THỊ TRƯỜNG tài CHÍNH các ĐCTC các câu hỏi LIÊN QUAN

18 17 0
  • Loading ...
1/18 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/09/2019, 19:33

ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH VŨ THỊ ANH THƯ CÁC CÂU HỎI LIÊN QUAN THỊ TRƯỜNG TÀI CHÍNH & CÁC ĐCTC FINANCIAL MARKETS & INSTITUTIONS (Thời lượng: 45 tiết ) Tại học môn này? Mục tiêu môn gì? Nội dung mơn gì? Phương pháp học sao? Tài liệu tham khảo nào? Phương pháp đánh giá sao? Người hướng dẫn: ThS Vũ Thị Anh Thư Khoa Tài Chính, Đại Học Ngân Hàng T.p HCM TẠI SAO MỤC TIÊU  ?  THỊ TRƯỜNG TÀI CHÍNH & CÁC ĐCTC Hiểu nội dung hệ thống tài chế thị trường tài chính; hiểu đặc điểm công cụ thị trường tài chính; giải thích yếu tố tác động đến giá cơng cụ tài Áp dụng kiến thức đặc điểm cơng cụ tài chính, tỷ giá, giá trị tiền tệ theo thời gian… để giải tính tốn tập lợi suất đầu tư, tỷ giá kỳ hạn… CHƯƠNG 1: HỆ THỐNG TÀI CHÍNH ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH VŨ THỊ ANH THƯ NỘI DUNG MỤC TIÊU    Áp dụng kỹ thuật đấu thầu để xác định giá bán khối lượng chào bán tín phiếu kho bạc, trái phiếu cổ phiếu Hiểu đặc điểm, vai trò nghiệp vụ định chế tài Tổ chức làm việc nhóm để thực thu nhập hoàn thành liên hệ thực tế liên quan đến hoạt động thị trường định chế Phần 1: Cơ Hệ Thống Tài Chính Chương 1: Hệ thống tài Phần 2: Các Thị Trường tài Chương 2: Thị trường tiền tệ Chương 3: Thị trường hối đoái Chương 4: Thị trường trái phiếu Chương 5: Thị trường cổ phiếu Chương 6: Thị trường công cụ phái sinh Phần 3: Các định chế tài Chương 7: Các định chế tài 6 PHƯƠNG PHÁP TÀI LIỆU THAM KHẢO CHÍNH Định tính:  Vận dụng kiến thức môn tiên Lý Thuyết Tài Chính-Tiền Tệ, Ngun Lý Kế Tốn, Kế tốn tài để tiếp tục tìm hiểu, phân tích giải thích nội dung mơn TTTC & ĐCTC  Tìm hiểu tình thực tế từ báo, tạp chí…để hiểu rõ lý thuyết học  Định lượng: Sử dụng kiến thức giá trị tiền tệ theo thời gian học môn Tài Chính Doanh Nghiệp & Kế tốn tài để tiếp cận tính tốn tập  THỊ TRƯỜNG TÀI CHÍNH & CÁC ĐCTC Frederic S.Mishkin ,Financial Markets and Institutions, 7th Edition Jeff Madura, Thị trường tài chính, Tái lần 10 (Bản dịch Tiếng Việt Tiếng Anh), Cengage Learning 2016 CFA , 2017, Level 1, Volume Lê Thị Tuyết Hoa, Thị Trường Tài Chính ĐCTC, NXB Kinh Tế TP.HCM 2016 CHƯƠNG 1: HỆ THỐNG TÀI CHÍNH ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH VŨ THỊ ANH THƯ TÀI LIỆU THAM KHẢO       TÀI LIỆU THAM KHẢO Các vLuật tổ chức tín dụng năm 2010 Luật kinh doanh bảo hiểm năm 2005 & sửa đổi 2010 Luật Chứng Khoán năm 2006 & Luật chứng khoán sửa đổi năm 2010 Luật công cụ chuyển nhượng 2005 Pháp lệnh ngoại hối sửa đổi năm 2013 Các văn luật khác: \HỆ THỐNG VĂN BẢN.docx Các tạp chí chuyên ngành ngân hàng, tài chính, chứng khốn, bảo hiểm  Các Website: ➢ http://www.sbv.gov.vn ➢ http://www.ssc.gov.vn ➢ http://www.hnx.vn ➢ http://www.hsx.vn ➢ http://www.maxi-forex.com ➢ http://www.taichinhthegioi.com ➢ …  10 10 Chương HỆ THỐNG TÀI CHÍNH PHƯƠNG PHÁP ĐÁNH GIÁ 11 12 Điểm kỳ: 40% ➢ Chuyên cần: điểm danh/ kiểm tra, 4% ➢ Điểm phát biểu: 4% ➢ Bài kiểm tra: 16% (trắc nghiệm tự luận) ➢ Bài tập nhóm (kiểm tra theo định ngẫu nhiên): 16%  Điểm thi kết thúc học phần: 60% ➢ Hình thức: trắc nghiệm & tự luận  11 THỊ TRƯỜNG TÀI CHÍNH & CÁC ĐCTC      HỆ THỐNG TÀI CHÍNH CƠNG CỤ TÀI CHÍNH THỊ TRƯỜNG TÀI CHÍNH CÁC ĐỊNH CHẾ TÀI CHÍNH CƠ SỞ HẠ TẦNG TÀI CHÍNH 12 CHƯƠNG 1: HỆ THỐNG TÀI CHÍNH ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH VŨ THỊ ANH THƯ I MỤC TIÊU CỦA CHƯƠNG Hiểu chức thành phần Hệ thống tài II Hiểu khái quát tài sản tài chính: tính chất nguyên tắc định giá III Vấn đề thông tin bất cân xứng thị trường tài hiệu IV Các định chế tài – chủ thể chủ chốt hệ thống tài I Hiểu chức thành phần Hệ thống tài 14    Tại HTTC hình thành? HTTC đảm nhiệm hoạt động nào? Những phận cấu thành nên HTTC? 13 Hình 1.1: Sự luân chuyển vốn hệ thống tài 15 Khái niệm Hệ thống tài  Tài gián tiếp Vốn 14 Những TGTC Vốn Vốn Hệ thống tài bao gồm mạng lưới thị trường tài chính, định chế tài chính, doanh nghiệp, cá nhân hộ gia đình phủ tham gia hệ thống điều tiết hoạt động hệ thống 16  Nguồn cung vốn: Doanh nghiệp Chính phủ Hộ gia đình Nước Vốn TTTC Vốn  Nguồn cầu vốn: Doanh nghiệp Chính phủ Hộ gia đình Nước Tài trực tiếp HTTC bao gồm TTTC TGTC, thông qua TSTC, tài sản thực rủi ro tài chuyển nhượng từ chủ thể đến chủ thể khác, từ nơi đến nơi khác từ thời điểm tới tương lai (CFA, 2017, Level 1, Volume 5) 15 THỊ TRƯỜNG TÀI CHÍNH & CÁC ĐCTC (Peter S.Rose James W.Kolari) 16 CHƯƠNG 1: HỆ THỐNG TÀI CHÍNH ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH VŨ THỊ ANH THƯ Giúp chủ thể thực mục tiêu Chức HTTC 17 18 Hình 1.2: Mục tiêu tham gia HTTC  Giúp chủ thể thực mục tiêu  Xác lập tỷ suất lợi nhuận cân  Phân bổ vốn hiệu Đi vay (CFA , 2017, Level 1, Volume 5, P6) Tiết kiệm Huy động VCSH HỆ THỐNG TÀI CHÍNH Kinh doanh dựa thông tin Quản trị rủi ro Chuyển đổi tài sản 17 Các chủ thể sau tham gia HTTC với mục tiêu nào? Ơng Vương Đình Huệ Cơng ty Cổ phần sữa Việt Nam Ngân hàng Cổ phần Ngoại thương Công ty Cổ phần Chứng khốn Sài Gòn Cơng ty Bảo Hiểm Ngân Hàng Đầu tư & Phát triển Việt Nam Công ty TNHH Quản lý quỹ SSI Công ty Tài Chính Prudential 19 THỊ TRƯỜNG TÀI CHÍNH & CÁC ĐCTC 18 Các tổ chức thường thực mục tiêu sau đây? Thu hút tiết kiệm hình thức tiền gửi, sau cho vay Mơi giới người mua bán chứng khoán dài hạn, giúp doanh nghiệp huy động vốn phát hành chứng khoán Quản lý quỹ đầu tư quản lý danh mục đầu tư Tư vấn đầu tư chứng khốn Phòng vệ rủi ro 20 CHƯƠNG 1: HỆ THỐNG TÀI CHÍNH ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH VŨ THỊ ANH THƯ Xác lập tỷ suất lợi nhuận cân 21 Hình 1.5: Đường cong lợi suất trái phiếu phủ Việt Nam Hình 1.4: Xác định lãi suất cân Lãi suất-i Sf iE Df qE Khối lượng-q  Nguồn vốn hữu hạn đầu tư vào dự án hiệu Tính hiệu HTTC, TTTC định hiệu phân bổ vốn 23 24 THỊ TRƯỜNG TÀI CHÍNH & CÁC ĐCTC 22 Trao đổi Phân bổ vốn hiệu  http://finance.tvsi.com.vn/News/2014319/272521/trai-phieu-chinh-phuduong-cong-loi-suat-thuc-su-huu-ich.aspx 22  Nhận xét hoạt động kinh doanh số tập đồn, tổng cơng ty gợi ý hiệu sử dụng vốn qua số thông tin đồ thị sau: 24 CHƯƠNG 1: HỆ THỐNG TÀI CHÍNH ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH VŨ THỊ ANH THƯ Tổng CT Xi Măng TĐ Than & KS 25 26 Bài đọc thêm 28 Chức HTTC (Huy động vốn & cung cấp tín dụng, tạo tiền, tốn & tiết kiệm), (Peter S.Rose & James W.Kolari, Financial Institutions) Đỗ Việt Hùng (2016), Cấu trúc khu vực tài Việt Nam 2016 - 2020: Thay đổi để hiệu hơn, truy cập: http://tinnhanhchungkhoan.vn/tien-te/cau-truc-khu-vuc-tai-chinhviet-nam-2016-2020-thay-doi-de-hieu-qua-hon-150038.html 27 THỊ TRƯỜNG TÀI CHÍNH & CÁC ĐCTC 29 CHƯƠNG 1: HỆ THỐNG TÀI CHÍNH ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH VŨ THỊ ANH THƯ II Hiểu khái quát tài sản tài chính: tính chất nguyên tắc định giá Thành phần HTTC (Financial Market Infrastructure) 29     Công cụ tài Thị trường tài Định chế tài Hệ thống sở hạ tầng tài  Tài sản tài gì?  Tài sản tài có tính chất nào?  Định giá tài sản tài sao? 30 30 Tài sản tài sản tài chính? Khái niệm tài sản tài 31  Tài sản tài trái quyền thu nhập tạo từ tài sản thực  (Zvi & etc, Investment, 8th edition, p2)    Tài sản tài hay gọi cơng cụ tài loại tài sản đại diện cho quyền lợi có tính chất pháp lý mà người sở hữu hưởng tương lai 32 THỊ TRƯỜNG TÀI CHÍNH & CÁC ĐCTC    Bằng sáng chế, phát minh Hợp đồng bảo hiểm nhân thọ Thương hiệu Đất cao ốc Trường đại học Tín phiếu kho bạc VN 32 CHƯƠNG 1: HỆ THỐNG TÀI CHÍNH ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH VŨ THỊ ANH THƯ The amounts of marketable and non-marketable Treasury securities outstanding in April 2008 Các tính chất TSTC    33 Sinh lợi: khả đem lại dòng thu nhập tương lai TSTC Thanh khoản: khả chuyển đổi sang tiền nhanh chóng mà khơng làm giảm giá trị vốn có TSTC Rủi ro: khơng chắn dòng thu nhập 34 Trao đổi http://thismatter.com/money/bonds/types/government/tr easury-markets.htm 34 Sự khác biệt tài sản thực & TSTC 35  Tôi nắm giữ cổ phiếu Ngân hàng Cổ phần Ngoại Thương, cổ phiếu có tính chất không?  Khoản đầu tư đất thổ cư? Tài sản tài chính: cổ phiếu, trái phiếu… Phân phối lại thu nhập, trái quyền từ việc sử dụng tài sản thực Đại diện cho trái quyền tài sản thực Có tính: Sinh lời; rủi ro, khoản giá trị kỳ vọng tăng 36 THỊ TRƯỜNG TÀI CHÍNH & CÁC ĐCTC Tài sản thực: vàng vật chất, bất động sản,… Được sử dụng để trực tiếp tạo hàng hóa, dịch vụ cho kinh tế Đại diện cho độ giàu có quốc gia Có thuộc tính vật lý trọng giá trị sử dụng, dễ hao mòn vơ hình hữu hình 36 CHƯƠNG 1: HỆ THỐNG TÀI CHÍNH ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH VŨ THỊ ANH THƯ Nguyên tắc định giá TSTC Định giá TSTC nào? 37 38 Giá trị đắn hợp lý tài sản giá trị dòng tiền mà người sở hữu tài sản kỳ vọng nhận suốt đời sống tài sản  Nguyên tắc định giá  Các bước  Mơ hình phổ biến 39 38 Ước lượng dòng tiền Hình 1.6: Các bước 39   Ước lượng dòng tiền Tính mức lãi suất chiết khấu Tính giá dòng tiền 40 THỊ TRƯỜNG TÀI CHÍNH & CÁC ĐCTC  Dòng tiền loại TSTC có tính chất cố định hay biến đổi khác Các công cụ nợ ngắn hạn trái phiếu thơng thường có dòng thu nhập cố định Cổ phiếu phổ thơng chứng khốn có thu nhập biến đổi Các phương pháp để ước lượng dòng tiền cổ phiếu thường: Ước lượng dòng cổ tức, ước lượng dòng tiền tự doanh nghiệp dòng tiền tự vốn chủ sở hữu 40 CHƯƠNG 1: HỆ THỐNG TÀI CHÍNH ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH VŨ THỊ ANH THƯ Xác định lãi suất chiết khấu: Ke Tính giá: Mơ hình phổ biến Ke = RFR +IP+DP+MP+LP+EP+… 41 RFR : Lãi suất an tồn thực tín phiếu kho bạc ( real free- risk rate ) IP: Mức bù rủi ro lạm phát (Inflation Risk Premium) DP : Mức bù rủi ro tín dụng ( Default Risk premium) MP : Mức bù rủi ro kỳ hạn ( Maturity Premium ) LP : Mức bù rủi ro khoản ( Liquidity Premium) EP : Mức bù rủi ro tỉ giá hối đoái ( The exchange rate risk premium)… P  CF1 CF2 CFn     (1  ke ) (1  ke ) (1  ke )n n  (1  k ) CFt t 1 e t Trong đó: P : Giá tài sản tài CFt : Dòng tiền thời điểm t n : Thời gian đáo hạn tài sản ke: Suất chiết khấu – mức sinh lời kỳ vọng 42 41 Lưu ý ứng dụng Ví dụ  Cơng ty Elizabeth có kế hoạch phát hành thương phiếu 90 ngày Biết lãi suất tín phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn tháng 8% (lãi suất danh nghĩa), phần bù rủi ro bản: phần bù rủi ro vỡ nợ công ty 0.7%, phần bù rủi ro khoản 0.2% điều chỉnh chênh lệch thuế 0.3% ➢ Hãy cho biết lợi suất đầu tư yêu cầu (lãi suất thích hợp) thương phiếu này?    Cách tính Ke áp dụng cho công cụ nợ ngắn hạn dài hạn, công cụ vốn Kỳ hạn cơng cụ tính Ke cần tương thích với kỳ hạn cơng cụ nợ phủ tương ứng Tùy thuộc đặc điểm cụ thể chứng khoán mà loại phần bù cộng dồn khác (Madura, 2016) 43 THỊ TRƯỜNG TÀI CHÍNH & CÁC ĐCTC 44 CHƯƠNG 1: HỆ THỐNG TÀI CHÍNH ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH VŨ THỊ ANH THƯ Hình 1.7: Khái quát yếu tố ảnh hưởng giá TSTC Bối cảnh quốc tế CS tài khóa CS tiền tệ Kinh tế VN Lãi suất TPKB ngắn hạn ĐK ngành T chức PH III Vấn đề thông tin bất cân xứng TTTC hiệu  Thông tin bất cân xứng  TTTC hiệu Phần bù rủi ro Lợi suất thị trường Giá TSTC 46 45 Thông tin bất cân xứng Thông tin bất cân xứng (Asymmetric information) (Asymmetric information) 47 48  Thông tin bất cân xứng trạng thái mà bên tham gia giao dịch TSTC có nhận biết (thơng tin) khơng giống TSTC vấn đề liên quan đến giao dịch TSTC  Thơng tin bất cân xứng tình trạng giao dịch có bên thông tin đầy đủ tốt bên Khi đó, giá khơng phải giá cân thị trường mà thấp cao  Xảy nhiều thị trường: tín dụng, bảo hiểm, chứng khốn…  Lý thuyết thơng tin bất cân xứng (Asymmetric Information Hypothesis): ➢ Lần xuất vào năm 1970 ➢ Đoạt giải Nobel kinh tế khẳng định vị trí kinh tế học đại kiện năm 2001 ➢ Các nhà khoa học nghiên cứu lý thuyết này: George Akerlof, Michael Spence Joseph Stiglitz  48 THỊ TRƯỜNG TÀI CHÍNH & CÁC ĐCTC 49 CHƯƠNG 1: HỆ THỐNG TÀI CHÍNH ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH VŨ THỊ ANH THƯ Thơng tin bất cân xứng Thông tin bất cân xứng (Asymmetric information) (Asymmetric information) 49 50  Gây ra: ➢ Lựa chọn đối nghịch: tình trạng thơng tin bất cân xứng xảy trước giao dịch ➢ Rủi ro đạo đức (Tâm lý ỷ lại): tình trạng thơng tin bất cân xứng xảy sau giao dịch  Tình 1: Cơng ty cổ phần dược Viễn Đông (DVD) tạo lập doanh thu ảo hồ sơ phát hành cổ phiếu công chúng đợt tháng năm 2010 Sau đó, DVD bị tố cáo nặc danh, bị điều tra 10/2010 bị hủy niêm yết 5/9/2011 sau có chứng nhiều sai pham khác Ngồi ra, CEO DVD thao túng giá cổ phiếu Dược Hà Tây, khai khống thơng tin… 50 51 Thị trường tài hiệu Thông tin bất cân xứng (Efficient financial market) (Asymmetric information) 51 52  Tình trạng gọi thơng tin bất cân xứng gây hậu nếu?  Nhà đầu tư mua cổ phiếu đợt phát hành cổ phiếu DVD tháng hồn tồn khơng biết thông tin xấu doanh nghiệp?  Nhà đầu tư mua cổ phiếu đợt phát hành cổ phiếu DVD từ 2009 nắm giữ đến tận DVD bị tố cáo khai khống thông tin, CEO thao túng giá cổ phiếu… làm cho giá trị khoản đầu tư giảm nhiều giá cổ phiếu rớt sau đó? 52 THỊ TRƯỜNG TÀI CHÍNH & CÁC ĐCTC  Thị trường tài hiệu thị trường mà giá tài sản phản ánh nhanh hợp lý thông tin  Trong TTTC hiệu giá tài sản tài phản ánh phản ánh đầy đủ thông tin liên quan, nghĩa giá trị thị trường chứng khoán riêng biệt thay đổi nhanh theo thông tin xuất (CFA, 2017, Level 1, Volume 5, p117) 53 CHƯƠNG 1: HỆ THỐNG TÀI CHÍNH ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH VŨ THỊ ANH THƯ Các dạng thức hiệu TTTC Các dạng thức hiệu TTTC 53 Eugene Fama mô tả dạng hiệu quả:  Dạng yếu: giá phản ánh đầy đủ thơng tin q khứ ➢ Ví dụ: thay đổi liên tục giá, tỷ suất lợi nhuận, khối lượng giao dịch thông tin chung khác như: Mua bán lô lẻ, giao dịch lô lớn thương vụ nhà đầu tư tổ chức… ➢ Không kiếm lợi nhuận vượt trội thông tin khứ  54  Kiểm tra dạng hiệu yếu thị trường: Phát biến động không ngẫu nhiên giá chứng khốn: ví dụ số cổ phiếu biến động bất thường qua thời gian ➢ Phát tương quan liên tục thu nhập chứng khoán để dự báo xu hướng giá ➢ … ➢ 54 Các dạng thức hiệu TTTC Các dạng thức hiệu TTTC   55 55 Dạng trung bình: giá phản ánh đầy đủ thông tin (các thông tin công khai sẵn có) Có ý nghĩa rằng, nhà đầu tư định dựa thông tin sau cơng bố khơng thu lợi nhuận cao mức trung bình mức giá chứng khốn phản ánh thơng tin cơng khai 56 THỊ TRƯỜNG TÀI CHÍNH & CÁC ĐCTC 56   Các loại thông tin: báo cáo tài cơng khai doanh nghiệp, thơng báo thu nhập cổ tức, chia cổ phần, chia tách cổ phiếu, thưởng cổ phiếu, thông tin kinh tế trị… Dạng trung bình được kiểm chứng qua khả thay đổi lợi suất đầu tư theo thông tin công bố Ví dụ: phản ứng nhà đầu tư trước thơng tin công ty công bố trả cổ tức lớn 57 CHƯƠNG 1: HỆ THỐNG TÀI CHÍNH ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH VŨ THỊ ANH THƯ Hàm ý TTTC hiệu Các dạng thức hiệu TTTC  57   Hiệu mạnh: giá phản ánh thông tin khứ, thông tin công bố lẫn thông tin chưa công bố Kiểm đinh thị trường hiệu Dạng mạnh thông qua việc phân tích tích liệu nhà đầu tư kiếm lợi nhuận bất thường thông tin chưa công bố  Giả thuyết thị trường hiệu hàm ý: thông thường tài sản giao dịch với mức giá với giá trị nội Vì giá biến động tùy theo tốc độ phản ứng thị trường trước thông tin mới, với giả thuyết thị trường tài hiệu quả, giá chứng khốn phản ánh đầy đủ thơng tin khứ, thông tin chưa công bố 58 58 59 Các thông tin sau để kiểm định dạng hiệu nào? Hàm ý TTTC hiệu 59  Đối với thị trường hiệu dạng yếu: nhà đầu tư kiếm lợi nhuận bất thường từ biết xu hướng giá chứng khoán khứ  Hiệu dạng trung bình: nhà phân tích xem xét liệu thơng tin phản ánh giá chứng khốn thơng tin ảnh hưởng có giá chứng khốn  Các TTCK không hiệu dạng mạnh luật chứng khốn ban hành để chống lại việc giao dịch nội gián 60 THỊ TRƯỜNG TÀI CHÍNH & CÁC ĐCTC  Cơng bố trả cổ tức tỷ lệ 10% ACB  Kết giao dịch cổ phiếu ACB năm 2015  Công ty công bố lỗ giá thị trường cổ phiếu không giảm thông tin công bố  Công ty công bố lỗ giá thị trường cổ phiếu giảm  Giá thị trường cổ phiếu giảm hẳn trước thông tin công bố (trong trình hoạt động gây lỗ cơng ty, dù thơng tin công bố hay không) 60 CHƯƠNG 1: HỆ THỐNG TÀI CHÍNH ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH VŨ THỊ ANH THƯ IV Các định chế tài – chủ thể chủ chốt hệ thống tài Khái niệm Định Chế tài ĐCTC DN mà tài sản chủ yếu TSTC hay gọi hình thức trái quyền – CP, TP khoản cho vay – thay TST nhà cửa, cơng cụ nguyên vật liệu ĐCTC cho khách hàng vay mua CK đầu tư TTTC Ngồi ta, cung cấp đa dạng dịch vụ TC khác, từ bảo hiểm bán HĐ hưu bổng, giữ hộ TS có giá, cung cấp chế cho việc toán, chuyển tiền lưu trữ thông tin 62  Thế ĐCTC?  Có loại ĐCTC nào?  Mơ hình hoạt động ĐCTC? (Peter S Rose and James W Kolari) 61 Khái niệm Định Chế tài 63 Chức ĐCTC ĐCTC doanh nghiệp NHTM, hiệp hội tín dụng, cơng ty bảo hiểm, quỹ hưu trí, quỹ tương trợ cơng ty tài chính, cung cấp dịch vụ tài cho khách hàng cá nhân, doanh nghiệp tổ chức Chính phủ Các tổ chức tài có đặc trưng đầu tư chủ yếu vào tài sản tài khoản cho vay doanh nghiệp, cổ phiếu, trái phiếu tài sản thực nhà máy trang thiết bị 63 Kidwell, Blackwell & Whidbee (2011) 64 THỊ TRƯỜNG TÀI CHÍNH & CÁC ĐCTC 64   Trung gian giao dịch –(Nhà môi giới – Brokers): cung cấp thông tin dịch vụ đề giao dịch, từ giảm chi phí thơng tin giao dịch Trung gian biến đổi tài sản – Asset Transformers: Mua TSTC tổ chức khác nguồn tài trợ từ việc bán TSTC phát hành 65 CHƯƠNG 1: HỆ THỐNG TÀI CHÍNH ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH VŨ THỊ ANH THƯ Chức ĐCTC  Chức ĐCTC Trung gian giảm thiểu chi phí liên quan đến thơng tin: ĐCTC làm giảm thiểu tình trạng thơng tin bất cân xứng từ làm giảm chi phí liên quan đến thơng tin 65 ➢ ➢ Bằng trung gian tập hợp thông tin – Delegated monitor: Tận dụng lợi ích kinh tế theo quy mơ Tổ chức cập nhật thơng tin – Information producer: ví dụ ngân hàng cập nhật tình hình khách hàng sau cho vay Trung gian tạo rủi ro khoản giá mức thấp: nhờ tính kinh tế theo quy mơ nên ĐCTC đa dạng hóa danh mục  Các dịch vụ khác:  Giảm chi phí giao dịch: giao dịch khối lượng lớn  Trung gian kỳ hạn  Trung gian dẫn truyền sách tiền tệ…  66 67 66 Các loại ĐCTC Các loại ĐCTC   Tổ chức tín dụng & Tổ chức phi tín dụng (Mishkin, 2012, p27) Ngân hàng tổ chức phi ngân hàng (Theo Luật tổ chức tín dụng Việt Nam) 67  68 Tổ chức huy động tiền gửi (TCHĐTG) & Tổ chức không huy động tiền gửi (TCKHĐTG), (Mishkin, 2012, p27): Huy động tiền gửi cho vay: ➢ TCHĐTG – Depository FI: NHTM; Các tổ chức tiết kiệm; Hợp tác tín dụng ➢ TCKHĐTG-Nondepository FI: Cơng ty tài chính, Quỹ đầu tư; cơng ty chứng khốn (Ngân hàng đầu tư); công ty bảo hiểm nhân thọ quỹ hưu trí 68 69 THỊ TRƯỜNG TÀI CHÍNH & CÁC ĐCTC CHƯƠNG 1: HỆ THỐNG TÀI CHÍNH ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH VŨ THỊ ANH THƯ Các loại ĐCTC Mỹ Các loại ĐCTC  69 Ngân hàng tổ chức phi ngân hàng (Theo Luật tổ chức tín dụng Việt Nam) ➢ NHTM ➢ Tổ chức tín dụng phi ngân hàng theo luật TCTD 2014: Cơng ty tài cơng ty cho th tài ➢ Các TCTC khác: Cơng ty chứng khốn, cơng ty quản lý quỹ, quỹ đầu tư, công ty bảo hiểm 70  NHTM  CTCK  Quỹ tín dụng  NHĐT  NH tiết kiệm  Hiệp hội tiết kiệm & cho vay  Công ty BHNT  Công ty BHTS tai nạn  Cơng ty đầu tư  Cơng ty tài  Quỹ hưu bổng  NH cầm cố  Các ĐCTC khác cung cấp một/nhiều dịch vụ TC bao tiêu phát hành Ck, xếp gặp gỡ bên mua bên bán, vv…  Công ty cho thuê TC  Tín thác đầu tư địa ốc 70 Mơ hình ĐCTC    Trao đổi Chun doanh: Chỉ thực kinh doanh ngân hàng chứng khốn bảo hiểm Đa phần: NHTM thành lập công ty thực hoạt động bảo hiểm chứng khốn Cơng ty bảo hiểm thành lập công ty kinh doanh ngân hàng chứng khốn Trường hợp Việt Nam Đa tồn phần: Một định chế thực hoạt động: ngân hàng, chứng khoán bảo hiểm 71 72 THỊ TRƯỜNG TÀI CHÍNH & CÁC ĐCTC 71    Những giao dịch số định chế tài liên quan đến tài sản thực TSTC? Lấy ví dụ số ĐCTC mơ tả hoạt động trung gian chúng Cho biết quan quản lý giám sát hoạt động ngân hàng, chứng khoán & bảo hiểm Việt Nam? 72 CHƯƠNG 1: HỆ THỐNG TÀI CHÍNH ... luận  11 THỊ TRƯỜNG TÀI CHÍNH & CÁC ĐCTC      HỆ THỐNG TÀI CHÍNH CƠNG CỤ TÀI CHÍNH THỊ TRƯỜNG TÀI CHÍNH CÁC ĐỊNH CHẾ TÀI CHÍNH CƠ SỞ HẠ TẦNG TÀI CHÍNH 12 CHƯƠNG 1: HỆ THỐNG TÀI CHÍNH ĐẠI... cụ tài Thị trường tài Định chế tài Hệ thống sở hạ tầng tài  Tài sản tài gì?  Tài sản tài có tính chất nào?  Định giá tài sản tài sao? 30 30 Tài sản tài sản tài chính? Khái niệm tài sản tài. .. thành liên hệ thực tế liên quan đến hoạt động thị trường định chế Phần 1: Cơ Hệ Thống Tài Chính Chương 1: Hệ thống tài Phần 2: Các Thị Trường tài Chương 2: Thị trường tiền tệ Chương 3: Thị trường
- Xem thêm -

Xem thêm: THỊ TRƯỜNG tài CHÍNH các ĐCTC các câu hỏi LIÊN QUAN , THỊ TRƯỜNG tài CHÍNH các ĐCTC các câu hỏi LIÊN QUAN

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn