VIẾT TÊN THUỐC BẰNG TIẾNG LATINH

8 12 0
  • Loading ...
1/8 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/09/2019, 15:40

ĐỌC VIẾT TÊN THUỐC BẰNG TIẾNG VIỆT THEO THUẬT NGỮ LATINH • • • • • • • • • • • STT MỤC TIÊU HỌC TẬP Trình bày cách viết đọc nguyên âm, phụ âm tiếng Latinh Viết đọc tên nguyên tố Thuộc định nghĩa tiếng việt từ Latinh học MỞ ĐẦU Tiếng Latinh ngôn ngữ dân tộc La Mã, sống vùng Latium bên bờ sông Tiber bán đảo Ý Đại Lợi Nền y học cổ giới sáng lập Hypocrate (460 – 377 TCN) Galan (129 – 199 SCN) Hy Lạp Latin hóa danh từ Đối với Y - Dược học, tiếng Latinh coi quốc tế ngữ Các tên bệnh, danh từ giải phẫu, tên thuốc, hóa chất, dược liệu, dụng cụ,… dựa vào từ ngữ Latinh Hy Lạp Trên giới, việc kê đơn thuốc, đọc tên thuốc thống tiếng Latinh BẢNG CHỮ CÁI LATINH Tiếng Latinh có 24 chữ cái, gồm nguyên âm 18 phụ âm Nguyên âm (Vocales): a, e, i, o, u, y Phụ âm (Consonantes): b, c, d, j, g, h, k, m, n, p, q, r, s, t, v, x, z Ngồi có chữ: bán ngun ân j phụ âm đôi w CHỮ IN HOA A THƯỜNG a 10 11 12 B C D E F G H I K L M b c d e f g h i k l m CHỮ VIẾT HOA THƯỜNG A a B C D E F G H I K L M b c d e f g h i k l m CÁCH ĐỌC a bê xê dê e ép-phờ ghê hát i ca e-lờ e-mờ 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 N O P Q R S T U V X Y Z n o p q r s t u v x y z N O P Q R S T U V X Y Z n o p q r s t u v x y z Cách viết đọc chữ Latinh 1.1 Viết đọc nguyên âm bán nguyên âm Chữ e đọc ê tiếng việt: Ví dụ: - Bene (bê – nê): tốt - Vena (vê – na): tĩnh mạch - Cera (cê –ra): sáp ong - Dividere (đi – vi –đê – rê): chia Chữ o đọc chữ ô tiếng việt Ví dụ: - Sapo (sa – pơ): xà phòng - Major (ma-i-ơ-rờ): to lớn - Cito (xi – tô): nhanh - Codeinum (cô-đê-i-num): codein Chữ y: đọc uy tiếng việt, đọc theo thói quen i Ví dụ: - Pion (puy-ơn): mủ - Amylum (a-muy-lum): tinh bột - Myopia (muy-ô-pi-a): cận thị Các chữ a, i, u: đọc giống a, i, u tiếng việt Ví dụ: - Alba (an-ba): trắng - Acidum (a-xi-đum): acid e-nờ ô pê cu e-rờ Ét-xờ tê u vê Ích- xờ Íp-xi-lon De-ta - Aloe (a-lô-ê): lô hội - Iodum (i-ô-đum): iod - Liquor (i-quô-rờ): dung dịch… - Chữ j: đọc i tiếng việt Ví dụ: Injectio (in-i-êc-xi-o): thuốc tiêm Major (ma-i-ô-rờ): to lớn Jecur (i-ê-cu-rờ): gan Jucundus (i-u-cun-đut-xờ): dễ chịu, đáng yêu 1.2 Viết đọc phụ âm Chữ c: Nếu đứng trước a, o, u cuối từ đọc k tiếng việt - Calor (ca-lơ-rờ): calo, nhiệt lượng - Cancer (can-xê-rờ): ung thư - Camphona (cam-phô-ra): long não - Concido (côn-xi-đô): cắt - Cutex (cu-têch): da - Chữ c: Nếu đứng trước e, i, y, ae, oe đọc x tiếng việt Ví dụ: Cerebrum (xê-rê-brum): não Medecina (mê-đê-xi-na): y học Cito (xi-tô): nhanh Coelia (xơ-li-a): phần bụng - Chữ d đọc đ tiếng việt: Ví dụ : Da (đa): cho, cấp phát, đóng gói… Doctor (đơc-tơ-rờ): bác sỹ Dragee (đra-gê-ê): viên bao đường Decoctum (đê-côc-tum): thuốc sắc Chữ f đọc chữ ph tiếng việt Ví dụ: - Folium (phô-li-um): Ferrum (phê-rum): sắt Flos (phlôt-xờ): hoa Fabrica (pha-bờ-ri-ca): cấu trúc Febris (phê-bờ-rit-xờ): sốt - Chữ g đọc gh tiếng việt: Ví dụ: Gangrena (ghan-ghờ-rê-na): hoại thư Gargarisma (gha-rờ- gha-rit- xờ-ma): thuốc xúc miệng Genu (ghê-nu): đầu gối Grandis (ghờ-ran-đit-xờ): to lớn Glycerinum (ghờ-luy-xê-ri-num): glycerin Chữ q: kèm với nguyên âm u đọc qu tiếng việt Ví dụ: - Aqua (a-qua): nước - Quantum (quan-tum): - Quaque hora (qua-quê-hô-ra): - Quinium (quinium): quinin Chữ r đọc t tiếng việt, uốn lưỡi nhiều hơn, Ví dụ: - Rosa (rơ-da): hoa hồng - Recipe (rê-xi-pê): lấy - Radix (ra-đích-xờ): rễ - Resina (rê-đi-na): chất nhựa Chữ s: đọc chữ x, s đứng nguyên âm đứng nguyên âm phụ âm m hay phụ âm n, đọc tiếng việt Ví dụ: - Saccharum (xac-kha-rum): đường - Sapo (xa-pơ): xà phòng - Dosis (đơ-dit-xờ): liều - Oxydum (o-xuy-dum): thuốc hãm - Mensusra (mên-du-ra): đo - Mensa (mên-da): bàn Chữ t: đọc t tiếng việt t đứng trước nguyên âm I có kèm theo ngun âm đọc x trước t, I nguyên âm lại có phụ âm s, t, x đọc t Ví dụ: - Potio (pơ-xi-ơ): thuốc nước - Lotio (lơ-xi-ơ): thuốc dùng ngồi - Natio (na-xi-ô): quốc gia - Ustio (u-xờ-ti-ô): đốt cháy - Mixtio (mi-xờ-ti-ô): trộn lẫn Chữ x: đầu từ đọc x tiếng việt, x đứng sau nguyên âm đọc xk, đứng nguyên âm đọc kd Ví dụ: - Xylenum (xuy-lê-num): xylen - Radix (ra-đich-xờ): rễ, gốc - Excuouens (ếch-xờ-xi-pi-ên-xờ): tá dược - Exemplum (ếch-dêm-pờ-lum): ví dụ Chữ z: đọc d tiếng việt từ có nguồn gốc tiếng Đức đọc x Ví dụ: - Ozone (o-dơ-nê): khí ozon - Zea (dê-a): ngơ - Zingiberaceae (din-ghi-bê-ra-cê-e): họ gừng - Zincum (xin-cum): kẽm - Các chữ b, h, k, l, m, n, p, v: đọc phụ âm tiếng việt Ví dụ: Bonus (bô-nut-xờ): tốt Hora (hô-ra): Kalium (ka-li-um): kali Lac (lac): sữa Liquor (li-quô-rờ): dung dịch Mel (mê-lờ): mật ong Narcosis (na-rờ-cơ-dít-xờ): gây mê - Pradium (pờ-ra-đi-um): bữa ăn trưa - Vaccinum (vac-xi-num): vacxin - Vita (vi-ta): đời sống Ngồi có phụ âm w (vê-đúp) có số từ Latinh Nếu từ có nguồn gốc tiếng Đức đọc v, có nguồn gốc tiếng Anh đọc u Ví dụ: - Rauwolfa (ra-u-vơn-phi-a): ba gạc - Fowler (phô-u-lê-rờ): Fowler Cách viết đọc nguyên âm, phụ âm đặc biệt: 2.1 Viết đọc nguyên âm kép, nguyên âm ghép: 2.1.1 Nguyên âm kép hay gọi song nguyên âm: nguyên âm liền đọc phát âm thành âm tiết tiếng latinh có nguyên âm kép, là: ae, oe Nguyên âm kép ae: Đọc e tiếng việt Ví dụ: - Aeger (e-ghê-rờ): bệnh nhân - Aether (e-thê-rờ): ether - Aequaalis (e-qua-lit-xờ): - Caesalpiniaceae (xe-dan-pi-ni-a-xê-e): họ vang Nguyên âm kép oe: Đọc tiếng việt Ví dụ: - Foetus (phơ-tút-xờ): thai nhi - Oedema (ơ-đê-ma): bệnh phù - Foetida (phơ-ti-đa): thối Nếu chữ e nguyên âm kép có dấu chấm ngang phải đọc tách riêng nguyên âm Ví dụ: - Aer (a-ê-rờ): khơng khí - Aloe (a-lơ-ê): lô hội - Bradypnoe (bờ-ra-đuy-nô-ê): nhịp thở chậm 1.1.2 Nguyên âm ghép: nguyên âm liền nhau, đọc thành âm riêng biệt, âm đầu đọc ngắn, âm sau đọc dài Ví dụ: - Ayrum (a-u-rum): vàng - Lauraceae (la-u-ra-xê-a): họ long não Neuter (nê-u-tê-rờ): trung tính Pneura (pờ-lê-u-ra): màng phổi Eucaliptus (ê-ca-lip-tút-xờ): khuynh diệp Opium (ô-pi-um): thuốc phiện Unguentum (un-ghu-ên-tum): thuốc mỡ 2.2 viết đọc phụ âm kép, phụ âm ghép, phụ âm đôi 2.2.1 phụ âm kép: Là phụ âm liền nhau, phụ âm sau đọc h, đọc phụ âm tương đương Ch: Đọc kh ttrong tiếng việt Ví dụ: - Choleran (khơ-lê-ra): bệnh tả - Chole (khô-lê): mật - Chlorophyllum (khờ-lô- rô-phuy-lum): chất diệp lục Ph: Đọc ph tiếng việt Ví dụ: - Pharmacia (pha-rờ-ma-xi-a): hiệu thuốc - Camphora (cam-phô-ra): long não - Pharmacologia (pha-rờ-ma-cô-lô-ghi-a): dược lý học Rh : Đọc r tiếng việt Ví dụ: - Rhinitis (ri-ni-tít-xờ): viêm mũi - Rheumaticus (rê-u-ma-ti-cut-xờ): thấp khớp - Rhizoma (ri-dô-ma): thân rễ Th : đọc th tiếng việt Ví dụ: - Mentha (mên-tha): bạc hà - Thermometrum (thê-rờ-mô-mê-trum): nhiệt kế - Aether (a-thê-rờ): ether 2.2.2 Phụ âm ghép Là phụ âm liền đọc thành âm, phụ âm đọc nhẹ lướt nhanh sang phụ âm sau: br, tr, dr, chl, str, pl, fl… Ví dụ: - Bromum (bờ-rô-mum): brom - Streptomycinum (xtrêp-tô-muy-xi-num): streptomycin - Plasmocidum (pờ-lat-xmô-xi-đum): plasmocid - Natrium (na-tờ-ri-um): natri 2.2.3 phụ âm đôi: phụ âm giống liền đọc phụ âm cho âm tiết trước, phụ âm cho âm tiết sau Ví dụ: - Gutta (ghút-ta): giọt - Ferrum (phê-rờ-rum): sắt - Tanninum (tan-ni-num): tanin - Gramma (ghờ-ram-ma): gam ... v x y z N O P Q R S T U V X Y Z n o p q r s t u v x y z Cách viết đọc chữ Latinh 1.1 Viết đọc nguyên âm bán nguyên âm Chữ e đọc ê tiếng việt: Ví dụ: - Bene (bê – nê): tốt - Vena (vê – na): tĩnh... w (vê-đúp) có số từ Latinh Nếu từ có nguồn gốc tiếng Đức đọc v, có nguồn gốc tiếng Anh đọc u Ví dụ: - Rauwolfa (ra-u-vôn-phi-a): ba gạc - Fowler (phô-u-lê-rờ): Fowler Cách viết đọc nguyên âm,... (đê-côc-tum): thuốc sắc Chữ f đọc chữ ph tiếng việt Ví dụ: - Folium (phô-li-um): Ferrum (phê-rum): sắt Flos (phlôt-xờ): hoa Fabrica (pha-bờ-ri-ca): cấu trúc Febris (phê-bờ-rit-xờ): sốt - Chữ g đọc gh tiếng
- Xem thêm -

Xem thêm: VIẾT TÊN THUỐC BẰNG TIẾNG LATINH, VIẾT TÊN THUỐC BẰNG TIẾNG LATINH

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn