ĐỀ NÂNG CAO sô 3 môn toans

8 15 0
  • Loading ...
1/8 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 12/09/2019, 00:12

Câu 31. Cho hình chóp S.ABC có SA = 3a và SA ⊥ (ABC). Biet AB = BC = 2a, ABC = 120◦. Khoang cách tù A đen m¾t phang (SBC) banga3a2a..a..22Câu 32. Cho hàm so y = f (x) có bang bien thiên như saux−∞−202+∞yJ+0−0+0−y−∞3−13−∞Hàm so y = f (x2 − 2) ngh%ch bien trên khoang nào dưói đây? (−∞; −2). (−2; 0). (2; +∞). (0; 2). Câu 33. Tìm tat ca các giá tr% thnc cna tham so m sao cho hàm so y = x4 − 2(m − 1)x2 + m − 2đong bien trên khoang (1; 3)? CHIA GIÂy SE C®NG ĐONG - đÁP ÁN NHĨM LATEX B® ĐE CÁC CÂU NÂNG CAO MUC TIÊU - 9-10 điem Đe thi thN THPT Quoc Gia 2019 Môn Tốn 12 Thòi gian làm 90 phút Mã đe thi: ĐE SO Câu 31 Cho hình chóp S.ABC có SA = 3a SA ⊥ (ABC) Biet AB = BC = 2a, ÷ ABC = 120◦ Khoang cách tù A đen m¾t phang (SBC) bang a 3a D A 2a C a B 2 Câu 32 Cho hàm so y = f (x) có bang bien thiên sau x −∞ + yJ −2 − 0 + +∞ − y −∞ −∞ −1 −1 Hàm so y = f (x2 − 2) ngh%ch bien khoang dưói đây? A (−∞; −2) B (−2; C (2; +∞) −∞ −∞ D (0; 2) 0) Câu 33 Tìm tat ca giá tr% thnc cna tham so m cho hàm so y = x4 − 2(m − 1)x2 + m − đong bien khoang (1; 3)? D m ∈ (−∞; −5) C m ∈ (2; +∞) B m ∈ [−5; A m ∈ (−∞; 2] 2) Câu 34 Cho hình nón có chieu cao 2R bán kính đưòng tròn đáy R Xét hình tru n®i tiep hình nón cho the tích khoi tru lón nhat, bán kính đáy cna khoi tru bang? 2R R R 3R A D B C 3 Câu 35 M®t ngưòi gui 100 tri¾u đong vào ngân hàng vói kì han tháng, lãi suat 1,95% m®t kì theo the thúc lãi kép Hoi sau nhat kì, ngưòi gui se có so tien lãi lón so tien goc ban đau, gia su ngưòi khơng rút lãi tat ca kì? B 33 kì A 34 D 35 kì C 36 kì ∫3 kì dx Câu 36 Cho (x + 1)(x + = a 3ln +b ln +c ln vói a, b, c so thnc Giá tr% cna a +b −c 2) A D C B Trang 1/3 – Mã đe thi: ĐE SO CHIA GIÂy SE C®NG ĐONG Câu 37 Rút GQN - đÁP ÁN bieu thúc T = C0 + n NHÓM LATEX 1 n C1 + C2 + · · · + C , n ∈ N∗ , ta đưoc ket qua n n n+ n Trang 2/3 – Mã đe thi: ĐE SO A 2n+1 2n − B n + 2n 2n+1 D n +−1 C n + √ S t¾p so phúc z thoa mãn |z − 1| = 34, |z + + mi| = |z + m + 2i|, (m ∈ Câu 38 GQI R) GQI z1 , z2 hai so phúc thu®c S cho |z1 − z2 | lón nhat, giá tr% cna |z1 + z2 | bang 10 √ √ A C B D 130 Câu 39 Khoi lăng tru ABC.AJ B J C J có tat ca canh bang a, canh bên hop vói m¾t đáy góc J J J 60◦ The 3tích khoi lăng tru ABC.A B C 3√ a a 3a3 a3√ D A C B 24 8 Câu 40 S Mđt o vắt oc thiet ke boi mđt nua khoi cau m®t khoi nón úp vào cho đáy cna khoi nón thiet di¾n cna nua m¾t cau chong khít h RO lên hình ve bên Biet khoi nón có đưòng cao gap đơi bán kính, = the tích cna tồn b® khoi đo v¾t bang 36π cm3 Di¾n tích be m¾t cna ton bđ o vắt ú bang R A 9π + cm2 B 9π + cm2 .Σ√ Σ Σ√ Σ C D π + cm2 π + cm2 Câu 41 Trong khơng gian Oxyz, cho m¾t phang (P tâm I(0; −2; 1) Biet m¾t phang (P ) cat m¾t cau (S) tích 2π M¾t cau (S) có phương trình 2 A x + (y + 2) + (z + 1) = x2 + (y + 2)2 + (z + 1)2 = C ): x + 2y − 2z + = m¾t cau (S) có theo giao tuyen m®t đưòng tròn có di¾n x2 + (y + 2)2 + (z − 1)2 = x2 + (y + 2)2 + (z + 1)2 = Câu 42 Cho so thnc a, b, c, d, e, f thoa a2 + b2 + c2 − 2a + 4b + 2c − Giá tr% nho mãn = 2d − e + 2f − 14 = nhat cna bieu thúc (a − d)2 + (b − e)2 + (c − f )2 bang √ D A 4√− C 28 − 16 B 7√− Câu 43 Trong khơng gian Oxyz, cho hai m¾t phang (P ): 2x−y+z−2 = (Q): 2x−y+z+1 = So m¾t cau qua A(1; −2; 1) tiep xúc vói hai m¾t phang (P ), (Q) D vơ so A C B Câu 44 GQI S t¾p hop gom so tn nhiên có chu so đơi m®t khác Lay ngau nhiên mđt so S Xỏc suat e so lay có dang a1 a2 a3 a4 a5 thoa mãn a1 < a2 < a3 a3 > a4 > a5 bang 1 1 A D B C 36 48 24 30 Câu 45 Cho hàm so y = f (x) có đo th% y = f J (x) hình ve sau: y −2 O x −2 Đo th% hàm so g(x) = |2f (x) − x2| có toi đa điem cnc tr%? A C B D Câu 46 Cho hàm so b¾c bon y = f (x) có đo th% hình ve So giá tr% nguyên y = f (x) y cna tham so m đe phương trình f (|x + m|) = m có nghi¾m phân bi¾t D A C B Vô so x O −1 √ Câu 47 Cho phương trình 2x = m · 2x · cos (πx) − 4, vói m tham so thnc GQI m0 giá tr% cna m cho phương trình có m®t nghi¾m thnc Khang đ%nh sau đúng? m0 ∈ [−5; m0 ∈ [−1; 0) m0 > A m0 < −5 D C −1) B πΣ x Câu 48 Cho hàm so f (x) liên tuc có đao hàm 0; , thoa mãn f (x)+tan x·f J (x) = cos3 x Σ Σ √ √ π π Biet rang 3f −f = aπ + b ln a, b ∈ Q Giá tr% cna bieu thúc P = a +b bang 14 A C − B − D 9 Câu 49 Cho x, y so thnc dương Xét khoi chóp S.ABC có SA = x, BC = y, canh lai đ√eu bang Khi x, y thay đoi, the tích khoi chóp √có giá tr% lón nhat bang √ 3 A D C B 27 8 12 Câu 50 Cho tia Ox, Oy, Oz co đ%nh đơi m®t vng góc vói Trên tia lan lưot lay điem A, B, C thay đoi thoa mãn OA + OB + OC + AB + BC + CA = A, B, C khơng trùng vói O Giá tr% lón nhat cna the tích tú di¾n OABC bang √ , (m, n ∈ Z) Giá tr% cna m (1 + n) bieu thúc P = m + n bang D 150 C 192 B 111 A 164 B D ... B J C J có tat ca canh bang a, canh bên hop vói m¾t đáy góc J J J 60◦ The 3tích khoi lăng tru ABC.A B C 3 a a 3a3 a3√ D A C B 24 8 Cõu 40 S Mđt o vắt oc thiet ke boi m®t nua khoi cau m®t... khác Lay ngau nhiờn mđt so S Xỏc suat e so lay có dang a1 a2 a3 a4 a5 thoa mãn a1 < a2 < a3 a3 > a4 > a5 bang 1 1 A D B C 36 48 24 30 Câu 45 Cho hàm so y = f (x) có đo th% y = f J (x) hình ve... thoa mãn |z − 1| = 34 , |z + + mi| = |z + m + 2i|, (m ∈ Câu 38 GQI R) GQI z1 , z2 hai so phúc thu®c S cho |z1 − z2 | lón nhat, giá tr% cna |z1 + z2 | bang 10 √ √ A C B D 130 Câu 39 Khoi lăng tru
- Xem thêm -

Xem thêm: ĐỀ NÂNG CAO sô 3 môn toans, ĐỀ NÂNG CAO sô 3 môn toans

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn