Danh Sach HS lop 6

6 342 0
  • Loading ...
1/6 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 10/09/2013, 01:10

Phòng GD&ĐT Cẩm Khê Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Trờng THCS Tạ xá Độc lập Tự do Hạnh phúc ---------------------------- -------------o0o------------ Danh sách ngời học đợc tuyển vào lớp 6 trung học cơ sở Năm học 2009 2010 (M2) (1) (2) -3 (4) (5) (6) (7) (8) (9) 1 Mai Thị ánh Nữ Kinh 26/06/1998 5 Tạ Xá 1 Tạ Xá - Cẩm Khê Tạ Xá - Cẩm Khê 2 Phạm Thị Ngọc ánh Nữ Kinh 15/09/1998 5 Tạ Xá 1 Tạ Xá - Cẩm Khê Tạ Xá - Cẩm Khê 3 Hoàng Thị Bích Nữ Kinh 20/01/1998 5 Tạ Xá 1 Tạ Xá - Cẩm Khê Tạ Xá - Cẩm Khê 4 Phùng Thị Ngọc Bích Nữ Kinh 21/10/1998 5 Tạ Xá 1 Tạ Xá - Cẩm Khê Tạ Xá - Cẩm Khê 5 Hoàng Thị Hà Nữ Kinh 29/03/1998 5 Tạ Xá 1 Tạ Xá - Cẩm Khê Tạ Xá - Cẩm Khê 6 Nguyễn Thị Hà Nữ Kinh 06/7/1998 5 Tạ Xá 1 Tạ Xá - Cẩm Khê Tạ Xá - Cẩm Khê 7 Nguyễn Thị Hơng Nữ Kinh 26/03/1998 5 Tạ Xá 1 Tạ Xá - Cẩm Khê Tạ Xá - Cẩm Khê 8 Nguyễn Văn Hùng Nam Kinh 11/05/1998 5 Tạ Xá 1 Tạ Xá - Cẩm Khê Tạ Xá - Cẩm Khê 9 Nguyễn Thị Lan Nữ Kinh 14/02/1998 5 Tạ Xá 1 Tạ Xá - Cẩm Khê Tạ Xá - Cẩm Khê 10 Nguyễn Thị Liên Nữ Kinh 10/06/1998 5 Tạ Xá 1 Tạ Xá - Cẩm Khê Tạ Xá - Cẩm Khê 11 Đỗ Thị Linh Nữ Kinh 18/02/1998 5 Tạ Xá 1 Tạ Xá - Cẩm Khê Tạ Xá - Cẩm Khê 12 Nguyễn Thị Mai Nữ Kinh 01/2/1998 5 Tạ Xá 1 Tạ Xá - Cẩm Khê Tạ Xá - Cẩm Khê 13 Nguyễn Thị Ngân Nữ Kinh 16/02/1998 5 Tạ Xá 1 Tạ Xá - Cẩm Khê Tạ Xá - Cẩm Khê 14 Nguyễn Ngọc Nghiên Nam Kinh 17/01/1998 5 Tạ Xá 1 Tạ Xá - Cẩm Khê Tạ Xá - Cẩm Khê 15 Nguyễn Thị Phơng Nữ Kinh 20/01/1998 5 Tạ Xá 1 Tạ Xá - Cẩm Khê Tạ Xá - Cẩm Khê 16 Nguyễn Thị Phơng Nữ Kinh 18/02/1998 5 Tạ Xá 1 Tạ Xá - Cẩm Khê Tạ Xá - Cẩm Khê 17 Đỗ Hồng Sơn Nam Kinh 06/6/1998 5 Tạ Xá 1 Tạ Xá - Cẩm Khê Tạ Xá - Cẩm Khê (1) (2) -3 (4) (5) (6) (7) (8) (9) 18 Nguyễn Ngọc Sơn Nam Kinh 12/05/1998 5 Tạ Xá 1 Tạ Xá - Cẩm Khê Tạ Xá - Cẩm Khê 19 Nguyễn Minh Tâm Nam Kinh 10/09/1998 5 Tạ Xá 1 Tạ Xá - Cẩm Khê Tạ Xá - Cẩm Khê 20 Nguyễn Minh Tiến Nam Kinh 09/04/1998 5 Tạ Xá 1 Tạ Xá - Cẩm Khê Tạ Xá - Cẩm Khê 21 Nguyễn Thị Thắm Nữ Kinh 10/12/1998 5 Tạ Xá 1 Tạ Xá - Cẩm Khê Tạ Xá - Cẩm Khê 22 Nguyễn Văn Thìn Nam Kinh 07/02/1998 5 Tạ Xá 1 Tạ Xá - Cẩm Khê Tạ Xá - Cẩm Khê 23 Nguyễn Hoàng Minh Tuấn Nam Kinh 05/5/1998 5 Tạ Xá 1 Tạ Xá - Cẩm Khê Tạ Xá - Cẩm Khê 24 Nguyễn Thị Tơi Nữ Kinh 12/07/1998 5 Tạ Xá 1 Tạ Xá - Cẩm Khê Tạ Xá - Cẩm Khê 25 Mai Thị Thu Trang Nữ Kinh 24/06/1998 5 Tạ Xá 1 Tạ Xá - Cẩm Khê Tạ Xá - Cẩm Khê 26 Nguyễn Thị Trang Nữ Kinh 12/01/998 5 Tạ Xá 1 Tạ Xá - Cẩm Khê Tạ Xá - Cẩm Khê 27 Nguyễn Thu Trang Nữ Kinh 14/01/1998 5 Tạ Xá 1 Tạ Xá - Cẩm Khê Tạ Xá - Cẩm Khê 28 Nguyễn Thị Hồng Anh Nữ Kinh 02/05/1998 5 Tạ Xá 1 Tạ Xá - Cẩm Khê Tạ Xá - Cẩm Khê 29 Phạm Ngọc ánh Nữ Kinh 15/06/1998 5 Tạ Xá 1 Tạ Xá - Cẩm Khê Tạ Xá - Cẩm Khê 30 Mai Văn Dũng Nam Kinh 22/10/1998 5 Tạ Xá 1 Tạ Xá - Cẩm Khê Tạ Xá - Cẩm Khê 31 Nguyễn Văn Dũng Nam Kinh 12/06/1998 5 Tạ Xá 1 Tạ Xá - Cẩm Khê Tạ Xá - Cẩm Khê 32 Hoàng Quốc Đạt Nam Kinh 15/10/1998 5 Tạ Xá 1 Tạ Xá - Cẩm Khê Tạ Xá - Cẩm Khê 33 Hoàng Thị Đoài Nữ Kinh 14/01/1998 5 Tạ Xá 1 Tạ Xá - Cẩm Khê Tạ Xá - Cẩm Khê 34 Nguyễn Văn Đức Nam Kinh 06/04/1998 5 Tạ Xá 1 Tạ Xá - Cẩm Khê Tạ Xá - Cẩm Khê 35 Nguyễn Văn Mạnh Nam Kinh 11/01/1998 5 Tạ Xá 1 Tạ Xá - Cẩm Khê Tạ Xá - Cẩm Khê 36 Mai Thị Hiền Nữ Kinh 24/10/1998 5 Tạ Xá 1 Tạ Xá - Cẩm Khê Tạ Xá - Cẩm Khê 37 Phùng Xuân Hồng Nam Kinh 28/09/1998 5 Tạ Xá 1 Tạ Xá - Cẩm Khê Tạ Xá - Cẩm Khê 38 Hoàng Văn Huấn Nam Kinh 25/07/1998 5 Tạ Xá 1 Tạ Xá - Cẩm Khê Tạ Xá - Cẩm Khê 39 Lê Kiều Hng Nam Kinh 25/05/1998 5 Tạ Xá 1 Tạ Xá - Cẩm Khê Tạ Xá - Cẩm Khê (1) (2) -3 (4) (5) (6) (7) (8) (9) 40 Hoàng Thị Hờng Nữ Kinh 20/06/1998 5 Tạ Xá 1 Tạ Xá - Cẩm Khê Tạ Xá - Cẩm Khê 41 Lê Thị Hơng Nữ Kinh 20/07/1998 5 Tạ Xá 1 Tạ Xá - Cẩm Khê Tạ Xá - Cẩm Khê 42 Nguyễn Văn Phơng Nam Kinh 20/11/1998 5 Tạ Xá 1 Tạ Xá - Cẩm Khê Tạ Xá - Cẩm Khê 43 Lê Ngọc Linh Nam Kinh 12/02/1998 5 Tạ Xá 1 Tạ Xá - Cẩm Khê Tạ Xá - Cẩm Khê 44 Nguyễn Thị Linh Nữ Kinh 04/10/1998 5 Tạ Xá 1 Tạ Xá - Cẩm Khê Tạ Xá - Cẩm Khê 45 Hoàng Văn Long Nam Kinh 14/06/1998 5 Tạ Xá 1 Tạ Xá - Cẩm Khê Tạ Xá - Cẩm Khê 46 Hoàng Văn Minh Nam Kinh 22/04/1998 5 Tạ Xá 1 Tạ Xá - Cẩm Khê Tạ Xá - Cẩm Khê 47 Phạm Công Minh Nam Kinh 24/02/1998 5 Tạ Xá 1 Tạ Xá - Cẩm Khê Tạ Xá - Cẩm Khê 48 Phùng Xuân Ngọc Nam Kinh 28/09/1998 5 Tạ Xá 1 Tạ Xá - Cẩm Khê Tạ Xá - Cẩm Khê 49 Nguyễn Văn Quý Nam Kinh 20/08/1998 5 Tạ Xá 1 Tạ Xá - Cẩm Khê Tạ Xá - Cẩm Khê 50 Mai Văn Thuần Nam Kinh 28/02/1998 5 Tạ Xá 1 Tạ Xá - Cẩm Khê Tạ Xá - Cẩm Khê 51 Hoàng Minh Tú Nam Kinh 27/02/1998 5 Tạ Xá 1 Tạ Xá - Cẩm Khê Tạ Xá - Cẩm Khê 52 Nguyễn Văn Tú Nam Kinh 21/02/1998 5 Tạ Xá 1 Tạ Xá - Cẩm Khê Tạ Xá - Cẩm Khê 53 Nguyễn Thu Trang Nữ Kinh 25/07/1998 5 Tạ Xá 1 Tạ Xá - Cẩm Khê Tạ Xá - Cẩm Khê 54 Nguyễn Thị Trang Nữ Kinh 02/01/1998 5 Tạ Xá 1 Tạ Xá - Cẩm Khê Tạ Xá - Cẩm Khê 55 Lê Anh Tuấn Nam Kinh 0/604/1998 5 Tạ Xá 1 Tạ Xá - Cẩm Khê Tạ Xá - Cẩm Khê 56 Phạm Văn Chung Nam Kinh 20/11/1998 5 Tạ Xá 1 Tạ Xá - Cẩm Khê Tạ Xá - Cẩm Khê 57 Nguyễn Thị Thu Hà Nữ Kinh 08/08/1998 5 Tạ Xá 1 Tạ Xá - Cẩm Khê Tạ Xá - Cẩm Khê 58 Nguyễn Ngọc Hải Nam Kinh 13/07/1998 5 Tạ Xá 1 Tạ Xá - Cẩm Khê Tạ Xá - Cẩm Khê 59 Mai Thanh Hoàng Nam Kinh 05/10/1998 5 Tạ Xá 1 Tạ Xá - Cẩm Khê Tạ Xá - Cẩm Khê 60 Nguyễn Thị Hơng Nữ Kinh 13/08/1998 5 Tạ Xá 1 Tạ Xá - Cẩm Khê Tạ Xá - Cẩm Khê 61 Nguyễn Văn Hữu Nam Kinh 27/07/1997 5 Tạ Xá 1 Tạ Xá - Cẩm Khê Tạ Xá - Cẩm Khê (1) (2) -3 (4) (5) (6) (7) (8) (9) 62 Hoàng Văn Long Nam Kinh 04/04/1998 5 Tạ Xá 1 Tạ Xá - Cẩm Khê Tạ Xá - Cẩm Khê 63 Dơng T Phơng Loan Nữ Kinh 13/02/1998 5 Tạ Xá 1 Tạ Xá - Cẩm Khê Tạ Xá - Cẩm Khê 64 Hoàng Văn Nam Nam Kinh 05/05/1998 5 Tạ Xá 1 Tạ Xá - Cẩm Khê Tạ Xá - Cẩm Khê 65 Lê Thu Phơng Nữ Kinh 23/061/998 5 Tạ Xá 1 Tạ Xá - Cẩm Khê Tạ Xá - Cẩm Khê 66 Mai Văn Quang Nam Kinh 01/07/1998 5 Tạ Xá 1 Tạ Xá - Cẩm Khê Tạ Xá - Cẩm Khê 67 Nguyễn Ngọc Quang Nam Kinh 25/11/1997 5 Tạ Xá 1 Tạ Xá - Cẩm Khê Tạ Xá - Cẩm Khê 68 Phùng Minh Quỳnh Nam Kinh 19/10/1998 5 Tạ Xá 1 Tạ Xá - Cẩm Khê Tạ Xá - Cẩm Khê 69 Nguyễn Văn Sức Nam Kinh 10/071/998 5 Tạ Xá 1 Tạ Xá - Cẩm Khê Tạ Xá - Cẩm Khê 70 Nguyễn Văn Sức Nam Kinh 27/07/1998 5 Tạ Xá 1 Tạ Xá - Cẩm Khê Tạ Xá - Cẩm Khê 71 Lê Văn Tài Nam Kinh 17/01/1998 5 Tạ Xá 1 Tạ Xá - Cẩm Khê Tạ Xá - Cẩm Khê 72 Nguyễn Anh Thái Nam Kinh 20/08/1998 5 Tạ Xá 1 Tạ Xá - Cẩm Khê Tạ Xá - Cẩm Khê 73 Phạm Hoàng Thanh Nam Kinh 25/04/1998 5 Tạ Xá 1 Tạ Xá - Cẩm Khê Tạ Xá - Cẩm Khê 74 Lê Văn Thuấn Nam Kinh 20/08/1998 5 Tạ Xá 1 Tạ Xá - Cẩm Khê Tạ Xá - Cẩm Khê 75 Lê Văn Thiệu Nam Kinh 21/08/1998 5 Tạ Xá 1 Tạ Xá - Cẩm Khê Tạ Xá - Cẩm Khê 76 Nguyễn Thu Thuỳ Nữ Kinh 02/10/1998 5 Tạ Xá 1 Tạ Xá - Cẩm Khê Tạ Xá - Cẩm Khê 77 Mai Thị Tin Nữ Kinh 15/06/1998 5 Tạ Xá 1 Tạ Xá - Cẩm Khê Tạ Xá - Cẩm Khê 78 Hoàng Minh Tuấn Nam Kinh 07/05/1998 5 Tạ Xá 1 Tạ Xá - Cẩm Khê Tạ Xá - Cẩm Khê 79 Phùng Văn Tuế Nam Kinh 12/08/1998 5 Tạ Xá 1 Tạ Xá - Cẩm Khê Tạ Xá - Cẩm Khê 80 Nguyễn Tiến Trợng Nam Kinh 16/03/1998 5 Tạ Xá 1 Tạ Xá - Cẩm Khê Tạ Xá - Cẩm Khê 81 Nguyễn Văn Vinh Nam Kinh 17/05/1998 5 Tạ Xá 1 Tạ Xá - Cẩm Khê Tạ Xá - Cẩm Khê 82 Nguyễn Văn Anh Nam Kinh 09/08/1998 5 Tạ Xá 2 Tạ Xá - Cẩm Khê Tạ Xá - Cẩm Khê 83 Nguyễn Liên ánh Nữ Kinh 04/08/1998 5 Tạ Xá 2 Tạ Xá - Cẩm Khê Tạ Xá - Cẩm Khê (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 84 Trần Văn Cờng Nam Kinh 03/04/1998 5 Tạ Xá 2 Tạ Xá - Cẩm Khê Tạ Xá - Cẩm Khê 85 Hoàng Thị Dung Nữ Kinh 24/11/1998 5 Tạ Xá 2 Tạ Xá - Cẩm Khê Tạ Xá - Cẩm Khê 86 Nguyễn Văn Dũng Nam Kinh 06/06/1998 5 Tạ Xá 2 Tạ Xá - Cẩm Khê Tạ Xá - Cẩm Khê 87 Nguyễn Văn Đức Nam Kinh 17/09/1998 5 Tạ Xá 2 Tạ Xá - Cẩm Khê Tạ Xá - Cẩm Khê 88 Lê Văn Đờng Nam Kinh 10/04/1998 5 Tạ Xá 2 Tạ Xá - Cẩm Khê Tạ Xá - Cẩm Khê 89 Nguyễn Thị Hiện Nữ Kinh 09/07/1998 5 Tạ Xá 2 Tạ Xá - Cẩm Khê Tạ Xá - Cẩm Khê 90 Lê Văn Hoàn Nam Kinh 16/03/1998 5 Tạ Xá 2 Tạ Xá - Cẩm Khê Tạ Xá - Cẩm Khê 91 Nguyễn Thành Long Nam Kinh 22/08/1998 5 Tạ Xá 2 Tạ Xá - Cẩm Khê Tạ Xá - Cẩm Khê 92 Nguyễn Hải Long Nam Kinh 07/09/1998 5 Tạ Xá 2 Tạ Xá - Cẩm Khê Tạ Xá - Cẩm Khê 93 Nguyễn Thị Loan Nữ Kinh 15/10/1998 5 Tạ Xá 2 Tạ Xá - Cẩm Khê Tạ Xá - Cẩm Khê 94 Nguyễn Thị Mai Nữ Kinh 05/05/1998 5 Tạ Xá 2 Tạ Xá - Cẩm Khê Tạ Xá - Cẩm Khê 95 Lê Thị Niên Nữ Kinh 28/01/1998 5 Tạ Xá 2 Tạ Xá - Cẩm Khê Tạ Xá - Cẩm Khê 96 Nguyễn Toàn Năng Nam Kinh 09/05/1998 5 Tạ Xá 2 Tạ Xá - Cẩm Khê Tạ Xá - Cẩm Khê 97 Nguyễn Phơng Nam Nam Kinh 26/12/1998 5 Tạ Xá 2 Tạ Xá - Cẩm Khê Tạ Xá - Cẩm Khê 98 Nguyễn Văn Quân Nam Kinh 14/02/1998 5 Tạ Xá 2 Tạ Xá - Cẩm Khê Tạ Xá - Cẩm Khê 99 Nguyễn Văn Sơn Nam Kinh 02/04/1998 5 Tạ Xá 2 Tạ Xá - Cẩm Khê Tạ Xá - Cẩm Khê 100 Nguyễn Anh Tuấn Nam Kinh 15/11/1998 5 Tạ Xá 2 Tạ Xá - Cẩm Khê Tạ Xá - Cẩm Khê 101 Nguyễn Thị Tơi Nữ Kinh 06/04/1998 5 Tạ Xá 2 Tạ Xá - Cẩm Khê Tạ Xá - Cẩm Khê 102 Hoàng Thị Thu Thuỷ Nữ Kinh 20/11/1998 5 Tạ Xá 2 Tạ Xá - Cẩm Khê Tạ Xá - Cẩm Khê 103 Nguyễn Thị Thêm Nữ Kinh 18/09/1998 5 Tạ Xá 2 Tạ Xá - Cẩm Khê Tạ Xá - Cẩm Khê 104 Nguyễn Thị Xuân Nữ Kinh 18/09/1998 5 Tạ Xá 2 Tạ Xá - Cẩm Khê Tạ Xá - Cẩm Khê 105 Nguyễn Thị Phơng Nữ Kinh 10/10/1998 5 Tạ Xá 2 Tạ Xá - Cẩm Khê Tạ Xá - Cẩm Khê (1) (2) -3 (4) (5) (6) (7) (8) (9) 106 Mai Thị Anh Nữ Kinh 15/04/1998 5 Tạ Xá 2 Tạ Xá - Cẩm Khê Tạ Xá - Cẩm Khê 107 Nguyễn Văn Anh Nam Kinh 27/05/1998 5 Tạ Xá 2 Tạ Xá - Cẩm Khê Tạ Xá - Cẩm Khê 108 Mai Văn Bảo Nam Kinh 13/11/1998 5 Tạ Xá 2 Tạ Xá - Cẩm Khê Tạ Xá - Cẩm Khê 109 Phạm Nh Báo Nam Kinh 28/08/1998 5 Tạ Xá 2 Tạ Xá - Cẩm Khê Tạ Xá - Cẩm Khê 110 Đỗ Văn Chung Nam Kinh 08/03/1998 5 Tạ Xá 2 Tạ Xá - Cẩm Khê Tạ Xá - Cẩm Khê 111 Nguyễn Văn Dũng Nam Kinh 20/06/1998 5 Tạ Xá 2 Tạ Xá - Cẩm Khê Tạ Xá - Cẩm Khê 112 Nguyễn Văn Đạt Nam Kinh 05/06/1998 5 Tạ Xá 2 Tạ Xá - Cẩm Khê Tạ Xá - Cẩm Khê 113 Nguyễn Thị Điền Nữ Kinh 13/10/1998 5 Tạ Xá 2 Tạ Xá - Cẩm Khê Tạ Xá - Cẩm Khê 114 Nguyễn Văn Hải Nam Kinh 22/06/1998 5 Tạ Xá 2 Tạ Xá - Cẩm Khê Tạ Xá - Cẩm Khê 115 Nguyễn Văn Hùng Nam Kinh 12/04/1997 5 Tạ Xá 2 Tạ Xá - Cẩm Khê Tạ Xá - Cẩm Khê 116 Nguyễn Thị Huế Nữ Kinh 02/03/1998 5 Tạ Xá 2 Tạ Xá - Cẩm Khê Tạ Xá - Cẩm Khê 117 Mai Thị Hiên Nữ Kinh 07/07/1998 5 Tạ Xá 2 Tạ Xá - Cẩm Khê Tạ Xá - Cẩm Khê 118 Nguyễn Thị Thu Hiền Nữ Kinh 10/08/1998 5 Tạ Xá 2 Tạ Xá - Cẩm Khê Tạ Xá - Cẩm Khê 119 Mai Thị Liên Nữ Kinh 26/01/1998 5 Tạ Xá 2 Tạ Xá - Cẩm Khê Tạ Xá - Cẩm Khê 120 Phạm Thị Liên Nữ Kinh 12/04/1998 5 Tạ Xá 2 Tạ Xá - Cẩm Khê Tạ Xá - Cẩm Khê 121 Dơng Thị Loan Nữ Kinh 10/02/1998 5 Tạ Xá 2 Tạ Xá - Cẩm Khê Tạ Xá - Cẩm Khê 122 Nguyễn Thị Loan Nữ Kinh 02/06/1998 5 Tạ Xá 2 Tạ Xá - Cẩm Khê Tạ Xá - Cẩm Khê 123 Nguyễn Thị Minh Nguyệt Nữ Kinh 05/06/1998 5 Tạ Xá 2 Tạ Xá - Cẩm Khê Tạ Xá - Cẩm Khê 124 Nguyễn Thị Tây Nữ Kinh 16/06/1998 5 Tạ Xá 2 Tạ Xá - Cẩm Khê Tạ Xá - Cẩm Khê 125 Nguyễn Văn Thành Nam Kinh 14/12/1998 5 Tạ Xá 2 Tạ Xá - Cẩm Khê Tạ Xá - Cẩm Khê 126 Nguyễn Văn Thông Nam Kinh 11/06/1998 5 Tạ Xá 2 Tạ Xá - Cẩm Khê Tạ Xá - Cẩm Khê 127 Nguyễn Văn Thụ Nam Kinh 06/06/1998 5 Tạ Xá 2 Tạ Xá - Cẩm Khê Tạ Xá - Cẩm Khê (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 128 Nguyễn Văn Phi Nam Kinh 19/05/1998 5 Tạ Xá 2 Tạ Xá - Cẩm Khê Tạ Xá - Cẩm Khê 129 Nguyễn Thị Vy Nữ Kinh 10/04/1998 5 Tạ Xá 2 Tạ Xá - Cẩm Khê Tạ Xá - Cẩm Khê 130 Nguyễn Văn An Nam Kinh 26/06/1998 5 Tạ Xá 2 Tạ Xá - Cẩm Khê Tạ Xá - Cẩm Khê 131 Nguyễn Đức Cảnh Nam Kinh 12/10/1998 5 Tạ Xá 2 Tạ Xá - Cẩm Khê Tạ Xá - Cẩm Khê 132 Lê Văn Duẩn Nam Kinh 19/02/1998 5 Tạ Xá 2 Tạ Xá - Cẩm Khê Tạ Xá - Cẩm Khê 133 Nguyễn Văn Hải Nam Kinh 20/03/1998 5 Tạ Xá 2 Tạ Xá - Cẩm Khê Tạ Xá - Cẩm Khê 134 Nguyễn Văn Hạnh Nam Kinh 07/01/1998 5 Tạ Xá 2 Tạ Xá - Cẩm Khê Tạ Xá - Cẩm Khê 135 Hoàng Thị Hoa Nữ Kinh 02/03/1998 5 Tạ Xá 2 Tạ Xá - Cẩm Khê Tạ Xá - Cẩm Khê 136 Nguyễn Thị Huế Nữ Kinh 16/07/1998 5 Tạ Xá 2 Tạ Xá - Cẩm Khê Tạ Xá - Cẩm Khê 137 Mai Thị Hơng Nữ Kinh 11/05/1998 5 Tạ Xá 2 Tạ Xá - Cẩm Khê Tạ Xá - Cẩm Khê 138 Lê Văn Lâm Nam Kinh 10/04/1998 5 Tạ Xá 2 Tạ Xá - Cẩm Khê Tạ Xá - Cẩm Khê 139 Mai Thị Phơng Nữ Kinh 12/04/1998 5 Tạ Xá 2 Tạ Xá - Cẩm Khê Tạ Xá - Cẩm Khê 140 Dơng Anh Phơng Nam Kinh 16/09/1998 5 Tạ Xá 2 Tạ Xá - Cẩm Khê Tạ Xá - Cẩm Khê 141 Lê Văn Linh Nam Kinh 09/02/1998 5 Tạ Xá 2 Tạ Xá - Cẩm Khê Tạ Xá - Cẩm Khê 142 Nguyễn Văn Quân Nam Kinh 18/02/1998 5 Tạ Xá 2 Tạ Xá - Cẩm Khê Tạ Xá - Cẩm Khê 143 Mai Văn Sơn Nam Kinh 20/06/1998 5 Tạ Xá 2 Tạ Xá - Cẩm Khê Tạ Xá - Cẩm Khê Duyệt danh sách đợc tuyển: 143 Tổng số: 143 ; trong đó Nam: 82 ; Nữ: 61 Tạ Xá, ngày 20 tháng 7 năm 2009 Học trớc tuổi: Không Hiệu trởng Số ngời học là ngời dân tộc thiểu số: Không Cẩm Khê, ngày 28 tháng 7 năm 2009 Trởng phòng GD&ĐT Đặng Văn Quảng . -------------o0o------------ Danh sách ngời học đợc tuyển vào lớp 6 trung học cơ sở Năm học 2009 2010 (M2) (1) (2) -3 (4) (5) (6) (7) (8) (9) 1 Mai Thị ánh Nữ Kinh 26/ 06/ 1998. Cẩm Khê Tạ Xá - Cẩm Khê 6 Nguyễn Thị Hà Nữ Kinh 06/ 7/1998 5 Tạ Xá 1 Tạ Xá - Cẩm Khê Tạ Xá - Cẩm Khê 7 Nguyễn Thị Hơng Nữ Kinh 26/ 03/1998 5 Tạ Xá 1 Tạ Xá
- Xem thêm -

Xem thêm: Danh Sach HS lop 6, Danh Sach HS lop 6, Danh Sach HS lop 6

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn