Đồ án đánh giá thực trạng công tác quản lý nhà nước về đất đai trên địa bàn phường nguyễn trãi, TP hà giang, tỉnh hà giang

70 18 0
  • Loading ...
1/70 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 12/09/2019, 22:43

Đất đai là tài nguyên vô cùng quý giá và nằm trong nhóm tài nguyên hạn chế của mỗi quốc gia. Nó là điều kiện không thể thiếu trong mọi quá trình phát triển. Vì đất đai là tư liệu sản xuất đặc biệt, là cơ sở không gian của mọi quá trình sản xuất, là thành phần quan trọng của môi trường sống, là địa bàn phân bố khu dân cư, xây dựng các công trình văn hoá xã hội, an ninh quốc phòng.Đất đai là điều kiện cần thiết để tồn tại và tái sản xuất và các thế hệ tiếp theo của loài người. Do đó, đất đai phải dụng một cách hợp lý, triệt để và có hiệu quả kinh tế cao nhất. Đặc biệt trong giai đoạn hiện nay áp lực đối với đất đai càng lớn. Các hiện tượng tranh chấp đất đai xảy ra nhiều, vấn đề giao đất, cho thuê đất, lấn chiếm đất đai, sử dụng đất đai sai mục đích, trái thẩm quyền diễn ra phổ biến; việc sử dụng đất lãng phí, thiếu tính khoa học và thiếu đồng bộ xảy ra ở hầu hết các địa phương. Do đó cần có những biện pháp giải quyết hợp lý để bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của các đối tượng trong quan hệ đất đai nên công tác Quản lý Nhà nước về đất đai là hết sức quan trọng. LỜI CẢM ƠN Để báo cáo đạt kết tốt, trước hết em xin gửi lời chúc sức khỏe tới tồn thể thầy giáo khoa Quản lý đất đai lời chúc sức khỏe lời cảm ơn sâu sắc Với quan tâm dạy dỗ bảo tận tình thầy giáo, em hồn thành đồ án tốt nghiệp, chun đề: “ Đánh giá thực trạng công tác Quản Lý Nhà Nước đất đai địa bàn phường Nguyễn Trãi – TP.Hà Giang – Tỉnh Hà Giang” Để có kết em xin đặc biệt cảm ơn chân thành tới cô giáo Nguyễn Lê Vinh quan tâm giúp đỡ, vạch kế hoạch hướng dẫn em hoàn thành báo cáo thực tập thời gian qua Em xin chân thành cảm ơn cô, cán viên chức phòng tài nguyên Thành Phố Hà Giang tạo điều kiện cho em làm việc, học hỏi thêm kiến thức hoàn thành đồ án tốt nghiệp Với điều kiện thời gian có hạn thân em cố gắng học hỏi, kinh nghiệm hạn chế sinh viên thực tập, nên báo cáo khơng tránh khỏi thiếu sót Em mong bảo, đóng góp ý kiến thầy giáo tồn thể bạn để em có điều kiện bổ sung, nâng cao ý thức, kiến thức Em mong nhận giúp đỡ thầy cô giáo Em xin chân thành cảm ơn! Hà Nội, ngày tháng năm 2015 Sinh viên Trần Thị Mai MỤC LỤC MỞ ĐẦU 1 Tính cấp thiết đề tài Mục đích, yêu cầu .2 2.1 Mục đích 2.2 Yêu cầu CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU 1.1 Cơ sở khoa học .3 1.1.1 Khái niệm vai trò đất đai 1.1.2 Quan niệm Đảng Nhà nước đất đai .4 1.1.3 Khái niệm QLNN đất đai 1.1.4 Mục đích, yêu cầu, nguyên tắc QLNN đất đai .9 1.1.5 Các nội dung QLNN đất đai 11 1.1.6 Vai trò QLNN đất đai chế độ sở hữu toàn dân nước ta 14 1.2 Căn pháp lý .15 CHƯƠNG 2: ĐỐI TƯỢNG, NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU .19 2.1 Đối tượng phạm vi nghiên cứu .19 2.1.1 Đối tượng nghiên cứu .19 2.1.2 Phạm vi nghiên cứu 19 2.2 Nội dung nghiên cứu 19 2.2.1 Điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội 19 2.2.2 Hiện trạng sử dụng đất địa phương 19 2.2.3 Đăng ký cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà tài sản khác gắn liền với đất 19 2.2.4 Điều tra xây dựng giá đất 19 2.2.4 Phân tích khó khăn để xuất giải pháp 19 2.2.5 Kết luận kiến nghị 19 2.3 Phương pháp nghiên cứu 20 2.3.1 Phương pháp điều tra thu thập số liệu 20 2.3.2 Phương pháp tổng hợp số liệu .20 2.3.3 Phương pháp thống kê toán học 20 2.3.4 Phương pháp so sánh 20 CHƯƠNG 3: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 21 3.1 Điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội .21 3.1.1 Điều kiện tự nhiên 21 3.1.2 Thực trạng phát triển kinh tế - xã hội 25 3.2 Hiện trạng sử dụng đất phường Nguyễn Trãi – Thành phố Hà Giang – tỉnh Hà Giang 29 3.2.1 Đất nông nghiệp 30 3.2.2 Đất phi nông nghiệp 31 3.2.3 Đất chưa sử dụng 33 3.3 Đăng ký cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà tài sản khác gắn liền với đất 33 3.3.1 Kết thực công tác đăng ký cấp giấy chứng nhận theo mục đích sử dụng 35 3.3.2 Nguyên nhân ảnh hưởng đến công tác cấp GCN phường Nguyễn Trãi xã, phường khác 41 3.3.3 Đánh giá chung công tác cấp GCNQSDĐ 45 3.4 Điều tra xác định giá đất đất nông nghiệp 47 3.4.2 Tình hình biến động giá đất nơng nghiệp theo giá thị trường địa bàn phường Nguyễn Trãi giai đoạn 2009- 2014 49 3.4.3 Đánh giá tình hình biến động giá đất địa bàn phường Nguyễn Trãi qua ý kiến người dân cán quản lý 52 3.4.4 Nguyên nhân xu hướng biến động giá đất địa bàn phường giai đoạn 2009 2014 54 3.5 Đề xuất số giải pháp 55 3.5.1 Đối với công tác cấp GCNQSDĐ, quyền sở hữu nhà tài sản khác gắn liền với đất 56 3.5.2 Đối với điều tra xác định giá đất .58 KẾT LUẬN, KIẾN NGHỊ 60 Kết luận 60 Kiến nghị 60 TÀI LIỆU THAM KHẢO 62 DANH MỤC BẢNG STT Ký hiệu bảng Bảng 3.1 Bảng 3.2 Bảng 3.3 Bảng 3.4 Bảng 3.5 Bảng 3.6 Bảng 3.7 Bảng 3.8 Bảng 3.9 10 Bảng 10 11 Bảng 11 Tên bảng Hiện trạng sử dụng đất nông nghiệp năm 2013 phường Nguyễn Trãi Hiện trạng sử dụng đất phi nông nghiệp năm 2013 phường Nguyễn Trãi Kết cấp GCN xã, phường Kết cấp GCN đất sản xuất nông nghiệp xã, phường giai đoạn 2009 - 2014 Kết cấp GCN đất lâm nghiệp xã, phường giai đoạn 2009 - 2014 Kết đăng ký, cấp GCN đất phường, xã giai đoạn 2009 - 2013 Thống kê trường hợp chưa cấp giấy chứng nhận đất nông nghiệp xã, phường Thống kê trường hợp chưa cấp giấy chứng nhận đất xã, phường Bảng 3.9 Quy định giá đất nông nghiệp số khu vực phường Nguyễn Trãi giai đoạn 2009- 2014 Diễn biến giá đất nông nghiệp thị trường phường Nguyễn Trãi giai đoạn 2009 - 2014 Đánh giá tình hình biến động giá đất địa bàn phường Nguyễn Trãi qua ý kiến cán quản lý DANH MỤC HÌNH Trang Hình 3.1 Tổng giá trị sản xuất ngành kinh tế phường Nguyễn Trãi – Thành phố Hà Giang – tỉnh Hà Giang Hình 3.2 Cơ cấu loại đất phường Nguyễn Trãi – Thành phố Hà Giang – tỉnh Hà Giang Hình 3.3 Kết cấp GCN phường Nguyễn Trãi xã phường khác giai đoạn 2009 – 2014 DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT Chữ viết tắt QLNN QSDĐ ĐKĐĐ UBND MTTQ BTNMT GCN GCNQSDĐ Giải thích Quản lý nhà nước Quyền sử dụng đất Đăng ký đất đai Ủy ban nhân dân Mặt trận tổ quốc Bộ Tài nguyên Môi trường Giấy chứng nhận Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Đất đai tài ngun vơ q giá nằm nhóm tài nguyên hạn chế quốc gia Nó điều kiện khơng thể thiếu q trình phát triển Vì đất đai tư liệu sản xuất đặc biệt, sở khơng gian q trình sản xuất, thành phần quan trọng môi trường sống, địa bàn phân bố khu dân cư, xây dựng cơng trình văn hố - xã hội, an ninh quốc phòng Đất đai điều kiện cần thiết để tồn tái sản xuất hệ lồi người Do đó, đất đai phải dụng cách hợp lý, triệt để có hiệu kinh tế cao Đặc biệt giai đoạn áp lực đất đai lớn Trong năm gần với gia tăng dân số, q trình thị hóa cơng nghiêp hóa tăng nhanh làm cho nhu cầu sử dụng đất ngày tăng cao tài ngun đất đai có hạn chính mà gây sức ép lớn lên quỹ đất có Liên tục nhiều năm qua, câu chuyện đất đai ln thời nóng với người dân với nhà hoạch định chính sách Các tượng tranh chấp đất đai xảy nhiều, vấn đề giao đất, cho thuê đất, lấn chiếm đất đai, sử dụng đất đai sai mục đích, trái thẩm quyền diễn phổ biến; việc sử dụng đất lãng phí, thiếu tính khoa học thiếu đồng xảy hầu hết địa phương Do cần có biện pháp giải hợp lý để bảo vệ quyền lợi ích chính đáng đối tượng quan hệ đất đai nên công tác Quản lý Nhà nước đất đai quan trọng Được đồng ý khoa Quản Lý Đất Đai, hướng dẫn cô giáo Nguyễn Lê Vinh, tiến hành nghiên cứu đề tài: “ Đánh giá thực trạng công tác Quản Lý Nhà Nước đất đai địa bàn phường Nguyễn Trãi – TP.Hà Giang – tỉnh Hà Giang Mục đích, yêu cầu 2.1 Mục đích - Tìm hiểu sở lý luận việc quản lý sử dụng đất theo hiến pháp pháp luật đất đai - Đánh giá tình hình quản lý đất đai phường Nguyễn Trãi – Thành phố Hà Giang – tỉnh Hà Giang giai đoạn 2009 – 2014 - Từ kết nghiên cứu đề xuất số giải pháp nhằm tăng cường công tác quản lý đất đai địa phương 2.2 Yêu cầu - Số liệu đưa phải phản ánh trung thực, khách quan thực trạng quản lý sử dụng đất đai xã, phải phân tích, đánh giá cách khách quan pháp luật - Những đề xuất phải có tính khả thi phù hợp với thực trạng phường CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU 1.1 Cơ sở khoa học 1.1.1 Khái niệm vai trò đất đai 1.1.1.1 Khái niệm đất đai Đất đai mặt thuật ngữ khoa học hiểu theo nghĩa sau: Đất đai diện tích cụ thể bề mặt trái đất bao gồm tất cấu thành môi trường sinh thái bề mặt bao gồm: khí hậu bề mặt, thổ nhưỡng, dạng địa hình, mặt nước (sơng suối hồ, đầm lầy, ) lớp trầm tích sát bề mặt với mạch nước ngầm khoáng sản lòng đất, tập đồn thực vật động vật, trạng thái định cư người, kết người khứ để lại Như đất đai khoảng không gian giới hạn theo chiều thẳng đứng theo chiều nằm ngang có vai trò quan trọng có ý nghĩa to lớn hoạt động sản xuất sống xã hội loài người 1.1.1.2 Vai trò đất đai Đất đai tài ngun vơ quý giá quốc gia, điều kiện tồn phát triển người sinh vật trái đất Đất đai địa điểm, sở thành phố, làng mạc, cơng trình cơng nghiệp, giao thơng, thuỷ lợi, cơng trình phúc lợi khác, cánh đồng để người trồng trọt chăn ni… Đất đai đóng vai trò quan trọng định cho tồn tại, phát triển lồi người Nếu khơng có đất đai rõ ràng khơng có ngành sản xuất nào, khơng thể có tồn lồi người Luật đất đai năm 1993 nước cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam có ghi: “ Đất đai tài nguyên quốc gia vô quý giá, tư liệu sản xuất đặc biệt, nông nghiệp vị trí 2, vị trí lại khơng quan tâm, trọng nhiều vị trí Do thời điểm giá đất vị trí chưa đem nguồn thu lợi ích từ trồng 3.4.2 Tình hình biến động giá đất nông nghiệp theo giá thị trường địa bàn phường Nguyễn Trãi giai đoạn 2009- 2014 Để đảm bảo ổn định giá đất thị trường, hàng năm phòng tài ngun mơi trường thành phố Hà Giang tiến hành khảo sát lập phương án giá đất để trình sở tài nguyên phê duyệt Tuy nhiên khung giá đất thấp giá thị trường nhiều Hiện nay, mức chệnh lệch bảng giá đất giá chuyển nhượng thực tế phổ biến từ - lần, tức bảng giá đất 30 - 60% giá thực tế Qua khảo sát giá chuyển nhượng thực tế thị trường ta thấy có chênh lệch tương đối lớn giá nhà nước quy định giá chuyển nhượng thực tế Nếu nhìn vào bảng giá đất nhà nước quy định ta thấy giá đất nơng nghiệp khơng có biến đổi Nhưng thực tế Thông qua phiếu điều tra thực tế ta thấy : 49 Bảng 3.10 Diễn biến giá đất nông nghiệp thị trường phường Nguyễn Trãi giai đoạn 2009 - 2014 ĐVT: 1000đồng/m STT Loại đất Chênh lệch (Lần) Năm Năm Năm Năm Năm Năm Năm 2010/2 2011/2 2012/2 2013/2 2014/ 2014/ 2009 2010 2011 2012 2013 2014 009 010 011 012 2013 2009 10,5 9 11 9,5 12,5 10 10 21 12,5 11 26 21 14,5 27 22,5 15 1,048 1,056 1,000 1,190 1,111 1,053 1,680 1,250 1,100 1,238 1,680 1,318 1,038 1,071 1,071 2,571 2,500 1,667 24 23 19 28 25 21 35 26 25 45 43 35 69 52 45 72 53,5 47 1,167 1,087 1,105 1,250 1,040 1,190 1,286 1,654 1,400 1,533 1,209 1,286 1,043 1,029 1,044 3,000 2,326 2,474 24 23 19 26 25 23 32 31,5 29 34 33,5 32,5 49 44 40 52 46,5 41,5 1,083 1,087 1,211 1,231 1,260 1,261 1,063 1,063 1,121 1,441 1,313 1,231 1,061 1,057 1,038 2,167 2,021 2,184 Đất lâm nghiệp Vị trí Vị trí Vị trí vị trí lại Đất trồng hàng năm Vị trí Vị trí Vị trí vị trí lại Đất trồng lâu năm Vị trí Vị trí Vị trí vị trí lại 50 Giá đất nơng nghiệp thị trường có biến động mạnh qua năm Đất lâm nghiệp vị trí chênh lệch năm 2009 đến năm 2010 giá đất thay đổi nhẹ không đáng kể, giá năm 2012 2011 8.500 đ/1m2, chênh lệch giá năm 2013 với năm 2012 6.000 đ/1m2 Tại vị trí chênh lệch giá cao 5.500đ/1m2 vào năm 2012 , vị trí vị trí lại với vị trí chênh 12.000đ/1m Giá đất lâm nghiệp biến động nhẹ ổn định qua năm Do vị trí đất chủ yếu gần núi đá, khó khai phá, khả sinh lời thấp Chủ yếu người dân mua bán chuyển nhượng để chăn nuôi gia súc Giá đất vị trí biến động mạnh vào năm 2013 vị trí dễ khai phá, nhiều chủ đất tự đứng đầu tư để kiếm lời sau chuyển nhượng trực tiếp không qua công chứng Đất trồng lâu năm vị trí qua năm có chênh lệch khơng q lớn đến năm 2013 tăng cao năm 2012 1,533 lần, vị trí số giá đất tăng ổn định năm 2012 cao năm 2011 lên đến 1,654 lần Tại vị trí vị trí lại từ năm 2009 đến năm 2014 giá đất tăng 28.000đ/1m gấp 2.474 lần Tuy vị trí cuối có nhiều tiềm sinh lời đất Giá đất chênh lệch với vị trí không đáng kể Trên thực tế giá đất trồng lâu năm thị trường không phụ thuộc vào vị trí đất mà phụ thuộc vào giá trị lâu năm có đất chuyển nhượng theo cách khác giá đất thấp thị trường trừ giá 100 m2 chuyển mục đích sử dụng đất Đất trồng hàng năm vị trí giá năm 2014 cao năm 2009 25.000đ/m2 Tại vị trí giá đất năm 2014 cao năm 2009, 2013 23.500đ/1m2 va 2.500/1m2 Tại vị trí vị trí lại 22.500đ/1m2 1.500đ/m2 Đất trồng hàng năm khu vực có chênh lệch giá khả thuận lợi trồng cho suất, hiệu sử dụng đất tốt thời hạn sử dụng 20 năm, sau thời gian chủ sử dụng có nhu cầu sử dụng tiếp mà đất không nằm quy hoạch nhà 51 nước tiếp tục gia hạn Do vị trí có khả sinh lời cao khiến nhà đầu thường mua đất giá rẻ chuyển nhượng với giá đắt thông qua hình thức chuyển nhượng cộng tiền chuyển mục đích bên nhận quyền có nhu cầu 3.4.3 Đánh giá tình hình biến động giá đất địa bàn phường Nguyễn Trãi qua ý kiến người dân cán quản lý 3.4.3.1 Đánh giá tình hình biến động giá đất địa bàn phường Trần Phú qua ý kiến người dân, hợp đồng chuyển nhượng - Sử dụng phương pháp vấn trực tiếp chủ sử dụng đất thông qua phiếu điều tra (mẫu phiếu điều tra chủ sử dụng đất) - Thu thập, tìm kiếm hợp đồng chuyển nhượng qua năm trụ sở UBND phường Phòng Tài ngun Mơi trường thành phố Qua số liệu vấn, thu thập cho thấy số lượng người dân tìm hiểu khung giá đất nhà nước chiểm tỉ lệ cao Còn lại số lượng người dân khơng tìm hiểu chủ yếu đối tượng lao động tự 3.3.4.2 Đánh giá tình hình biến động giá đất địa bàn phường qua ý kiến cán quản lý Để làm cơng việc cán quản lý phải trải qua trường, lớp đào tạo bản, sâu vào lĩnh vực quản lý Đối với cán quản lý đất đai cơng việc đòi hỏi phải hiểu biết sâu rộng chun mơn, sai xót dù nhỏ ảnh hưởng tới hệ thống gây hậu khó lường Bằng cách vấn trực tiếp cán địa chính thị trấn cán văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất , thu ý kiến sau: 52 Bảng 3.11 Đánh giá tình hình biến động giá đất địa bàn phường Nguyễn Trãi qua ý kiến cán quản lý Không đồng Đồng ý Số Tỉ Số lượng lệ lượng (Người (% (Người ) ) ) 10 100 0 cao +) Vị trí, điều kiện giao thông thuận tiện +) Tập trung đông dân cư +) Chính sách hỗ trợ cho doanh nghiệp, 10 100 70 30 người dân phát triển kinh tế, hạ 60 40 ST Tiêu chí đánh giá T ý Giá đất quy định giá đất thị trường có chênh lệch lớn Nguyên nhân làm giá đất thị trường Tỉ lệ (%) tầng thơng thống (Nguồn: Tổng hợp từ số liệu điều tra) * Ý kiến giá đất phường Nguyễn Trãi : - Giá đất địa bàn Phường Nguyễn Trãi cao do: +) Vị trí, điều kiện giao thông thuận tiện +) Tập trung đông dân cư +) Tập trung nhiều dịch vụ thương mại, khu vui chơi giải trí phường thành phố +) Chính sách hỗ trợ cho doanh nghiệp, người dân phát triển kinh tế, hạ tầng thơng thống 53 - Hiện nay, giá đất thị trường nước có chuyển biến tích cực, tỉnh Hà Giang giá đất thị trường ổn định Những nơi có hoạt động mua bán sôi thường tập trung khu trung tâm thành phố Hà Giang song thời ngắn khoảng tháng cuối năm người dân có khoản tiền dự trữ từ năm họ có nhu cầu mua đất để sử dụng vào mục đích riêng * Ý kiến đóng góp cho phát triển lành mạnh giá đất thị trường phường: - Đối với trường hợp mua bán đất trao tay, không thông qua quan quản lí đầu đất Nhà nước phải có biện pháp phòng chống, xử lí nghiêm - Tránh tình trạng làm quy hoạch treo nguyên nhân khiến giá đất bị đẩy lên cao thời gian ngắn 3.4.4 Nguyên nhân xu hướng biến động giá đất địa bàn phường giai đoạn 2009 - 2014 3.4.4.1 Nguyên nhân biến động giá đất địa bàn phường Nằm xu hướng biến động nước, giai đoạn 2009 – 2014 giá đất phường Trần Phú biến động mạnh, theo chiều tăng lên giá thị trường cao so với khung UBND tỉnh ban hành phường Những khu đất nằm gần trục đường giao thông chính, gần chợ, gần trường học, thuộc trung tâm, có khả kinh doanh, bn bán, có tiềm sinh lời cao giá đất tăng ngày cao Ngược lại, vị trí nằm sâu ngõ, cách xa đường chính khả sinh lời thấp giá thấp, chí thấp nhiều so với vị trí gần trung tâm,… 3.4.5.2 Xu hướng biến động giá đất địa bàn phường Giá đất nói chung có nhiều nguyên nhân gây nên biến động phường Trần Phú nhiên số nguyên nhân gây ảnh hưởng rõ nét đến giá đất phường 54 - Vị trí phường với lợi trung tâm thành phố nên phường có thuận lợi để phát triển mạnh kinh tế, chính trị, xã hội, thương mại dịch vụ có chợ đầu mối thành phố, bưu điện thành phố, trung tâm hội nghị thành phố, sân vận động … sở ban ngành có địa bàn Chính vị trí thuận lợi mà giá đất cao giá đất xã khác.Giá đất biến động theo tuyến: mảnh đất xa trung tâm, xa mặt đường chính giá đất giảm, chí tuyến đường tùy vào thị hiếu yếu tố tâm lí người sử dụng giá khác - Mục đích sử dụng người dân.: Một mảnh đất sử dụng mục đích phù hợp với điều kiện ngoại cảnh khả sinh lời cao hơn; Những mảnh đất tuyến đường có mục đích chủ sử dụng kết hợp với mục đích giúp khả sinh lời cao giá đất tăng cao - Nhu cầu đất người dân cao Cùng với phát triển kinh tế, đời sống người dân ngày cải thiện mơi trường sống đòi hỏi cao, nhiên đất lại có hạn giá đất nơi cao so với khu đất khác Người dân muốn mở rộng sở sản xuất kinh doanh để mua đất thuận lợi cho việc kinh doanh muốn mua phải trả lượng tiền không nhỏ Những người lao động từ khắp xã, huyện lân cận đổ kiếm việc làm ngày nhiều nhu cầu nhà tăng cao khiến giá đất tăng cao - Quy hoạch sử dụng đất thị trấn có nơi chưa hợp lí Ở nơi quy hoạch từ trước, phát triển giá đất cao nơi khác giá đất thấp Một số khu quy hoạch giá đất đẩy lên nhanh chóng, khó kiểm sốt 3.5 Đề xuất số giải pháp 55 3.5.1 Đối với công tác cấp GCNQSDĐ, quyền sở hữu nhà tài sản khác gắn liền với đất Công tác đăng ký, cấp GCN có vai trò quan trọng công tác quản lý Nhà nước đất đai Hơn nữa, để đạt mục tiêu đề Chính phủ dự kiến hoàn thành việc cấp giấy chứng nhận năm 2014 theo Chỉ thị 1747, sau thời gian thực tập địa phương xin có số giải pháp việc đẩy mạnh công tác đăng ký, cấp GCN địa bàn thành phố Tuyên Quang sau: 3.5.1.1 Giải pháp công tác xây dựng đội ngũ cán - Đội ngũ cán cấp người trực tiếp thực cơng tác Quản lý đất đai nói chung công tác đăng ký cấp GCN Chất lượng số lượng cán yếu tố định đến kết công tác sau Bởi vậy, xây dựng đội ngũ cán mạnh số lượng, tốt chất lượng công việc đáng quan tâm hàng đầu - Khối lượng cơng việc Phòng Tài ngun Môi trường thành phố Tuyên Quang lớn, thời điểm nay, thành phố tiến hành cấp đổi GCN loại đất Trong lúc đó, đội ngũ cán Tài nguyên Mơi trường có 12 người Vì vậy, thời gian tới, cần bổ sung thêm cán chuyên môn để công việc thực tốt - Cán địa chính sở đội ngũ quản lý đất đai cấp nhỏ xã, thị trấn Khối lượng công việc mà cán địa chính xã không nhỏ quan trọng Tuy nhiên, hầu hết cán địa chính xã không đào tạo chính quy ngành Quản lý đất đai, đó, trình độ chun mơn, nghiệp vụ hạn chế Vì vậy, nên xếp cán đào tạo qua trường đại học, thường xuyên bồi dưỡng, nâng cao lực, trình độ cho cán địa chính sở 56 3.5.1.2 Giải pháp tăng cường công tác Quản lý Nhà nước đất đai - Tỉnh uỷ, UBND thành phố Tuyên Quang cần nắm bắt kịp thời thông tin chính sách từ cấp trên, tập trung đạo sát sao, có kế hoạch cụ thể, phân cơng trách nhiệm rõ ràng, thường xuyên kiểm tra, đôn đốc - UBND xã, phường cần có kế hoạch cụ thể cho công tác cấp GCN, giao trách nhiệm tạo điều kiện thuận lợi cho Phòng Tài nguyên Mơi trường tập trung thực - Phòng Tài nguyên Môi trường cần phân tích, đánh giá nắm bắt kịp thời khó khăn, vướng mắc cơng tác cấp giấy chứng nhận, nhanh chóng đẩy nhanh tiến độ cấp GCN - Đẩy nhanh tiến độ đo đạc, lập hồ sơ địa chính xã, phường Tổ chức thống hồ sơ địa chính theo mẫu - Đầu tư kinh phí, trang thiết bị kỹ thuật đại, phần mềm hỗ trợ công tác cấp giấy chứng nhận - Thường xuyên theo dõi, kiểm tra công tác Quản lý đất đai, đặc biệt việc chỉnh lý hoàn thiện hệ thống hồ sơ địa chính xã, thị trấn - Nâng cao công tác quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất - Giải nhanh, dứt điểm vụ tranh chấp đất đai, xử lý nghiêm vi phạm pháp luật quản lý sử dụng đất - Quản lý chặt chẽ việc chuyển quyền sử dụng đất 3.5.1.3 Giải pháp hoàn thiện sách pháp luật đất đai - Chính phủ cần thành lập tổ soạn thảo văn pháp luật có chuyên môn sâu để tránh việc luật đất đai ban hành có tuổi thọ khơng cao, bị sửa sửa lại nhiều lần Chính phủ cần đạo ngành, địa phương kiểm điểm trách nhiệm việc có nhiều tồn chậm cấp giấy chứng 57 nhận - UBND tỉnh Tuyên Quang cần ban hành văn hướng dẫn cụ thể việc áp dụng Nghị định, Thông tư Chính phủ Bộ Tài nguyên Môi trường công tác cấp giấy chứng loại đất - UNBD cấp cần nhanh chóng phổ biến, tập huấn cho cán có văn ban hành, để nắm bắt, thực tốt - Cần điều chỉnh giảm tiền sử dụng đất, khoản tài chính khác cấp giấy chứng nhận - Đơn giản hoá hồ sơ xin đăng ký cấp giấy chứng; phổ biến cơng khai trình tự thủ tục đăng ký cấp giấy chứng nhận 3.5.1.4 Giải pháp nâng cao ý thức pháp luật đất đai cho cán và nhân dân - Các cán phải thường xuyên nâng cao ý thức, trách nhiệm, nhiệt tình cơng việc - Tun truyền, phổ biến chính sách pháp luật cho chủ sử dụng đất hiểu rõ tầm quan trọng công tác đăng ký cấp GCN, tích cực hưởng ứng chấp nhận đầy đủ quy định công tác đăng ký cấp GCN 3.5.2 Đối với điều tra xác định giá đất Ở tất quốc gia, giá đất thị trường quan tâm tác động to lớn kinh tế xã hội quốc gia Trong lĩnh vực đất đai nước ta tồn song song hai loại giá: Giá thị trường giá nhà nước Giá đất thị trường người ta nói tới ngày, giá đất nhà nước khơng nói đến, thực loại giá gây nhiều vấn đề xã hội làm đau đầu nhiều ngành, nhiều cấp Việc xây dựng hoàn thiện khung giá đất cần thiết nhờ đóng góp tăng thu ngân sách, phần kiểm soát giao dịch ngầm, giao dịch thị trường Ngoài ra, sở để xác định mức giá bồi thường 58 giải phóng mặt nhằm đảm bảo cơng hài hòa lợi ích Nhà nước, người dân chủ dự án Sau số đề xuất giải pháp để giá đất thị trường sát với giá đất UBND tỉnh ban hành giúp giá đất không bị đẩy lên cao địa bàn phường Trần Phú thành phố Hà Giang - Tăng cường kiểm tra, kiểm soát quản lí giá mặt hàng có hướng tăng cao như: xăng, dầu, BĐS - Có giải pháp chính sách tài chính, tiền tệ, tín dụng phải tạo điều kiện phát triển lành mạnh giá đất thị trường - Có chính sách kích cầu người có nhu cầu đất thực sự, đối tượng có thu nhập thấp khơng mua đất giá bị đẩy lên cao - UBND cấp cần tăng cường hiệu công tác quản lý đất đai cách xóa bỏ tình trạng quy hoạch "treo", quy hoạch khơng ổn định thiếu sót, ý giám sát công tác thực quy hoạch, kế hoạch - Mở rộng nâng cao chất lượng dịch vụ đất đai cách chính xác, hạn chế bất cập làm giảm tiến độ cấp giấy chứng nhận QSDĐ - UBND phường kiểm soát chặt chẽ quy hoạch đất đai, xử lí kiên trường hợp sử dụng đất không hợp pháp, khuyến khích nhiều thành phần kinh doanh BĐS có tiềm lực mạnh, đóng vai trò chủ đạo thị trường để thu nhiều lợi nhuận cho phường giữ vững định hướng phát triển thị trường BĐS nói chung giá đất nói riêng 59 KẾT LUẬN, KIẾN NGHỊ Kết luận Đất đai nguồn tài nguyên quý giá quốc gia việc quản lý đất đai nhằm sử dụng vốn đất có hạn cho tăng trưởng phát triển kinh tế, nâng cao đời sống nhân dân ổn định chính trị, xã hội yêu cầu khách quan chính phủ nước giới không phân biệt chế độ chính trị, kinh tế Đối với Việt Nam Đảng Nhà nước ta thường xuyên quan tâm nâng cao hiệu việc quản lý sử dụng nguồn tài nguyên đất cách hợp lý có hiệu điều thể nghị Đảng, chính sách pháp luật chính sách đất đai Đảng Nhà nước thể hệ thống quản lý đất đai cách khoa học từ trung ương đến sở Hiện công tác quản lý đất đai nước ta nói chung địa bàn phường Nguyễn Trãi – Thành phố Hà Giang – tỉnh Hà Giang cần tiếp tục đổi nhằm nâng cao hiệu công tác Yêu cầu xuất phát từ nhiệm vụ kinh tế, cơng nghiệp hoá, đại hoá đất nước từ thực trạng quản lý đất đai nước ta Những kết đạt làm tăng cường hiệu công tác quản lý đất đai địa bàn phường đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội góp phần ổn định chính trị xã hội, phát triển kinh tế toàn đường cơng nghiệp hố đại hố đất nước theo cách quản lý xã hội chủ nghĩa Kiến nghị Sau nghiên cứu tình hình quản lý đất đai địa bàn phường Nguyễn Trãi –Thành phố Hà Giang – tỉnh Hà Giang giai đoạn 2009 – 2014, trước vấn đề tồn tại, theo ý kiến cá nhân, tơi có số kiến nghị sau: 60 - UBND phường có kế hoạch kiểm tra chặt chẽ biến động giá đất thực tế địa bàn Nếu có biến động lớn phải báo cáo lên lãnh đạo để lấy ý kiến kịp thời điều chỉnh - UBND thành phố Hà Giang cần tổ chức đào tạo cán chuyên môn công tác định giá đất quản lý thị trường BĐS - Đề nghị UBND thành phố Hà Giang có kế hoạch tăng cường đội ngũ cán ngành Quản lý đất đai Thường xuyên tập huấn, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho cán địa chính để đáp ứng yêu cầu thay đổi công tác đăng ký cấp giấy chứng nhận, lập hồ sơ địa chính - Đề nghị UBND thành phố Hà Giang cần tổ chức thông báo, phổ biến, tuyên truyền chính sách pháp luật đất đai tới người dân để họ hiểu rõ ý nghĩa công tác đăng ký cấp giấy chứng nhận - Đối với tất cán địa chính toàn thành phố phải theo dõi trình cấp GCN để phát hộ gia đình cá nhân, tổ chức chưa đủ điều kiện hay chưa đăng ký cấp giấy chứng nhận Tạo điều kiện thuận lợi hướng dẫn cách cụ thể để hộ gia đình, cá nhân chưa có giấy chứng nhận nhanh chóng cấp giấy chứng nhận 61 TÀI LIỆU THAM KHẢO [1] Luật đất đai năm 2003 sửa đổi bổ sung năm 2009 - Nhà xuất bản trị quốc gia - Năm 2009 [2] Hiến pháp 1992, nước CHXHCN Việt Nam, NXB Chính trị Quốc gia,1992 [3] Nghị định 181/2004/NĐ-CP ngày 29/10/2004 Chính phủ thi hành Luật Đất đai [4] Giáo trình đăng ký thống kê đất đai – Trường Đại học Tài ngun Mơi trường Hà Nội [5] Giáo trình Quản lý nhà nước đất đai nhà xuất nông nghiệp Hà Nội – 2007 [6] Tổng cục Quản lý đất đai (2013), Báo cáo tổng kết công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất năm 2013, Hà Nội [7] Bộ Tài nguyên Môi trường Hà Nội (2009), Thông tư số 17/2009/TTBTNMT ngày 21/10/2009 Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà và tài sản khác gắn liền với đất, Hà Nội [8] Phòng Tài ngun Mơi trường thành phố Hà Giang, Tổng hợp cấp GCNQSDĐ, quyền sở hữu nhà và tài sản khác gắn liền với đất cho hộ gia đình, cá nhân địa bàn thành phố Hà Giang đến ngày 31/12/2014, Hà Giang [9] Bộ Tài nguyên Môi trường Thông tư số 20/2010/TT – BTNMT thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, năm 2010 [10] Nguyễn Thế Huấn (2012),“Bài giảng định giá đất”, trường Đại Học Nông Lâm Thái Nguyên 62 [11] Nghị định Chính phủ số 188/2004/NĐ-CP ngày 16/11/2004 Chính phủ phương pháp xác định giá đất khung giá loại đất [12] Nghị định Chính phủ số 69/2009/NĐ-CP ngày 13/08/2009 Chính phủ quy định bổ sung quy hoạch sử dụng đất, giá đất, thu hồi đất, bồi thường hỗ trợ tái định cư [13] Thông tư Bộ Tài chính số 145/2007/TT-BTC ngày 06/12/2007 hướng dẫn thực Nghị định 188/2004/NĐ-CP ngày 16/11/2004 [14] Quyết định số 1993/2008/QĐ-UBND ngày 12/01/2008 UBND tỉnh Hà Giang quy định phân công, phân cấp quản lý hệ thống đường đô thị địa bàn tỉnh Hà Giang [15] Quyết định số 4476/2008/QĐ-UBND ngày 29/12/2008 UBND tỉnh Hà Giang quy định giá đất bảng giá loại đất địa bàn tỉnh Hà Giang năm 2009 [16] Quyết định 5480/2009/QĐ-UBND ngày 22/12/2009 UBND tỉnh Hà Giang quy định giá đất bảng giá loại đất địa bàn tỉnh Hà Giang năm 2010 [17] Quyết định 4064/2010/QĐ-UBND ngày 20/12/2010 UBND tỉnh Hà Giang quy định giá đất bảng giá loại đất địa bàn tỉnh Hà Giang năm 2011 [18] Quyết định 211/2012/QĐ-UBND ngày 16/02/2012 UBND tỉnh Hà Giang quy định giá đất bảng giá loại đất địa bàn tỉnh Hà Giang năm 2012 [19] Quyết định 2843/2012/QĐ-UBND ngày 19/12/2012 UBND tỉnh Hà Giang quy định giá đất bảng giá loại đất địa bàn tỉnh Hà Giang năm 2013 63 ... nước đất đai quan trọng Được đồng ý khoa Quản Lý Đất Đai, hướng dẫn cô giáo Nguyễn Lê Vinh, tiến hành nghiên cứu đề tài: “ Đánh giá thực trạng công tác Quản Lý Nhà Nước đất đai địa bàn phường Nguyễn. .. dung quản lý nhà nước đất đai Điều thể chức Nhà nước xã hội chủ nghĩa quản lý mặt đời sống kinh tế, xã hội có quản lý đất đai Mục đích cuối Nhà nước người sử dụng đất khai thác tốt tiềm đất đai. .. UBND tỉnh Hà Giang quy định giá đất bảng giá loại đất địa bàn tỉnh Hà Giang năm 2011 - Quyết định 211/2012/QĐ-UBND ngày 16/02/2012 UBND tỉnh Hà Giang quy định giá đất bảng giá loại đất địa bàn tỉnh
- Xem thêm -

Xem thêm: Đồ án đánh giá thực trạng công tác quản lý nhà nước về đất đai trên địa bàn phường nguyễn trãi, TP hà giang, tỉnh hà giang, Đồ án đánh giá thực trạng công tác quản lý nhà nước về đất đai trên địa bàn phường nguyễn trãi, TP hà giang, tỉnh hà giang, CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU, CHƯƠNG 3: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU, Kết quả cấp GCN đất nông nghiệp của thành phố Hà Giang nói chung và phường Nguyễn Trãi nói riêng được thể hiện qua hình 3.3 sau:, Trong giai đoạn 2009 - 2014 công tác đăng ký đất đai, cấp GCN của thành phố Tuyên Quang đã đi vào hoạt động ổn định và được quan tâm đến nhiều hơn. Có được kết quả đó là do có những điều kiện thuận lợi nhất định sau:

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn