Đề thi tin học cơ sở 2

2 19 0
  • Loading ...
1/2 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 22/10/2019, 12:09

ĐỀ SỐ ĐỀ THI CUỐI KỲ MÔN TIN HỌC CƠ SỞ Thời gian làm bài: 60 phút PHẦN I: MS POWERPOINT (4 điểm) Tạo tệp (file) trình chiếu có slide, lưu tệp tên sinh viên (1đ) Chọn mẫu thiết kế có sẵn cho trình chiếu (mỗi slide mẫu khác nhau) (1đ) Chèn bảng cột x hàng vào slide thứ (1đ) Chèn thêm slide vào sau slide thứ Vẽ biểu đồ tròn (Pie) vào slide tạo thêm theo bảng sau: (1đ) Kỹ Nghe Nói Đọc Viết Thời gian 40 10 15 15 PHẦN 2: MS ACCESS (6 điểm) Tạo CSDL quản lí sách, đặt tên File theo tên sinh viên (2đ) Các trường gạch dưới, in đậm nghiêng khóa bảng Bảng SACH (sách): Field Name Description Mã sách MaSach TenSach Tên sách MaCD Mã chủ đề sách NamXB Năm xuất Bảng CHUDE (chủ đề): Field Name MaCD TenCD Description Mã chủ đề sách Tên chủ đề sách Chuẩn bị liệu Xây dựng cấu trúc bàiình bày Bảng DOCGIA (độc giả): Field Name MaDG HoTen NgaySinh SoSachMuon Description Mã độc giả Họ tên độc giả Ngày sinh Số sách mượn Bảng MUON (mượn): Field Name MaMuon MaDG Description Mã mượn sách Mã độc giả MaSach NgayMuon NgayTra Mã sách mượn Ngày mượn sách Ngày trả sách Quan hệ bảng: Thiết kế cấu trúc bảng (Table) cách phù hợp (2 điểm): - Khai báo trường, độ rộng trường, kiểu liệu… - Khai báo thuộc tính Caption, Validation Rule, Validation Text, Decimal Place… - Thiết lập thuộc tính Combo box cho trường nhận liệu từ bảng phân rã - Nhập liệu cho bảng từ đến ghi Tạo Query (truy vấn), Form, Report… thực yêu cầu sau: (2đ) 3.1 Tạo Form cập nhật thông tin cho bảng DOCGIA 3.2 Tạo truy vấn (Select Query) liệt kê danh sách độc giả mượn sách, thông tin gồm: Họ tên, Ngày sinh, Tuổi, Số sách mượn, Ngày mượn, Ngày trả, Mã sách, Tên sách Trong tuổi tính cách lấy năm hành trừ năm sinh độc giả 3.3 Tạo truy vấn xóa tất sách xuất sau năm 1992 3.4 Tạo truy vấn thống kê tổng số lượng bạn đọc theo chủ đề sách, gồm: Tên chủ đề, Tổng số lượt bạn đọc ... độc giả 3.3 Tạo truy vấn xóa tất sách xuất sau năm 19 92 3.4 Tạo truy vấn thống kê tổng số lượng bạn đọc theo chủ đề sách, gồm: Tên chủ đề, Tổng số lượt bạn đọc ... yêu cầu sau: (2đ) 3 .1 Tạo Form cập nhật thông tin cho bảng DOCGIA 3.2 Tạo truy vấn (Select Query) liệt kê danh sách độc giả mượn sách, thông tin gồm: Họ tên, Ngày sinh, Tuổi, Số sách mượn, Ngày
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề thi tin học cơ sở 2, Đề thi tin học cơ sở 2

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn