BỘ đề mức độ 7 8 điểm đề 9

12 10 0
  • Loading ...
1/12 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/09/2019, 23:53

Câu 1. Cho so phúc z = 1 − 2i. Khang đ%nh nào sau đây là khang đ%nh đúng? So phúc z là so thuan ao. Phan thnc cna so phúc z là 1.Câu 2. So nào dưói đây lón hơn 1? Phan ao cna so phúc z là −2i.Phan ao cna so phúc z là 2.3 ln 3. log3 2. log 1.2 4 logπ (3,14). Câu 3. Hàm so y = −x3 + 3x − 2 ngh%ch bien trên t¾p nào sau đây?A(−∞; −1) ∪ (1; +∞).B(1; +∞). GrOUP Kho TÀI Lifiu ToÁN THPT QUÉT CODE ĐE CÓ ĐÁP ÁN CHI TIET B® ĐE THPT QUOC GIA 2019 - MÚC Đ® 7-8 điem Đe thi thN THPT Quoc Gia 2019 Mơn Tốn 12 Thòi gian làm 90 phút SBD: Mã đe thi: 204 Câu Cho so phúc z = − 2i Khang đ%nh sau khang đ%nh đúng? A So phúc z so thuan ao B Phan ao cna so phúc z −2i C Phan thnc cna so phúc z D Phan ao cna so phúc z Câu So dưói lón 1? B log3 C log Câu Hàm so y = −x3 + 3x − ngh%ch bien t¾p sau đây? A (−∞; −1) ∪ (1; +∞) B (1; +∞) C (−1; +∞) D (−1; 1) D logπ (3,14) A ln Câu Cho hàm so y = f (x) xác đ%nh liên tuc R có đo th% hình ve bên Tìm giá tr% nho nhat m giá tr% lón nhat M cna hàm so y = f (x) đoan [−2; 2] A m = −5, M = −1 B m = −2, M = C m = −1, M = D m = −5, M = y −2 −1 O x − − − Câu Cho hàm so y = f (x) có bang bien thiên sau x −∞ + yJ 0 − +∞ + +∞ +∞ y −∞ −∞ −2 −2 Tìm giá tr% cnc đai giá tr% cnc tieu cna hàm so cho A yCĐ = yCT = −2 B yCĐ = −2 yCT = yCĐ = yCT = C D yCĐ = yCT = 3x + 2018 Câu Đưòng ti¾m c¾n cna đo th% hàm so y x − = B y = D y = C x= A x= Câu Tính đao hàm cna hàm so y = log8(6x − 5) J B yJ = C yJ = A y = (6x − 5) ln (6x − 5) ln 6x − J D y = (6x − 5) ln Trang 1/6 – Mã đe thi: 204 Câu Điem M hình ve bên điem bieu dien so phúc nào? A z=1+ 2i B z=1− 2i y M D z=2+ i C z = −2 + i −2 Câu Đưòng thang dưói ti¾m c¾n ngang cna đo th% hàm so y = A y = B x= C x= −2 2x − O x ? x−2 D y = −2 Câu 10 Tìm t¾p xác đ%nh cna hàm so y.= Σ(2x − Σ Σ Σ 1)− 1 D = R D D= B D=R\ A C D= ; +∞ ; +∞ 2 x−1 y+3 z+1 Câu 11 Trong khơng gian vói h¾ TQA đ® Oxyz, cho đưòng thang d : = = Véctơ −2 véc-tơ dưói khơng phai véc-tơ chi phương cna đưòng thang d? →−a (1; →− →− →−c (2; D A B b (−1; 2; d (−3; 6; −3) −1) 2; 1) C −4; 2) √ Câu 12 Cho α m®t so thnc dương Viet α 3· α dưói dang lũy thùa vói so mũ huu ty 7 A α6 B α3 C α3 D α3 Câu 13 Tìm giói han L = lim 3x − x→+∞ − 2x L = − L = A D L = − C B L= Câu 14 Giá tr% lón nhat cna hàm so y = x3 − 4x2 + 12x − 13 đoan [0; 9] bang 23 44 14 A D C B − − 3 ∫1 √ 2x + dx có giá tr% Câu 15 Tích bang phân 3 A 3√3 − √ √ B C 23− 33− 2 Câu 16 Nguyên hàm cna hàm so f (x) = x + sin 2x x4 x4 x4 + cos 2x + A C − cos 2x + c B − cos 2x + c 4 c Câu 17 Cho m¾nh đe sau √ 3−1 D D I) So canh cna m®t khoi đa di¾n loi ln lón ho¾c bang II) So m¾t cna khoi đa di¾n loi ln lón ho¾c bang III) So đinh cna khoi đa di¾n loi ln lón Trong m¾nh đe trên, nhung m¾nh đe m¾nh đe đúng? B C D x4 + cos 2x + c A II III I II Chi I Chi II Câu 18 GQI V the tích cna khoi tròn xoay thu đưoc quay hình thang cong, giói han boi đo π , xung quanh truc Ox M¾nh đe th% hàm so y = sin x, truc Ox, truc Oy đưòng thang x = dưói đúng? π π ∫2 A V = dx π ∫2 sin x B V dx.= ∫2 sin x C V π ∫2 π = D sin x dx V=π sin x dx Câu 19 y Cho hàm so y = f (x) có đo th% hình bên Tìm tat ca giá tr% cna tham so m đe phương trình 2f (x) + 3m − = có nghi¾m phân bi¾t 5 log2 (6 − 5x) có t¾p Σ nghi¾m A B C D 1; (0; +∞) (−3; 1) ; Câu 24 Cho so phúc z thoa mãn (1 + 3i)z − = 7i M¾nh đe sau đúng? 13 13 13 13 + i D z= A z = − i C z = − − i B z = − + i 5 5 5 5 Câu 25 y Cho hàm so y = f (x) = ax4 + bx2 + c có đo th% hình bên (a, b, c ∈ R) Tính f (2) A f (2) = 15 B f (2) = 18 C f (2) = 16 D f (2) = 17 −1 O x −1 Câu 26 Ơng A vay cna ngân hàng 100 tri¾u đong; lãi suat moi tháng 1% hàng tháng ông A đeu tra góp ngân hàng tri¾u đong (moi tháng so tien lãi se đưoc c®ng thêm vào khoan no, roi trù tri¾u đong tra góp, lãi tháng sau 1% cna khoan tien này) Hoi sau m®t năm (đã tra góp 12 lan) ơng A no ngân hàng (làm tròn đen hàng nghìn)? A 47.210.000 D 51.848.000 đong C 49.270.000 B 45.636.000 đong đong đong Câu 27 Cho a, b hai so thnc dương bat kỳ M¾nh đe đưói sai? A log3(3ab)3 = 3(1 + log3 a + log3 b) B C log3(3ab)3 = (1 + log3 a + log3 b)3 D log3(3ab)3 = + log3(ab) log3(3ab)3 = + log3(ab)3 Câu 28 M®t tơ chay vói toc đ® 20 m/s ngưòi lái đap phanh, tự thũi iem ú ụ tụ chuyen đng chắm dan đeu vói v¾n toc v(t) = −5t + 20 m/s, t khoang thòi gian tính bang giây, ke tù lúc bat đau đap phanh Hoi tù lúc đap phanh đen dùng han, tơ di chuyen mét m? D 40 m C 10 m B 30 m A 20 m Câu 29 Kí hi¾u z1, z2 hai nghi¾m cna phương trình z2 − 2z +5 = Giá tr% cna |z 1|+|z 2| bang √ √ A D 10 B C Câu 30 Trong không gian Oxyz, cho điem M (8; −2; 4) GQI A, B, C lan lưot hình chieu cna M truc Ox, Oy, Oz Phương trình m¾t phang qua ba điem A, B C A x − 4y + 2z − = C x + 4y + 2z − = B x − 4y + 2z − 18 = D x + 4y − 2z − = Câu 31 Phương trình tiep tuyen cna đo th% hàm so y = 2x − tai điem có hồnh đ® bang −2 x+1 A y = −3x + B y = 3x + C y = 3x + 11 y = −3x + 11 D Câu 32 Lăng tru tam giác ABC.A B C có the tích bang V Khi the tích khoi chóp A.BCC J B J bang V 3V 2V V A D C B √ Câu 33 Cho (D) hình phang giói han boi đo th% hàm so y = ln x, truc Ox đưòng thang J J J x = Tính the tích V cna khoi tròn xoay thu đưoc cho hình (D) quay xung quanh Ox A V = 2(ln − V = 2π(ln − V = ln − V = π(2 ln − 1) 1) D C B 1) √ Câu 34 Cho tam giác ABC vuông tai A có AB = cm, AC = cm Cho tam giác ABC quay xung quanh truc AB thu đưoc khoi tròn xoay có the tích bang C 128π cm3 B 204π cm3 A 68π cm D 384π cm3 Câu 35 Cat m®t khoi tru boi mđt mắt phang qua truc cna nú, ta oc thiet diắn l mđt hỡnh vuụng cú canh bang 3a Di¾n tích tồn phan cna khoi tru bang √ 13a2 27a2 a2 π √ D Stp A Stp = a2π C Stp B Stp π π = = = Câu 36 M¾nh đe dưói đúng? A Hình chóp có đáy hình thang cân có m¾t cau ngoai tiep B Hình chóp có đáy tú giác có m¾t cau ngoai tiep C Hình chóp có đáy hình thang vng có m¾t cau ngoai tiep D Hình chóp có đáy hình bình hành có m¾t cau ngoai tiep →− Câu 3.→− Trong kΣ→− hô.ng gian OxΣy z, cho hai véc-tơ →−a = (4; −2; −4), b = (6; −3; 2) a · a thúc bang Giá tr% cna →− bieu + −3 b D C →− b √ 200 2002 A −200 B 200 Câu 38 Trong không gian Oxyz, cho hai m¾t phang (P ): x−2y+2z−3 = (Q): mx+y−2z+1 = Vói giá tr% cna m hai m¾t phang vng góc vói nhau? D m = m= m= A m= B −1 C −6 Câu 39 Trong không gian Oxyz, cho hai điem A(1; 0; −1), B(1; −1; 2) Di¾n tích tam giác OAB bang GrOUP Kho TÀI Lifiu ToÁN THPT QUÉT CODE ĐE CÓ ĐÁP ÁN CHI TIET GrOUP Kho TÀI Lifiu ToÁN THPT √ A √6 11 B QUÉT CODE ĐE CÓ ĐÁP ÁN CHI TIET √ C 11 D √ 2 Câu 40 Trong khụng gian vúi hắ TQA đ Oxyz, mắt phang (P ) : 2x + 6y + z − = cat truc Oz x−5 đưòng thang d : = = z − lan lưot tai A B Phương trình m¾t cau đưòng kính AB y −1 A (x + 2)2 + (y − 1)2 + (z + 5)2 = (x + 2)2 + (y − 1)2 + (z + 5)2 = C 36 (x − 2)2 + (y + 1)2 + (z − 5)2 = (x − 2)2 + (y + 1)2 + (z − 5)2 = B 36 D Câu 41 Trong khơng gian TQA đ® Oxyz, xét v% trí tương đoi cna hai đưòng thang x−1 y+1 z x−3 y−3 z+2 ∆ 1: = = , ∆ 2: = = 2 −1 −2 A ∆1 song song vói ∆2 C ∆1 cat ∆2 B ∆1 chéo vói ∆2 D ∆1 trùng ∆2 Câu 42 Trong khụng gian vúi hắ TQA đ Oxyz, hỡnh chieu vng góc cna điem M (2; 3; 4) m¾t phang (P ) : 2x − y − z + = l.à điem nΣào dưói đây? Σ 1; ; 3; ; D (1; 3; A (2; 8; C B 2 2 2) 5) Câu 43 Cho hình h®p chu nh¾t ABCD.AJ B J C J DJ Đưòng thang AB vng góc vói đưòng thang sau đây? D BDJ B CD C B J DJ A B J C Câu 44 Tìm mơ-đun cna so phúc z thoa mãn (1 + i)2z + (−3 + i)z = −13 + 21i √ √ √ A D B C 10 Câu 45 Cho hình chóp tam giác đeu có canh đáy bang vói chieu cao Tính góc tao boi canh bên m¾t đáy A 30◦ D 90◦ C 45◦ B 60◦ Câu 46 M®t bình chúa viên bi trang, viên bi đen viên bi đo Lay ngau nhiên đong thòi viên bi Xác suat đe viên bi lay khơng có viên bi màu đo bang 143 1 D A C B 280 16 560 28 ∫5 x +x+1 b Câu 47 Biet A S = x+1 dx = a + ln vói a, b so nguyên Tính S = a − 2b S= D S = 10 C S = B −2 Câu 48 Tìm tat ca giá tr% cna tham so m đe đo th% cna hàm so y = x4 + (6m − 4)x2 + − m có ba điem cnc tr% m D A C B GrOUP Kho TÀI Lifiu ToÁN THPT ≥ Câu 49 Cho hàm so y = đúng? ax + b QUÉT CODE ĐE CÓ ĐÁP ÁN CHI TIET m≤ m> có đo th% hình bên M¾nh đe sau cx + d m< y O A ac > 0, bd > 0, cd > B C ab > 0, bc > 0, bd < D ad < 0, bc > 0, cd > bc > 0, ad < 0, ac < x Câu 50 Cho khoi chóp tú giác đeu S.ABCD có canh đáy bang a, góc giua m¾t bên m¾t đáy bang 60◦ √The tích cna khoi chóp S√.ABCD bang √ √ a3 A a B C D ... = − L = A D L = − C B L= Câu 14 Giá tr% lón nhat cna hàm so y = x3 − 4x2 + 12x − 13 đoan [0; 9] bang 23 44 14 A D C B − − 3 ∫1 √ 2x + dx có giá tr% Câu 15 Tích bang phân 3 A 3√3 − √ √ B... dưói đúng? π π ∫2 A V = dx π ∫2 sin x B V dx.= ∫2 sin x C V π ∫2 π = D sin x dx V=π sin x dx Câu 19 y Cho hàm so y = f (x) có đo th% hình bên Tìm tat ca giá tr% cna tham so m đe phương trình 2f... ≤m≤ 3 − 1x O − Câu 20 Đo th% hàm so sau có m®t điem cnc tr%? A y = −x4 − 3x2 + C y = x3 − 6x2 + 9x − B y = x3 − 3x2 + 3x − D y = 2x4 − 4x2 + Câu 21 Biet rang đưòng thang y = 4x + cat đo th% hàm
- Xem thêm -

Xem thêm: BỘ đề mức độ 7 8 điểm đề 9, BỘ đề mức độ 7 8 điểm đề 9

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn