CHUYÊN đề POLIME đã chuyển đổi

11 19 0
  • Loading ...
1/11 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 19/10/2019, 14:30

Thầy Nguyễn Văn Phương Nhóm Live VIP: Nhóm 8-9+ học t2,4 – Nhóm 6-8+ học t3,5 CHUYÊN ĐỀ: POLIME – VẬT LIỆU POLIME A KIẾN THỨC CƠ BẢN I POLIME - Polime hợp chất có phân tử khối lớn nhiều đơn vị nhỏ (gọi mắt xích) liên kết với tạo nên - Gọi tên: poli+ tên monome VD: ( CH2 − CH2 ) n poli etilen -CH2-CH2- : mắt xích n: hệ số polime hoá polime trùng hợp - Phân loại: polime tổng hợp polime trùng ngưng polime bán tổng hợp, xenlulozơ trinitrat, tơ visco, polime thiên nhiên, cao su, xenlulozơ, - Cấu trúc: Mạch có nhánh, amilozơ Mạch không nhánh, amilopectin, glicogen Mạch không gian, cao su lưu hoá, nhựa bakelit - Phương pháp điều chế: +) Phản ứng trùng hợp: Trùng hợp trình kết hợp nhiều phân tử nhỏ (monome) giống hay tương tự thành phân tử lớn (polime) to nH 2N[CH ] COOH ⎯⎯⎯→ ( NH[CH2 ]5 CO ) n + nH 2O +) Phản ứng trùng ngưng: Trùng ngưng trình kết hợp nhiều phân tử nhỏ (monome) thành phân tử lớn (polime) đồng thời giải phóng phân tử nhỏ khác xt, t o, p nCH2 = CH ⎯⎯⎯⎯⎯ → ( CH2 − CH ) n | Cl | Cl II VẬT LIỆU POLIME Chất dẻo - Chất dẻo vật liệu polime có tính dẻo - Một số polime dùng làm chất dẻo: Polietilen (PE), Poli(vinyl clorua), (PVC),Poli(metyl metacrylat), Poli(phenol-fomanđehit) (PPF) Ôn thi THPT Quốc Gia 2019 ĐT: 0333968999 Thầy Nguyễn Văn Phương Nhóm Live VIP: Nhóm 8-9+ học t2,4 – Nhóm 6-8+ học t3,5 Tơ - Tơ vật liệu polime hình sợi dài mảnh với độ bền định - Đặc điểm: polime có mạch khơng phân nhánh, xếp song song với nhau; tương đối rắn; tương đối bền với nhiệt dung môi thông thường; mềm, dai, khơng độc, có khả nhuộm màu - Phân loại: Gồm loại tơ thiên nhiên tơ hố học +) Tơ thiên nhiên: Có sẵn thiên nhiên, VD bông, len, tơ tằm, +) Tơ hoá học: Chế tạo phương pháp hoá học, bao gồm: • Tơ tổng hợp (chế tạo từ monome tổng hợp), VD tơ poliamit, tơ vinylic • Tơ bán tổng hợp hay tơ nhân tạo: Xuất phát từ polime thiên nhiên chế biến thêm phương pháp hoá học VD Tơ visco, tơ xenlulozơ axetat - Một số loại tơ tổng hợp thường gặp + Tơ poliamit (có nhiều nhóm amit –CO–NH–) + Tơ polieste (có nhiều nhóm este) +Tơ vinylic (có nhiều nhóm polivinyl) Cao su - Cao su loại vật liệu polime có tính đàn hồi - Phân loại: Có loại cao su thiên nhiên cao su tổng hợp Ôn thi THPT Quốc Gia 2019 ĐT: 0333968999 Thầy Nguyễn Văn Phương Nhóm Live VIP: Nhóm 8-9+ học t2,4 – Nhóm 6-8+ học t3,5 +) Cao su thiên nhiên: Là polime isopren +) Cao su tổng hợp: - Cao su buna - Cao su buna –S có tính đàn hồi cao - Cao su buna – N có tính chống dầu tốt B BÀI TẬP VẬN DỤNG Mức độ nhận biết Câu 1: Một loại polime bền với nhiệt axit, tráng lên "chảo chống dính" polime có tên gọi sau đây? A Plexiglas – poli(metyl metacrylat) B Poli(phenol – fomanđehit) (PPF) C Teflon – poli(tetrafloetilen) D Poli(vinyl clorua) (nhựa PVC) Câu 2: Polime sau khơng phải thành phần chất dẻo A Poliacrilonitrin B Polistiren C Poli(metyl metacrylat) D Polietilen Câu 3: Tơ nitron (tơ olon) có thành phần hóa học gồm nguyên tố A C, H, N B C, H, N, O C C, H Ôn thi THPT Quốc Gia 2019 D C, H, Cl ĐT: 0333968999 Thầy Nguyễn Văn Phương Nhóm Live VIP: Nhóm 8-9+ học t2,4 – Nhóm 6-8+ học t3,5 Câu 4: Chất trùng hợp tạo polime A CH3OH B CH3COOH C HCOOCH3 D CH2=CH-COOH Câu 5: Phát biểu sau ? A Polime hợp chất nhiều phân tử monome hợp thành B Polime hợp chất có phân tử khối lớn C Polime hợp chất có phân tử khối lớn nhiều đơn vị nhỏ liên kết với tạo nên D Các polime tổng hợp phản ứng trùng hợp Câu 6: Chất sau có khả tham gia phản ứng trùng hợp? A CH3–CH2–CH3 B CH2=CH–CN C CH3–CH3 D CH3–CH2–OH Câu 7: Trong chất sau : etan, propen, benzen, glyxin, stiren Chất cho phản ứng trùng hợp để tạo polime ? A stiren, propen B propen, benzen C propen, benzen, glyxin, stiren D glyxin Câu 8: Cho dãy chất: CH2=CHCl, CH2=CH2, CH2=CH-CH=CH2, H2NCH2COOH Số chất dãy có khả tham gia phản ứng trùng hợp A B C D Câu 9: Cho chất sau: caprolactam, phenol, stiren, toluen, metyl metacrylat, isopren Số chất có khả tham gia phản ứng trùng hợp A B C D Câu 10: Polietilen sản phẩm phản ứng trùng hợp A CH2=CH-Cl B CH2=CH2 C CH2=CH-CH=CH2 D CH2=CH-CH3 Câu 11: Chất sau trùng hợp tạo thành PVC? A CH2=CHCl B CH2=CH2 C CHCl=CHCl D CH≡CH Câu 12: Poli(vinyl clorua) (PVC) điều chế từ vinyl clorua phản ứng A trao đổi B trùng hợp C trùng ngưng D oxi hoá-khử Câu 13: Trùng hợp hiđrocacbon sau tạo polime dùng để sản xuất cao su buna? A Penta-1,3-đien Ôn thi THPT Quốc Gia 2019 B Buta-1,3-đien ĐT: 0333968999 Thầy Nguyễn Văn Phương Nhóm Live VIP: Nhóm 8-9+ học t2,4 – Nhóm 6-8+ học t3,5 C 2-metylbuta-1,3-đien D But-2-en Câu 14: Tơ nitron (olon) sản phẩm trùng hợp monome sau đây? A CH3COO − CH = CH2 B CH2 = CH − CN C CH2 = C(CH3 ) − COOCH3 D CH2 = CH − CH = CH2 Câu 15: Tơ nitron dai, bền với nhiệt, giữ nhiệt tốt, thường dùng để dệt vải may quần áo ấm Trùng hợp chất sau tạo thành polime dùng để sản xuất tơ nitron? A CH2 = CH − CN B CH2 = CH − CH3 C H 2N − CH  − COOH D H 2N − CH  − NH Câu 16: Polime X chất rắn suốt, có khả cho ánh sáng truyền qua tốt nên dùng chế tạo thủy tinh hữu plexiglas Tên gọi X A poliacrilonitrin B poli(metyl metacrylat) C poli(vinyl clorua) D polietilen Câu 17: Chất polime : B Xenlulozơ A Lipit C Amilozơ D Thủy tinh hữu Câu 18: Trong polime sau có chất thành phần chất dẻo : thuỷ tinh hữu cơ, nilon-6,6, cao su Buna, PVC, tơ capron, nhựa phenolfomanđehit, PE ? A B C D Câu 19: Dãy sau gồm polime dùng làm chất dẻo? A polietilen; poli(vinyl clorua); poli(metyl metacrylat) B nilon-6; xenlulozơ triaxetat; poli(phenol-fomanđehit) C polibuta-1,3-đien; poli(vinyl clorua); poli(metyl metacrylat) D poli stiren; nilon-6,6; polietilen Câu 20: Tơ sản xuất từ xenlulozơ A tơ nilon-6,6 B tơ tằm C tơ visco D tơ capron Câu 21: Tơ thuộc loại tơ nhân tạo ? A Tơ nilon-6,6 B Tơ axetat C Tơ capron D Tơ tằm Câu 22: Tơ sau thuộc loại tơ bán tổng hợp (tơ nhận tạo)? A Bông B Tơ Nilon-6 C Tơ tằm D Tơ Visco Câu 23: Các polime thuộc loại tơ nhân tạo A tơ visco tơ xenlulozơ axetat Ôn thi THPT Quốc Gia 2019 B tơ tằm tơ vinilon ĐT: 0333968999 Thầy Nguyễn Văn Phương Nhóm Live VIP: Nhóm 8-9+ học t2,4 – Nhóm 6-8+ học t3,5 C tơ visco tơ nilon-6,6 D tơ nilon-6,6 tơ capron Câu 24: Trong số loại tơ sau: Tơ lapsan, tơ tằm, tơ visco, tơ nilon-6,6, tơ axetat, tơ capron, tơ enang Có chất thuộc loại tơ nhân tạo? A B C D Câu 25: Trong số polime sau đây: tơ tằm, sợi bông, len lông cừu, tơ visco, tơ nilon-6, tơ axetat, tơ nitron, polime có nguồn gốc từ xenlulozơ A tơ tằm, sợi bông, tơ nitron B sợi bông, tơ visco, tơ axetat C sợi bông, tơ visco, tơ nilon-6 D tơ visco, tơ nilon-6, tơ axetat Câu 26: Trong polime: tơ tằm, sợi bông, tơ visco, tơ nilon-6, tơ nitron, polime có nguồn gốc từ xenlulozơ A tơ visco tơ nilon-6 B sợi tơ visco C tơ tằm, sợi tơ nitron D sợi bông, tơ visco tơ nilon-6 Câu 27: Cho polime sau : (1) tơ tằm; (2) sợi bông; (3) sợi đay; (4) tơ enang; (5) tơ visco; (6) nilon-6,6; (7) tơ axetat Loại tơ có nguồn gốc xenlulozơ : A (2), (3), (5), (7) B (5), (6), (7) C (1), (2), (6) D (2), (3), (6) Câu 28: Loại chất sau polime tổng hợp: A teflon B tơ tằm C tơ nilon D tơ capron Câu 29: Cho chất sau : (1) CH3CH(NH2)COOH (2) CH2=CH2 (3) HOCH2COOH (4) HCHO C6H5OH (5) HOCH2CH2OH p-C6H4(COOH)2 (6) H2N[CH2]6NH2 HOOC[CH2]4COOH Các trường hợp tham gia phản ứng trùng ngưng A (1), (3), (4), (5), (6) B (1), (6) C (1), (3), (5), (6) D (1), (2), (3), (4), (5), (6) Câu 30: Polime sau thành phần chứa nguyên tố nitơ? A Nilon-6,6 B Polibutađien C Polietilen D Poli(vinyl clorua) Mức độ thông hiểu Câu 31: Phát biểu : A Tính axit phenol yếu ancol Ơn thi THPT Quốc Gia 2019 ĐT: 0333968999 Thầy Nguyễn Văn Phương Nhóm Live VIP: Nhóm 8-9+ học t2,4 – Nhóm 6-8+ học t3,5 B Tính bazơ anilin mạnh amoniac C Các chất etilen, toluen stiren tham gia phản ứng trùng hợp D Cao su thiên nhiên sản phẩm trùng hợp isopren Câu 32: Khi đốt cháy polime X thu khí CO2 nước với tỉ lệ số mol tương ứng : X polime ? A Polivinyl clorua (PVC) B Polipropilen C Tinh bột D Polistiren (PS) Câu 33: Tơ nilon – 6,6 là: A Polieste axit ađipic etylen glicol B Hexaclo xiclohexan C Poliamit axit ađipic hexametylenđiamin D Poliamit ε - aminocaproic Câu 34: Loại tơ sau điều chế phản ứng trùng hợp? A Tơ nitron B Tơ xenlulozơ axetat C Tơ visco D Tơ nilon-6,6 Câu 35: Poli(metyl metacrylat) nilon-6 tạo thành từ monome tương ứng A CH2=C(CH3)-COOCH3 H2N-[CH2]6-COOH B CH2=CH-COOCH3 H2N-[CH2]6-COOH C CH3-COO-CH=CH2 H2N-[CH2]5-COOH D CH2=C(CH3)-COOCH3 H2N-[CH2]5-COOH Câu 36: Monome sau dùng để trùng ngưng tạo policaproamit (nilon – 6)? A Hexametylenđiamin B Caprolactam C Axit ε – aminocaproic C Axit ω – aminoenantoic Câu 37: Polime tổng hợp phản ứng trùng ngưng A poli(etylen-terephtalat) B polietilen C poli(vinyl clorua) D poliacrilonitrin Câu 38: Dãy gồm chất có khả phản ứng tạo polime A phenol, metyl metacrylat, anilin B etilen, buta-1,3-đien, cumen C stiren, axit ađipic, acrilonitrin D 1,1,2,2-tetrafloeten, clorofom, propilen Ôn thi THPT Quốc Gia 2019 ĐT: 0333968999 Thầy Nguyễn Văn Phương Nhóm Live VIP: Nhóm 8-9+ học t2,4 – Nhóm 6-8+ học t3,5 Câu 39: Cho các loa ̣i tơ: bông, tơ capron, tơ xenlulozơ axetat, tơ tằ m, tơ nitron, nilon-6,6 Số tơ tổ ng hơ ̣p là A B C D Câu 40: Cho dãy polime sau: polietilen, xenlulozơ, nilon –6,6, amilozơ, nilon-6, tơ nitron, polibutađien, tơ visco Số polime tổng hợp có dãy là: A B C D Câu 41: Tơ lapsan thuộc loại A tơ visco B tơ poliamit C tơ axetat D tơ polieste Câu 42: Poli(etylen terephtalat) điều chế phản ứng với axit teraphtalic với chất sau đây? A Etilen B Etylen glicol C Glixerol D Ancol etylic Câu 43: Tơ nilon-6,6 sản phẩm trùng ngưng A axit ađipic glixerol B axit ađipic hexametylenđiamin C etylen glicol hexametylenđiamin D axit ađipic etylen glicol Câu 44: Polime điều chế phản ứng trùng ngưng ? A polietilen B nilon-6,6 C poli(metyl metacrylat) D poli(vinylclorua) Câu 45: Trong polime sau : (1) poli(metyl metacrylat); (2) polistiren ; (3) nilon-7; (4) poli(etylenterephtalat); (5) nilon-6,6; (6) poli(vinyl axetat), polime sản phẩm phản ứng trùng ngưng là: A (3), (4), (5) B (1), (3), (5) C (1), (3), (6) D (1), (2), (3) Câu 46: Dãy polime điều chế cách trùng ngưng : A polibutađien, tơ axetat, nilon-6,6 B nilon-6,6, tơ axetat, tơ nitron C nilon-6, nilon-7, nilon-6,6 D nilon-6,6, polibutađien, tơ nitron Câu 47: Nilon-6,6 loại A tơ poliamit B tơ visco C tơ axetat D polieste Câu 48: Cho tơ sau: tơ xenlulozơ axetat, tơ capron, tơ nitron, tơ visco, tơ nilon-6,6 Có tơ thuộc loại tơ poliamit? A B C D Câu 49: Cho tơ sau: tơ xenlulozơ axetat, tơ capron, tơ nitron, tơ nilon-7, tơ visco, tơ nilon-6,6 Có tơ thuộc loại tơ poliamit ? A B C D Câu 50: Cho loại tơ: Tơ capron (1); tơ tằm (2); tơ nilon-6,6 (3); tơ axetat (4); tơ clorin (5); sợi (6); tơ visco (7); tơ enang (8); tơ lapsan (9) Có loại tơ khơng có nhóm amit? A B Ôn thi THPT Quốc Gia 2019 C D ĐT: 0333968999 Thầy Nguyễn Văn Phương Nhóm Live VIP: Nhóm 8-9+ học t2,4 – Nhóm 6-8+ học t3,5 Mức độ vận dụng Câu 51: Khi đốt cháy polime X thu khí CO2 nước với tỉ lệ số mol tương ứng : X polime ? B Tinh bột A Polipropilen C Polivinyl clorua (PVC) D Polistiren (PS) HD : Ta có nCO2 = nCaCO3 = 0,1 mol Mặt khác đốt poli etilen số mol H2O số mol CO2 Khối lượng bình tăng lên khối lượng H2O CO2 hấp thụ vào dung dịch: m = 0,1.44 + 0,1.18 =6,2 gam → Đáp án B Câu 52: Đốt cháy hoàn toàn lượng polietilen, sản phẩm cháy cho qua bình đựng dung dịch Ca(OH)2 dư thấy xuất 10 gam kết tủa Khối lượng bình thay đổi nào? A Tăng 4,4g B Tăng 6,2g C Giảm 3,8g D Giảm 5,6g Hướng dẫn: 10 gam kết tủa => khối lượng CO2 = 4,4 gam, khối lượng H2O = 1,8 gam => Khối lượng bình: 4,4 + 1,8 – 10 = -3,8 => Khối lượng giảm 3,8 gam Câu 53: Khi trùng ngưng a gam axit aminoaxetic với hiệu suất 80%, aminoaxit dư người ta thu m gam polime 2,88 gam nước Giá trị m A 7,296 gam B 11,40 gam C 11,12 gam D 9,120 gam Hướng dẫn: nH O = 2,88 = 0,16mol 18 xt ,t Phương trình hóa học n NH2CH2COOH ⎯⎯ ⎯→ [ NH-CH2-CO ] n + n H2O 0,16 0,16 mpolime = 0,16.57 – 0,16.18 = 9,12 gam → Đáp án D Câu 54: Cho sơ đồ chuyển hóa: CH4 → C2H2 → C2H3Cl → PVC Để tổng hợp 250 kg PVC theo sơ đồ cần V m3 khí thiên nhiên (ở đktc) Giá trị V (biết CH chiếm 80% thể tích khí thiên nhiên hiệu suất trình 50%) A 224,0 B 286,7 C 358,4 D 448,0 Hướng dẫn : Công thức PVC : ( -CH2 - CH- )n ( Khối lượng mắt xích = 62,5 )  Cl → n CH4 → (C2H3Cl)n Ôn thi THPT Quốc Gia 2019 ĐT: 0333968999 Thầy Nguyễn Văn Phương Nhóm Live VIP: Nhóm 8-9+ học t2,4 – Nhóm 6-8+ học t3,5 Để điều chế 250 gam PVC n PVC = 250/65,2n = 4/n mol → n CH4 = ( n.4/n ) = → Vì hiêu suất phản ứng 50% , CH4 chiếm 80% Nên chọn D Câu 55: Khối lượng đoạn mạch tơ nilon-6,6 27346 u đoạn mạch tơ capron 17176 u Số lượng mắt xích đoạn mạch nilon-6,6 capron nêu A 113 152 B 113 114 C 121 152 D 121 114 Hướng dẫn: Tơ nilon – 6,6 có cơng thức phân tử [-NH-(CH2)6-NH-CO-(CH2)4-CO-] n , M 1mắt xích = 226 → Số lượng mắt xích : 27346/226 = 121 Tơ capron : [-NH-(CH2)5-CO-]n có M mắt xích : 113 → số mắt xích : 17176/113 = 152 → Chọn đáp án C Câu 56: Thuỷ phân 1250 gam protein X thu 425 gam alanin Nếu phân tử khối X 100.000 đvC số mắt xích alanin có phân tử X A 453 B 382 C 328 D 479 Hướng dẫn: Thủy phân 1250 gam proteinX →425 gam alanin 100.000 đvC X →34000 đvC alanin →Số mắt xích = 34000:89 = 382 Câu 57: Clo hoá PVC thu polime chứa 63,96% clo khối lượng, trung bình phân tử clo phản ứng với k mắt xích mạch PVC Giá trị k A B C D Hướng dẫn: Gọi k số mắt xích PVC phản ứng với phân tử Clo (CH2-CHCl)k = C2kH3kClk C2kH3kClk + Cl2 → C2kH3k-1Clk+1 + HCl %Cl = 35,5(k + 1) 100 = 63,96 27k + 35,5(k + 1) − → k = → Chọn A Câu 58: Cho sơ đồ chuyể n hoá sau + H2 ,t xt,t +Z C2 H2 ⎯⎯⎯ → X ⎯⎯⎯⎯ → Y ⎯⎯⎯ → Caosu buna − N Pd,PbCO t ,xt,p Các chấ t X, Y, Z lầ n lươṭ là : A benzen; xiclohexan; amoniac vinylaxetilen; buta-1,3-đien; stiren Câu 59: Cho sơ đồ phản ứng: Ôn thi THPT Quốc Gia 2019 B axetanđehit; ancol etylic; buta-1,3-đien C D vinylaxetilen; buta-1,3-đien; acrilonitrin ĐT: 0333968999 Thầy Nguyễn Văn Phương +HCN CHCH Nhóm Live VIP: Nhóm 8-9+ học t2,4 – Nhóm 6-8+ học t3,5 đồng trùng hợp trùng hợp X; X polime Y; X + CH2=CH-CH=CH2 polime Z Y Z dùng để chế tạo vật liệu polime sau đây? A.Tơ capron cao su buna olon cao su buna-N B Tơ nilon-6,6 cao su cloropren C Tơ D Tơ nitron cao su buna-S Câu 60: Cho sơ đồ sau : CH4 → X → Y → Z → Cao su Buna Tên gọi X , Y , Z sơ đồ : A Anđehit axetic, etanol, buta-1,3-đien C Axetilen, etanol, buta-1,3-đien Ôn thi THPT Quốc Gia 2019 B Etilen, vinylaxetilen, buta-1,3-đien D Axetilen, vinylaxetilen, buta-1,3-đien ĐT: 0333968999 ... Chất trùng hợp tạo polime A CH3OH B CH3COOH C HCOOCH3 D CH2=CH-COOH Câu 5: Phát biểu sau ? A Polime hợp chất nhiều phân tử monome hợp thành B Polime hợp chất có phân tử khối lớn C Polime hợp chất... 8-9+ học t2,4 – Nhóm 6-8+ học t3,5 đồng trùng hợp trùng hợp X; X polime Y; X + CH2=CH-CH=CH2 polime Z Y Z dùng để chế tạo vật liệu polime sau đây? A.Tơ capron cao su buna olon cao su buna-N B Tơ... chống dính" polime có tên gọi sau đây? A Plexiglas – poli(metyl metacrylat) B Poli(phenol – fomanđehit) (PPF) C Teflon – poli(tetrafloetilen) D Poli(vinyl clorua) (nhựa PVC) Câu 2: Polime sau
- Xem thêm -

Xem thêm: CHUYÊN đề POLIME đã chuyển đổi , CHUYÊN đề POLIME đã chuyển đổi

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn