1 các giải pháp chủ yếu nhằm tăng cường quản trị sử dụng vốn kinh doanh tại công ty cổ phần xây dụng số 1 bắc giang

114 16 0
  • Loading ...
1/114 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/09/2019, 22:43

Học viện Tài Luận văn tốt nghiệp LỜI CAM ĐOAN Trong thời gian thực tập vừa qua, em thực tập tìm hiểu thực tế vốn kinh doanh quản trị sử dụng vốn kinh doanh công ty Cổ phần xây dựng số Bắc Giang để hoàn thành luận văn tốt nghiệp với đề tài: “ Các giải pháp chủ yếu nhằm tăng cường quản trị sử dụng vốn kinh doanh công ty Cổ phần xây dụng số Bắc Giang” Em xin cam đoan đề tài luận văn tốt nghiệp cơng trình nghiên cứu độc lập em Các số liệu, kết nêu luận văn hoàn tồn hợp lý xuất phát từ tình hình thực tế Công ty Cổ phần xây dựng số Bắc Giang Em xin chịu trách nhiệm số tài liệu mà em nêu luận văn Em xin chân thành cảm ơn! Hà Nội, ngày tháng năm 2017 Sinh viên thực Trương Bảo Yến MỤC LỤC SV: Trương Bảo Yến Lớp: CQ51/11.13 Học viện Tài Luận văn tốt nghiệp LỜI CAM ĐOAN MỤC LỤC .2 DANH MỤC CÁC BẢNG LỜI MỞ ĐẦU CHƯƠNG LÝ LUẬN CHUNG VỀ VỐN KINH DOANH VÀ QUẢN TRỊ SỬ DỤNG VỐN KINH DOANH CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ BẮC GIANG 11 1.1 Vốn kinh doanh nguồn vốn kinh doanh doanh nghiệp 11 1.1.1 Khái niệm đặc trưng vốn kinh doanh 11 1.1.1.1 Khái niệm vốn kinh doanh 11 1.1.1.2 Đặc trưng vốn kinh doanh 12 1.1.2 Thành phần vốn kinh doanh 13 Theo tiêu thức này, VKD doanh nghiệp chia thành VKD đầu tư vào tài sản lưu động, tài sản cố định tài sản tài doanh nghiệp 13 1.1.2.2 Phân loại theo đặc điểm luân chuyển vốn .14 1.1.3 Nguồn hình thành vốn kinh doanh .16 1.2 Quản trị sử dụng vốn kinh doanh doanh nghiệp 18 1.2.1 Khái niệm mục tiêu quản trị sử dụng VKD doanh nghiệp .18 1.2.1.1.Khái niệm quản trị sử dụng vốn kinh doanh 18 1.2.1.2.Mục tiêu quản trị sử dụngvốn kinh doanh .18 1.2.2 Nội dung quản trị sử dụng vốn kinh doanh 19 1.2.2.1.Quản trị vốn lưu động doanh nghiệp 19 1.2.2.2 Quản trị vốn cố định doanh nghiệp 25 1.2.3.Các tiêu đánh giá tình hình quản trị sử dụng vốn kinh doanh doanh nghiêp 34 1.2.3.1.Các tiêu đánh giá tình hình quản trị vốn lưu động 34 1.2.3.2 Các tiêu đánh giá hiệu suất hiệu sử dụng vốn kinh doanh .39 SV: Trương Bảo Yến Lớp: CQ51/11.13 Học viện Tài Luận văn tốt nghiệp 1.2.4 Các nhân tố ảnh hưởng đến quản trị sử dụng vốn kinh doanh doanh nghiệp 43 CHƯƠNG THỰC TRẠNG QUẢN TRỊ SỬ DỤNG VỐN KINH DOANH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ BẮC GIANG .46 2.1 Qúa trình hình thành phát triển đặc điểm hoạt động kinh doanh công ty cổ phần xây dựng số Bắc Giang 46 2.1.1 Qúa trình thành lập phát triển 46 2.1.2 Đặc điểm hoạt động kinh doanh 47 2.1.3 Tình hình tài chủ yếu cơng ty .52 2.1.3.1 Thuận lợi khó khăn hoạt động kinh doanh cơng ty 52 2.1.3.2 Kết hoạt động kinh doanh chủ yếu công ty .53 2.1.3.3 Một số tiêu tài chủ yếu 57 2.2 Thực trạng quản trị sử dụng vốn kinh doanh công ty cổ phần xây dựng số Bắc Giang thời gian qua 61 2.2.1 Tình hình vốn kinh doanh nguồn vốn kinh doanh công ty 61 2.2.2 Thực trạng quản trị sử dụng vốn kinh doanh công ty cổ phần xây dựng số Bắc Giang .68 2.2.2.1 Thực trạng quản trị vốn lưu động 68 2.2.2.2 Thực trạng quản trị vốn cố định 89 2.2.2.3 Thực trạng hiệu suất hiệu sử dụng vốn kinh doanh .96 2.2.3 Đánh giá chung tình hình quản trị sử dụng vốn kinh doanh công ty 101 2.2.3.1 Những kết đạt 101 2.2.3.2.Những hạn chế nguyên nhân .101 CHƯƠNG CÁC GIẢI PHÁP CHỦ YẾU NHẰM TĂNG CƯỜNG QUẢN TRỊ SỬ DỤNG VKD TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ BẮC GIANG 103 3.1.Mục tiêu định hướng phát triển công ty thời gian tới 103 3.1.1.Bối cảnh kinh tế- xã hội .103 SV: Trương Bảo Yến Lớp: CQ51/11.13 Học viện Tài Luận văn tốt nghiệp 3.1.2.Mục tiêu định hướng phát tiển cuả công ty .104 3.2.Các giải pháp chủ yếu nhằm tăng cường quản trị sử dụng vốn kinh doanh công ty cố phần xây dựng số Bắc Giang 106 3.2.1.Thực sách huy dộng vốn theo xu hướng giảm thấp hệ số nợ 106 3.2.2.Xây dựng hồn thiện sach tín dụng thương mại 106 3.2.3 Quản lý , theo dõi chặt chẽ nợ phải thu, nâng cao trình độ công tác thu hồ nợ .107 3.2.4.Có kế hoạch dự trữ nguyên vật liệu hợp lý, đáp ứng yêu cầu sản xuất kinh doanh cho công ty 108 3.2.5.Có biện pháp đẩy nhanh tiến độ thi cơng trình trình, giảm chi phí SXKD dở dang 109 3.2.6.Tăng cường công tác quản trị vốn tiền 109 3.2.7 Một số giải pháp khác 110 3.3.Điều kiện để thực giải pháp 111 3.3.1 Đối với nhà nước 111 3.3.2.Đối với công ty .111 KẾT LUẬN 113 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 114 SV: Trương Bảo Yến Lớp: CQ51/11.13 Học viện Tài Luận văn tốt nghiệp DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT BEP: Tỷ suất sinh lời kinh tế tài sản CPBH: Chi phí bán hàng CPQLN: Chi phí quản lý doanh nghiệp DTT: Doanh thu GVHB: Gía vốn hàng bán LNTT: Lợi nhuận trước thuế LNST: Lợi nhuận sau thuế NVNH: Nguồn vốn ngắn hạn NVDH: Nguồn vốn dài hạn ROA: Tỷ suất lợi nhuận sau thuế vốn chủ sở hữu ROS: Tỷ suất lợi nhuận sau thuế vốn kinh doanh ROE: Tỷ suất lợi nhuận sau thuế vốn chủ sở hữu VKD: Vốn kinh doanh VLĐ: Vốn lưu động VCĐ: Vốn cố định TSCĐ: Tài sản cố định TSLĐ: Tài sản lưu động HTK: Hàng tồn kho SXKD: Sản xuất kinh doanh SV: Trương Bảo Yến Lớp: CQ51/11.13 Học viện Tài Luận văn tốt nghiệp DANH MỤC CÁC BẢNG Bảng 2.1: Kết hoạt động kinh doanh chủ yếu công ty hai năm gần 55 Bảng 2.2 Các tiêu tài chủ yếu 59 Bảng 2.3: Cơ cấu tài sản – nguồn vốn công ty năm 2015 - 2016 63 Bảng 2.4: Cơ cấu biến động nguồn vốn công ty theo thời gian năm 2015 – 2016 67 Bảng 2.5: Kết cấu biến động vốn lưu động công ty năm 2015 - 2016 71 Bảng 2.6: Cơ cấu biến động vốn tiền công ty năm 2015 - 2016 73 Bảng 2.7: Các hệ số khả tốn cơng ty 76 Bảng 2.8: Kết cấu vốn tồn kho công ty 79 Bảng 2.9: Các tiêu đánh giá tình hình quản trị vốn tồn kho cơng ty 80 Bảng 2.10: Kết cấu khoản phải thu công ty năm 2015 – 2016 83 Bảng 2.11: Các tiêu đánh giá tình hình quản trị khoản phải thu công ty 84 Bảng 2.12: So sánh VLĐ chiếm dụng bị chiếm dụng công ty 86 Bảng 2.13: Các tiêu đánh giá hiệu suất hiệu sử dụng vốn lưu động 5công ty 88 Bảng 2.14: Tình hình biến động kết cấu TSCĐ năm 2015 - 2016 .91 Bảng 2.15: Tình hình khấu hao TSCĐ công ty .94 Bảng 2.16: tiêu đánh giá hiệu suất, hiệu sử dụng TSCĐ VCĐ công ty .95 Bảng 2.17: Các tiêu đánh giá hiệu suất hiệu sử dụng vốn kinh doanh công ty 98 DANH MỤC CÁC SƠ ĐỒ SV: Trương Bảo Yến Lớp: CQ51/11.13 Học viện Tài Luận văn tốt nghiệp Sơ đồ 2.1 : Cơ cấu máy quản lý công ty 48 Sơ đồ 2.2: Bộ máy kế tốn cơng ty 49 SV: Trương Bảo Yến Lớp: CQ51/11.13 Học viện Tài Luận văn tốt nghiệp LỜI MỞ ĐẦU Sự cần thiết đề tài nghiên cứu Vốn phạm trù kinh tế, điều kiện tiên cho doanh nghiệp, ngành nghề kinh tế kỹ thuật, dịch vụ kinh tế Để tiến hành hoạt động kinh doanh doanh nghiệp cần phải nắm giữ lượng vốn định Số vốn thể giá trị toàn tài sản nguồn lực doanh nghiệp hoạt động kinh doanh Vì vốn kinh doanh có vai trò định việc thành lập, hoạt động phát triển doanh nghiệp Vấn đề đặt làm để tăng cường quản trị sử dụng vốn kinh doanh cách hiệu quả? Trong kinh tế thị trường quản lý vĩ mô nhà nước nay, Để q trình sản xuất kinh doanh có hiệu tốt từ đầu doanh nghiệp cần phải có vốn để đầu tư sử dụng số vốn cho hiệu nhất, doanh nghiệp cần quản trị cho vốn sử dụng tiết kiệm mà hiệu sản xuất kinh doanh cao, đầu tư có hiệu ta thu hồi vốn nhanh tiếp tục quay vòng vốn, số vòng quay vốn nhiều có lợi cho doanh nghiệp chiến thắng đối thủ cạnh tranh Tuy nhiên, bên cạnh có khơng doanh nghiệp làm ăn thua lỗ kéo dài Nguyên nhân sâu xa doanh nghiệp trình tổ chức sản xuất kinh doanh, doanh nghiệp chưa tìm phương pháp, hướng để khai thác khả mình, chưa phát huy khả đồng vốn, sử dụng vốn lãng phí, quản trị vốn hiệu Do đó, việc tăng cường quản trị sử dụng vốn kinh doanh có ý nghĩa quan trọng, điều kiện tiên để doanh nghiệp khẳng định vị thị trường Nhận thức tầm quan trọng này, qua q trình thực tập cơng ty Cổ phần xây dựng số Bắc Giang, em mạnh dạn chọn đề tài “Các giải pháp chủ yếu nhằm tăng cường quản trị sử dụng vốn kinh doanh công ty Cổ phần xây dựng số Bắc Giang” SV: Trương Bảo Yến Lớp: CQ51/11.13 Học viện Tài Luận văn tốt nghiệp Mục tiêu nghiên cứu Kết nghiên cứu đề tài dùng để giúp cho doanh nghiệp tăng cường công tác quản trị sử dụng VKD cách tiếp tục phát huy mặt tích cực có khắc phục tồn tại, hạn chế việc hoạch định, tổ chức quản lý sử dụng VKD doanh nghiệp Nói cách khác giúp cơng tác quản trị sử dụng VKD doanh nghiệp đạt hiệu cao nhất, mang lại lợi ích lớn cho doanh nghiệp cho chủ sở hữu Khi doanh nghiệp làm tốt công tác quản trị sử dụng VKD có điều kiện để tăng lực sản xuất, lực cạnh tranh giúp doanh nghiệp đứng vững lớn mạnh thị trường Doanh nghiệp lớn mạnh điều kiện quan trọng để thúc đẩy kinh tế phát triển Đối tượng, phạm vi nghiên cứu Đối tượng nghiên cứu đề tài tình hình VKD, nguồn VKD, tình hình quản trị sử dụng VKD công ty cổ phần xây dựng số Bắc Giang Mục đích nghiên cứu: Đề tài nhằm đưa đến cho người đọc kiến thức chung VKD giải pháp tăng cường quản trị sử dụng VKD doanh nghiệp, từ tạo tảng giup họ nâng cao hiệu công tác quản lý tài thực tiễn Đồng thời e mong muốn đóng góp số ý kiến nhằm nâng cao hiệu sử dụng VKD đơn vị thực tập Phạm vi nghiên cứu đề tài: Công ty cổ phần xây dựng số Bắc Giang Đó tồn liên quan đến cơng ty từ trình phát triển, chức năng, nhiệm vụ kinh doanh, cấu tổ chức hoạt động, đặc điểm hoạt động SXKD, tình hình tài chính…… số liệu sử dụng chủ yếu liên quan đến tình hình tài tình hình hoạt động kinh doanh cơng tytrong năm 2015 – 2016 như; Bảng cân đối kế toán, Báo cáo kết hoạt động sản xuất kinh doanh, thuyết báo cáo tài tài liệu liên quan khác… SV: Trương Bảo Yến Lớp: CQ51/11.13 Học viện Tài Luận văn tốt nghiệp Phương pháp nghiên cứu: So sánh thời gian( kỳ với kỳ trước, thực tế với kế hoạch) để biết biến động vốn, tình hình thực kế hoạch vốn doanh nghiệp So sánh theo không gian( sở thực tập doanh nghiệp ngành, sở thực tập với mức trung bình ngành) để đánh giá vị đơn vị ngành xem xét biến động vốn, tài sản đơn vị phù hợp hay chưa So sánh số tuyệt đối để thấy quy mô tổng nguồn vốn loại vốn công ty, so sánh số tương đối để đánh giá tình hình tài hiệu sử dụng vốn công ty ( thông qua hệ số, tỷ số) Kết cấu luận văn Ngoài phần mở đầu kết luận, luận văn bao gồm ba chương: Chương 1: Lý luận chung vốn kinh doanh quản trị sử dụng vốn kinh doanh doanh nghiệp Chương 2: Thực trạng quản trị sử dụng vốn kinh doanh công ty cổ phần xây dựng số Bắc Giang Chương 3: Các giải pháp chủ yếu nhằm tăng cường quản trị sử dụng vốn kinh doanh công ty Cổ phần xây dựng số Bắc Giang Do kiến thức hạn hẹp lý luận thực tiễn nên viết khó tránh khỏi thiếu sót, em mong nhận đóng góp ý kiến cơng ty thầy để viết em hồn thiện Em xin chân thành cảm ơn! Hà Nội, ngày tháng năm 2017 Sinh viên thực Trương Bảo Yến SV: Trương Bảo Yến 10 Lớp: CQ51/11.13 Học viện Tài Luận văn tốt nghiệp Hệ số vốn VCSH công ty tăng từ 8.89 lên 10.02, hệ số vốn chủ sở hữu giảm từ 11.10 xuống 9.02 Cơng ty tăng mức độ sử dụng đòn bẩy tài Cơng ty có hệ số nợ mức cao đồng nghĩa với mức độ sử dụng đòn bẩy tài cao Trong năm 2016, hiệu sử dụng nguồn vốn công ty chưa tốt, ROE công ty mức thấp ( 5.82%) Tuy nhiên việc sử dụng đòn bẩy tài mức độ cao làm giảm khả thnah tốn cơng ty lực tự chủ tài bị giảm Nhìn chung, hiệu sử dụng vốn kinh doanh công ty dã có bước cải thiện, cơng ty cần quan tâm đến cơng tác quản trị chi phí, gia tăng lợi nhuận để tiếp rục nâng cao hiệu sử dụng vốn kinh doanh Kết luận: Trong năm 2016, tình hình quản trị sử dụng vốn kinh doanh công ty ổn định Hiệu suất sử dụng vốn kinh doanh công ty giảm hiệu sử dụng vốn kinh doanh công ty lại tăng, điều hoàn toàn phù hợp tương xứng với hiệu suất hiêu sử dụng vốn lưu động, vốn cố định Cơng ty cần nâng cao trình độ quản trị vốn lưu động vốn cố định mình, từ nang cao hiệu suất hiệu sử dụng vốn kinh doanhh công ty SV: Trương Bảo Yến 100 Lớp: CQ51/11.13 Học viện Tài Luận văn tốt nghiệp 2.2.3 Đánh giá chung tình hình quản trị sử dụng vốn kinh doanh công ty 2.2.3.1 Những kết đạt Qua kết phân tích tình hình thực trạng quản trị sử dụng VKD công ty Cổ phần xây dựng số Bắc Giang năm 2016 ta thấy công ty đạt số thành tích sau: - Tuy đứng trước khó khăn chung kinh tế nói chung ngành xâydựng nói riêng, chịu tác động từ nhiều yếu tố chủ quan khách quan khác nhau, biến động thất thường thị trường, DN cố gắng trì lợi nhuận dương - Cơ cấu vốn kinh doanh hợp lý, phù hợp với đặc điểm ngành nghề kinh doanh cơng ty - Chính sách tài trợ vốn cơng ty an tồn , đảm bảo nguyên tắc cân tài - Hiệu sử dụng vốn kinh doanh công ty tăng nhẹ, làm cho lợi nhuận sau thuế công ty tăng lên 2.2.3.2.Những hạn chế nguyên nhân Bên cạnh thành tích đạt được, cơng ty ẫn tồn sô hạn chế sau: - Cơ cấu nguồn vốn kinh doanh cơng ty ch ưa h ợp lý : h ệ số nợ công ty mức cao nợ phải trả lớn nhiều so với vốn chủ sở hữu,cho thấy rủi ro tài cơng ty mức cao làm tăng chi phí sử dụng vốn cơng ty Tuy đòn bẩy tài cơng ty mức cao hoạt động kinh doanh lại không hiệu làm cho tỷ suất lợi nhuận vốn chủ sở hữu tăng mức thấp, hệ số khả sinh lời khác tỷ suất sinh lời kinh tế tài sản, tỷ suất lợi nhuận sau doanh thu năm 2016 bị giảm SV: Trương Bảo Yến 101 Lớp: CQ51/11.13 Học viện Tài Luận văn tốt nghiệp - Cơng ty có khả toán thấp, đặc biệt hệ số khả nang toán tức thời Nguyên nhân cơng ty có hệ số nợ cao, bị ứ đọng vốn khoản phải thu, đặc biệt phải thu nội hàng tồn kho, lượng vốn tiền công ty thấp - Nợ phải thu cơng ty cao, chủ yếu phải thu nội bộ, phải thu khác chiếm tỷ trọng lớn cấu tài sản công ty, ảnh hưởng xấu đến tốc độ luân chuyển vốn hiệu sử dụng vốn, gặp phải rủi ro toán gây vốn bị chiếm dụng - Vấn đề đầu tư SCĐ chưa trọng, đặc biệt nhóm máy móc thiết bị có hệ số hao mòn cao, 61% *Nguyên nhân: - Do đặc điểm ngành nghề kinh doanh: doanh nghiệp hoạt động lĩnh vực xây lắp, công ty có đặc điểm lĩnh vực Những đặc điểm tác động đến kết cấu vốn lưu động công ty, khoản phải thu chiếm tỷ trọng cao, vốn tiền chiếm tỷ trọng thấp Điều làm giảm khả tốn cơng ty - Do chế, sách cảu nhà nước: chế, sách Nhà nước việc quản lý xây dựng chưa thực hiệu - Do sách tín dụng thương mại thu hồi nợ: Cơng ty sử dụng sách tín dụng thương mại công tác thu hồi nợ chưa thực hiệu Từ làm giảm khả tốn cơng ty, gây ứ đọng vốn, ảnh hưởng xấu đến khả toán cơng ty - Do sách huy động vốn công ty chủ yếu từ vay nợ ngắn hạn , làm tăng hệ số nợ công ty, ảnh hưởng đến khả toán SV: Trương Bảo Yến 102 Lớp: CQ51/11.13 Học viện Tài Luận văn tốt nghiệp CHƯƠNG CÁC GIẢI PHÁP CHỦ YẾU NHẰM TĂNG CƯỜNG QUẢN TRỊ SỬ DỤNG VKD TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ BẮC GIANG 3.1.Mục tiêu định hướng phát triển công ty thời gian tới 3.1.1.Bối cảnh kinh tế- xã hội Trong bối cảnh kinh tế nay, giá thị trường vật liệu xây dựng (xi măng, sắt, thép…) dự báo tiếp tục tăng cao ảnh hưởng bới lạm phát Trong đó,cầu tiêu dùng giảm dự báo có nhiều khó khăn hoạt động sản xuất doanh nghiệp xây dựng Xuất phát từ chủ trương phục hồi kinh tế, Nhà nước nới lỏng chi tiêu cho dự án cần thiết năm 2016 Do đó, thị trường xây dựng xây dựng cầu, đường với công trình thực vốn nhà nước cải thiện Về nguồn huy động vốn,năm 2017 thị trường chứng khốn dự báo khơng thay đổi nhiều năm 2016 niềm tin nhà đầu tư tính khoản thị trường chưa cải thiện Vì vậy, kênh huy động vốn qua thị trường chứng khốn khơng phải kênh huy động thuận lợi năm Tuy nhiên, với thị trường tín dụng ngân hàng thương mại,Nhà nước chủ trương hạ thấp lãi suất tín dụng nhằm khuyến khích vay vốn đầu tư, chi phí khoản vay hạ thấp so với năm 2016, tạo điều kiện thuận lợi cho việc huy động vốn thông qua kênh tín dụng ngân hàng Chính sách nhà nước lĩnh vực xây dựng, bất động sản năm 2017 trở có nhiều thuận lợi cho việc triển khai dự án, cơng trình Nhiều dự án phát triển nhà hoàn thành bàn giao năm với hoạt động xây dựng nhà dân tăng cao, góp phần nâng cao gióa trị sản xuất ngành SV: Trương Bảo Yến 103 Lớp: CQ51/11.13 Học viện Tài Luận văn tốt nghiệp Trong năm 2017, ngành xây dưng Việt Nam dự kiến có bước tiến khả quan, mặt lãi suất thấp, thị trường bất động sản tăng tưởng mạnh, nhu cầu xây dựng hạ tầng lớn tảng giúp doanh nghiệp xây dựng trì tăng trưởng năm tới 3.1.2.Mục tiêu định hướng phát tiển cuả công ty Về tổng quan, mục tiêu định hướng chiến lược Công ty Cổ phần xây dựng số Bắc Giang thời gian tới tiếp tục xây dựng Công ty phát triển ổn định, bền vững, nâng cao lực cạnh tranh, giữ vững vị đơn vị mạnh ; Công ty cố gắng đầu tư mở rộng quy mô kinh doanh; tăng cường bồi dưỡng trình độ nâng cao đời sống cho người lao động; góp phần tối đa hóa lợi nhuận tài sản Công ty Trên sở kế hoạch phát triển chung Tổng Công ty điều kiện thực tế đơn vị, Công ty đề định hướng mục tiêu phát triển giai đoạn tới trở thành Công ty cổ phần đại chúng có tình hình tài vững mạnh khả cạnh tranh cao thị trường xây dựng khu vực phía Bắc Để đạt mục tiêu đặt ra, Công ty vạch chiến lược phát triển cụ thể sau: *Chiến lược tài : Tiếp tục giữ vững phát triển thị trường truyền thống (thi công xây lắp tư vấn thiết kế, đặc biệt lĩnh vực xây lắp mạnh có uy tín thi cơng cơng trình cầu), tham gia đấu thầu dự án có quy mơ lớn, bước mở rộng thêm ngành sản xuất kinh doanh sản xuất vật liệu xây dựng , dịch vụ kinh doanh phát triển nhà Hiện VCSH Cơng ty thấp nên cần tăng VCSH để đảm bảo điều kiện phát hành cổ phiếu công chúng Công ty dự định kêu gọi thêm nhà đầu tư, đồng thời tăng lợi nhuận giữ lại để tăng vốn chủ SV: Trương Bảo Yến 104 Lớp: CQ51/11.13 Học viện Tài Luận văn tốt nghiệp Quy mơ quỹ dự phòng tài chính, quỹ đầu tư phát triển Cơng ty thấp,dự kiến cần phải bổ sung thêm Bên cạnh đó, Cơng ty chủ trương phân loại nợ, cấu lại khoản nợ phải thu đề biện pháp thu hồi hiệu Sử dụng vốn mục đích hiệu Quản lý vốn chặt chẽ, tăng cường công tác kiểm tra, kiểm sốt chi phí đầu vào, quản lý tốt công tác tiêu thụ sản phẩm, chống thất thoát vốn - Nâng cao doanh thu, lợi nhuận hàng năm cơng ty, đảm bảo lợi ích tối đa chi trả cổ tích thỏa đáng cho cổ đông *Chiến lược phát triển nhân máy cơng ty Có kế hoạch đào tạo bồi dưỡng cán bộ, cơng nhân viên nhằm nâng có lực sản xuất, đặc biệt tư vấn giám sát, số lĩnh vực Do số lượng nhân viên Công ty cao, thời gian tới Công ty tập trung đào tạo lao động có chất lượng cao, tăng tỷ trọng cơng nhân có tay nghề kỹ thuật, giảm lao động phổ thơng Cơng ty trì việc bồi dưỡng, nâng cao trình độ cho đội ngũ cán chủ chốt Công ty, đồng thời đảm bảo lợi ích cho người lao động *Chiến lược phát triển sản phẩm thị trường Về sản phẩm, thời gian tới, Công ty giữ tỷ trọng 50/50 sản phẩm cọc bê tông sản phẩm xây lắp Về sản phẩm xây lắp, thực dự án thầu chính, tránh làm thầu phụ khai thác tối đa phần diện tích mặt sẵn có xây tổ hợp nhà văn phòng dân sinh cho thuê Bên cạnh đó, Cơng ty tiếp cận tham gia vào dự án đòi hỏi cơng nghệ kỹ thuật cao thi công đường sắt cao, đường bãi, cầu cảng sân bay… Về thị trường, Công ty tham gia thi cơng cơng trình nhiều tỉnh thành song Công ty chủ trương thực chiến lược giữ vững thị trường truyền thống chủ đạo khu vực phía Bắc Cơng ty tập SV: Trương Bảo Yến 105 Lớp: CQ51/11.13 Học viện Tài Luận văn tốt nghiệp trung xây dựng thị trường trọng điểm số tỉnh Bắc Giang, Lào Cai, Quảng Ninh….… 3.2.Các giải pháp chủ yếu nhằm tăng cường quản trị sử dụng vốn kinh doanh công ty cố phần xây dựng số Bắc Giang 3.2.1.Thực sách huy dộng vốn theo xu hướng giảm thấp hệ số nợ Qua phân tích tình hình nguồn vốn công ty, công ty chủ yếu hay động nguồn vốn bên ngồi, nợ ngắn hạn chiếm tỷ trọng lớn.Việc dùng vay nợ nhiều làm giảm khả tài cơng ty, giảm khả tốn , tăng rủi ro tài cảu cơng ty Trong năm 2016, khả thnah tốn công ty chưa cao, đặc biệt hệ số khả tốn tức thời thấp Vì cơng ty cần thực sách huy động vốn theo xu hướng giảm hệ số nợ công ty Điều giúp cho công ty nâng cao khả tự chủ tài chính, tăng khả tốn cơng ty Cơng ty áp dụng số biện pháp sau: - Sử dụng lợi nhuận sau thuế để tái đầu tư nhằm tăng nguồn vốn chủ sở hữu, giảm hệ số nợ - Dử dụng biện pháp khuyến khích chủ đầu tư góp thêm vốn - Huy động thêm vốn từ quỹ công ty quỹ đầu tư phát triển, quỹ khấu hao TSCĐ… 3.2.2.Xây dựng hồn thiện sach tín dụng thương mại Trong năm 2015 – 2016 , công ty có khoản phải thu lớn, chiếm tỷ trọng cao kết cấu vốn lưu động công ty Mặc dù khoản phải thu cao điều dễ hiểu nhành nghề kinh doanh công ty , cong khoản phải thu cao gây ứ đọng vốn , làm chậm tốc độ luân chuyển vốn, ảnh hưởng xấu đến hoạt động SXKD cơng ty Cơng ty cần hồn SV: Trương Bảo Yến 106 Lớp: CQ51/11.13 ... trạng quản trị sử dụng vốn kinh doanh công ty cổ phần xây dựng số Bắc Giang Chương 3: Các giải pháp chủ yếu nhằm tăng cường quản trị sử dụng vốn kinh doanh công ty Cổ phần xây dựng số Bắc Giang Do... nguồn vốn kinh doanh doanh nghiệp 11 1. 1 .1 Khái niệm đặc trưng vốn kinh doanh 11 1. 1 .1. 1 Khái niệm vốn kinh doanh 11 1. 1 .1. 2 Đặc trưng vốn kinh doanh 12 1. 1.2 Thành phần vốn kinh doanh. .. VỐN KINH DOANH VÀ QUẢN TRỊ SỬ DỤNG VỐN KINH DOANH CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ BẮC GIANG 1. 1 Vốn kinh doanh nguồn vốn kinh doanh doanh nghiệp 1. 1 .1 Khái niệm đặc trưng vốn kinh doanh 1. 1 .1. 1
- Xem thêm -

Xem thêm: 1 các giải pháp chủ yếu nhằm tăng cường quản trị sử dụng vốn kinh doanh tại công ty cổ phần xây dụng số 1 bắc giang, 1 các giải pháp chủ yếu nhằm tăng cường quản trị sử dụng vốn kinh doanh tại công ty cổ phần xây dụng số 1 bắc giang, Theo tiêu thức này, VKD của doanh nghiệp được chia thành VKD đầu tư vào tài sản lưu động, tài sản cố định và tài sản tài chính của doanh nghiệp., THỰC TRẠNG QUẢN TRỊ SỬ DỤNG VỐN KINH DOANH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 1 BẮC GIANG, Sơ đồ 2.2: Bộ b::c khu đong, côn gtrifnh, Bảng 2.1: Kết quả hoạt động kinh doanh chủ yếu của công ty hai năm gần đây., Bảng 2.2 Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu, Bảng 2.3: Cơ cấu tài sản – nguồn vốn của công ty năm 2015 - 2016, Bảng 2.4: Cơ cấu và sự biến động nguồn vốn của công ty theo thời gian năm 2015 – 2016, Bảng 2.6: Cơ cấu và sự biến động vốn bằng tiền của công ty năm 2015 - 2016, Bảng 2.7: Các hệ số khả năng thanh toán của công ty ., Bảng 2.9: Các chỉ tiêu đánh giá tình hình quản trị vốn tồn kho của công ty., Bảng 2.11: Các chỉ tiêu đánh giá tình hình quản trị các khoản phải thu của công ty, Bảng 2.13: Các chỉ tiêu đánh giá hiệu suất và hiệu quả sử dụng vốn lưu động của 5công ty, Bảng 2.14: Tình hình biến động và kết cấu của TSCĐ năm 2015 - 2016, Bảng 2.16: các chỉ tiêu đánh giá hiệu suất, hiệu quả sử dụng TSCĐ và VCĐ của công ty., Bảng 2.17: Các chỉ tiêu đánh giá hiệu suất và hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh của công ty, Sử dụng vốn đúng mục đích và hiệu quả. Quản lý vốn chặt chẽ, tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát các chi phí đầu vào, quản lý tốt công tác tiêu thụ sản phẩm, chống thất thoát vốn.

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn