w02 analysis

30 29 0
  • Loading ...
1/30 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 21/10/2019, 08:41

Bài 2: Phân tích thuật tốn Giảng viên: Hồng Thị Điệp Khoa Công nghệ Thông tin – Đại học Công Nghệ A principle to respect whenever you program: Pay attention to the cost! http://introcs.cs.princeton.edu/java/41analysis/ diepht@vnu Mục tiêu học • • • • • Thuật tốn: tính đắn, tính hiệu Đo thời gian chạy thực nghiệm Thời gian chạy tốt nhất, trung bình, xấu Vấn đề đánh đổi không gian thời gian Sử dụng kí hiệu lớn – Định nghĩa hình thức – Các cấp độ thời gian chạy – Kỹ thuật đánh giá thuật tốn ký hiệu lớn • Thuật tốn khơng đệ quy • Thuật tốn đệ quy diepht@vnu Giải thuật tốt hơn? int factorial (int n) { if (n
- Xem thêm -

Xem thêm: w02 analysis , w02 analysis

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn