Toán 1

29 647 0
  • Loading ...
1/29 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 24/08/2012, 16:28

Toán . =r0t(t − 1) ! 1 +t − 1r0+ O1r02,R(r0) =r0tt! 1 +tr0+ O1r02.Thus,r0R′(r0)R(r0)= t1 +t−1r0+ O1r02 1 +tr0+ O1r02= t 1 +t − 1r0+ O1r02 1 −tr0+ O1r02=. thatR(r0eiϕ)2=tj=0r0jj!cos(jϕ)2+tj=0r0jj!sin(jϕ)2=0j1,j2tr0j1+j2j1!j2!(cos(j1ϕ) cos(j2ϕ) + sin(j1ϕ) sin(j2ϕ))=0j1,j2tr0j1+j2j1!j2!cos ((j1− j2)ϕ)= R(r0)2−0j1<j2t2r0j1+j2j1!j2! (1 − cos ((j1−
- Xem thêm -

Xem thêm: Toán 1, Toán 1, Toán 1

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn