GIẢI TOÁN VIOLYMPIC LỚP 3

7 23 0
  • Loading ...
1/7 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 20/09/2019, 21:26

ĐỀ THI VIOLYMPIC LỚP VỊNG CẤP TRƯỜNG Trong vòng thi em học số từ đến 1000, em -Biết xem đồng kim phút vào số từ đến 12 - Biết xem đồng kim phút vào số từ đến 12 đọc theo hai cách Chẳng hạn, 35 phút 25 phút - Biết xem (chính xác đến phút) - Biết xác định 1/2, 1/3 nhóm đồ vật - Biết làm tính cộng, trừ số có ba chữ số, tính nhân, chia bảng học.- Biết giải tốn có lời văn (liên quan đến so sánh hai số hơn, số đơn vị) BÀI THI SỐ 1: BÀNG NHAU 24 : 63 : 42 : 28 : 448 18 : 349 x 822 36 : 112 x 345 x 768 192 x 28 7x4 384 690 698 256 x 137 x BÀI THI SỐ 2: Vượt chướng ngại vật 1/ Hiện tuổi bố An gấp lần tuổi An Biết bồ An 36 tuổi Tính tổng số tuổi hai bố An (42) 2/ Bác An nuôi tất 48 thỏ, bác bán 1/8 số thỏ Hỏi bác An lại thỏ ? (42) 3/ Mẹ mua 45 cam, mẹ đựng vào đĩa, đĩa Hỏi mẹ cần đĩa để đựng hết số cam mua ? ( 6) 4/ Lan có 45 bơng hoa, Lan tặng Nhung 1/5 số bơng hoa Số hoa lại Lan cắn vào lọ Hỏi lọ có bơng hoa ? (12) 5/ Thùng thứ chứa 10 lít nước Thùng thứ hai chứa 80 lít nước Hỏi số lít nước thùng thứ hai chứa gấp lần số lít nước có thùng thứ ? (80 6/ Một phép chia có số chia 8, thương 79 số dư Hãy tìm số bị chia phép chia ? ( ) 7/ Lớp 3A có 32 học sinh, chia số học sinh lớp thành nhóm Trong nhóm tập văn nghệ, số lại lại lớp Hỏi có bạn lại lớp ? (24) 8/ Hiện An tuổi, tuổi bố An gấp lần tuổi An Hỏi năm bố An tuổi ? (40) 9/ Trên bàn có đĩa đựng cam, đĩa đựng Sau mẹ để thêm đĩa nhỏ nữa, đĩa nhỏ có cam Em tính số cam có bàn ? (67) 10/ Tìm a biết: a x = 44 a = (11) 11/ Tìm a biết: a : = a = (49) 12/ Để đánh số trang sách dày 48 trang người ta phải dùng tất chữ số ? (87) 13/ Quãng đường từ nhà An đến trường dài 1km, biết quãng đường gấp lần quãng đường từ trường đến trạm xe buýt Hỏi quãng đường từ nhà An đến trạm xe buýt dài mét biết để từ nhà đến trường An phải qua trạm xe buýt 14/ Tìm a biết: a x = 39 a = (13) 15/ Tổng ba số 134 biết tổng số thứ số thứ hai 86, tổng số thứ hai số thứ ba 78 tìm ba số cho 16/ Tuổi bố Lan gấp lần tuổi lan Hiện bố Lan 36 tuổi tính tuổi hai bố 17/ Hiện An tuổi Bố gấp lần tuổi An Tính tuổi bố An 18/ lớp 3A có 32 học sinh, chia thành nhóm Hai nhóm tập văn nghệ Tính số học sinh lại 19/ Minh có 40 bơng hoa, Hòa có bơng hoa Hỏi số hoa Minh gấp mẫy lần Hòa? 21/ Lan có 45 bơng hoa, Lan tặng Nhung số hoa Số hoa Lan lại cắm vào lọ hỏi lọ có bơng hoa? 22/ Một phép chi có số bị chia 61, thương 8, số dư Tìm số chia 23/ Tren bà có đia, đĩa có cam, mẹ dặt thêm lên bàn đĩa nhỏ đựng cam Hỏi bàn có cam? 24/ Hiện 12 tuổi, ba năm trước tuổi bố gấp lần tuổi Hiện bố tuổi? 25/ Mẹ mua gói kẹo gói bánh Một gói kẹo nặng 250g, gói bánh nặng 150g hỏi tất kẹo bánh mẹ mua gam? 26/ Chị đem 800 bánh xếp vào hộp, hộp 54 bánh, đem hộp bánh xếp vào thùng, thùng hộp hỏi đựng thùng? 27/ Một phép chia có số chia 8, thương 76 số dư tìm số bị chia 28/ Cơ giáo có hai túi kẹo, túi thứ đực 35 kẹo, túi thứ hai đựng 49 kẹo đem chia cho bạn hỏi bạn kẹo? 29/ Bác An Loan nhập 125kg gạo nếp bác nhập số gạo tẻ gấp lần số gạo nếp hỏi bác Loan nhập tất kg gạo nếp gạo tẻ? 30/ Con 12 tuổi, ba năm bố gấp lần tuổi Hỏi bố tuổi? Minh có 36 sách Bình có số sách gấp đơi Minh Hỏi Bình phải cho minh để số sách hai bạn nhau? 31/ An có 32 sách, Bình có số sách gấp lần An Hỏi Bình phải cho an để số sách hai bạn nhau? 32/ Quảng đường từ nhà An đến trường dài 1km, Quãng đường từ bến xe buýt đến trường quãng đường từ nhà An đến trường Quãng đường từ bến xe buýt đến trường mét Biết từ nhà đến trường An có qua bến xe buýt 33/ Quãng đường từ nhà Bình đến trường dài 1km gấp lần quãng đường từ bến xe buýt đến trường Quãng đường từ bến xe buýt dến trường dai bai nhiêu mét? Biết từ nhà đén trường Bình có qua bến xe buýt 34/: Tính: 7469 + 1475 = 35/: Điền dấu < ; > = thích hợp vào chỗ chấm: 6075 6059 36/: Tính : 4072 + 3986 = 37/: Tính: 2016 + 3710 = 38/: Cho hình vng có cạnh 1m2cm Tính chu vi hình vng Trả lời : Chu vi hình vng cm 39/: Cửa hàng lương thực A có 2015kg gạo nếp, số gạo tẻ cửa hàng có nhiều số gạo nếp 1215kg Hỏi cửa hàng A có tất ki – lô - gam hai loại gạo ? Trả lời : Cửa hàng có tất kg 40/: Tìm y biết: y : = 102 dư Trả lời : y = 41/: Hãy cho biết có tất số có chữ số lớn 900 ? Trả lời: Có tất số thỏa mãn đề 42/: Cho đoạn thẳng CD E trung điểm đoạn thẳng CD, F trung điểm đoạn thẳng CE, G trung điểm đoạn thẳng FE Biết độ dài đoạn CD 80cm Tính độ dài đoạn thẳng FG Trả lời: Độ dài đoạn thẳng FG là: cm 43/: Tính tổng số lớn có chữ số khác số bé có chữ số Trả lời : Tổng hai số BÀI THI SỐ 3: ĐIỀN SỐ THÍCH HỢP Câu 1: 37 cm + 8dm = Câu 2: 2dam 3cm + 6cm = cm cm Câu 3: Cần can loại lít để chứa hết 1235 lít nước mắm ?Trả lời : Cần can loại 5lít Câu 4:Giá trị biểu thức (256 - 142) x (36 : 4) Câu 5:136 : + 24 x – 48 = Câu 6:Dãy số tự nhiên liên tiếp kể từ số đến số 2010 cótất số ? Trả lời : Dãy số tự nhiên liên tiếp kể từ số đến số 2010 có số Câu 7:Dãy số tự nhiên liên tiếp kể từ số 1975 đến số 2010 cótất số chẵn ? Trả lời : Dãy số tự nhiên liên tiếp kể từ số 1975 đến số 2010 có tất số chẵn Câu 8: Trong phép chia có dư, biết số chia số lớn có chữ số , thương 216 biết số dư số dư lớn có Tìm số bị chia phép chia Trả lời:Số bị chia phép chia Câu 9:Một tờ giấy màu hình chữ nhật có chiều dài 84cm, chiều dài gấp đôi chiều rộng Chu vi tờ giấy cm Câu 10:Hiện An tuổi, biết năm tuổi bố An gấp lần tuổi An.Vậy tuổi bố An tuổi Câu 11:5 km 3dm = dm Câu 12:Khi thực phép nhân, lẽ phải nhân số 2090 với bạn An sơ ý viết nhầm số 2090 thành số 2009 Hỏi tích giảm đơn vị? Trả lời: Tích giảm đơn vị Câu 13:Người ta đóng cọc rào quanh khu vườn hình vng có cạnh 38 m Tính số cọc rào cần đóng biết cọc cách cọc 2m Trả lời:Số cọc rào cần cắm cọc Câu 14:Dãy số tự nhiên liên tiếp kể từ số 1945 đến số 2009 cótất số ? Trả lời : Dãy số tự nhiên liên tiếp kể từ số 1945 đến số 2009 có số Câu 15:Tìm số bị chia phép chia hết biết số chia số lớn có chữ số; thương số nhỏ có chữ số khác Trả lời:Số bị chia Câu 16:Một hình chữ nhật có chiều dài 124cm, chiều dài gấp lần chiều rộng Chu vi hình chữ nhật cm Câu 17:Giá trị biểu thức 164 x (12 – x 3) Câu 18:Trong phép chia có dư, biết số chia số chẵn lớn có chữ số , thương 315 biết số dư số dư lớn có Tìm số bị chia phép chia Trả lời:Số bị chia phép chia Câu 19:Khi thực phép nhân, lẽ phải nhân số 1989 với bạn An sơ ý viết nhầm số 1989 thành số 1998 Hỏi tích tăng thêm đơn vị? Trả lời: Tích tăng thêm đơn vị Câu 20:Một tờ giấy màu hình chữ nhật có chiều dài 56cm, chiều dài gấp đôi chiều rộng Chu vi tờ giấy cm Câu 21:Trong phép chia có dư, biết số chia số chẵn lớn có chữ số , thương 245 biết số dư số dư lớn có Tìm số bị chia phép chia Trả lời:Số bị chia phép chia Câu 22:Hiện An tuổi, biết năm tuổi bố An gấp lần tuổi An.Vậy tuổi bố An tuổi Câu 23:Minh có 24 sách, Bình có số sách gấp lần Minh Hỏi Bình phải chuyển cho Minh sách để số sách Bình gấp lần số sách Minh? Trả lời:Để số sách Bình gấp đơi số sách Minh Binh phải chuyển cho Minh sách Câu 24:Lớp 3A có bàn học, bàn có bạn ngồi Bây lớp thay loại bàn khác, bàn chỗ ngồi Hỏi lớp 3A cần kê bàn để bạn học sinh có đủ chỗ ngồi? Trả lời:Lớp 3A cần kê ……… bàn học Câu 25:Một số chẵn có chữ số có tổng chữ số 25, biết đổi chỗ chữ số hàng chục hàng đơn vị số khơng đổi Tìm số Trả lời: Số cần tìm ………………… Câu 26:Minh lấy số chia cho thương 36, lấy số chia cho thương ………… Câu 27:Để đánh số trang sách dày 48 trang người ta dùng tất chữ số? Trả lời:Cần dùng tất ………chữ số Câu 28:Mẹ mang bán cam táo biết số cam bán tất cam táo? Trả lời:Mẹ bán tất ………… cam táo số táo 26 Hỏi mẹ Câu 29:Tìm số có hai chữ số lớn 60 nhỏ 70, biết số viết hai chữ số số theo thứ tự ngược lại số phải tìm Trả lời:Số cần tìm ……… Câu 30:Tìm số biết lấy số chia cho nhân với kết 192 Trả lời:Số cần tìm …………… Câu 31:Khối lớp có 86 học sinh nữ 69 học sinh nam Nhà trường chia tất số học sinh vào lớp Hỏi lớp có học sinh? Trả lời:Mỗi lớp có ………… học sinh Câu 32: Cho tứ giác ABCD có cạnhbằng 8cm Chu vi tứ giác ABCD là……….cm Câu 33: Tích hai số 84, gấp thừa số thứ lên lần gấp thừa số thứ hai lên lần tích bao nhiêu? Trả lời:Tích ………… Câu 34:Tìm số biết số nhân với trừ 16 kết 64 Trả lời:Số cần tìm ……… Câu 35:Một hình chữ nhật có chiều dài 124cm, chiều dài gấp bốn lần chiều rộng Em tính chu vi hình chữ nhật Trả lời:Chu vi hình chữ nhật ………….cm Câu 36:Tích hai số 1080, giảm thừa số thứ lần giảm thừa số thứ hai lần tích bao nhiêu? Trả lời:Tích ……… Câu 37:Thương hai số 96, giảm số bị chia lần gấp số chia lên lần thương bao nhiêu? Trả lời:Thương …………… Câu 38:Thương hai số 108, giảm số bị chia lần giảm số chia lần thương bao nhiêu? Trả lời:Thương ………………… Câu 39:Cho số chẵn có hai chữ số Biết chữ số hàng chục gấp lần chữ số hàng đơn vị Số cho ………………… Câu 40:Một sách dày 84 trang Người ta dùng chữ số để đánh số trang sách trang Hỏi người ta phải dùng tất chữ số? Trả lời:Người ta phải dùng ………… chữ số ... trường Bình có qua bến xe buýt 34 /: Tính: 7469 + 1475 = 35 /: Điền dấu < ; > = thích hợp vào chỗ chấm: 6075 6059 36 /: Tính : 4072 + 39 86 = 37 /: Tính: 2016 + 37 10 = 38 /: Cho hình vng có cạnh 1m2cm... thẳng FG là: cm 43/ : Tính tổng số lớn có chữ số khác số bé có chữ số Trả lời : Tổng hai số BÀI THI SỐ 3: ĐIỀN SỐ THÍCH HỢP Câu 1: 37 cm + 8dm = Câu 2: 2dam 3cm + 6cm = cm cm Câu 3: Cần can loại... 14/ Tìm a biết: a x = 39 a = ( 13) 15/ Tổng ba số 134 biết tổng số thứ số thứ hai 86, tổng số thứ hai số thứ ba 78 tìm ba số cho 16/ Tuổi bố Lan gấp lần tuổi lan Hiện bố Lan 36 tuổi tính tuổi hai
- Xem thêm -

Xem thêm: GIẢI TOÁN VIOLYMPIC LỚP 3, GIẢI TOÁN VIOLYMPIC LỚP 3

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn