Tư vấn thành lập doanh nghiệp, đầu tư

2 12 0
  • Loading ...
1/2 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/09/2019, 15:39

Tư vấn thành lập doanh nghiệp, đầu tư: Câu 1: Cơng ty A nhờ tư vấn DN, cần thu thập thơng tin gì? (6đ) - Tên DN - Tên tiếng Anh, tên viết tắt - Địa (trụ sở cty) - Ngành nghề KD - Vốn điều lệ, tỷ lệ góp vốn, thời gian góp, hình thức góp (tiền mặt, tài sản,…) - Thơng tin nhân thân chủ tịch, GĐ, tổng GĐ Câu 2: * Với yêu cầu câu 1, hồ sơ gồm gì? (3đ) DNTN: - CMND, passport, cước (gọi chung CMND) - Giấy đề nghị thành lập DN Công ty TNHH MTV: - Cá nhân làm CSH: + Giấy đề nghị ĐKKD + CMND CSH + Người đại diện theo pháp luật + Điều lệ công ty - Tổ chức làm CSH: + Giấy đề nghị đăng ký DN + Điều lệ công ty + Giấy chứng nhận ĐKKD + Quyết định thành lập hội đồng thành viên (HĐTV) + Quyết định họp HĐTV + Biên họpHĐTV + Giấy ủy quyền + Danh sách ủy quyền + CMND thành viênHĐTV Công ty TNHH HTV trở lên: - Giấy đề nghị đăng ký DN - Điều lệ công ty - Giấy chứng nhận ĐKKD - Quyết định thành lập HĐTV - Quyết định họp HĐTV - Biên họpHĐTV - Danh sách thành viên HĐTV - Giấy ủy quyền - Danh sách ủy quyền - CMND thành viên HĐTV CTCP: - Giấy chứng nhận ĐKKD - Điều lệ công ty - Danh sách cổ đông - Quyết định thành lập hội đồng quản trị (HĐQT) - Quyết định họpHĐQT - Biên họpHĐQT - Danh sách thành viên HĐQT - Giấy ủy quyền - Danh sách ủy quyền - CMND thành viên HĐQT * Cho tập hỏi tỷ lệ góp vốn có phù hợp hay khơng? Đại diện theo pháp luật tối đa người? (1đ) Xem điều 15 điều lệ công ty ... CMND thành viênHĐTV Công ty TNHH HTV trở lên: - Giấy đề nghị đăng ký DN - Điều lệ công ty - Giấy chứng nhận ĐKKD - Quyết định thành lập HĐTV - Quyết định họp HĐTV - Biên họpHĐTV - Danh sách thành. .. - CMND thành viên HĐTV CTCP: - Giấy chứng nhận ĐKKD - Điều lệ công ty - Danh sách cổ đông - Quyết định thành lập hội đồng quản trị (HĐQT) - Quyết định họpHĐQT - Biên họpHĐQT - Danh sách thành. .. họpHĐQT - Biên họpHĐQT - Danh sách thành viên HĐQT - Giấy ủy quyền - Danh sách ủy quyền - CMND thành viên HĐQT * Cho tập hỏi tỷ lệ góp vốn có phù hợp hay khơng? Đại diện theo pháp luật tối đa
- Xem thêm -

Xem thêm: Tư vấn thành lập doanh nghiệp, đầu tư, Tư vấn thành lập doanh nghiệp, đầu tư

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn