CHUYÊN ĐỀ NHÔM VÀ HỢP CHẤT 2020

24 47 1
  • Loading ...
1/24 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/09/2019, 23:02

BÀI TỐN NHƠM VÀ HỢP CHẤT CỦA NHƠM 2020 PHẦN I: CƠ SỞ LÝ THUYÊT CẤU TRÚC PHẦN II BÀI TẬP MINH HỌA TRONG ĐỀ THI PHẦN III BÀI TẬP TỰ LUYỆN PHẦN I CƠ SỞ LÝ THUYẾT A.Hợp chất có tính lưỡng tính nhơm ( Al2O3 ; Al(OH)3 ) Phương trình ion thu gọn : Al2O3 Al2O3 6H+ 2Al3+ + 3H2O 2OH- 2AlO2- + H2O + + Al(OH)3 3H+ + Al(OH)3 OH- + Al2O3 Có tính lũng tính Al3+ + 3H2O AlO2- + 2H2O Al(OH)3 Có tính lũng tính B.Một số tốn cụ thể nhơm hợp chất I BÀI TOÁN Al3+ tác dụng OHVới giá trị kết tủa t cho trước có giá trị OH- thỏa mãn TH1: Al3+ + 3OH- Al(OH)3 t 3t Al3+ a Al(OH)3 b TH2: 3OH- + 3a + OHb Al(OH)3 a Al[OH]4- (AlO2-.2H2O ) t = a- b * Dạng đồ thị: Số mol kết tủa n↓ a t B nOH- =3t A (4a – t) C D nOH- =4a - t Cần lưu ý thêm: 3t 3a 4a Số mol OH +Hình chiếu trục hồnh cung AB =3.(hình chiếu trục hồnh cung BC) +Hình chiếu trục hồnh cung OA = 3.(hình chiếu trục hồnh cung CD) II BÀI TỐN H+ ; Al3+ tác dụng OHVới giá trị kết tủa t cho trước có giá trị OH- thỏa mãn TH1: H+ x Al3+ OHx + H2O 3OH- + Al(OH)3 t 3t H+ x + OHx H2O Al3+ a + 3OH- Al(OH)3 a Al(OH)3 b TH2: 3a + OHb Al[OH]4- (AlO2-.2H2O ) t = a- b * Dạng đồ thị: Số mol kết tủa n↓ (4a – t + x) a t nOH- =3t + x nOH- =4a - t + x x (3t+x) (3a+ x) Số mol OH - (4a +x) Đồ thị so với trường hợp ta tưởng tưởng rời trục tọa độ đoạn x III BÀI TỐN AlO2- tác dụng H+ ( Thường gặp H2SO4 lỗng; HCl ≡ H+) Với giá trị kết tủa t cho trước có giá trị H+ thỏa mãn TH1: AlO2- H+ + H2O t + AlO2- H+ + H2O a + Al(OH)3 b TH2: Al(OH)3 t + Al(OH)3 a 3H + 3b t = a- b Al3+ + H2O * Dạng đồ thị: Số mol kết tủa n↓ B a A C n + =t t H D nH+ =4a - 3t t a (4a -3t) 4a Số mol H + Cần lưu ý thêm: +Hình chiếu trục hồnh cung BC = 3.(hình chiếu trục hồnh cung AB) +Hình chiếu trục hồnh cung CD = 3.(hình chiếu trục hồnh cung OA) IV BÀI TOÁN OH- ; AlO2- tác dụng H+ (Thường gặp H2SO4 loãng; HCl ≡ H+) Với giá trị kết tủa t cho trước có giá trị H+ thỏa mãn TH1: OHx + H+ x H2O AlO2- + H+ + H2O t Al(OH)3 t OH- + H+ x x AlO2- + H+ + H2O a a Al(OH)3 + 3H + 3b TH2: b H2O Al(OH)3 a t = a- b Al3+ + H2O * Dạng đồ thị: Số mol kết tủa n↓ a B A C t nH+ =t O * nH+0 =4ax - (t+x) 3t D (a+x) (4a+x -3t) (4a+x) Số mol H + Cần lưu ý thêm: +Hình chiếu trục hồnh cung BC = 3.(hình chiếu trục hồnh cung AB) +Hình chiếu trục hồnh cung CD =3.(hình chiếu trục hồnh cung O*A) PHẦN II BÀI TẬP MINH HỌA TRONG ĐỀ THI Câu 1(201-2019) Hòa tan hồn tồn m gam hỗn hợp gồm Na2O Al2O3 (tỷ lệ mol tương ứng 4:3)vào nước ,thu dung dịch X.Cho từ từ HCl 1M vào X ,kết thí nghiệm ghi bảng sau: Thể tích dung dịch HCl (ml) 300 600 Khối lượng kết tủa(gam) a a+2,6 Giá trị a m A.23,4 35,9 B.15,6 27,7 C.15,6 55,4 D.23,4 56,3 Hướng dẫn giải Sơ đồ biến hóa : 4x Na2O 3x Al2O3 H2O HCl 2x OH- AlO2- 6x Al(OH)3 (mol) B 6x t+ 30 A C t 2x 0,3 ) = (0,6 - 8x)/3 Ta dê có : 8x - (0,3 + 30 8x 0,6 x = 0,05 HCl (mol) t =0,2 a = 15,6 gam m = 27,7 gam +Hình chiếu trục hồnh cung BC = 3.(hình chiếu trục hồnh cung AB Chọn B Câu 2(202-2019) Hòa tan hoàn toàn m gam hỗn hợp gồm Al Al2O3 200 ml dung dịch HCl 2M , thu 1,68 lít khí H2 dung dịch X Cho từ từ dung dịch NaOH M vào X kết thí nghiệm ghi bảng sau: Thể tích dung dịch NaOH (ml) 340 470 Khối lượng kết tủa(gam) 2a a- 0,78 Giá trị m A.4,5 B.1,65 C.3,3 D.3,9 Hướng dẫn giải Al Al2O3 Al3+ HCl + H x 0,4 mol NaOH Cl0,4 H2 0,075 H2O Al(OH)3 (mol) (2t + 0,02) 2t t - 0,01 3(t - 0,01 ) + x x Ta dê có: 0,4 - 3(t-0,01) - x = 3.( 0,47 - 0,4) 0,34 = x + 6t 0,34 0,4 0,47 NaOH (mol) x= 0,1 t = 0,04 Bảo tồn H,O ta có: nAl O  0, 025mol ; nAl  0, 05mol → m = 3,9 gam nAl  0, 05mol Chọn D Câu 3.(203-2019) Hòa tan hồn tồn m gam Al vào dung dịch loãng chứa 0,2 mol H2SO4 , thu khí H2 dung dịch X Cho từ từ dung dịch NaOH M vào X kết thí nghiệm ghi bảng sau: Thể tích dung dịch NaOH (ml) 140 240 Khối lượng kết tủa(gam) 2a + 1,56 a Giá trị m a A.5,4 1,56 B 5,4 4,68 C 2,7 4,68 D 2,7 1,56 Hướng dẫn giải Al H2SO4 0,2mol Al3+ SO42- NaOH 0,2 + H x H2 Al(OH)3 (mol) 2t + 0,06 2t + 0,02 t x 0,28 x + 3t Ta dê có: 0,4 - (x+3t) = 3.( 0,48 - 0,4) 0,28 = x +3(2t + 0,02) 0,4 0,48 NaOH (mol) x= 0,1 t = 0,02 n  0,1mol ta có: a  1,56 gam ; Al 3 → m = 2,7 gam Chọn D Câu 4.(206-2019) Hòa tan hồn tồn m gam hỗn hợp gồm Na Al (tỷ lệ mol tương ứng 5:4) vào nước ,thu dung dịch X.Cho từ từ HCl 1M vào X ,kết thí nghiệm ghi bảng sau: Thể tích dung dịch HCl (ml) 210 430 Khối lượng kết tủa(gam) a a+1,56 Giá trị m A.6,69 B.11,15 C.6,15 D.9,80 Hướng dẫn giải 5x 4x Na Al Na+ H2O OHAlO2- 5x x HCl 4x Al(OH)3 (mol) 4x t t - 0,02 x 0,21 Ta dê có : 5x -(0,21 - 0,02) = (0,43 - 5x)/3 0,43 5x x = 0,05 HCl (mol) t =0,16 m = 11,15 gam Chọn B Câu 5.(201 -2017):Hòa tan hồn tồn hỗn hợp Al Al2O3 200ml dung dịch HCl nồng độ a mol/lit ,thu dung dịch X.Cho từ từ dung dịch NaOH 1M vào X , lượng kết tủa Al(OH)3 (m gam ) phụ thuộc vào thể tích dung dịch NaOH (V ml) biểu diễn đồ thị bên Giá trị a A.0,5 B.1,5 m V 100 C.1,0 Hướng dẫn giải H 2O HCl 0,2.a Al H+ x mol NaOH Al3+ y mol Cl- 0,2.a Al2O3 H2 X * Dạng đồ thị toán gốc: Số mol kết tủa n↓ (4y – t + x) y t nOH- =3t + x (3t+x) nxOH- =4a - t + x (3y+ x) (4y +x) Số mol OH - Ta diễn tả đồ thị dạng số mol quen thuộc để mô tả diễn biến cho NaOH vào X n↓ số mol OH0 0,1 0,25 0,45 Qua đồ thị so với tốn gốc ta dễ có : 250 D.2,0 450 x =0,1 y = 0,1 t = 0,05 x =0,1 x + 3t = 0,25 x + 4y - t =0,45 Áp dụng ĐLBTĐT X : a = chọn D Câu 6(202 -2017):Hòa tan hồn toàn a gam hỗn hợp X gồm Al2O3 Na2O vào nước, thu dung dịch m Y.Cho từ từ dung dịch HCl 1M vào Y, lượng kết tủa Al(OH)3 (m gam ) phụ thuộc vào thể tích dung dịch HCl (V ml) biểu diễn đồ thị bên Giá trị a A.14,40 B.19,95 V 150 350 C.29,25 750 D.24,60 Hướng dẫn giải Na2O H2O OH- x mol AlO2- y mol Al2O3 H+ X * Dạng đồ thị toán gốc: Số mol kết tủa n↓ B y t C A O x * D (t+x) (y+x) (4y+x -3t) (4y+x) Số mol H + Cần lưu ý thêm: +Hình chiếu trục hồnh cung BC = 3.(hình chiếu trục hồnh cung AB) +Hình chiếu trục hồnh cung CD =3.(hình chiếu trục hồnh cung O*A) Ta diễn tả đồ thị dạng số mol quen thuộc để mô tả diễn biến cho NaOH vào X : Qua đồ thị so với toán gốc ta dễ có : n V 0,15 0,35 0,75 x =0,1 x + 3t = 0,25 x + 4y - t =0,45 x =0,1 y = 0,1 t = 0,05 Áp dụng ĐLBTĐT X : a = chọn D Câu 7(203 -2017): Hòa tan hoàn toàn a gam hỗn hợp Al Al2O3 vào dung dịch H2SO4 loãng , thu thu dung dịch X 1,008 lít H2(đktc).Cho từ từ dung dịch NaOH 1M vào X , lượng kết tủa Al(OH)3 (m gam ) phụ thuộc vào thể tích dung dịch NaOH (V ml) biểu diễn đồ thị bên Giá trị a n V 0,24 A.2,34 0,36 0,56 B.7,95 C.3,87 D.2,43 Câu 8(204 -2017):Hòa tan hồn toàn hỗn hợp X gồm Al2O3 Na vào nước, thu dung dịch Y x lít khí H2 (đktc).Cho từ từ dung dịch HCl 1M vào Y, lượng kết tủa Al(OH)3 (m gam ) phụ thuộc vào thể tích dung dịch HCl (V ml) biểu diễn đồ thị bên Giá trị x m V 150 350 750 A.10,08 B.3,36 C.1,68 D.5,04 Câu (MĐ 201-2018): Thực phản ứng nhiệt nhôm hỗn hợp gồm Al m gam hai oxit sắt khí trơ, thu hỗn hợp chất rắn X Cho X vào dung dịch NaOH dư, thu dung dịch Y, chất khơng tan Z 0,672 lít khí H2 (đktc) Sục khí CO2 dư vào Y, thu 8,58 gam kết tủa Cho Z tan hết vào dung dịch H2 SO4 (đặc, nóng), thu dung dịch chứa 20,76 gam muối sunfat 3,472 lít khí SO2 (đktc) Biết SO2 sản phẩm khử 6 S , phản ứng xảy hoàn toàn Giá trị m A 7,28 B 8,04 C 6,96 D 6,80 Hướng dẫn giải Sơ đồ biến đổi hóa học: bao Al FexOy t Al 0,02 Fe Al2O3 0,045 X NaOH du toan Al H2 0,03 mol NaAlO2 (Y) 0,11 mol Fe (Z) H2SO4 CO2 Al(OH)3 0,11 SO2 0,155 mol Fe2+ Fe3+ SO42t mol 20,76 gam Theo gt ta có : mFe + 96.t = 20,76 Áp dụng ĐLBT E : 0,155.2 = 2.t → t =0,155 mol → mFe = 5, 88 gam m = mFe + mO = 5,88 + 0,045.3.16 = 8,04 gam Câu 10 MĐ 201-2018): Hỗn hợp X gồm Al2 O3 , Ba, K (trong oxi chiếm 20% khối lượng X) Hòa tan hoàn toàn m gam X vào nước dư, thu dung dịch Y 0,022 mol khí H2 Cho từ từ đến hết dung dịch gồm 0,018 mol H2 SO4 0,038 mol HCl vào Y, thu dung dịch Z (chỉ chứa muối clorua muối sunfat trung hòa) 2,958 gam hỗn hợp kết tủa Giá trị m A 3,912 B 3,600 C 3,090 D 4,422 Hướng dẫn giải 0,0125.m Al2O3 H O x K y Ba m gam H2 0,022 mol BaSO4 y 2,958 gam Al(OH)3 t mol Ba2+ AlO2- 0,018 mol H2 SO4 K+ OH0,038 mol HCl Al3+ SO42K+ Cl- 0,038 Ta dễ có : 233y + 78 t = 2,958 ; 39x + 137 y = 0,575.m x + 2y = 0,044 → 133,975 m + 4602.t =574,35 (1) n(+) = 0,022.2 + nO = 0,018.2 + 0,038.1 + 3.t 0,025m – 3t = 0,03 (2) Từ (1)(2) giải m= 3,6 gam Câu 11 (MĐ 202-2018): Hỗn hợp X gồm Al, Ba, Na K Hòa tan hồn toàn m gam X vào nước dư, thu dung dịch Y 0,0405 mol khí H2 Cho từ từ đến hết dung dịch chứa 0,018 mol H2SO4 0,03 mol HCl vào Y, thu 1,089 gam hỗn hợp kết tủa dung dịch Z chứa 3,335 gam hỗn hợp muối clorua muối sunfat trung hòa Phần trăm khối lượng kim loại Ba X A 42,33% B 37,78% C 29,87% D 33,12% Hướng dẫn giải Al Ba Na K m gam H2 0,0405 mol BaSO4 H2O 2+ Ba AlO2K+ OH + Na 1,089 gam Al(OH)3 t mol 0,018 mol H2 SO4 0,03 mol HCl Al3+ SO42K+ Cl- 0,03 Na+ 3,335 gam Ta dễ có : n(+) = 0,0405.2 = n(-) = 0,018.2 + 0,03 + 3t → t = 0,005 Mặt khác : m + 0,018.96 + 0,03.35,5 + 51.t =1,089 + 3,335 → m = 1,376 gam nBaSO4 = nBa = 0,003 → % Ba = 29,87 % y Câu 12(MĐ 202-2018): Nhỏ từ từ đến dư dung dịch Ba(OH)2 vào dung dịch gồm Al2 (SO4 )3 AlCl3 Sự phụ thuộc khối lượng kết tủa (y gam) vào số mol Ba(OH)2 (x mol) biểu diễn m đồ thị bên, khối lượng kết tủa cực đại m gam Giá trị m A 10,11 B 6,99 C 11,67 D 8,55 0,03 Hướng dẫn giải Xét điểm 0,03 0,08 x Bao toan S BaSO4 0,03 Ba(OH)2 0,03 0,01 Al2(SO4)3 Al(OH)3 AlCl3 Xét điểm 0,08 0,01 Al2(SO4)3 BaSO4 0,03 Ba(OH)2 0,08 AlCl3 0,02 Al(OH)40,04 Bao toan OH Bao toan OH Vậy m = mAl(OH)3 + mBaSO4 = 10,11 gam Câu 23 (MĐ 203-2018): Hòa tan hoàn toàn m gam hỗn hợp X gồm Al, Na BaO vào nước dư, thu dung dịch Y 0,085 mol khí H2 Cho từ từ đến hết dung dịch chứa 0,03 mol H2SO4 0,1 mol HCl vào Y, thu 3,11 gam hỗn hợp kết tủa dung dịch Z chứa 7,43 gam hỗn hợp muối clorua muối sunfat trung hòa Giá trị m A 2,79 B 3,76 C 6,50 D 3,60 Hướng dẫn giải Al Na x BaO H2 0,085 mol H2O Ba 2+ AlO2 Na OH+ m gam BaSO4 - 0,03 mol H2 SO4 0,1 mol HCl x Al(OH)3 t mol Al3+ SO42K+ Cl- 0,1 Na+ 3,11 gam 7,43 gam Ta dễ có : n(+) = 0,085.2 + 2x = n(-) = 0,03.2 + 0,1 + 3t → 2x – 3t = - 0,01 (1) Mặt khác : m – 16.x + 0,03.96 + 0,1.35,5 + 51.t =3,11 + 7,43 ( khối lượng ion âm io dương ) ↔ m – 16x + 51t = 4,11 (2) 233x + 78t = 3,11 (3) ( Khối lượng kết tủa ) Từ (1)(2)(3) ta có m = 3,76 gam y Câu 14.(MĐ 203-2018): Cho từ từ đến dư dung dịch Ba(OH)2 vào dung dịch 9,33 chứa m gam hỗn hợp Al(NO3 )3 Al2 (SO4 )3 Sự phụ thuộc khối lượng kết 6,99 tủa (y gam) vào số mol Ba(OH)2 (x mol) biểu diễn đồ thị bên Giá trị m A 7,68 B 5,55 C 12,39 D 8,55 Hướng dẫn giải x Xét điểm 6,99 0,01 Al2(SO4)3 Ba(OH)2 BaSO4 0,03 Al(NO3)3 Xét điểm 9,33 0,01 Al2(SO4)3 BaSO4 0,03 Ba(OH)2 Al(OH)3 0,03 Al(NO3)3 0,01 Bao toan Al Vậy m = mAl2(SO4)3 + mAl(NO3)3 = 5,55 gam Câu 15 (MĐ 204-2018): Hỗn hợp X gồm Al, K, K2O BaO (trong oxi chiếm 10% khối lượng X) Hòa tan hoàn toàn m gam X vào nước dư, thu dung dịch Y 0,056 mol khí H2 Cho từ từ đến hết dung dịch chứa 0,04 mol H2SO4 0,02 mol HCl vào Y, thu 4,98 gam hỗn hợp kết tủa dung dịch Z chứa 6,182 gam hỗn hợp muối clorua muối sunfat trung hòa Giá trị m A 9,592 B 5,760 C 5,004 D 9,596 Hướng dẫn giải Al Na x BaO H2 0,085 mol H2O Ba 2+ AlO2 Na OH+ m gam BaSO4 - 0,03 mol H2 SO4 0,1 mol HCl x Al(OH)3 t mol Al3+ SO42K+ Cl- 0,1 Na+ Ta dễ có : n(+) = 0,085.2 + 2x = n(-) = 0,03.2 + 0,1 + 3t → 2x – 3t = - 0,01 (1) 3,11 gam 7,43 gam Mặt khác : m – 16.x + 0,03.96 + 0,1.35,5 + 51.t =3,11 + 7,43 ( khối lượng ion âm io dương ) ↔ m – 16x + 51t = 4,11 (2) 233x + 78t = 3,11 (3) ( Khối lượng kết tủa ) Từ (1)(2)(3) ta có m = 3,76 gam Câu 16: Cho từ từ dung dịch H2 SO4 vào dung dịch có chứa đồng thời b mol KAlO2 2b mol KOH, kết thí nghiệm mô tả đồ thị sau: Giá trị a A 0,325 nAl(OH)3 0,15 C 0,400 B 0,375 0,2 a D 0,350 Hướng dẫn giải * Dạng đồ thị toán gốc: Số mol kết tủa n↓ B b 0,15 C A O * 0,4 0,55 D (4b+0,4 -3.0,15) (4b+0,4) Số mol H + Cần lưu ý thêm: +Hình chiếu trục hồnh cung BC = 3.(hình chiếu trục hồnh cung AB) +Hình chiếu trục hồnh cung CD =3.(hình chiếu trục hồnh cung O*A) Ta dễ thiết lập : 2.b = 0,4 2.a = 4.b + 0,4 - 3.0,15 a = 0,375 b = 0,2 Chọn B Câu 17: [Đề minh họa – 2018]: Hòa tan hồn tồn m gam hỗn hợp X gồm Ba, BaO, Al Al2O3 vào nước (dư), thu 0,896 lít khí (đktc) dung dịch Y Hấp thụ hồn tồn 1,2096 lít khí CO2 (đktc) vào Y, thu 4,302 gam kết tủa Lọc kết tủa, thu dung dịch Z chứa chất tan Mặt khác, dẫn từ từ nH2SO4 CO2 đến dư vào Y thu 3,12 gam kết tủa Giá trị m A 6,79 B 7,09 C 2,93 D 5,99 Hướng dẫn giải Sơ đồ biến hóa Ba BaO Al Al2O3 Ba(HCO3) x H2 0,04 mol H2O OHAlO2- 0,04 Ba2+ BaCO3 CO2 0,054 y Al(OH)3 0,04 4,302 gam CO2 Al(OH)3 du 0,04 mol 3,12 gam Ta dễ tìm y =0,006 mol ; Bảo tồn C: x =0,024 mol Bao tồn Ba + Bảo tồn điện tích : nOH- = 0,02 mol Bảo toàn H: nH2O = 0,05 mol ; Bảo toàn khối lượng m =5,99 Chọn D Câu 18(MH -2018): Cho từ từ dung dịch HCl 1M vào dung dịch chứa x mol NaOH y mol NaAlO2 Số mol Al(OH)3 (n mol) tạo thành phụ thuộc vào thể tích dung dịch HCl (V ml) biểu diễn đồ thị bên Giá trị x y A 0,30 0,30 0,30 B.0,30 0,35 n 0,2 V 150 C 0,15 0,35 750 D 0,15 Hướng dẫn giải * Dạng đồ thị toán gốc: Số mol kết tủa n↓ B y 0,2 C A O * x= 0,15 0,55 D (4y+0,15 -3.0,2)=0,75 (4y+0,15) Số mol H + Cần lưu ý thêm: +Hình chiếu trục hồnh cung BC = 3.(hình chiếu trục hồnh cung AB) +Hình chiếu trục hồnh cung CD =3.(hình chiếu trục hoành cung O*A) Ta dễ thiết lập : x = 0,15 ; y = 0,3 Chọn D PHẦN III BÀI TẬP TỰ LUYÊN Câu 1: Cho 500 ml dung dịch Ba(OH)2 0,1M vào V ml dung dịch Al2(SO4)3 0,1M; sau phản ứng kết thúc thu 12,045 gam kết tủa Giá trị V A 300 B 75 C 200 D 150 Câu 2: Dung dịch X chứa 0,15 mol H2SO4 0,1 mol Al2(SO4)3 Cho V ml dung dịch NaOH 1M vào dung dịch X, thu m gam kết tủa Thêm tiếp 450ml dung dịch NaOH 1M vào, sau phản ứng xảy hoàn toàn thu 0,5m gam kết tủa Giá trị V là: A 550,0 ml B 500,0 ml C 450,0 ml D 600,0 m Câu 3(MH 2018): Cho 375 ml dung dịch NaOH 2M vào dung dịch chứa 0,2 mol AlCl3, thu m gam kếtmtủa Giá trị m A 15,6 B 7,8 C 3,9 D 19,5 Câu 4(THPTQG 2016): Hòa tan hết 0,54 gam Al 70 ml dung dịch HCl 1M, thu dung dịch X Cho 75 mldung dịch NaOH 1M vào X, sau phản ứng xảy hoàn toàn, thu m gam kết tủa Giá trịcủa m A 1,56 B 0,39 C 0,78 D 1,17 Câu 5.(ĐHB - 2007) Cho 200ml dung dịch AlCl3 1,5M tác dụng với V lít dung dịch NaOH 0,5M, lượng kết tủa thu đợc 15,6 gam, giá trị lớn V lít là: A 1,2 B 1,8 C D.2,4 Câu 6: (Trích đề thi tuyển sinh ĐH-CĐ - KA – 2008) Cho V lít dung dịch NaOH 2M vào dung dịch chứa 0,1mol Al2(SO4)3 0,1mol H2SO4 đến phản ứng hoàn toàn, thu 7,8 gam kết tủa Giá trị lớn V để thu lượng kết tủa là: A 0,05 B 0,25 C 0,35 D.0,45 Câu 7: Cho 3,42 gam Al2(SO4)3 vào 50ml dung dịch NaOH, thu đợc 1,56 gam kết tủa dung dịch X Nồng độ M dung dịch NaOH là: A 0,6 B 1,2 C 2,4 D.3,6 Câu 8: Cho 200ml dung dịch HCl vào 200ml dung dịch NaAlO2 2M thu đợc 15,6 gam kết tủa keo Nồng độ M dung dịch HCl là: A B C D.2 Câu 9: (ĐH - KA - 2008) Cho V lít dung dịch NaOH 2M vào dung dịch chứa 0,1M Al2(SO4)3 0,1 mol H2SO4 đến phản ứng hoàn toàn thu đợc 7,8 gam kết tủa Giá trị lớn V để thu đợc khối lợng kết tủa là: A: 0,05 lít B: 0,25 lít C: 0,35 lít D: 0,45 lít Bài 10: Cho V lít dung dịch NaOH 0,5 M tác dụng với 300 ml dung dịch AlCl3 M, lợng kết tủa thu đợc 15,6 gam, giá trị bé V lít là: A: 1,2 lít B: 1,8 lít C: lít D: 2,24 lít Bài 11: Cho V lít dung dịch KOH 0,1 M tác dụng với 150 ml dung dịch Al(NO3)3 0,2 M, lợng kết tủa trắng keo thu đợc 1,56 gam, giá trị bé V lít là: A: 200 ml B: 120 ml C: 240 ml D: 180 ml Bài 12: Cho V lít dung dịch NaOH 1M vào dung dịch chứa 0,1 mol Al2(SO4)3 0,1 mol H2SO4 đến phản ứng hoàn toàn, thu đợc 7,8 gam kết tủa Giá trị lớn V để thu đợc lợng kết tủa là: A: 0, lít B: 0,7 lít C: 0,9 lít D: 1,2 lít Bài 13: Cho 500 ml dung dịch NaOH 0,12 M vào 3,42 gam Al2(SO4)3 thu đợc m gam kết tủa dung dịch X Giá trị m là: A: 0,78 gam B: 1,56 gam C: 2,34 gam D: 1,17 gam Bài 14: Cho V lít dung dịch NaOH 0,35 M tác dụng với lít dung dịch AlCl3 0,1 M, lợng kết tủa thu đợc 7,8 gam, giá trị V lít lớn là: A: 2,0 lít B: 1,0 lít C: 1,5 lít D: 3,0 lít Bài 15: Cho V lít dung dịch HCl 0,5 M vào 2lít dung dịch KAlO2 0,2 M thu đợc 15,6 gam kết tủa keo giá trị V lít lớn là: A: 2,0 lít B: 5,0 lít C: 1,5 lít D: 2,5 lít Bài 16: Cho 200ml dung dịch H2SO4 0,25 M vào 4lít dung dịch KAlO2 0,1 M thu đợc a gam kết tủa Giá trị a gam là: A: 7,8 gam B: 1,56 gam C: 2,34 gam D: 1,17 gam Câu 17(ĐHA-2007): Nhỏ từ từ dư dung dịch NaOH vào dung dịch AlCl3 Hiện tượng xảy A có kết tủa keo trắng, sau kết tủa tan B có kết tủa keo trắng C có kết tủa keo trắng có khí bay lên D khơng có kết tủa, có khí bay lên Câu 18(ĐHA-2007): Trộn dung dịch chứa a mol AlCl3 với dung dịch chứa b mol NaOH Để thu kết tủa cần có tỉ lệ A a : b = : B a : b < : C a : b = : D a : b > : Câu 19(ĐHB-2007): Cho 200 ml dung dịch AlCl3 1,5M tác dụng với V lít dung dịch NaOH 0,5M, lượng kết tủa thu 15,6 gam Giá trị lớn V A 1,2 B 1,8 C 2,4 D Câu 20(ĐHB-2007): Hỗn hợp X gồm Na Al Cho m gam X vào lượng dư nước V lít khí Nếu cho m gam X vào dung dịch NaOH (dư) 1,75V lít khí Thành phần phần trăm theo khối lượng Na X (biết thể tích khí đo điều kiện, Câu 21(ĐHA-2008): Hoà tan hoàn toàn 0,3 mol hỗn hợp gồm Al Al4C3 vào dung dịch KOH (dư), thu a mol hỗn hợp khí dung dịch X Sục khí CO2 (dư) vào dung dịch X, lượng kết tủa thu 46,8 gam Giá trị a A 0,40 B 0,45 C 0,55 D 0,60 Câu 22(ĐHA-2008): Cho V lít dung dịch NaOH 2M vào dung dịch chứa 0,1 mol Al2(SO4)3 0,1 mol H2SO4 đến phản ứng hoàn toàn, thu 7,8 gam kết tủa Giá trị lớn V để thu lượng kết tủa A 0,05 B 0,45 C 0,25 D 0,35 Câu 23(ĐHA-2008): Cho hỗn hợp gồm Na Al có tỉ lệ số mol tương ứng : vào nước (dư) Sau phản ứng xảy hồn tồn, thu 8,96 lít khí H2 (ở đktc) m gam chất rắn khơng tan Giá trị m A 5,4 B 7,8 C 10,8 D 43,2 Câu 24(ĐHB-2010): Cho 150 ml dung dịch KOH 1,2M tác dụng với 100 ml dung dịch AlCl3 nồng độ x mol/l, thu dung dịch Y 4,68 gam kết tủa Loại bỏ kết tủa, thêm tiếp 175 ml dung dịch KOH 1,2M vào Y, thu 2,34 gam kết tủa Giá trị x A 1,2 B 0,8 C 0,9 D 1,0 Câu 25(ĐHB-2010): Dung dịch X chứa ion: Ca2+, Na+ , HCO3 – Cl– , số mol ion Cl– 0,1 Cho 1/2 dung dịch X phản ứng với dung dịch NaOH (dư), thu gam kết tủa Cho 1/2 dung dịch X lại phản ứng với dung dịch Ca(OH)2 (dư), thu gam kết tủa Mặt khác, đun sôi đến cạn dung dịch X thu m gam chất rắn khan Giá trị m A 9,21 B 9,26 C 8,79 D 7,47 Câu 26(ĐHA-2011) Chia hỗn hợp X gồm K, Al Fe thành hai phần - Cho phần vào dung dịch KOH (dư) thu 0,784 lít khí H2 (đkt) - Cho phần vào lượng dư H2O, thu 0,448 lít khí H2 (đktc) m gam hỗn hợp kim loại Y Hoà tan hoàn toàn Y vào dung dịch HCl (dư) thu 0,56 lít khí H2 (đktc) Khối lượng (tính theo gam) K, Al, Fe phần hỗn hợp X là: A 0,39; 0,54; 1,40 B 0,78; 1,08; 0,56 C 0,39; 0,54; 0,56 D 0,78; 0,54; 1,12 Câu 27(ĐHB-2011) Cho 400 ml dung dịch E gồm AlCl3 x mol/lít Al2(SO4)3 y mol/lít tác dụng với 612 ml dung dịch NaOH 1M, sau phản ứng kết thúc thu 8,424 gam kết tủa Mặt khác, cho 400 ml E tác dụng với dung dịch BaCl2 (dư) thu 33,552 gam kết tủa Tỉ lệ x : y A : B : C : D : Câu 28(ĐHA-2012)Cho 500 ml dung dịch Ba(OH)2 0,1M vào V ml dung dịch Al2 (SO4)3 0,1M; sau phản ứng kết thúc thu 12,045 gam kết tủa Giá trị V A 300 B 75 C 200 D 150 Câu 29 (ĐHA-2012)Hòa tan hồn tồn m gam hỗn hợp gồm Na2O Al2O3 vào nước thu dung dịch X suốt Thêm từ từ dung dịch HCl 1M vào X, hết 100 ml bắt đầu xuất kết tủa; hết 300 ml 700 ml thu a gam kết tủa Giá trị a m Câu 30(ĐHA-2013)Hỗn hợp X gồm Ba Al Cho m gam X vào nước dư, sau phản ứng xảy hồn tồn, thu 8,96 lít khí H2 (đktc) Mặt khác, hòa tan hồn tồn m gam X dung dịch NaOH, thu 15,68 lít khí H2 (đktc) Giá trị m A 16,4 B 29,9 C 24,5 D 19,1 Câu 31(ĐHA-2013) Hỗn hợp X gồm Na, Ba, Na2O BaO Hòa tan hồn tồn 21,9 gam X vào nước, thu 1,12 lít khí H2 (đktc) dung dịch Y, có 20,52 gam Ba(OH)2 Hấp thụ hồn tồn 6,72 lít khí CO2 (đktc) vào Y, thu m gam kết tủa Giá trị m A 15,76 B 39,40 C 21,92 D 23,64 Câu 32 (ĐHB-2013)Thể tích dung dịch NaOH 0,25M cần cho vào 15 ml dung dịch Al2(SO4)3 0,5M để thu lượng kết tủa lớn A 210 ml B 60 ml C 90 ml D 180 ml Câu33(ĐHA-2014)Cho m gam hỗn hợp gồm Al Na vào nước dư, sau phản ứng xảy hoàn toàn, thu 2,24 lít khí H2 (đktc) 2,35 gam chất rắn không tan Giá trị m A 3,70 B 4,85 C 4,35 D 6,95 Câu 34(ĐHA-2014): Khi nhỏ từ từ đến dư dung dịch NaOH vào dung dịch hỗn hợp gồm a mol HCl b mol AlCl3, kết thí nghiệm biểu diễn đồ thị sau: số mol Al(OH)3 0,4 Tỉ lệ a : b số mol N 2,0 2,8 A : B : C : D : Câu 35(ĐHMH-2015): Dung dịch X gồm Al2(SO4)3 0,75M H2SO4 0,75M Cho V1 ml dung dịch KOH 1M vào 100ml dung dịch X, thu 3,9 gam kết tủa Mặt khác, cho V2 ml dung dịch KOH 1M vào 100 ml dung dịch X thu 3,9 gam kết tủa Biết phản ứng xảy hoàn toàn Tỉ lệ V2 : V1 A : B 25 : C 13 : D : Câu 36 (THPTQG-2015): Hỗn hợp X gồm CaC2 x mol Al4C3 y mol Cho lượng nhỏ X vào H2O dư, thu dung dịch Y, hỗn hợp khí Z (C 2H2, CH4) a gam kết tủa Al(OH)3 Đốt cháy hết Z, cho toàn sản phẩm vào Y 2a gam kết tủa Biết phản ứng xảy hoàn toàn Tỉ lệ x : y A : B : C : D : Câu 37 (THPTQG-2015): Cho lượng hỗn hợp X gồm Ba Na vào 200 ml dung dịch Y gồm HCl 0,1M CuCl2 0,1M Kết thúc phản ứng, thu 0,448 lít khí (đktc) m gam kết tủa Giá trị m A 1,28 B 0,64 C 1,96 D 0,98 Câu 38.(THPTQG-2016): Hòa tan hết 0,54 gam Al 70 ml dung dịch HCl 1M, thu dung dịch X Cho 75 ml dung dịch NaOH 1M vào X, sau phản ứng xảy hoàn toàn, thu m gam kết tủa Giá trị m A 1,56 B 0,39 C 0,78 D 1,17 Câu 39.(THI THU QUYNH LUU -2016): Nhỏ từ từ dung dịch đến dư Ba(OH)2 0,2M vào 100 ml dung dịch A chứa Al2(SO4)3 xM Mối quan hệ khối lượng kết tủa số mol OH- biểu diễn đồ thị sau: Nếu cho 100ml dung dịch hỗn hợp Ba(OH) 0,2M NaOH 0,3M vào 100ml dung dịch A khối lượng kết tủa thu bao nhiêu? A 5,44 gam B 4,66 gam C 5,70 gam D 6,22 gam Câu 40 (THI THU BGD -2016): Cho lượng hỗn hợp K Ba với tỉ lệ mol 1:1 vào 200 ml dung dịch hỗn hợp HCl 0,1M Al 2(SO4)3 0,1M, đến phản ứng hoàn toàn thu dung dịch X, m gam kết tủa Y 1,68 lít H (ở đktc) Giá trị m là: A 14,77 B 17,1 C 13,98 D 13,99 Câu 41: Hoà tan hoàn toàn m gam bột Al vào 150 ml dung dịch HCl 2M thu dung dịch X Cho dung dịch X tác dụng với 320 ml dung dịch NaOH 1M thu 4,68 gam kết tủa Giá trị m A 1,89 gam B 2,7 gam C 1,62 gam D 2,16 gam Câu 42.(THI THU DHSPHN -2016): Hoà tan hoàn toàn 8,94g hỗn hợp gồm Na, K, Ba vào nước thu dung dịch X 2,688 lít khí H2 (đkc) Dung dịch Y gồm HCl H2SO4 tỉ mol tương ứng 4: Trung hoà dung dịch X dung dịch Y, tổng khối lượng muối tạo A 12,78g B 14,62g C 13,70g D 18,46g Câu 43.(THI THU BEN TRE -2016): Hỗn hợp X gồm Na Al Cho m gam hỗn hợp X tác dụng với nước dư thu V lít H (đktc) 0,182m gam chất rắn khơng tan Cho 0,3075 mol hỗn hợp X tác dụng với dung dịch NaOH dư thu 0,982V lít H2 (đktc) Giá trị m A 11,36 B 11,24 C 10,39 D 10,64 Câu 44: Cho 7,65 gam hỗn hợp Al Mg tan hoàn toàn 500 ml dung dịch gồm HCl 1,04M H2SO4 0,28M, thu dung dịch X khí H2 Cho 850 ml dung dịch NaOH 1M vào X, sau phản ứng xảy hoàn toàn thu 16,5 gam kết tủa gồm chất Mặt khác, cho từ từ dung dịch hỗn hợp KOH 0,8M Ba(OH)2 0,1M vào X đến thu lượng kết tủa lớn nhất, lọc lấy kết tủa đem nung đến khối lượng không đổi, thu m gam chất rắn Giá trị m gần với giá trị sau đây? A 27,4 B 46,3 C 38,6 D 32,3 Câu 45.(THI THU BEN TRE -2016): Cho a mol Al tan hoàn toàn vào dung dịch chứa b mol HCl thu dung dịch Y chứa chất tan có nồng độ mol Thêm từ từ dung dịch NaOH vào dung dịch Y ta có đồ thị sau : Cho a mol Al tác dụng với dung dịch hỗn hợp chứa 0,15b mol FeCl3 0,2b mol CuCl2 Sau phản ứng kết thúc thu x gam chất rắn Giá trị x A 10,874 B 11,776 C 12,896 D 9,864 Câu 46.(THI THU NGUYEN HUE -2016): Hòa tan 1,632 gam Al2O3 100 ml dung dịch HCl 0,1M, H 2SO4 0,5M thu dung dịch X Thêm từ từ dung dịch NaOH 0,1M; Ba(OH)2 0,2M vào X đến đạt lượng kết tủa lớn (m gam) hết V ml Giá trị V m là: A 220 – 2,496 B 250 – 12,976 C 250 – 14,146 D 220 – 12,748 Câu 47 (MĐ 201-2018): Thực phản ứng nhiệt nhôm hỗn hợp gồm Al m gam hai oxit sắt khí trơ, thu hỗn hợp chất rắn X Cho X vào dung dịch NaOH dư, thu dung dịch Y, chất không tan Z 0,672 lít khí H2 (đktc) Sục khí CO2 dư vào Y, thu 8,58 gam kết tủa Cho Z tan hết vào dung dịch H2 SO4 (đặc, nóng), thu dung dịch chứa 20,76 gam muối sunfat 6 3,472 lít khí SO2 (đktc) Biết SO2 sản phẩm khử S , phản ứng xảy hoàn toàn Giá trị m A 7,28 B 8,04 C 6,96 D 6,80 Câu 48(MĐ 201-2018): Hỗn hợp X gồm Al2 O3 , Ba, K (trong oxi chiếm 20% khối lượng X) Hòa tan hồn tồn m gam X vào nước dư, thu dung dịch Y 0,022 mol khí H2 Cho từ từ đến hết dung dịch gồm 0,018 mol H2 SO4 0,038 mol HCl vào Y, thu dung dịch Z (chỉ chứa muối clorua muối sunfat trung hòa) 2,958 gam hỗn hợp kết tủa Giá trị m A 3,912 B 3,600 C 3,090 D 4,422 Câu 49.(MĐ 202-2018): Hỗn hợp X gồm Al, Ba, Na K Hòa tan hồn tồn m gam X vào nước dư, thu dung dịch Y 0,0405 mol khí H2 Cho từ từ đến hết dung dịch chứa 0,018 mol H2SO4 0,03 mol HCl vào Y, thu 1,089 gam hỗn hợp kết tủa dung dịch Z chứa 3,335 gam hỗn hợp muối clorua muối sunfat trung hòa Phần trăm khối lượng kim loại Ba X A 42,33% B 37,78% C 29,87% D 33,12% y Câu 67(MĐ 202-2018): Nhỏ từ từ đến dư dung dịch Ba(OH)2 vào dung dịch gồm Al2 (SO4 )3 AlCl3 Sự phụ thuộc khối lượng kết tủa (y gam) vào số mol Ba(OH)2 (x mol) biểu diễn đồ thị bên, khối m lượng kết tủa cực đại m gam Giá trị m A 10,11 B 6,99 C 11,67 D 8,55 0,03 0,08 x ... ứng nhiệt nhôm hỗn hợp gồm Al m gam hai oxit sắt khí trơ, thu hỗn hợp chất rắn X Cho X vào dung dịch NaOH dư, thu dung dịch Y, chất khơng tan Z 0,672 lít khí H2 (đktc) Sục khí CO2 dư vào Y, thu... khí trơ, thu hỗn hợp chất rắn X Cho X vào dung dịch NaOH dư, thu dung dịch Y, chất không tan Z 0,672 lít khí H2 (đktc) Sục khí CO2 dư vào Y, thu 8,58 gam kết tủa Cho Z tan hết vào dung dịch H2... hoàn toàn a gam hỗn hợp Al Al2O3 vào dung dịch H2SO4 loãng , thu thu dung dịch X 1,008 lít H2(đktc).Cho từ từ dung dịch NaOH 1M vào X , lượng kết tủa Al(OH)3 (m gam ) phụ thuộc vào thể tích dung
- Xem thêm -

Xem thêm: CHUYÊN ĐỀ NHÔM VÀ HỢP CHẤT 2020, CHUYÊN ĐỀ NHÔM VÀ HỢP CHẤT 2020

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn