BỘ đề mức độ 7 8 điểm đề 5

11 12 0
  • Loading ...
1/11 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/09/2019, 23:53

CHIA GIÂy SE C®NG ĐONG - đÁP ÁN NHĨM LATEX B® ĐE THPT QUOC GIA 2019 - MÚC Đ® 7-8 điem Đe thi thN THPT Quoc Gia 2019 Môn Tốn 12 Thòi gian làm 90 phút Mã đe thi: ĐE SO Câu The tích cna khoi hỡnh hđp chu nhắt cú cỏc kớch thúc l 2a, 3a, 5a D 6a3 C 30a3 B 10a3 A 15a Câu Cho hàm so y = f (x) có bang bien thiên đoan [−2; 3] hình bên dưói GQI M m lan lưot giá tr% lón nhat giá tr% nho nhat cna hàm so cho đoan [−1; 3] Giá tr% cna bieu thúc M − m x −∞ − f j (x) 0 − B +∞ + f (x) A + − 10 − − 2 −1 D →−x = 3→−j − 2→−k + Câu Trong khụng gian vúi hắ TQA đ Oxyz, cho véc-tơ →− i Tìm TQA đ® cna véc-tơ →−x →−x = (1; 2; →−x = (1; →−x = (3; →−x = (1; A D C B −2; 3) −2; 1) 3; −2) 3) Câu y Điem M hình bên điem bieu dien cna so phúc z C M¾nh đe sau đúng? A So phúc z có phan thnc phan ao −4 So phúc z có phan thnc phan ao −4i B So phúc z có phan thnc −4 phan ao C So phúc z có phan thnc −4 phan ao D 3i Câu Cho hàm so y = f (x) có bang bien thiên hình ve Hàm so y = f (x) ngh%ch bien khoang dưói đây? x O −4 −∞ + yJ y −∞ A (−∞; −1) B x − 4 M +∞ − + +∞ − +∞ (−1; −∞ − 3) C (−2; 4) D (3; Câu Cho so thnc dương a, b vói a = ƒ Khang đ%nh sau đúng? A loga2 (ab) = B loga2 (ab) = + loga b loga b 1 D C Trang 1/6 – Mã đe thi: ĐE SO CHIA GIÂy SE C®NG ĐONG - đÁP loga2 (ab) = + 2 ÁN loga b loga2 (ab) = loga b NHÓM LATEX Trang 2/6 – Mã đe thi: ĐE SO Câu Trong khụng gian vúi hắ toa đ Oxyz, hỡnh chieu cna điem M (1; −3; −5) m¾t phang (Oyz) có toa đ® A (0; −3; 0) B (0; −3; −5) C (0; −3; D (1; −3; 5) 0) Câu Cho hai tích phân ∫5f (x) dx = ∫5g(x) dx = −3 ∫5[f (x) − 4g(x) − 1] dx Tính −2 A I = −11 B I = 13 −2 −2 C I = 27 D I = Câu HQ nguyên hàm cna hàm so f (x) = x + sin x x2 x2 + cos x + A + cos x D x2 − cos x + C C B − cos x + C + C C Câu 10 Trong khụng gian vúi hắ truc TQA đ Oxyz cho (S) : x2 + y + z − 2x + 4y − 4z − 25 = Tìm tâm I bán kính R cna m¾t cau (S) I(−1; 2; −2); R = A I(1; −2; 2); R = B √ C I(−2; 4; −4); R = √ D I(1; −2; 2); R = 34 29 Câu 11 So cách xep ngưòi vào v% trí ngoi thành hàng ngang D 24 B 25 C 15 A 12 Câu 12 Cho hàm so f (x) liên tuc R có đao hàm f J (x) = x3 (x + 1)2 (x − 2) Hoi hàm so f (x) có điem cnc tr%? D A C B Câu 13 Đưòng cong hình ve bên đo th% cna hàm so dưói đây? y A y = x2 − 2x − B y = −x4 + 2x2 − −1 O C y = x3 − 2x2 − −1 D y = x4 − 2x2 − 1 x −2 Câu 14 Trong không gian Oxyz, cho hai điem M (3; 0; 0) N (0; 0; 4) Tính đ® dài đoan thang MN D MN = C MN = B MN = A MN = 10 Câu 15 Cho hai so phúc z1 = + 3i z2 = − i Tính mơ-đun cna so phúc z1 + z2 A D √ B √ C 13 5 13 Câu 16 Trong không gian Oxyz, cho m¾t phang (P ) : 2x − y + z = iem no dúi õy thuđc mắt phang (P )? D K(−1; −1; 2) N (−1; −1; B M (2; −1; A Q(2; 1; C 0) 1) 6) Câu 17 Tìm t¾p xác đ%nh cna hàm so y = (2 − x)3 A D= C D = (−∞; B D = (2; R +∞) 2) D D = R \ {2} Câu 18 M¾t cau có bán kính R có di¾n tích bang 2 A 2πR C 2πR B πR Câu 19 Tính tích nghi¾m cna phương trình 3x −2x−3 = −1 A B C D 4πR −2 D −5 CHIA GIÂy SE C®NG ĐONG - đÁP ÁN NHÓM LATEX Câu 20 Cho hình nón có the tích bang V = 36πa3 bán kính đáy bang 3a Tính đ® dài đưòng cao h cna hình nón cho A h= D h = 12a C h= B h= 4a 2a 5a Câu 21 Cho cap so nhân (un) có u1 = 2, u4 = Giá tr% cna u10 bang √ √ 32 D B C 32 16 10 A Σb bang Câu 22 Cho loga b = 2, loga c = Giá tr% cna bieu thúc P = log a c3 A 36 D 13 B C −5 ∫ J Câu 23 Cho hàm so f (x) thoa mãn f (1) = 12, f (x) liên tuc đoan f J (x) dx = [1; 4] Tính f (4) A 29 26 B D C Câu 24 Trong mắt phang phỳc vúi hắ TQA đ Oxy, t¾p hop điem bieu dien so phúc z thoa mãn đieu ki¾n |iz − 2i − 1| = A Đưòng tròn có tâm I(−2; 1) , bán kính R = Đưòng tròn có tâm I(2; −1) , bán kính R B = Đưòng tròn có tâm I(2; −1) , bán C kính R = Đưòng tròn có tâm I(−2; 1) , D bán kính R = Câu 25 Trong khơng gian vói h¾ truc TQA đ® Oxyz cho hai điem A(1; −1; 1), B(3; 3; −1) L¾p phương trình m¾t phang trung trnc cna đoan AB A x + 2y − z + = B x + 2y − z − = C x + 2y − z − = D x + 2y + z − = Câu 26 Cho hình vng ABCD biet canh bang a GQI I, K lan lưot trung điem cna AB, CD Tính di¾n tích xung quanh cna hình tru tròn xoay cho hình vng ABCD quay quanh IK m®t góc 360◦ πa2 πa2 2 2πa A C D πa B 3 √ 3 > Σx Câu 27 T¾p nghi¾m cna bat phương trình (−∞; (−2; +∞) C (−∞; A (2; +∞) 2) D B −2) 1+ Câu 28 GQI z , z hai nghi¾m phúc cna phương trình 2z −3z+4 = Tính w1=+iz z 1 z1 z2 3 3 A D B C w = + 2i w = + i w = + 2i w=− + 2 2i Câu 29 Di¾n tích cna hình phang (H) giói han boi đo th% cna hàm so y = f (x), truc hoành hai đưòng thang x = a, x = b (a < b) (phan tơ đ¾m hình ve) tính theo cơng thúc sau CHIA GIÂy đây? SE C®NG ĐONG - đÁP ÁN NHÓM LATEX c ∫ A S = f (x) dx + ∫b f (x) dx a b ∫ B S = f (x) dx .a C y x=b y = f (x) c ∫ c b S f (x) dx= a ∫ c D S = − f (x) a dx + ∫b O x x=a f (x) dx c Câu 30 Trong không gian Oxyz, m¾t phang (P ) qua điem M (−2; 4; −3) song song vói m¾t phang (Q) : 2x + 3y + 6z − 18 = có phương trình A (P ): 2x + 3y + 6z + B (P ): 2x + y + z − = (P ): 2x − 3y + 6z C 10 = (P ): 2x − y + D + = 2z + = Câu 31 Cho hàm so y = f (x) xác đ%nh có đao hàm R \ {±1} Hàm so có bang bien thiên hình ve dưói x −∞ −1 + yJ − 0 +∞ + +∞ + + ∞ 4 y −4 − −∞ − − Tong so đưòng ti¾m c¾n ti¾m c¾n ngang cna đo th% hàm so cho D C A B Câu 32 Cho hàm so y = f (x) có bang bien thiên hình bên So nghi¾m cna phương trình f 2(x) − = Câu Tìm A 33 −1 C x −∞ −∞ 2x − +∞ − + 04 + +∞ − 20 đưòng thang y = x + +∞ J đ® giaoBđiem cna đo th% hàm so y y= D y x−1 A M (0; 1), N (3; B M (0; 1), N (2; 3) −∞ − 2) C D M (1; 0), N (3; 2) M (0; −1), N (2; ∫1 −3) f (x) dx = Tính tích phân I Câu 34 Cho hàm so f (x) liên tuc [0; 1] thoa mãnA 10 ∫ e [3ex − f (x)] − dx TQA B −4 − 3e 0 −3e − 10 3e − C D Câu 35 Tìm A C ∫ x2 + x − x dx x2 + x − ln |x| + xC +2 B D x3 x2 2x+ − x3 Σ ln |x| + C + C − ln |x| + C x2 Câu 36 Đao hàm cna hàm so y = log3(x2 + 2) 2x J A y J = (x + 2) ln B y = 2x(x + 2) ln 3 J 2x D y = (x + 2) ln C y J = 3(x + 2) Câu 37 Cho so phúc z thoa mãn z + 3z = + i Tìm phan ao cna so phúc z 1 1 A i B D − C − 2 i.2 Câu 38 Trong không gian Oxyz, cho hai điem A(1; 2; 3) B(3; 0; 1) Phương trình m¾t cau có đưòng kính AB A (x + 2)2 + (y + 1)2 + (z + B (x − 2)2 + (y − 1)2 + (z − 2)2 = 12 C 2)2 = D (x − 2)2 + (y − 1)2 + (z − 2)2 = (x − 1)2 + (y − 2)2 + (z − 3)2 = Câu 39 Bat phương trình log (2x − 3) > có t¾p nghi¾m S bang Σ Σ 3 ; A D (2; B (−∞; C ; 2 +∞ Tìm đo th% hàm so y2) Câu 40 = f (x) đưoc cho boi m®t phương án+∞) dưói đây, biet f (x) = (a − x)(b − x)2 vói a < b y O A y x y x O B y O x C m∈ Σ B +∞ ; m∈ Σ C x D Câu 41 Tìm tat ca giá tr% cna tham so m đe hàm so y = (1; + ) ∞ Σ1 Σ A m∈ ;1 O 2x + m − 1 ; x− m ngh%ch bien D m ∈ (1; +∞) 3 x x+1 Câu 42 T¾p nghi¾m cna bat phương trình 25 − + < khoang (a; b), vói a, b ∈ R Tính b − a A log4 D log5 − C log5 B Câu 43 Hai hình tru giong h¾t đưoc cat theo đưòng nét cham m®t đưòng sinh dán C D lai đe tao thành hình tru lón (xem hình ve) GQI V1 , V2 lan lưot the tích m®t khoi tru nho ban đau the tích khoi tru lón M¾nh đe sau đúng? A V2 = 2V1 B V2 = 3V1 V2 = 4V1 V2 = 6V1 CHIA GIÂy SE C®NG ĐONG - đÁP ÁN NHĨM LATEX √ Câu 44 Có so phúc z thoa mãn |z| = z2 so thuan ao? A C B D Câu 45 H¾ so cna x7 khai trien cna (x + 2)10 3 A −C17 23 C C1 B C1 D C1 0 0 Câu 46 Trong khơng gian Oxyz, m¾t cau có phương trình x2 + y2 + z2 − 2x + 2y − 6z + = cat m¾t phang (Oxz) theo m®t đưòng tròn có bán kính bang √ √ √ A D B C 2 ∫ Câu 47 Tìm hàm J= (x + 1)e3x dx nguyên 3x 1 3x 3x J A B 3x = (x + J1)e = (x + + + C 1)e C − − 3 e e 1 3x 3x 3x e + C D J= x+ C J = (x + 1)e− e + 3x 1)e + C (3 Câu 48 Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD hình chu nh¾t, AB = a, canh bên SA vng góc vói đáy SA = a Góc giua hai m¾t phang (SBC) (SAD) bang A 45◦ D 90◦ C 60◦ B 30◦ S a aA D B C x+1 Câu 49 Tong so đưòng ti¾m c¾n ti¾m c¾n ngang cna đo th% hàm so y = √ x − B C A D Câu 50 AJ BJ Cho hình l¾p phương ABCD.AJ B J C J DJ GQI M trung điem cna DDJ (tham khao hình ve bên) Tính cơ-sin cna góc giua hai đưòng thang B J C C J M √ 2 1 A D C B √ √ 10 DJ C Aj M D B C ... hỡnh chieu cna iem M (1; 3; 5) trờn mắt phang (Oyz) cú toa đ l A (0; −3; 0) B (0; −3; 5) C (0; −3; D (1; −3; 5) 0) Câu Cho hai tích phân ∫5f (x) dx = ∫5g(x) dx = −3 5[ f (x) − 4g(x) − 1] dx Tính... D m ∈ (1; +∞) 3 x x+1 Câu 42 T¾p nghi¾m cna bat phương trình 25 − + < khoang (a; b), vói a, b ∈ R Tính b − a A log4 D log5 − C log5 B Câu 43 Hai hình tru giong h¾t đưoc cat theo đưòng nét cham... dài đoan thang MN D MN = C MN = B MN = A MN = 10 Câu 15 Cho hai so phúc z1 = + 3i z2 = − i Tính mơ-đun cna so phúc z1 + z2 A D √ B √ C 13 5 13 Câu 16 Trong khơng gian Oxyz, cho m¾t phang (P )
- Xem thêm -

Xem thêm: BỘ đề mức độ 7 8 điểm đề 5, BỘ đề mức độ 7 8 điểm đề 5

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn