BỘ đề mức độ 7 8 điểm đề 8

11 12 0
  • Loading ...
1/11 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/09/2019, 23:53

Câu 1. Véctơ nào sau đây là m®t véctơ chi phương cna đưòng thang d : x + 2 = y + 1 = z − 3 ? (−2; 1; −3). (2; 1; 3). (−3; 2; 1). 3−2−1(3; −2; 1). Câu 2. Trong không gian vói h¾ TQA đ® Oxyz cho điem A(−3; 1; 2). TQA đ® điem AJ đoi xúng vói điem A qua truc Oy là (−3; −1; 2). (3; 1; −2). (3; −1; −2). (3; −1; 2). Câu 3. Trong không gian vói h¾ TQA đ® Oxyz, phương trình nào sau đây không phai là phương trình cna m®t m¾t cau? x2 + y2 + z2 − 2x + 4y − 4z + 10 = 0..2x2 + 2y2 + 2z2 + 4x + 8y + 6z + 3 = 0. 2x2 + 2y2 + 2z2 − x − y − z = 0.x2 + y2 + z2 + x − 2y + 4z − 3 = 0. Câu 4. The tích cna khoi h®p chu nh¾t canh a, 2a, 3a là 6a2. 6a3. 2a2. 2a3. Câu 5. Cho hàm so y = f (x) có bang bien thiên như sau GrOUP Kho TÀI Lifiu ToÁN THPT QUÉT CODE ĐE CÓ ĐÁP ÁN CHI TIET THI THU THPT QUOC GIA 2019 MUC TIÊU 7-8 điem Đe thi thN THPT Quoc Gia 2019 Mơn Tốn 12 Thòi gian làm 90 phút SBD: Mã đe thi: 201 x+2 y+1 z−3 Câu Véc-tơ sau m®t véc-tơ chi phương cna đưòng thang d : = = ? −2 −1 (−3; 2; D (3; −2; 1) B (2; 1; 3) C 1) Câu Trong không gian vúi hắ TQA đ Oxyz cho iem A(3; 1; 2) TQA đ® điem AJ đoi xúng vói điem A qua truc Oy (3; 1; (3; −1; (3; −1; 2) A (−3; −1; 2) D C −2) B −2) Câu Trong khụng gian vúi hắ TQA đ Oxyz, phng trình sau khơng phai phương trình cna mđt mắt cau? A x2 + y2 + z2 2x + 4y − 4z + 10 = B 2x2 + 2y2 + 2z2 − x − y − z = C D x2 + y2 + z2 + x − 2y + 4z − = 2x2 + 2y2 + 2z2 + 4x + 8y + 6z + = (−2; 1; A −3) Câu The tớch cna khoi hđp chu nhắt canh a, 2a, 3a A 6a C 2a B 6a Câu Cho hàm so y = f (x) có bang bien thiên sau x yJ y −∞ + −∞ −∞ Giá tr% cnc đai cna hàm so cho bang B −1 A −2 3 − 0 + −1 −1 D 2a 3 − C −2 +∞ −∞ −∞ D Câu y Cho hàm so y = f (x) có đo th% hình ve bên Hàm so cho đong bien khoang dưói D (0; 2) B (3; C (−∞; 0) A (−3; 1) +∞) Câu Vói hai so thnc dương a b, ln a3 bang b CâuC8 A ln a + ln B ∫5 b Biet f (x) dx = O2 x − D a 2la − ln b Trang 1/6 – Mã đe thi: 201 GrOUP Kho TÀI Lifiu ToÁN QUÉT CODE ĐE CÓ ĐÁP ÁN CHI TIET ln THPT ∫ ln a − ∫5 b ln b g(x) dx = Tích [f (x) + g(x)] dx 2 phân bang B C D 12 A 10 Trang 2/6 – Mã đe thi: 201 Câu Bán kính r cna khoi cau có the tích V = 36π (cm3) A r = (cm) C r = (cm) B r = (cm) D r = (cm) Câu 10 HQ nguyên hàm cna hàm so f (x) = 3x2 + 3x ln + C D x + 3x + C C x3 + 3x + ln 3x C Câu 11 Trong không gian Oxyz, m¾t phang 3x − 5y + z − = qua điem sau đây? D Q(1; 0; −1) A M (1; 2; C P (2; 0; B N (1; 1; −1) −1) −3) A x3 + 3x ln + C B x3 + Câu 12 Vói k n hai so nguyên dương tùy ý thoa mãn k ≤ n, m¾nh đe dưói đúng? n! n! n! k! Ak = Ak = Ak = Ak = A n n k! D C B k!(n − (n − n!(n − k)! n n k)! k)! Câu 13 Điem sau điem bieu dien cna so phúc z = − 4i? D M (−3; −4) A M (3; C M (3; B M (−3; 4) 4) −4) Câu 14 y Cho hàm so y = f (x) liên tuc [−2; 6] có đo th% hình ve bên GQI M m lan lưot giá tr% lón nhat −2−O 21 giá tr% nho nhat cna hàm so cho đoan [−2; x 6] Giá tr% cna 2M − m bang D A C B Câu 15 Trong không gian Oxyz, khoang cách tù điem A(1; −1; 2) đen m¾t phang (P ): 2x + 3y − z + = bang D √ A √ B √ C √ 14 14 14 14 Câu 16 T¾p nghi¾m cna bat phương trình A [0; 1) B (−∞; 1) √ x < C (−∞; 1] D (0; 1) √ Câu 17 Hình tru có bán kính đáy bang a chieu cao bang a Khi di¾n tích tồn phan cna hình tru bang √ √ √ √ A 2πa2( − D 2πa2(1 + 3) B πa2(1 + 3) C πa2 1) Câu 18 Cho hình chóp S.ABC có tam giác AB vng tai A, AB = a, AC = 2a, SA vng góc vói đáy SA = 3a The tích khoi chóp S.ABC bang 3 2a3 A 6a3 C 3a B a .π D Σ π Σ Câu 19 Biet F (x) m®t nguyên hàm cna hàm so f (x) = sin 2x F = Tính F π Σ π Σ π Σ π Σ 63 = = = = D F A F C F B F 6 6 Câu 20 Đo th% cna hàm so dưói có đưòng ti¾m c¾n ngang? x 3x + A y= √ B y= x−1 − x2 x1 +x+1 D C y = x3 − 2x2 + 3x + Câu 21 y= x−2 Bang bien thiên o hình bên cna đo th% hàm so dưói đây? A y = x3 − 3x + B y = x4 − 2x2 − x−1 C y = 2x − D y = −x3 + 3x2 + x y −∞ − J + +∞ +∞ +∞ − y −∞ −∞ Câu 22 y Cho hàm so y = f (x) có đo th% hình bên Hàm so y = f (x) ngh%ch bien khoang dưói đây? A (−∞; −2) C (−1; 0) − O1 x − − 1− B (−2; 1) D (1; +∞) − − Câu 23 Cho so phúc z khác Khang đ%nh sau sai? z A z so thuan ao D z + z so thnc B z − z so ao C z · z so thnc Câu 24 Cho lăng tru ABC.AJ B J C J GQI M , N lan lưot trung điem cna AAJ , B J C J Khi đưòng thang AB J song song vói m¾t phang sau đây? J J J A (BMN ) D (A BN ) B (C MN ) C (A CN ) Câu 25 So 2018201920192020 có chu so? 147433276 147501992 A 147501991 B C Câu 26 So m¾t phang đoi xúng cna hình bát di¾n đeu A C B D 147433277 D Câu 27 Cho hình l¾p phương ABCD.AJ B J C J DJ canh a Tính di¾n tích tồn phan cna v¾t tròn xoay thu đưoc quay tam giác AAJ C quanh truc AAJ √ Σ √ Σ √ Σ √ Σ D π + a A 2π + a2 C 2π + a2 B π + a2 Câu 28 Cho hàm so f (x) xác đ%nh R thoa mãn f J (x) = 4x + f (1) = −1 Biet rang phương trình f (x) = 10 có hai nghi¾m thnc x1, x2 Giá tr% cna tong log2 |x1| + log2 |x2| A B 16 C D x−2 Câu 29 Trong khụng gian vúi hắ TQa đ Oxyz, GQI () l m¾t phang chúa đưòng thang d : = y−3 = z 1 vng góc vói m¾t phang (β): x + y − 2z + = Hoi giao tuyen cna (α) (β) qua điem dưói đây? A (2; 3; 3) (5; 6; 8) (0; 1; 3) (1; −2; 0) B x−1 C Câu 30 Đo th% hàm so y = có đưòng ti¾m c¾n? √ 25 − x2 A C B D D Câu 31 So giao điem cna đo th% hàm so y = x2 |x2 − 4| vói đưòng thang y = D A B C Câu 32 T¾p nghi¾m cna bat phương trình log (x − 9) ≤ A [−4; log(3 −Cx) (−4; (3; 4] ∅ D −3) B −3) Câu 33 Cho hình chóp tú giác S.ABCD có đáy ABCD hình vng canh a, mắt bờn SAB l mđt tam giỏc eu v nam m¾t phang vng góc vói đáy (ABCD) Tính the tích khoi chóp S.ABCD √ √ a3 a3 a3 a A D C B 6 Câu 34 T¾p nghi¾m S cna phương trình log3(2x + 1) − log3(x − 1) = D S = {4} A S= C S= B S= {1} {−2} {3} Câu 35 y Đưòng cong hình ve bên đo th% cna hàm so nào? A y = x + 3x + C y = x3 − 3x + Ox B y = −3x3 − 3x + D y = x3 − 3x − Câu 36 Cho hàm so f (x) có đao hàm f J (x) = (x − 2)2 (x − 1)x3 , ∀x ∈ R So điem cnc tr% cna hàm so cho D A C B Câu 37 Đ¾t log5 = a, log9 1125 bang 3 3 D 1+ A 1+ C 2+ B 2+ 2a a 2a a 2 Câu 38 GQI z1 , z2 hai nghi¾m cna phương trình z +2z +10 = Giá tr% = |z1| +|z2|2 bang T B C D 10 20 A Câu 39 y Cho đo th% hàm so y = f (x) hình ve Di¾n tích S cna hình phang đưoc giói han boi đo th% hàm so y = f (x) truc Ox (phan gach SQc) đưoc tính boi cơng thúc − 3 A S = ∫ f (x) dx −3 B D ∫3 C S= − − S = ∫ f (x) dx −3 ∫ f (x) dx S= f (x) dx + −3 y = O f 3x (x 1) ∫ f (x) dx ∫ f (x) dx GrOUP Kho TÀI Lifiu ToÁN THPT QUÉT CODE ĐE CĨ ĐÁP ÁN CHI TIET Câu 40 So ti¾m c¾n cna đo th% hàm so y = A √x + − x2 +x C B D Câu 41 Hàm so y = ln(1 − x2) có đao hàm 2x −2x A C B x2 − x2 − x2 − 1 Câu 42 Cho hàm so y = f (x) có bang bien thiên sau x yJ y −∞ + −1 − D x − x2 +∞ + +∞ +∞ −∞ −∞ −2 −2 So nghi¾m thnc cna phương trình 3f (x) − = A C B D Câu 43 Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD hình thoi canh a có SA = SB = SC = a Góc giua hai m¾t phang (SBD) (ABCD) bang A 30◦ D 45◦ C 60◦ B 90◦ Câu 44 Tích nghi¾m cna phương trình log √1 (6 A B − ) = −2 bang x 36 C D log6 x+ Câu 45 Cho F (x) m®t nguyên hàm cna hàm so f (x) = ex + 2x thoa mãn F (0) = Khi F (x) bang x x A F (x) = e + x + B F (x) = e + x − 32 x x D F (x) = e + x + C F (x) = e + x + J J J J Câu 46 Cho hình l¾p phương ABCD.A B C D có canh bang Khoang cách tù điem A đen m¾t J phang bang (√A BD) A √ B C 3 √ D Câu 47 Có giá tr% nguyên cna tham so m đe hàm so y = x + m2 x+ khoang xác đ%nh cna nó? A B D C Câu 48 Cho hình h®p ABCD.AJ B J C J DJ có M , N , P lan lưot trung điem canh AJ B J , AJ DJ , C J DJ Góc giua đưòng thang CP m¾t phang (DM N ) bang A 60◦ D 45◦ B 30◦ C 0◦ đong bien tùng A B C D NA j M B j GrOUP Kho TÀI Lifiu ToÁN THPT QUÉT CODE ĐE CÓ ĐÁP ÁN CHI TIET DJ P CJ Câu 49 y Cho hàm so y = x4 − 2x2 − có đo th% hình bên Vói giá tr% −1 O cna tham so m phương trình x − 2x − = 2m − có hai nghi¾m phân bi¾t? x −1 m < −2 A m≤2 B  m= −3  < m < m=0 C −4 D  m > Câu 50 Thay giáo Cơng gui vào ngân hàng 10 tri¾u đong theo hình thúc lãi kép vói kì han tháng Biet rang lãi suat cna ngân hàng 0,5%/tháng Hoi sau năm thay giáo thu đưoc so tien lãi gan nhat vói so sau đây? A 262.000 D 1.261.000 đong C 1.272.000 đong B 1.271.000 đong đong ... di¾n tích tồn phan cna hình tru bang √ √ √ √ A 2πa2( − D 2πa2(1 + 3) B πa2(1 + 3) C πa2 1) Câu 18 Cho hình chóp S.ABC có tam giác AB vng tai A, AB = a, AC = 2a, SA vng góc vói đáy SA = 3a The... AB J song song vói m¾t phang sau đây? J J J A (BMN ) D (A BN ) B (C MN ) C (A CN ) Câu 25 So 20 182 01920192020 có chu so? 147433276 147501992 A 147501991 B C Câu 26 So m¾t phang đoi xúng cna hình... đưoc quay tam giác AAJ C quanh truc AAJ √ Σ √ Σ √ Σ √ Σ D π + a A 2π + a2 C 2π + a2 B π + a2 Câu 28 Cho hàm so f (x) xác đ%nh R thoa mãn f J (x) = 4x + f (1) = −1 Biet rang phương trình f (x) =
- Xem thêm -

Xem thêm: BỘ đề mức độ 7 8 điểm đề 8, BỘ đề mức độ 7 8 điểm đề 8

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn