ĐỀ NÂNG CAO sô 1 môn toán

6 16 0
  • Loading ...
1/6 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 12/09/2019, 00:12

Câu 31. Cho hàm so F (x) là m®t nguyên hàm cna hàm so f (x) = 2 cos x − 1 trên khoang (0; π). √ sin2 x Biet rang giá tr% lón nhat cna F (x) trên khoang (0; π) làđe sau 3. CHQN m¾nh đe đúng trong các m¾nh F .2π Σ = √3 . F .5π Σ = 3 − √3. F .π Σ = 3√3 − 4.F .π Σ = −√3.Câu 32. M®t hình tru có thiet di¾n qua truc là hình vuông, di¾n tích xung quanh bang 36πa2. Tính the tích V cna lăng tru luc giác đeu n®i tiep hình tru. V = 27√3a3. V = 24√3a3. V = 36√3a3. V = 81√3a3. Câu 33. Trong không gian Oxyz, cho bon điem A(6; −2; 3), B(0; 1; 6), C(2; 0; −1), D(4; 1; 0). GQI(S) là m¾t cau đi qua bon điem A, B, C, D. Hãy viet phương trình m¾t phang tiep xúc vói m¾t cau(S) tai điem A. CHIA GIÂy SE C®NG ĐONG - đÁP ÁN NHĨM LATEX B® ĐE CÁC CÂU NÂNG CAO MUC TIÊU - 9-10 điem Đe thi thN THPT Quoc Gia 2019 Môn Tốn 12 Thòi gian làm 90 phút Mã đe thi: ĐE SO Câu 31 Cho hàm so F (x) m®t nguyên hàm cna hàm so f (x) = x−1 √ cos khoang (0; π) sin2 x m¾nh đe m¾nh Biet rang giá tr% lón nhat cna F (x) khoang (0; π) CHQN đe sau Σ 5π Σ √ 2π F = − = A F √ B π Σ π Σ √ √ = 3 − = − D F C F Câu 32 M®t hình tru có thiet di¾n qua truc hình vng, di¾n tích xung quanh bang 36πa2 Tính the tích V cna lăng tru luc giác đeu n®i tiep hình tru V= √ D B V= C V= V = 81 3a3 A √ √ √ 27 3a3 24 3a3 36 3a3 Câu 33 Trong không gian Oxyz, cho bon điem A(6; −2; 3), B(0; 1; 6), C(2; 0; −1), D(4; 1; 0) GQI (S) m¾t cau qua bon điem A, B, C, D Hãy viet phương trình m¾t phang tiep xúc vói m¾t cau (S) tai điem A A 4x − y − = B 4x − y − 26 = = C x + 4y + 3z − = D x + 4y + 3z Câu 34 Trong không gian Oxyz, cho điem G(1; 4; 3) Viet phương trình m¾t phang cat truc Ox, Oy, Oz lan lưot tai A, B, C cho G TRQNG tâm tú di¾n OABC ? x y z x y z x y z x y z + + = + + = + + = D + 12+ = A C B 16 12 16 12 12 Σ x π x Câu 35 T¾p nghi¾m cna phương trình sin2 − tan2 x − cos2 =  x = π + 2kπ     π B x=π+ x = ππ + k2π x = π + kπ    A kπ π D x = −π + k2π x=− + x=− + x=− + C kπ kπ k2π 4 4 Câu 36 Cho hàm so y = x3 − 3mx2 + (m2 − 1) x − m3 , vói m tham so GQI (C) đo th% cna hàm so cho Biet rang m thay đoi, điem cnc tieu cna đo th% (C) nam trờn mđt ũng thang d co %nh Xỏc %nh hắ so góc k cna đưòng thang d 1 k= A k= B k= D k=− −3 C 3 Câ√u 37 Tìm giá tr% ngun thu®c đoan [−2019; 2019] cna tham so m đe đo th% hàm Trang 1/3 – Mã đe thi: ĐE SO CHIA SE C®NG ĐONG - đÁP ÁN GIÂy so y = x−3 có hai đưòng ti¾m c¾n x + x− m A 200 B 2010 NHÓM LATEX 200 2007 D C J Câu 38 Cho hàm so f (x) có đao hàm R f (x) = (x − 1)(x + 3) Có giá tr% nguyên cna tham so m thu®c đoan [−10; 20] đe hàm so y = f (x2 + 3x − m) đong bien khoang (0; 2) ? D 20 C 16 B 17 A 18 Trang 2/3 – Mã đe thi: ĐE SO Câu 39 Trong khơng gian Oxyz, cho m¾t cau (S) có phương trình x2 + y + z = điem A(0; −1; 2) GQI (P ) m¾t phang qua A v cat mắt cau (S) theo mđt ũng tròn có chu vi nho nhat Phương trình cna (P ) A y − 2z + = B x − y + 2z − = C −y + 2z + = D y − 2z − = Câu 40 y O 3x − −2 − − Cho hàm so f (x) Biet rang hàm so y = f (x) có đo th% hình bên Trên [−4; 3] hàm so g(x) = 2f (x) + (1 − x)2 đat giá tr% nho nhat tai điem J A x0 = −4 x0 = x0 = −1 x0 = D C −3 B J J J Câu 41.J ChoJ lăngJ truJ tam giácAM ABC.A B C GQI M , N , P , Q làJ điem lan lưot thu®c canh AA , BB , CC , B C J thoa mãn BN CP CQ lan lưot V, = , = , = , = GQI J J J J J AA BB CC C BV J J J the tích khoi tú di¾n M N P Q khoi lăng tru ABC.A B C Tính ty so V2 V1 22 V1 11 V1 19 V1 11 = = = = A D B C V2 45 V2 45 V2 45 V2 30 Câu 42 Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD hình thoi canh a,÷ BAD = 60◦ SA vng góc vói m¾t phang (ABCD) Góc giua hai m¾t phang (SBD) (ABCD) bang 45◦ GQI M điem đoi xúng cna C qua B N trung điem cna SC M¾t phang (M N D) chia khoi chóp S.ABCD thành hai khoi đa di¾n, khoi đa di¾n chúa đinh S có the tích V1 , khoi đa di¾n lai có the tích V1 V (tham khao hình ve sau) Tính ty so V V1 = V2 A V 12 = C V2 S V1 = B V2 V1 = D V2 N K D A I M B C Câu 43 Trong so hình tru có di¾n tích tồn phan đeu bang S bán kính R chieu cao h cna khoi tru có the tích lón nhat S S S S R = ; h = R = ; h = A B 6 4 π π π π 2S 2S S 1.S R= ;h=4 R= ;h= D 3 2 π π π π Câu 44 Tìm tat ca giá tr% cna m đe hàm so y = 2x3 + 3(m − 1)x2 + 6(m − 2)x + ngh %ch bien khoang có đ® dài lón C A m m> C B Câu 45 Biet đo th% hàm so (C) : y = x − 3x + + b tai điem có hồnh đ® x ∈ (0; 2) Giá tr% lón nhat A −1 B C m< m = D tiep xúc vói đo th% hàm so (C J ) : y = ax2 cna S = a + b D −3 Câu 46 Đo th% hàm so f2 (x) = ax3 √+ bx2 + cx + d hình ve Đo th% hàm (x − 2x − 3) x+2 so = g(x) c¾n? A B C D y − −1 O x Cõu 47 Trong khụng gian vúi hắ toa đ Oxyz, cho A(1; 2; 3), B(−3; 4; 5), C(1; 3; −1) m¾t phang (α): 2x − y − z = Điem M (a; b; c) ∈ (α) thoa mãn T = MA2 − MB + 2MC đat giá tr% nho nhat Tính S = a − b + 2c D S = A S= C S= B S= −4 −3 Câu 48 Biet đo th% hàm so y = loga x y = f (x) đoi xúng qua đưòng 3) bang thang y = −x (như hình ve) Giá tr% f 1 (− loga D A −3 C − B −9 − y y y = O= x y = lo f g − ( a x x x ) Câu 49 Cho hàm so f (x) liên tuc [0; 1] f (x) + f (1 x2 + 2x + − x) = , ∀x ∈ [0; 1] x+1 Tính ∫1 I f (x) = dx 3 A I = + ln C I = + ln B I=3+ DI = + ln 2 ln Câu 50 GQI S t¾p hop so tn nhiên, moi so khơng có q chu so tong chu so bang Lay ngau nhiên m®t so tù S Tính xác suat đe so lay có chu so hàng trăm A D B C 55 11 11 55 ... CC C BV J J J the tích khoi tú di¾n M N P Q khoi lăng tru ABC.A B C Tính ty so V2 V1 22 V1 11 V1 19 V1 11 = = = = A D B C V2 45 V2 45 V2 45 V2 30 Câu 42 Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD... khoi đa di¾n chúa đinh S có the tích V1 , khoi đa di¾n lai có the tích V1 V (tham khao hình ve sau) Tính ty so V V1 = V2 A V 12 = C V2 S V1 = B V2 V1 = D V2 N K D A I M B C Câu 43 Trong... ve) Giá tr% f 1 (− loga D A −3 C − B −9 − y y y = O= x y = lo f g − ( a x x x ) Câu 49 Cho hàm so f (x) liên tuc [0; 1] f (x) + f (1 x2 + 2x + − x) = , ∀x ∈ [0; 1] x +1 Tính 1 I f (x) = dx
- Xem thêm -

Xem thêm: ĐỀ NÂNG CAO sô 1 môn toán, ĐỀ NÂNG CAO sô 1 môn toán

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn