BỘ đề mức độ 7 8 điểm đề 7

11 13 0
  • Loading ...
1/11 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/09/2019, 23:53

Câu 1. Công thúc tính di¾n tích m¾t cau bán kính R là S = 4 πR3.3 S = πR2. S = 3 πR2.4 S = 4πR2. Câu 2. Cho a, b, c > 0, a.ƒ=Σ1 và so α ∈ R. Trong các khang đ%nh sau, khang đ%nh nào sai? loga(b − c) = logac .loga ac = c. loga a = 1.loga bα = α loga b. Câu 3. Cho so phúc z = −12 + 5i. Môđun cna so phúc z bang 13.B119. 17. −7. Câu 4. Cho véctơ →−u = (1; 3; 4), tìm véctơ cùng phương vói vói →−u . →−d = (−2; 6; 8).→−c = (−2; −6; 8). →−a = (2; −6; −8).→−b = (− GrOUP Kho TÀI Lifiu ToÁN THPT QUÉT CODE ĐE CÓ ĐÁP ÁN CHI TIET B® ĐE THPT QUOC GIA 2019 - MÚC Đ® 7-8 điem Đe thi thN THPT Quoc Gia 2019 Mơn Tốn 12 Thòi gian làm 90 phút SBD: Mã đe thi: 101 Câu Cơng thúc tính di¾n tích m¾t cau bán kính R S= A C B S = πR2 S= D S = 4πR2 πR3 πR2 Câu Cho a, b, c > 0, a.ƒ= Σ1 so α ∈ R Trong khang đ%nh sau, khang đ%nh sai? b A B loga a = loga(b − c) = loga C loga ac = c D loga bα = α loga b Câu Cho so phúc z = −12 + 5i Mô-đun cna so phúc z bang B D −7 A 13 C 17 119 Câu Cho véc-tơ →−u = (1; 3; 4), tìm véc-tơ phương vói vói →−u →− →−a = (2; −6; −8) d = (−2; A B →− C 6; 8) b = (−2; −6; −8) D →−c = (−2; −6; 8) Câu Trong m¾t phang TQA đ® Oxyz, cho ba điem M (2; 0; 0), N (0; −1; 0) P (0; 0; 2) M¾t phang (MNP ) có phương trình x y z x y z + + = + + = A B 2 x y z −1 x y z + + = D C + + = −1 2 −1 −1 Câu Hàm so y = x − 3x đong bien khoang sau đây? A (−∞; −1) ∪ (1; B (−∞; −1) (1; +∞) (−1; +∞) +∞) (−1; 1) C D Câu Cho hàm so y = −x3 + 3x2 − 3x + CHQN khang đ%nh A Hàm so đat cnc tieu tai x = B Hàm so ngh%ch bien R C Hàm so đat cnc đai tai x = D Hàm so đong bien R 1 Câu Tìm nguyên hàm cna hàm so f (x) = ∫ ∫ 5x − dx dx A B = − ln(5x − 2) + C = ln |5x − 2| + C 5x − 2 5x − ∫ ∫ d d D C x x Trang 1/6 – Mã đe thi: 101 GrOUP Kho TÀI Lifiu ToÁN QUÉT CODE ĐE CÓ ĐÁP ÁN CHI TIET THPT Câu Cho hình chóp S.ABCD có đáy hình vng ABCD, SA vng góc vói đáy Ke AH vng góc vói SB (H ∈ SB) CHQN m¾nh đe D AH ⊥ SD A AH ⊥ SC C AH ⊥ (SCD) B AH ⊥ (SBD) Câu 10 Trong khơng gian vói TQA đ® Oxyz, đưòng thang qua điem A(1; −2; 3) có véc-tơ chi phương →−u = (2; −1; −2) có phương trình x−1 y+2 z− x−1 y+2 z−3 A −2 = −1 = B = −1 =−2 Trang 2/6 – Mã đe thi: 101 x+1 y−2 z+ x−1 y+2 z−3 D = = =−2 −1 −2 −2 = Câu 11 Cho cap so c®ng (un) có u5 = −15, u20 = 60 Tong 20 so hang đau tiên cna cap so c®ng S20 = S20 = A S20 = D S20 = 250 200 −200 −25 B C Câu 12 Trong khụng gian vúi hắ TQA đ Oxyz, cho m¾t cau (S) : x2 + y + z − 6x + 4y − 8z + = Tìm TQA đ® tâm I bán kính R cna m¾t cau (S) C A I(3; −2; 4), R = B I(−3; 2; −4), R = 25 √ Câu hình S.ABCD canhRSA = a SA C 13 D ABCD I(3;Cho −2; 4),chóp R= 25 có đáy hình vng I(−3;canh 2; a, −4), vng góc vói m¾t phang (ABCD) Góc giua SC vói m¾t phang (ABCD) ◦ D 60◦ C 90◦ B 45◦ A 30 Câu 14 Trong hàm so dưói đây, hàm so ngh%ch bien t¾p R? y = log2 (x2 + x Σx1 y = A C D y = log2(x − 1) B y = log2 (2 + 1) 1) Câu 15 So phúc liên hop cna so phúc z biet z = (1 + i)(3 − 2i) + + i 53 53 13 13 A D B C 9 − − + i + i 10 10 10 10 10 10 10 10 i i Câu 16 GQI M n lan lưot giá tr% lón nhat giá tr% nho nhat cna hàm so y = x3 − 3x2 − 9x +1 đoan [0; 4] Tính tong m + 2M m + 2M = C m + 2M = m + 2M = −24 A m + 2M = 51 17 D B −37 Câu 17 Trong khơng gian Oxyz cho m¾t phang (P ): 2x − 2y + M (−1; 2; −3) đen m¾t phang (P ) bang 4 A B C 3 Câu 18 Cho hàm so y = f (x) xác đ%nh, liên tuc R x −∞ có bang bien thiên hình bên Phương trình 2f (x) − = có nghi¾m? + yJ D A C B −∞ y z + = Khoang cách tù D − − 2 − +∞ + +∞ +∞ − 2− tru cho −∞ The tích khoi lăng Câu 19 Lăng tru tam giác đeu có đ® dài tat ca canh bang bang √ √ √ √ 27 27 A D B C 2 Câu 20 Vói a, b, c so thnc dương tùy ý khác loga c = x, logb c = y Khi giá tr% cna logc(ab) xy 1 + A x+ D B C x y xy x+y y Câu 21 Kí hi¾u z , z hai nghi¾m phúc cna phương trình 2z2 − 4z + = Tính P1= + ? z z 2 B P = C P = A P = −9 D P=− 9 Câu 22 Trong khơng gian vói hắ TQA đ Oxyz, cho hai mắt phang () : 2x + y + mz − = (β): x + ny + 2z + = Tính S = m + n đe (α) song song vói (β) 17 D A C B 4 Câu 23 Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD hình vng canh a Biet SA ⊥ (ABCD) √ SA = a 33 The tích cna khoi chóp S.ABCD a a3 √3 a3√ √ A D B C a3 12 Câu 24 Vói giá tr% cna x bieu thúc f (x) = ln(4 − x2) xác đ%nh? D x ∈ [−2; 2] A x ∈ R \ (−2; C x ∈ R \ [−2; B x ∈ (−2; 2) 2) 2] Câu 25 Giai bat phương trình log2(3x − 2) > log2(6 − 5x) đưoc t¾p nghi¾m (a; b) Hãy tính tong S = a + b 31 28 11 D S= B S= C S= 15 Câu 26 The tích khoi tròn xoay đưoc tao thành quay hình phang giói han boi đo th% hàm so y = 3x − x2 truc hoành, quanh truc hoành 81 41 85π (đvtt) D A π C π B π (đvtt) (đvtt) (đvtt) 10 10 7 Câu 27 T¾p hop điem m¾t phang phúc bieu dien so phúc z thoa mãn 2|z − i| = |z − z + 2i| A Đưòng parabol có phương trình x = y B Đưòng parabol có phương trình y = x 1), bán kính R = 1.√ C Đưòng tròn tâm I(0; √ D Đưòng tròn tâm I( 3; 0), bán kính R = A S= Câu 28 T¾p nghi¾m cna phương trình 4x − · 2x+1 + = A {1; B {2; C {4; 2} 3} 8} Câu 29 Tìm tat ca giá tr% thnc cna tham so m đe hàm so y = m có cnc đai cnc tieu A −2 ≤ m ≤ D {1; 8} x3 + mx2 + (m + 6)x + Σm ≤ −2 B m≥3 C −2 < m < Σ D m < −2 m>3 Câu 30 Cho tam giác ABC đeu canh 2a, đưòng cao AH Quay tam giác ABC quanh truc AH ta đưoc hình nón2tròn xoay Di¾n tích xung quanh hình nón tròn xoay vùa tao có giá tr% bang aπ D S = 2a2π A S= C S= B S= a2π 4a2π x2 − x − ? Câu 31 Đưòng thang y = 2x − có điem chung vói đo th% hàm so y x+1 = A D B C Câu 32 Tù m®t khúc go có dang khoi tru, ngưòi ta tien hành san xuat v¾t dung có dang m®t khoi nón có đáy m®t đáy cna khoi tru đinh tâm đáy lai cna khoi tru GQI V1 the tích khoi tru ban đau, V2 the tích lưong go b% cat bo Ty so A B V2 V bang C D Câu 33 Trong khơng gian vói hắ TQA đ Oxyz, cho iem I(1; 2; 3) Viet phương trình m¾t cau tâm I tiep xúc vói m¾t phang (P ) : x + 2y − 2z − = A (x − 1)2 + (y + 2)2 + (z − 3)2 = B (x − 1)2 + (y + 2)2 + (z − 3)2 = C (x − 1)2 + (y + 2)2 + (z − 3)2 = 25 D (x − 1)2 + (y + 2)2 + (z − 3)2 = Cõu 34 Trong khụng gian vúi hắ TQA đ Oxyz, cho đưòng thang d giao tuyen cna hai m¾t phang (α) : x +3y − 5z + = (β) : x − y + 3z − = Phương trình tham so cna d x=1+ x = −3 − t y = + (t ∈ t y = (t ∈ R) A  2t  R) − 2t B   z = − z = t  t  x = + x = −1 t D −t C (t ∈ y y 2t= −3 + R) 2t= −1 + (t ∈ R)   z = 3t z=2− t Câu 35 Tìm m đe hàm so y = x + mx − 3(m + 1)x + 2m đat cnc tr% tai điem x = −1 D m = A m= C m= B m= x+ −1 Câu 36 Tính đao hàm cna hàm so y = 9x − 2(x + 2) ln B yJ = + (x + 2) ln 32x A yJ = + 2(x + 2) ln 3x2 D yJ = 32x − ( x + ) ln J x C y = 3x2 Câu 37 So ti¾m c¾n cna đo th% hàm so y = x − D A C B Câu 38 Cho hàm so y = f (x) có đo th% (C) hình ve Hoi (C) đo th% cna hàm so nào? y O A y = (x + 1)3 C B y = (x − 1)3 âu 39 Tích nghi¾m cna phương trình log A x B C y = x3 − √1 (6x+1 C D y = x3 + − 36x ) = −2 bang D log6 ∫ Câu 40 Biet x · cos 2x dx = ax sin 2x + b cos 2x + C vói a, b so huu ti Tính tích ab 1 1 A ab = − D ab = − B ab = C ab = 8 Câu 41 Cho so phúc z thoa mãn (1−i)z +(3−i)z = 2−6i Tìm mơ-đun cna so phúc w = 2z +2 D A B √ √ C √ 34 Câu 42 Trong khơng gian vói h¾ truc TQA đ Oxyz, cho mắt cau (S) : x2 + y + z + 2x − 4y − 6z + m − = Tìm so thnc m đe (β): 2x − y + 2z − = cat (S) theo m®t đưòng tròn có chu vi bang 8π √ m= −4 m= C B −1 Câu 43 Tính tong so tn nhiên m đe hàm so y = khoang (1; 3) A C B A m= −2 m = −3 D x − 2(m − 1)x + m − đong bien 2 D Câu 44 Cho hình chóp S.ABCD, có đáy ABCD hình vng canh 2a Canh bên SA vng góc vói đáy, SA = 3a GQI M , N lan lưot trung điem cna SA, SD Tính the tích khoi đa di¾n ABCDM N 15 5a 3 D C B V= a3 A V=a V = V = 3a 2 Câu 45 y Cho a b hai so thnc dương khác hàm so y = ax, y = bx yM y = = có đo th% hình bên Đưòng thang y = cat truc tung, đo th% hàm H N x Ox so y = ax , đo th% hàm so y = bx lan lưot tai H, M , N Biet rang a b M x x HM = 2MN M¾nh đe sau đúng? x N A 2a = D 3a = 2b B a = C a = b b2 b3 Câu 46 Cho so phúc z1 = + i, z2 = x + yi Tính tong S = x + y biet |z2 + i| = |z2 − + 2i| 2 |z1| + |z2| = |z1 − z2| 4 D A − C − B 3 Câu 47 y Cho hàm so y = f (x) = ax3 + bx2 + cx + d có đao hàm hàm so y = f J (x) (đo th% hình bên) Biet rang đo th% hàm so y = f (x) tiep xúc vói truc hồnh tai điem có hồnh đ® âm Khi đo th% hàm so cat truc tung tai điem có − tung đ® bao nhiêu? x O − A B −4 − D C Câu 48 M®t chi đồn có n > đồn viên, có nu mđt so on viờn nam Can lắp mđt niên tình nguy¾n gom ngưòi Biet xác suat đe ngưòi đưoc cHQN có nu bang lan xác suat ngưòi đưoc cHQN tồn nam Hoi n thu®c đoan sau đây? [14; [16; [7; 10] A [11; 13] D C 20] B 16] √ Câu 49 Cho phương trình (2 sin x + 1)( cos x + sin x) = sin2 x + sin x + Tính tong tat ca cỏc nghiắm thuđc oan [0; 2] cna phng trỡnh cho 7π 16 π A B D π C 2π Câu 50 Cho hàm so b¾c ba y = f (x) thoa mãn f (x) + chia het cho (x − 1)2 f (x) − chia het ∫1 cho (x + 1) f (x) dx Tính A B C − 13 D ... 3x2 − 9x +1 đoan [0; 4] Tính tong m + 2M m + 2M = C m + 2M = m + 2M = −24 A m + 2M = 51 17 D B − 37 Câu 17 Trong khơng gian Oxyz cho m¾t phang (P ): 2x − 2y + M (−1; 2; −3) đen m¾t phang (P ) bang... cho −∞ The tích khoi lăng Câu 19 Lăng tru tam giác đeu có đ® dài tat ca canh bang bang √ √ √ √ 27 27 A D B C 2 Câu 20 Vói a, b, c so thnc dương tùy ý khác loga c = x, logb c = y Khi giá tr%... − x2 truc hoành, quanh truc hoành 81 41 85π (đvtt) D A π C π B π (đvtt) (đvtt) (đvtt) 10 10 7 Câu 27 T¾p hop điem m¾t phang phúc bieu dien so phúc z thoa mãn 2|z − i| = |z − z + 2i| A Đưòng parabol
- Xem thêm -

Xem thêm: BỘ đề mức độ 7 8 điểm đề 7, BỘ đề mức độ 7 8 điểm đề 7

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn