ĐỀ TOÁN học TUỔI TRẺ lần 6

10 19 0
  • Loading ...
1/10 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 12/09/2019, 00:13

Câu 1. Đưòng ti¾m c¾n đúng cna đo th% hàm so y = 3x + 2018làx − 1 y = 3.Câu 2. x = 1. x = 3. y = 1. Cho hàm so y = f (x) có đo th% như hình bên. Hàm so y = f (x) đong bien trên khoang nào? (0; 2). (−2; 2). (2; +∞). (−∞; 0). Câu 3. Môđun cna so phúc w = 2 − 5i là |w| = √29. |w| = 1. |w| = √7. |w| = 3. Câu 4. Trong các hàm so sau, hàm so nào đong bien trên R? y = −x + 2. y = x3. y = x2 − 2x + 5. y = x − 2019 .x + 2019 Câu 5. Cho khoi lăng tru có the tích V , di¾n tích đáy là B và chieu cao là h. Tìm khang đ%nh đúng. 1V = 3 B · h. V = √B · h. V = B · h. V = 3B · h. Câu 6. Cho hàm so f (x) có đao hàm trên R sao cho f J(x) > 0, ∀x > 0. Biet e ≈ 2,718, hoi m¾nh đe nào dưói đây đúng? GrOUP Kho TÀI Lifiu ToÁN THPT QUÉT CODE ĐE CÓ ĐÁP ÁN CHI TIET ĐE Báo Toán HQC Tuoi Tre Lan Đe THI THU THPT Quoc Gia 2019 Môn Tốn 12 Thòi gian làm 90 phút SBD: Mã đe thi: 108 Câu Đưòng ti¾m c¾n cna đo th% hàm so y = A y = B 3x + 2018 x−1 C x= x= D y = Câu Cho hàm so y = f (x) có đo th% hình bên Hàm so y = f (x) đong bien khoang nào? A (0; 2) D (−∞; 0) C (2; +∞) B (−2; 2) y −1 O x −2 Câu Mô-đun cna so phúc w = − √ 5i C √ √ B |w| = |w| = 29 |w| = Câu Trong hàm so sau, hàm so đong bien R? y = −x + C y = x2 − 2x + B y = x3 A A D |w| = D y = x − 2019 x + 2019 Câu Cho khoi lăng tru có the tích V , di¾n tích đáy B chieu cao h Tìm khang đ%nh √ A V = B · h D V = 3B · h C V = B · h B V = B · h Câu Cho hàm so f (x) có đao hàm R cho f J (x) > 0, ∀x > Biet e ≈ 2,718, hoi m¾nh đe dưói đúng? A f (e) − f (π) > B f (e) + f (π) < f (3) + f (4) f (e) + f (π) < 2f C D f (2) + f (2) = 2f (3) (2) Câu Trong tat ca loai hình đa di¾n đeu sau, loai có so m¾t nhieu nhat? D Loai {3; 4} C Loai {4; B Loai {5; A Loai {3; 5} 3} 3} Câu M®t giai thi đau bóng đá quoc gia có 16 đ®i thi đau vòng tròn lưot tính điem Hai đ®i bat kỳ đeu đau vói hai tr¾n Sau moi tr¾n đau, đ®i thang đưoc điem, đ®i thua điem, neu hòa moi đ®i đưoc điem Sau giai đau, Ban to chúc thong kê đưoc 80 tr¾n hòa Hoi tong so điem cna tat ca đ®i có đưoc sau giai đau bang bao nhiêu? 560 640 A 720 C 280 D B x Câu Biet F (x) m®t nguyên hàm cna hàm so f (x) = F (0) = Tính F (1) x +1 A C B TrangD1/6 – Mã đe thi: 108 GrOUP Kho TÀI Lifiu ToÁN QUÉT CODE ĐE CÓ ĐÁP ÁN CHI TIET THPTF (1) = ln + F (1) = ln + F (1) = F (1) = ln + 1 Câu 10 Cho hàm so y = f (x) liên tuc R có bang xét dau đao hàm hình dưói Trang 2/6 – Mã đe thi: 108 x f J (x) −∞ −1 + + − Hàm so cho có điem cnc tr%? A B − Câu 11 t¾p xác đ%nh D cna hàm so y = (3x 1) Σ Tìm Σ − A B C + D C 1 +∞ Σ D Σ ; +∞ R R\ ; +∞ 3 Câu 12 Trong khụng gian vúi hắ truc TQA đ Oxyz, cho m¾t phang (P ) qua điem M (2; 3; 5) cat tia Ox, Oy, Oz lan lưot tai A, B, C phân bi¾t cho OA, OB, OC theo thỳ tn lắp thnh mđt cap so nhõn có cơng b®i bang Khoang cách tù O đen m¾t phang (P ) √18 √24 √16 √32 D A 91 C B 91 91 91 √ √ π Câu 13 Tù phương trình (1 + 5)(sin x − cos x) + sin 2x − − = ta tìm đưoc sin x − Σ có giá tr% bang √ √ √ √ 2 D − A C B − 2 2 Cõu 14 Trong khụng gian vúi hắ TQA đ Oxyz Tìm tat ca giá tr% thnc cna m đe phương trình x2 + y2 + z2 − 2(m + 2)x + 4myΣ− 2mz + 5m2 + = phương trình m¾t cau A −5 < m < B m −5< m>1 D m> C m< −5 Câu 15 Cho tú di¾n OABC có OA, OB, OC đơi m®t vng góc vói OA = a, OB = b, OC = c The tích cna tú di¾n OABC abc abc abc abc A V = 12 D V = C V = B V = √ Cõu 16 Cho hỡnh hđp chu nhắt ABCD.AJ B J C J DJ có AB = 3a, AD = a 3, AAJ = 2a Góc giua đưòng thang AC J vói m¾t phang (AJ B J C J ) bang ◦ B 45◦ A 60 D 30◦ C 120◦ Câu 17 Cho so phúc z, w thoa mãn |z − + 3i| = 3, |iw + + 2i| = Tìm giá tr% lón nhat cna bieu thúc T = |3iz + 2w| √ A √ D √ C √ 554 + 578 + 554 + 13 B 5.578 + 13 Câu 18 Đo th% hàm so y = ax4 + bx2 + c (a ƒ= 0) có so điem cnc tr% bang so điem cnc tr% cna đo th% hàm so y = mx3 + nx2 + p Khang đ%nh sau đúng? ab > A C m = n ƒ= B mn < D m = 0; n ab ≥ Câu 19 Cho hàm so y = f (x) xác đ%nh liên tuc R, có bang bien thiên hình ve sau x yJ −∞ + −∞ −1 − 0 −1 + +∞ − −∞ 3 y −∞ −1 −∞ Đo th% hàm so y = f (x) cat đưòng thang y = −2019 tai điem? A C B D Câu 20 Cho hàm so y = −x3 + ax2 + bx + c Biet rang đo th% hàm so qua điem A(0; −1) có điem cnc đai M (2; 3) Tính Q = a + 2b + c Q= Q= Q = A Q= D C B −4 ∫ Câu 21 GQI 2019x dx = F (x) + C, vói C hang so Khi hàm so F (x) bang x A 2019 ln 2019 B 2019x+ x+1 C x· 2019x−1 ln 2019 Câu 22 Cho hai điem A, B thu®c đo th% hàm so y = sin x đoan [0; π] Các điem C, D thuđc truc Ox thoa ABCD l hỡnh chu nhắt 2π Đ® dài đoan BC bang CD = √ √ C A B 2 Câu 23 Tìm m đe đưòng thang y = mx + cat đo th% hàm so y = thu®c hai nhánh cna đo th% ln 2019 yD A B O Cπx D x+1 x − tai hai điem phân bi¾t m ∈ (0; +∞) m ∈ −4 ; D Σ ∫1 +∞ (x + 2)ex dx = ae + b vói a, b so ngun Tính S = a2 + b2 A m = Câu 24 Cho D 2019x A S = −1 B m ∈ (−∞; 0) C B S = 10 C S = D S = Câu 25 M®t hình lăng tru tam giác có canh 9, 3, 4, 3, 4, 5, 9, 5, The tích cna khoi lăng tru có giá tr% bang bao nhiêu? 50 Khơng tính đưoc 54 A 46 D B C Câu 26 Cho mắnh e Cú mđt HQ c sinh lóp 12A khơng chap hành lu¾t giao thơng” M¾nh đe phn đ%nh cna m¾nh đe A Khơng có HQ c sinh lóp 12A chap hành lu¾t giao thơng B MQI HQ c sinh lóp 12A eu chap hnh luắt giao thụng C Cú mđt HQ c sinh lóp 12A chap hành lu¾t giao thơng D MQI HQ c sinh lóp 12A khơng chap hành lu¾t giao thơng Câu 27 Đ¾t a = log3 45 M¾nh đe sau đúng? log4 = a + a−1 2−a C log B log A = = a 5 a a a−2 D log = a Câu 28 Trong khơng gian vói−h¾− truc→TQA đ®−Oxyz, → cho − ba→điem A(3; 2; 1), B(1;−1; 2), C(1; 2; 1) Tìm TQA đ® điem M thoa mãn O M = A B − A C A M (−2; 6; D M (5; 5; 0) B M (2; −6; C M (−2; −6; 4) x+6 −4) 4) ngh%ch bien khoang Câu 29 Có giá tr% nguyên cna tham so m đe hàm so y x+ = 5m (10; +∞)? A B Vô so C D Câu 30 Tính di¾n tích S cna m¾t cau có bán kính bang 2a A S= 16πa2 B S= 4πa2 C S= 32 πa2 D S= 16 πa2 Câu 31 Cho hai hàm so f (x) = ax3 + bx2 + cx − g(x) = dx2 + ex + vói a, b, c, d, e ∈ R Biet rang đo th% hàm so y = f (x) đo th% hàm so y = g(x) cat tai ba điem có hồnh đ® lan lưot −2; −1; (xem hình ve) Trong m¾nh đe sau, m¾nh đe đúng? A a + b + c = d + e + B b−d= −4 d + e C c − e = D a+b+c= y −−O x 21 Câu 32 GQI S tong tat ca giá tr% cna tham so m đe hàm so y = x3 + (m2 + 1)x − m + có giá tr% lón nhat đoan [0; 1] bang Giá tr% cna S bang S= S = −1 A S = B S = D C −5 Câu 33 Cho hình chóp tú giác đeu S.ABCD có canh đáy bang a, canh bên hop vói canh đáy m®t góc 60◦ GQI M điem đoi xúng cna C qua D N trung điem cna SC M¾t phang (BM N ) chia khoi chóp S.ABCD thành hai phan Ti so the tích giua hai phan (phan lón phan bé) bang 7 D A C B Câu 34 y Đưòng cong hình ve bên đo th% hàm so hàm so cho sau đây? 2x + x−1 B y= A y= x+ 1x + x+ D y= 1x + C y= 1−x x+1 −Ox Câu 35 Khi m®t qua bóng đưoc đá lên, se đat m®t đ® cao roi rơi xuong đat Biet rang quy đao cna qua búng l mđt cung parabol mắt phang vúi hắ TQA đ Oth, ú t l thũi gian tính bang giây ke tù qua bóng đưoc đá lên, h đ® cao tính bang mét cna qua bóng Gia thiet rang qua bóng đưoc đá lên tù đ® cao 1,2 m sau m®t giây đat đ® cao 8,5 m; sau hai giây o đ® cao m Hãy tìm cơng thúc hàm so bieu th% quy đao cna qua bóng theo thòi gian t tình huong trên? A h(t) = 4,9t2 + 12,2t + B h(t) = −4,9t2 + 12,2t + 1,2 C 1,2 D h(t) = −4,9t2 − 12,2t + 1,2 h(t) = −4,9t2 + 12,2t − 1,2 Câu 36 Đe đam bao an tồn lưu thơng đưòng, ô tô dùng đèn đo phai cách toi thieu m M®t tơ A chay vói v¾n toc 16 m/s ngưòi lái xe thay tô B dùng đèn đo nên hãm phanh, ụ tụ A chuyen đng chắm dan eu vúi vắn toc đưoc bieu dien boi công thúc v(t) = 16 − 4t m/s Hoi rang đe khoang cách giua hai tơ A B an tồn ngưòi lái ô tô A phai hãm phanh cách ô tô B m®t khoang nhat bao nhiêu? A 33 m D 32 m C 31 m B 12 m Câu 37 Biet phương trình log2 x + logx = có hai nghi¾m thnc phân bi¾t x1 < x2 Tính giá B C D tr% cna bieu thúc T = (x1)x2 A T = 64 T = 32 T = T = 16 Câu 38 Cat mđt hỡnh tru bang mđt mắt phang qua truc cna nú, ta oc thiet diắn l mđt hỡnh vng canh 2a Di¾n tích xung quanh cna hình tru bang A 2πa2 D 16πa2 B 8πa2 C 4πa2 Câu 39 Tính đao hàm cna hàm so y = 22x+3 y J = 4x+2 ln A y J = 22x+2 ln B Câu 40 C y J = 22x+2 ln 16 Cho hàm so y = f (x) liên tuc R có đo th% hình ve T¾p hop tat ca giá tr% thnc cna tham so m đe phương −π πtrình f (cos x) = m cú nghiắm phõn biắt thuđc khoang ; Σ 2 (−2; B (−2; A 0] D ∅ C [−2; 0) 0) D y J = 22x+3 ln y x − − O Câu 41 Tìm t¾p hop S tat ca giá tr% cna tham so m đe đo th% hàm so y = x4 − 2m2 x2 + m4 + có ba điem cnc tr% đong thòi ba điem cnc tr% vói goc TQa đ® O tao thành m®t tú giác n®i tiep Σ Σ B S = −√ ; 0; 1 Σ Σ A S = −√ ; 0; √ 1 1 √ ; D S = −√ C S = −3√ ; √ √ ta phong van 100 ngưòi ve ba b® phim A, B,2C chieu thu đưoc ket qua Câu 42 Ngưòi sau B® phim A có 28 ngưòi xem B® phim B có 26 ngưòi xem B® phim C có 14 ngưòi xem Có ngưòi xem hai b® phim A B Có ngưòi xem hai b® phim B C Có ngưòi xem hai b® phim A C Có ngưòi xem ca ba b® phim A, B C So ngưòi khơng xem bat cú phim ca ba b® phim A, B, C D 51 C 32 B 45 A 55 Câu 43 Trong khụng gian vúi hắ hai TQA đ Oxyz, cho mắt phang (P ) : 3x +−2y z = MA điem A(5; 7; −3), B(−1; −2; 0) GQI M giao điem cna AB (P ) Tính ti so MB D A C B Câu 44 Có 13 tam the phân bi¾t có m®t tam the ghi chu ĐO, m®t tam the ghi chu ĐAI, m®t tam the ghi chu HOC mưòi tam the đánh so tù đen Lay ngau nhiên tù tam the Tính xác suat đe rút đưoc tam the theo thú tn: ĐO, ĐAI, HOC, 2, 0, 1, 1715 1 A D B C A71 1716 1260 1716 Câu 45 M®t ngưòi gui tiet kiắm vúi lói suat 5% mđt nm v lãi hàng năm đưoc nh¾p vào von Hoi sau nhat năm ngưòi nh¾n đưoc so tien lón 150% so tien gui ban đau? A năm B 10 năm C năm D 11 năm Câu 46 Cho x, y so thnc dương thoa mãn ln x + ln y ≥ ln(x2 + y) Tìm giá tr% nho nhat cna P = x + y P = D P = √17 + √3 C P = + 2√2 B P = + 3√2 A Câu 47 M®t đồn tỡnh nguyắn en mđt trũng tieu HQc mien nỳi e trao t¾ng 20 suat quà cho 10 em HQ c sinh nghèo HQ c gioi Trong 20 suat quà gom chiec áo mùa đông, thùng sua tươi chiec c¾p sách Tat ca suat quà đeu có giá tr% tương đương Biet rang moi em đưoc nh¾n suat q khác loai (ví du chiec áo thùng sua tươi) Trong so em đưoc nh¾n q có hai em Hai Vũ Tính xác suat đe hai em Hai Vũ nh¾n đưoc suat q giong nhau? D A C B 15 Câu 48 Cho tú di¾n OABC có OA, OB, OC đơi m®t vng góc vói nhau, OA = a, OB = OC = 2a GQI M là√trung điem cna BC Kho√ang cách giua hai đưòng thang OM AB ban√g a 2a a A D C a B Câu 49 Cho hai tam giác ACD BCD nam hai m¾t phang vng góc vói Biet AC = AD = BC = BD = a, CD = 2x Tìm giá tr% cna x theo a đe hai m¾t phang (ABC) (ABD) vng góc vói a a a√ a√2 A B D C 3 1 2018 Câu 50 Tính tong S = C201 + C1201 + C2201 + · · · + 2019 C 201 8 8 22018− 22019− 22018− 22019− D A C B 2018 2019 2017 2018 ... B(1;−1; 2), C(1; 2; 1) Tìm TQA đ® điem M thoa mãn O M = A B − A C A M (−2; 6; D M (5; 5; 0) B M (2; 6; C M (−2; 6; 4) x +6 −4) 4) ngh%ch bien khoang Câu 29 Có giá tr% nguyên cna tham so m đe hàm... (x1)x2 A T = 64 T = 32 T = T = 16 Câu 38 Cat mđt hỡnh tru bang mđt mắt phang qua truc cna nú, ta oc thiet diắn l mđt hỡnh vuụng canh 2a Di¾n tích xung quanh cna hình tru bang A 2πa2 D 16 a2 B 8πa2... xác suat đe rút đưoc tam the theo thú tn: ĐO, ĐAI, HOC, 2, 0, 1, 1715 1 A D B C A71 17 16 1 260 17 16 Câu 45 M®t ngưòi gui tiet kiắm vúi lói suat 5% mđt nm v lói hàng năm đưoc nh¾p vào von Hoi
- Xem thêm -

Xem thêm: ĐỀ TOÁN học TUỔI TRẺ lần 6, ĐỀ TOÁN học TUỔI TRẺ lần 6

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn