KE HOACH LOP 5 TUAN 17

28 323 0
  • Loading ...
1/28 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 13/09/2013, 13:10

. kết quả lẫn nhau. a. ( 75, 6 - 21,7) : 4 + 22,82 x 2 = = 53 ,9 : 4 + 45, 64 = 13,4 75 + 45, 64 = 59 ,1 15 b. 21 ,56 : ( 75, 6 - 0 ,177 = 2,2 - 0 ,177 = 2,023. Đối với. thóc tăng thêm (từ năm 19 95 đến năm 2000) là: 8 ,5 - 8 = 0 ,5 (tấn) Số phần trăm tăng thêm là: 0 ,5 : 8 = 0,06 25 = 6, 25% Đáp số: 6, 25% (Số phần trăm tăng thêm
- Xem thêm -

Xem thêm: KE HOACH LOP 5 TUAN 17, KE HOACH LOP 5 TUAN 17, KE HOACH LOP 5 TUAN 17

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn