@ Multiple Choice Question: Vi nấm sau có tính với chó mèo: Choices: A Trichophyton rubrum B Microsporum canis@ C Microsporum gypseum D Epidermophyton floccosum E Trichophyton concentricum Multiple Choice Question: Vi nấm sau có tính với hệ thần kinh trung ương: Choices: A Cryptococcus neoformans@ B Aspergillus fumigatus C Candida albicans D Trichophyton rubrum E Sporothrix schenskii Multiple Choice Question: xét nghiệm phân tìm trứng giun móc phương pháp sau tốt nhất: Choices: A Xét nghiệm phân trực tiếp với nước muối sinh lý B Xét nghiệm phân trực tiếp với dung dịch lugol C Xét nghiệm giấy bóng kính D Xét nghiệm phân kĩ thuật kato@ E Xét nghiệm phân trực tiếp với dung dịch xanh methylen Multiple Choice Question: Choices: Multiple Choice Question: Choices: Multiple Choice Question: Choices: Multiple Choice Question: Choices: Multiple Choice Question: Choices: Multiple Choice Question: Choices: Multiple Choice Question: Choices: Multiple Choice Question: Choices: Multiple Choice Question: Choices: Multiple Choice Question: Choices: Multiple Choice Question: Choices: Multiple Choice Question: Choices: Multiple Choice Question: Choices: Multiple Choice Question: Choices: Multiple Choice Question: Choices: Multiple Choice Question: Choices: Multiple Choice Question: Choices: Multiple Choice Question: Choices: Multiple Choice Question: Choices: Multiple Choice Question: Choices: Multiple Choice Question: Choices: Multiple Choice Question: Choices: Multiple Choice Question: Choices: Multiple Choice Question: Choices: Multiple Choice Question: Choices: Multiple Choice Question: Choices: Multiple Choice Question: Choices: Multiple Choice Question: Choices: Multiple Choice Question: Choices:
- Xem thêm -

Xem thêm: DE la phan 2 , DE la phan 2

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn