Trắc nghiệm dân số

16 17 0
  • Loading ...
1/16 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 21/09/2019, 02:15

Trắc nghiệm dân số file word có đáp án ĐỀ THI GIỮA KÌ DÂN SỐ YK25-2014 1.Hội nghị dân số phát triển toàn giới họp Cairo , thủ đô nước Ai-cập đưa định nghĩa sức khỏe sinh sản vào năm a.1974 b.1984 c.1994 d.2004 2/ Theo định nghĩa sức khỏe bao gồm cầu phần sau : a Thể chất b Tinh thần c Xã hội d Tất 3/Chất lượng dân số sử dụng rộng rãi thuyết ưu sinh dựa sở a Vật chất b Điều kiện kinh tế c Tư liệu sản xuất d Gen 4/Theo nhà nhân học Nga , CLDS ‘’ Khái niệm trung tâm hệ thống tri thức dân số “ phản ảnh qua tiêu : a Qua tiêu b Qua tiêu c Qua tiêu d Qua tiêu 5/Chất lượng dân số phản ảnh thông qua thuộc tính liên quan đến tình trạng : Chọn câu a Kinh tế , trình độ giáo dục , trình độ khoa học kỹ thuật , khí kỹ nghề nghiệp , xã hội tính động dân cư b Kinh tế , gen , tư liệu sản xuất , trình độ giáo dục , trình độ khoa học kỹ thuật , khí kỹ nghề nghiệp , xã hội tính động dân cư c Thể lực , trí lực , trình độ giáo dục , trình độ khoa học kỹ thuật , khí kỹ nghề nghiệp , xã hội tính động dân cư d Tất 6/Các thành phần chất lượng dân số bao gồm : a Thể lực , trình độ , kinh tế b Tinh động dân cư , trình độ , tinh thần c Khoa học kỹ thuật , khí , trình độ d Thể chất , trí tuệ , tinh thần 7/Chất lượng dân số có quan hệ qua lại với nhiều yếu tố : Chọn Câu Đúng Nhất a Phát triển kinh tế , chế độ trị , quan niệm văn hóa truyền thống dân tộc , giai đoạn phát triển hình thái xã hội b Nguồn nguyên , phát triển dân số , hệ thống trị xã hội , lối sống , giá trị văn hóa , tơn giáo trình độ phát triển kinh tế xã hội c An toàn ; sung túc kinh tế ; công theo pháp luật ; an ninh quốc gia ; bảo hiểm lúc già , ốm đau ; hạnh phúc d Tất 7/ảnh hưởng cấu dân số đến hệ thống y tế : Sức khỏe , tình trạng mắc bệnh , nhu cầu kế hoạch hóa gia đình phụ thuộc lớn vào độ tuổi , giới tính người 8/Có tiêu đo lường chất lượng dân số : a có tiêu b có tiêu c có tiêu d có tiêu 9/Chỉ số khối lượng thể dựa theo thang phân loại tiểu ban Dinh Dưỡng Liên Hợp Quốc người có số BMI từ 17-18,4 gọi : a Thiếu lượng trường diễn độ b Thiếu lượng trường diễn độ c Thiếu lượng trường diễn độ d Bình thường 10/Các yếu tổ ảnh hưởng đến chất lượng dân số : chọn câu a Thể lực , trí lực , trình độ giáo dục , trình độ khoa học kỹ tht b An tồn ; sung túc kinh tế ; công theo pháp luật ; an ninh quốc gia c Sự phát triển dân số , hệ thống trị xã hội , lối sống , giá trị văn hóa , tơn giáo trình độ phát triển kinh tế xã hội d Yếu tố di truyền ; yếu tố kinh tế xã hội 11/Thực trạng chất lượng dân số Việt Nam theo báo cáo Tổng cục Thống kê, nước ta có khoảng triệu người tạn tật, chiếm khoảng phần trăm dân số: a Khoảng triệu người tàn tật chiếm khoảng 5,3% b Khoảng triệu người tàn tật chiếm khoảng 6,3% c Khoảng triệu người tàn tật chiếm khoảng 5,3% d Khoảng triệu người tàn tật chiếm khoảng 6,3% 12/Chỉ tiêu đo lường sau tiêu đo lường chất lượng sống : a Chỉ số phát triển người b Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) c Tổng sản phẩm quốc dân (GNP ) bình quân đầu người d Chỉ số BMI 13/Theo nhiều nghiên cứu ngành y tế mơ hình bệnh tật trẻ em nước ta giống nước phát triển Bệnh suy dinh dưỡng trẻ em từ 0-5 tuổi chiếm phần trăm : a.32% b.43% c.52% d.60% 14/Sự phát triển hệ thống y tế quốc gia phụ thuộc vào yếu tố sau ? Chọn Câu Sai Nhất ? a Điều kiện vệ sinh mơi trường , tình hình phát triển dân số b Chính sách nhà nước y tế điều kiện chăm sóc sức khỏe nhân dân c Sức khỏe , tình trạng mắc bệnh , nhu cầu kế hoạch hóa gia đình phụ thuộc lớn vào độ tuổi , giới tính người d Trình độ phát triển kinh tế xã hội 15/Những thành tựu ngành y tế làm đảo lộn trình sinh sản truyền thống lồi người : Chọn câu sai a Việc chữa vô sinh b Tự cho đời đứa trẻ ống nghiệm c Kế hoạch hóa gia đình d Hình thành dịch vụ đẻ thuê 16/Y Học ngành khoa học có nhiệm vụ : a Hoạt động bảo vệ , chăm sóc sức khỏe nhân dân b Nghiên cứu dự phòng , chữa khỏi giảm bớt tác động biểu rối loạn , bệnh tật ảnh hưởng đến sức khỏe c Hệ thống tổ chức thực biện pháp cụ thể đặc biệt biện pháp kỹ thuật để dự phòng d Giảm bớt tác động biểu rối loạn , hoạt động bảo vệ , chăm sóc sức khỏe nhân dân 17/Y học y tế hai mặt hoạt động bảo vệ , chăm sóc sức khỏe nhân dân Y học sâu vào vấn đề nghiên cứu …… Y tế sâu vào biện pháp : a Y học sâu vào vấn đề nghiên cưu thực hành y tế sâu vào biện pháp tổ chức , đạo , thực cụ thể phòng chữa bệnh sống b Y học sâu vào vấn đề nghiên cứu lý thuyết y tế sâu vào biện pháp tổ chức , đạo , thực cụ thể phòng chữa bệnh sống c.Y học sâu vào vấn đề nghiên cứu biện pháp kỹ thuật để dự phòng , chữa bệnh , chăm sóc sức khỏe cho nhân dân y tế vào sâu vào đạo , thực phòng chữa bệnh sống d Tất ĐỀ THI TỔNG HỢP 1/Để giải vấn đề liên quan mối quan hệ dân số phát triển , hội nghị dân số phát triển Cairo đưa giải pháp lồng ghép đầy đủ triệt để biến dân số phát triển vào : a Nâng cao chất lượng sống b Các chiến lược phát triển c Phân bố nguồn lực y tế cấp phương diện công tác kế hoạch d Liên hệ chặt chẽ kinh tế vĩ mô vi mô 2/Lý thuyết độ dân số để mơ tả giải thích biến động : a Mức sinh , mức chết nước b Mức sinh , kêt hôn nước c Mức chết , di dân d Mức sinh , di dân 3/Phát triển ? Hãy chọn khái niệm cho phát triển a Là tăng trưởng kinh tế , tiến xã hội bền vững môi trường b Là trình xã hội đạt đến mức thỏa mãn nhu cầu xã hội coi la thiết yếu c a b 4/Sư phát triển hệ thống y tế quốc gia phụ thuộc vào yếu tố sau ? Chọn câu a Trình độ phát triển kinh tế xã hội; điều kiện vệ sinh môi trường b Điều kiện vệ sinh mơi trường ; tình hình phát triển kinh tế xã hội c Tình hinh phát triển dân số , sách nhà nước y tế điều kiện chăm sóc sức khỏe nhân dân d Trình độ phát triển kinh tế xã hội ; điều kiện vệ sinh môi trường ; tình hình phát triển dân số , sách nhà nước y tế điều kiện chăm sóc sức khỏe nhân dân 5/Khái niệm chất lượng dân số Việt Nam Chất lượng dân số phải biểu thị thuộc tính dân số bao gồm : a.Thuộc tính thể lực , trí lực , lực xã hội tính động xã hội b Thuộc thể lực , trí lực , lực xã hội tái sản sinh xã hội c Thuốc thể lực , trí lực , tái sản sinh xã hội d Thuộc thể lực , trí lực , lực làm việc phát triển xã hội 6/Theo Willam Ben , Chất lượng sống đặc trưng ( Chọn câu ) : a 10 điểm b 11 điểm c 12 điểm d 13 điểm 7/Để hệ thống y tế đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh chăm sóc sức khỏe qui mơ phải tương xứng với : a Tần số xuất bệnh dân số b Cung cấp đủ giường bệnh cho cộng đồng c Dân số , nhu cầu dịch vụ y tế d Hệ thống y tế phát triển rộng khắp từ trung ương đến địa phương 8/Để đảm bảo trình độ y tế khơng bị giảm sút quy mơ cán y tế , số bệnh viện , trạm y tế xã phường y tế phải : a Luôn đại tiện nghi b Gia tăng với tỷ lệ nhu cầu c Đạt mức bác sỹ phục vụ cho 1,659 dân d Được đầu tư chiếm khoảng 10% ngân sách nhà nước 9/Các yếu tố ảnh hưởng đến hệ thống y tế ? chọn đáp án a Cơ câu dân số b Phân bố địa lý dân số c Kế hoạch hóa gia đình d Sự phân hóa giàu nghèo 10/Các yếu tố có ảnh hưởng đến hệ thống y tế ? Chọn câu a Cơ câu dân số b Phân bố địa lý dân số c Kế hoạch hóa gia đình d Sự phát triển khoa học kỹ thuật 11/ Lý thuyết Malthus thường trình bày theo giai đoạn ? a.2 b.3 c.4 d.5 12/Chế độ tái sản xuất dân số tự nhiên đặc trưng bỏi không quan tâm đến hậu sinh để , ảnh hưởng tới mức sống Kết : a Mức sống thấp , chết sinh b Mức sống cao , chết sinh nhiều c Mức sống thấp , chết nhiều sinh nhiều d Mức sống cao , chết nhiều sinh nhiều 13/Dân số tối ưu gắn với lãnh thổ định với mục tiêu mong muốn thường mục tiêu kinh tế bảo đảm tối đa hạnh phúc cho a Cho cá nhân b Cho cộng đồng c Cho nhóm người d Tất 14/Chỉ số kinh tế xã hội sau tiêu đo lường chất lượng sống a.Chỉ số phát triển người b Tổng sản phẩm quốc nội GDP c Tổng san phẩm quốc dân GNP bình qn d Chỉ số đói nghèo 15/Hãy cho biết thành phần không phản ánh số phát triển người : a Tuổi thọ trung bình tính từ lúc sinh b Tỷ lệ cho người biết chữ c Mức sống đo GDP thực tế đầu người thô sức mua d Chỉ số khối thể 16/Chỉ số phản ánh chất lượng người mặt thể lực a BMI b GDI c HPI d PDI 17/Thách thức việc nâng cao chất lượng dân số ? Chọn câu a.Chỉ số HDI thấp b Tình trạng đói nghèo cấp bách c Tỷ số giới tính sinh tăng d Tất 18/Y tế can thiệp vào trình sau ? a Qúa trình tái sản xuất dân số , trình sinh đẻ , mức chết b Qúa trình sinh đẻ c Tác động đến mức chết d Tác động mạnh đến trình tái sản xuất dân số 19/Tại thời điểm VN đông dân : Thứ 13 giới 20/Tại Việt Nam , tổng điều ta dân số tiến hành định kỳ 10 năm lần qua trải qua lần 21/ Tỷ số giới tính SR=105 => Khi trẻ sinh 22/Mơ hình dân số mở rộng cho ta biết : a Tháp dân số mơ hình thường dãn rộng nhóm tuổi già b Tỷ suất sinh cộng đồng thường cao năm trước c Tháp dân số mơ hình thường dãn rộng độ tuổi lao động d Dân số cộng đồng có xu hướng ổn định cấu 23/ Tháp dân số Việt Nam : a Mở rộng b Thu hẹp c ổn định d Trung gian 24/Dân số ( Population ) khoa học thuộc : a.Khoa học tự nhiên b Khoa học xã hội c Khoa học nhân văn d Khoa học tự nhiên xã hội 25/ Trong nghiên cứu dân số học , biến động tự nhiên đề cập tới vấn đề : a Đi đến b Sinh chết c Sinh đến d Chết 26/ Tái sản xuất dân số theo nghĩa rộng đề cấp tới vấn đề « a Sinh chết b Sinh , chết đến c Đi , đến di cư d Sinh , chết di cư 27/Các yếu tố ảnh hưởng đến mức chết Ngoại trừ : a Tuổi b Giới tính c Hơn nhân d Học vấn 28/Tỷ suất kết có ảnh hưởng mạnh đến mức sinh a Tỷ suất kết hôn đặc trưng theo tuổi b Tuổi kết trung bình c Tỷ suất tái kết thơ d Biểu đồ tình trạng nhân phụ nữ 29/Chỉ số tác động trực tiếp đến mức sinh a Quan niệm sinh b Hoàn cảnh gia đình c Tỷ lệ nạo thai thường có dân số d Tập quán xã hội 30/Chỉ số tác động đến mức sinh yếu tố gia đình : a Tập quán xã hộI b Văn hóa c Quan niệm sinh d Tôn giáo 31/Mức sinh phụ thuộc vào : a Khả sinh sản cặp vợ chồng b Tuổi kết hôn c Thời gian chung sống ý muốn có d Cả câu 32/Tỷ suất kết cho ta biết hành vi kết hôn lúa tuổi dân số ¿ a Tỷ suất kết hôn đăc trưng theo tuổi b Tỷ suất kết trung bình c Tỷ suất tái kết thơ d Biểu đồ tình trạng hôn nhân phụ nữ 33/ Tỷ suất chết đặc trưng theo tuổi ký hiệu : a ASRD b.ADRS c.ASDR d.ADSR 34 /Một vùng có dân số 15 tuổi 5000 người , từ 15 đến 59 10000 người , từ 60 tuổi trở lên 1000 người Tỷ số phụ thuộc chung : a 5000/10000 b 6000/ 10000 c 1000 / 10000 d 1000 / 5000 35/ Có nguồn số liệu dân số : a nguồn b nguồn c nguồn d nguồn 36/Đặc điểm mơ hình dân số ổn định : a Có đáy tháp bé b Dân số có xu hướng tăng c Dân số có khuynh hướng giảm dần d Tỷ suất sinh trọng nhiều năm không thay đổi 37/ ảnh hưởng chết lên vấn đề dân số : a Chết nhiều làm giảm dân số b Chết làm ảnh hưởng tốc độ gia tăng dân số c Chết trẻ làm thay đổi mơ hình dân số d Chết già làm ảnh hưởng nhiều chết trẻ 38/CDR ký hiệu : a Tỷ suất chết đặc trưng theo tuổi b Tỷ suất chết theo giới tính c Tỷ suất chết thô d Tỷ suất chết qui chuẩn 39/Tỷ suất chết thơ trung bình giới a.5% b.10% c.15% d.20% 40/Tháp dân số mơ hình hình học : a giới tính nghề nghiệp b giới tính tuổi c Tuổi nghề nghiệp d Tất câu sai 41/Cơng thức tính tỷ số phụ thuộc chung : ………… 42/Phụ nữ độ tuổi sinh đẻ phụ nữ lứa tuối : a.15-59 b.18-49 c.15-49 d.Tất phụ nữ cộng đồng 43/Cơng thức tính tỷ suất sinh chung : …………… 44/Trong cơng thức để tính tỉ suất sinh chung B kí hiệu : a Số phụ nữ từ 15-49 tuổi b Là số trẻ sinh phụ nữ tuổi x năm c Là số trường hợp sinh sinh sống năm d Tất sai 45/ Chuẩn hoa dân số có phương pháp : a b c d 46/Phương pháp gián tiếp áp dụng biết cấu theo tuổi dân số nghiên cứu mà : a Tỷ suất chết đặc trưng theo tuổi b Phương pháp gán tỷ suất suất chết dân số nghiên cứu c Phương pháp loại trừ tác động cấu theo tuổi lên tỷ suất thô d Tất câu 47/Tuổi trung bình : a Số năm bình qn hệ có khả sống b Tính đến ngày tháng đó trải qua kỷ niệm sinh có nhiêu tuổi c Tuổi trung bình người sống d Tất 48/ Tỷ suất chết thô chịu ảnh hưởng : a Cấu trúc dân cư theo tuổi b Cấu trúc dan tư theo giới c Cấu trúc dân cư theo giới tuổi d Cấu trúc dân cư theo nhóm tuổi 49/Tỷ suất chêt thơ tính : a Tổng số chết chia cho tổng số dân số nhân cho ngàn b Tổng số chết chia cho dân số cuối năm nhân cho ngàn c Tổng số chết chia cho dân số đầu năm nhân cho ngàn d Tổng số chết chia cho dân số năm nhân cho ngàn 50/Ty suất phản ánh tính trạng dinh dưỡng , bệnh truyền nhiễm : a Tỷ suất tử vong chu sinh b.Tỷ suất tử vong sơ sinh c Tỷ suất tử vong sau thời kì sinh d Tỷ suất tử vong bà mẹ 51/Đặc điểm tỷ suất chết đặc trưng theo nhóm tuổi : a Không chịu ảnh hưởng cấu tuổi dân số b Chịu ảnh hưởng cấu tuổi dân số c Phản ánh khơng xác mức chết nhóm tuổi d Khơng dùng để xây dựng hàng sống 52/IMR ký hiệu : a Tỷ suất chết thô b Tỷ suất chết đặc trưng theo nhóm tuổi c Tỷ suất chết quai chuẩn d Tỷ suất chết trẻ em < tuổi 53/Mức sinh phụ thuộc vào : a Khả sinh sản cặp vợ chồng b Tuổi kết hôn c Thời gian chung sống ý muốn có d Cả câu 54/ Chỉ số tác động trực tiếp đến mức sinh : a Quan niệm sinh b.Hồn cảnh gia đình c Tỷ lệ nạo thai thường có dân số d Tập quán xã hội 55/Dân số học tĩnh dân số a.Nghiên cứu giới tín h, độ tuổi , nhân , nghề nghiệp , trình độ học vấn , dân tộc b.Nghiên cứu biến động dân số c Nghiên cứu qui mô , cấu trúc phân bố dân số d Nghiên cứu dân số snh sống vùng lãnh thổ 56/Tái sản xuất dân số theo nghĩa rộng : a Sinh , chết b Sính , chết nhập cư c Sinh , chết di cư d Sinh , chết , nhập cư , di cư 57/Trong phương trình cân dân số thi B kí hiệu : a Dân số vào đầu kỳ b Số trẻ em sinh kỳ c Số người chết kỳ d Số người nhập cư 58/Theo học thuyết Malthus cho : a Dân số phát triển theo cấp số nhân b Dân số phát triển theo cấp số cộng , cấp số mũ c Sự phát triển dân số học dựa qui luật tự nhiên xã hội d Quan điểm phân chia đẳng cấp xã hội tầng lớp phong kiến phương tây 59/Dự báo ngắn hạn có đặc điểm : a Là ước tính dân số thực giai đoạn từ đến 10 năm b Các dự báo xảy xu hướng chung biến động dân số c Loại dự báo cho dự án tổng thể d Kết dự báo có độ xác cao 60/Dự báo trung hạn có đặc điểm : a ước tính dân tương lai từ 30 mươi năm trở lên b Loại dự bào cho biết nhiều khái quat quy mô câu dân số c Mô tả xu hướng dân số mang tính lý thuyết d Căn để xây dựng sở hạ tầng 61/Phương pháp dự báo dân số sau dựa vào hàm số toán học : a Phương pháp dự báo tổng thể b Phương pháp thành phần c Phương pháp yếu tố d Phương pháp ngoại suy 62/Phương pháp dự báo tổng có đặc điểm : a Phương pháp tương đối phức tạp b Phương pháp khó tính tốn c Số liệu cần thiết d Nhược điểm mức độ tin cậy 63/Hàm tuyến tính áp dụng để dự báo dân số có dạng : a P(t) dân số thời điểm chọn làm gốc b Po dân thời điểm nghiên cứu c r tỷ suất gia tăng dân số hàng năm thời kỳ dự báo d t khoảng thời gian từ năm gốc đến năm dự báo 64/Số liệu dân số Việt Nam 1980 = 53.722.000 người năm 1990 = 66.126.000 người I Dự báo dân số năm 1995 ? II Dự báo dân số năm 2000 ? Đ/A : 73.760.000 81.394.000 65/Nước có tỷ suất chết thô thấp : a Sierra Leone b ấn độ c Trung quốc d CostaRia 66/Tỷ suất chết thô so sánh cần a Chuẩn hóa mức chết b Khơng chuẩn hóa mức chết c A B d A B sai 67/Tỷ suất sinh thô : chịu tác động a Qui mô tuổi b Cơ cấu tuổi c Khi so sánh cần chuẩn hóa d A B 68/Điều kiện chuẩn hóa trực tiếp : a Phải có tỷ suất đặc trưng theo tuổi b Khơng có tỷ suất đặc trưng theo tuổi c Phải có cấu theo tuổi dân số chọn d a c 69/Tỷ suât đặc trung theo tuổi so sánh a cần chuẩn hóa b khơng cần chuần hóa c a b sai d a c 70/ Tỷ suất chết trẻ em bình quân giới : a 50% b 60% c 70% d 80% 71/Tỷ suất chết trẻ em Việt Nam a Khoảng 20-25% b.Khoàng 25-30% c Khoảng 30-35% d Khoảng 35-40% 72/Tại thời điểm , Việt Nam nước đông dân thứ Đông Nam a b 13 c d 73/Tỷ suất chết thơ trung bình giới a.5% b.10% c.15% d.20% 74/Y tế can thiệp vào trình sau a Qua trình tái sản xuất dân số ; trình sinh đẻ ; mức chết b Qúa trình sinh đẻ c Tác động đến mức chết d Tác động mạnh đến qua trình tái sản xuất dân số 75/Thách thức việc nâng cao chất lượng dân số ? a Chỉ số HDI thấp b Tình trạng đói nghèo cấp bách c Tỷ số giới tính sinh tăng d Tất 76/Dân số dân cư xem xét nghiên cứu gốc độ sau ? a Số lượng chất lượng b Qui mô cấu c Biến động tự nhiên biến động học d Sự phân bố phát triển dân cư 77/Dự báo dân số có ý nghĩa Ngoại Trừ ? a Tính tốn dân số tương lai b Nhằm trả lời số dân cư vùng nước tương lai c Kết dự báo dân số ứng dụng rộng rãi nhiều lĩnh vực d Mức độ xác kết dự báo phụ thuộc vào giả thiết đưa 78/Mức độ đô thị khác vùng phát triển vùng phát triển : a.72-32% b.75-42% c.75-45% d.78-40% 79/Đô thị hóa NGOẠI TRỪ : a Là tăng tỷ lệ dân số vùng đô thi b Đơ thị hóa xuất tỷ lệ tăng số đô thị lớn tỷ lệ tăng dân số vùng nơng thơn c Thuật ngữ thị hóa thường sử dụng để mức độ tập trung dân số vùng thị d Đơ thị hóa tăng trưởng đô thị 80/Để xác định vùng thị dựa vào tiêu : a.3 b.4 c.5 d.6 81/Dân số vùng đô thị tối tiểu : >4000 người 82/Đơ thị hóa , Ngoại trừ : a Là tăng tỷ lệ dân số vùng thị b Đơ thị hóa xuất tỷ lệ tăng số đô thị lớn tỷ lệ tăng dân số vùng nông thôn c Thuật ngữ thị hóa thường sử dụng để mức độ tập trung dân số vùng đô thị d Đơ thị hóa tăng trưởng đô thị 83/Sự thay đổi dân số đô thị chủ yếu Ngoại trừ : a Thay đổi thân vùng đô thị b Do tăng tự nhiên di dân c Sự tăng lên đô thị d Do tăng trưởng kinh tế 84/Nhận định sau sai Tỷ lệ dân thị để phản ánh trình độ thị hóa a Chỉ tiêu dễ tính tốn , dễ hiểu b.Có thể so sánh thời kỳ nước với c.Chỉ tiêu không tỷ lệ phần trăm dân số sống kiểu đô thị phân theo quy mô dân số d Có thể so sánh tỷ lệ phần trăm dân cư sống thị có quy mơ dân số khác 85/Nhận định sau sai , di dân ảnh hưởng đến dân số : a Thay đổi qui mô b Thay đổi cấu trúc dân số c Thay đổi biến động tự nhiên d Thay đổi chất lượng dân số 86/ ảnh hưởng tiêu cực di dân đến vấn đề kinh tế xã hội : Thông tin không đầy đủ đưa đến động di dân sai lệch 87/Số liệu dân số bao gồm thơng tin lượng hóa : a số tuyêt đối tương đối b Địa giới hành c Tổng điều tra dân số tồn diện tồn qc gia d Nhiều số kinh tế , xã hội 88/Số liệu phục vụ cho công tác nghiên cứu dân số chủ yếu thu thập từ : a quy mô dân số b cấu dân số c tổng điều tra dân số toàn diện toàn quốc gia d.các dự án nhà , giáo dục , y tế , giao thông bảo trợ xã hội , an ninh quốc phòng 89/Di dân bắt buộc có đặc điểm , NGOẠI TRỪ : a 1945 lực lượng phát xít đức bắt 26 triệu lao động khổ sai b 1937-1946 Nhật bắt 42 triệu người Trung Quốc rời khỏi nơi cư trú c Chiến tranh Triều Tiên có triệu người di cư d Nội chiến Trung Quốc có triệu người sang Đài Loan 90/ ảnh hưởng di dân đến tình trạng sức khỏe cộng đồng bao gồm , Ngoại Trừ : a Đe dọa nghiêm trọng môi sinh b Phá vỡ cân miễn dịch cộng đồng c Thay đổi mơ hình cộng đồng d Dịch bệnh bùng phát 91/Cuộc di dân lớn kéo dài 75 năm 1840 đến 1914 nguyên nhân sau Ngoại trừ : a khám phá vùng đất đẩy hấp dẫn cho sống làm giàu b Sự phát triển mức dân số lục đĩa củ c Sự phát triển phương tiện vận tải d Sự phát triển khoa học kỹ thuật 92/DI dân quốc tế có đặc điểm , chọn câu Sai : a Người Anh thường đến Brasil b Người Nga thường đến Bắc Mĩ c Người Bắc ấu thường đến Bắc Mĩ d Người Đức thường đến Mĩ 93/Chủ chịu trách nhiệm điều chỉnh quy mô dân số : a Nhà nước b Cơ quan , tổ chức c Gia đình , cá nhân d Tất yếu 94/Biện pháp điều chỉnh quy mơ dân số ? Chọn câu a Thông qua chương trình , dự án phát triển kinh tế xã hội b Chăm sóc sức khỏe sinh sản , kế hoạch hóa gia đình để điều chỉnh mức sinh ổn định quy mô dân số mức hợp lý c Cần đưa điều luật nhằm hạn chế độ sinh để cách chặt chẽ d Kết hợp A B 95/Mục đích nhà nước điều chỉnh quy mơ dân số ? a Để phù hợp với phát triển kinh tế - xã hội , tài nguyên , môi trường b Để phù hợp với mục tiêu đại hội XII đề c Điều chỉnh phân bố dân cư thành thị nông thôn d Điều chinh phân bố dân cư vùng miền 96/Số liệu phục vụ cho công tác nghiên cứu dân số chủ yếu thu thập từ : a Quy mô dân số b Cơ cấu dân số c Các tổng điều tra dân số toàn diện toàn mốt quốc gia d Các dự án nhà , giáo dục , y tế , giao thông bào trợ xã hội , an ninh quốc phòng 97/Lịch sử tổng điều tra dân số Ai cập từ : a 4000 năm trước CN b 3000 năm trước CN c 2500 năm trước CN d 2000 năm trước CN 98/Phương trình cân dân số : P(1) = P(0) + (B-D) + ( I- O) + Trong : P(0) đầu kỳ , P(1) cuối kỳ , B=Born số trẻ em sinh , D=Death Số người chêt , I=In nhập cư , O=Out xuất cư 99/Cuộc điều tra đại thực vào kỷ XVII Italia Sicile Mỹ bắt đầu TĐTDS vào năm : a năm 1960 b năm 1790 c năm 1801 d năm 1970 100/Theo tổng điều tra dân số gồm có đặc điểm : a.2 b.3 c.4 d.5 101/những thông tin đưa tổng diều tra dân số thơng tin xã hội văn hóa : a Quy mơ , giới tính , lứa tuổi , tình trạng nhân b Quốc tịch , dân tộc , tơn giáo , trình độ học vấn c Tình trạng kinh tế d Nơi cư trú 102/Tổng điều tra dân số nhà năm 2009 tiến hành vào : a ngày tháng năm 2009 b ngày tháng năm 2009 c ngày 11 tháng năm 2009 d ngày 14 tháng năm 2009 103/Di dân hợp quy tắc gọi NGOẠI TRỪ : a Di dân tự b Di dân bất hợp pháp c Di dân hợp pháp d Họ chủ yếu tìm việc làm 104/Có loại di dân nước a.3 b.4 c.5 d.6 105/Henry S.Shryock định nghĩa di dân : a Là chuyển dời có tính chất tương đối tập đồn người từ vùng địa lý đến vùng địa lý khác b Là hình thức di chuyển địa lý hay khơng gian kèm theo thay đổi nơi thường trú đơn vị địa giới xác định c Một người di dân người thay đổi nơi thường xuyên từ nơi xuất cư xác định đến vùng nhập cư khác d Sự di chuyển người từ vùng sang vùng khác có kèm theo thay đổi nơi cư trú thường xuyên 106/Theo nguồn số liệu dân số Việt Nam điều tra dân số nước Lần thứ lấy thời điểm điều tra : a giớ ngày tháng năm 1979 b ngày thang năm 1989 c ngày tháng năm 1990 c ngày tháng năm 1999 107/Dân số dân cư xem xét nghiên cứu gốc độ sau ? a Qui mô chất lượng b Qui mô câu c Biến động tự nhiên biến động hoc d Sự phân bố phát triển dân cư 108/Xung lượng dân số : a Sự biến đổi số lượng dân số tác động mức sinh , mức chết làm thay đổi qui mô cấu trúc dân số b Dân số ổn định có tỷ suất tăng tự nhiên không c Sự gia tăng dân số mức sinh đạt mức thay d Số kiện nhân xảy nhóm riêng biệt so với dân số nhóm 109/Thời kỳ độ sân số thường trải qua giai đoạn : a giai đoạn b giai đoạn c giai đoạn d giai đoạn 110// Theo tổng điều tra dân số vào ngày 01 tháng 04 năm 1979 có khoảng triệu người ; a/53,742 triệu người b/ 64,375 triệu người c/ 76,323 triệu người d/ tất sai 111/Mức sinh phụ thuộc vào Chọn câu sai ? a Khả sinh sản cặp vợ chồng b Tỷ số số trẻ em tuổi số phụ nữ độ tuổi sinh đẻ c Thời gian chung sống ý muốn có d Tuổi kết 112/Dân số giới có đặc điểm NGOẠI TRỪ ? a Tốc độ tăng trưởng chậm lại b Phân bố dân số không vùng c An độ Trung Quốc chiếm 37% dân số giới d Nạn suy sinh dưỡng tác động hàng tỷ người 113/Dân số Việt Nam có đặc điểm NGOẠI TRỪ ? a Trong nước dân số đông Việt Nam đứng hàng thứ 13 b Trước thể kỷ 19 dân số Việt Nam tăng nhanh c Từ kỷ thứ 20 quy mô dân số không ngừng lớn thêm d Dự báo dân số năm 2024 100 triệu 114/Dự báo dân số có ý nghĩa NGOẠI TRỪ : a tính tốn dân số tương lai b nhằm trả lời số dân cư vùng nước tương lai c Kết dự báo dân số ứng dụng rộng rãi nhiều lãnh vực d Mức độ xác kết dự báo phụ thuộc vào giả thuyết đưa 115/Sự khác biệt dự báo dân số cho toàn quốc gia vùng miền : a Do sinh b Do tử c Do hôn nhân d Do di dân 116/Cơ câu dân số theo nhóm tuổi nhóm tuổi từ 0-14 tuổi phát triển tăng Giai đoạn : sinh giảm – tử cao => phát triển giảm Giai đoạn : sinh tử thấp => phát triển const thời gian dài , dân số ổn định 126/Vào năm 1994 mật độ dân số vùng Bắc Trung Bộ ( người / km^2) a 53 người / km^2 b 120 người / km^2 c 167 người / km^2 d 190 người / km^2 ... nhân d Do di dân 116/Cơ câu dân số theo nhóm tuổi nhóm tuổi từ 0-14 tuổi
- Xem thêm -

Xem thêm: Trắc nghiệm dân số, Trắc nghiệm dân số

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn