TRẮC NGHIỆM HOÁ PHÂN TÍCH

2 16 0
  • Loading ...
1/2 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/09/2019, 15:22

TRẮC NGHIỆM HOÁ PHÂN TÍCH ĆN 1/ Sai sớ ngẫu nhiên là: A Sai số không đổi toàn bộ các lần đo B Là hiệu của trị số trung bình với trị số thực C Sai số xuất hiện vi phạm những điều kiện bản của phép đo D Cả đáp án đều sai 2/ Phương pháp chuẩn độ thuộc về: A Phương pháp hoá học B Phương pháp vật ly C Phương pháp dụng cụ D Cả 3/ Phân tích định lượng cho phép xác định … của các hợp phần chất nghiên cứu: A Thành phần B Thể tích C Trọng lượng D Hàm lượng 4/ Phương pháp hoá học là phương pháp dựa trên: A Tính chất hoá học B Cấu trúc hoá học C Phản ứng hoá học D Thành phần hoá học 5/ Xác định độ ẩm NaCl biết rằng sấy 10,00g NaCl ở 100 độ C tiếng thì khối lượng còn lại 9,25g A 5% B 7.5% C 15% D 2,5% 6/ Trong phương pháp khối lượng, đã kết tủa hoàn toàn một chất nào đó, ta cần phải: A Cho dư thuốc thử tạo tủa B Cho vừa đủ thuốc thử tạo tủa C Cho thiếu thuốc thử tạo tủa D Cho từ từ thuốc thử tạo tủa 7/ Chọn câu Đúng: Trong phương pháp phân tích khối lượng A Phương pháp phân tích khối lượng là phương pháp dựa sự tạo thành kết tủa của các chất cần định lượng B Dạng tủa và dạng cân khác C Xác định đo tro của vật liệu không phải là phương pháp phân tích khối lượng D Có thể định lượng SO42- theo phương pháp phân tích khối lượng 8/ Chọn phát biểu SAI A Có thể định lượng SO42- theo phương pháp phân tích khối lượng B Phương pháp bay gián tiếp thuộc về phương pháp khối lượng C Trong phương pháp khối lượng, chi cần sử dụng cân kỹ thuật có số lẻ D Phép xác định độ ẩm của một chất thuộc về phương pháp bay gián tiếp 9/ Một quy trình phân tích Magie sau: Cân 0,5000g mẫu hoà tan thành dung dịch, kết tủa M dưới dạng MgNH4PO4 nung kết tủa tới khối lượng không đổi thì cân được 0,3515g Mg2P2O7 Tính %Mg có mẫu: A 15,40 B 17,40 C 18,40 D 19,40 10/ Dung dịch đệm: A Hỗn hợp acid yếu và base yếu B Hỗn hợp của cặp acid base liên hợp C Hỗn hợp của acid yếu và muối của acid yếu D Hỗn hợp acid và muối của acid đó 11/ Điểm cuối chuẩn độ là: A Điểm tương đương của phép chuẩn độ thể tích B Điểm dừng chất chỉ thị đổi màu C Điểm có sai số bé nhất D Điểm có thể xác định lượng thuốc chuẩn độ 12/ Điểm tương đương là: A Điểm có số đương lượng của thuốc thử bằng số đương lượng chất phân tích B Điểm có thể tích thuốc thử cần thiết cho phép chuẩn độ C Điểm làm chất chỉ thị đối màu chính xác nhất D Điểm có sai số bằng Zero (Không) 13/ Dung dịch chuẩn độ: A Dung dịch gốc B Dung dịch pha chế từ một số hoá chất tinh khiết, không bị oxy hoá C Dung dịch có độ chuẩn N dùng để pha những dung dịch chuẩn độ khác D Dung dịch đã biết nồng độ chính xác dùng để xđ nồng độ dd khác 14/ Phát biểu đúng: A Trong phương pháp khối lượng, dụng cụ quan trọng là buret B Có thể sử dụng ống chuẩn để pha dung dịch chuẩn có nồng độ chính xác C Không thể sử dụng hoá chất chuẩn gốc để pha chế dung dịch chuẩn D Nồng độ thường sử dụng chuẩn độ là nồng độ phần trăm 15/ Câu nào đúng: A Trong chuẩn độ, điểm kết thúc hoàn toàn trùng với điểm tương đương B Trong chuẩn độ, điểm kết thúc hoàn toàn sai lệch với điểm tương đương C Trong chuẩn độ, điểm kết thúc hoàn toàn nằm lân cận với điểm tương đương D Trong chuẩn độ, điểm kết thúc với điểm tương đương là một 16/ Người ta thường dùng dung dịch chuẩn K2Cr2O7 để chuẩn độ các chất khử khác môi trường acid Cần lấy gam chất đó loại tinh khiết phân tích để pha lít dung dịch chuẩn 0,1N Biết M = 294,192 A 5,9032 B 4,9032 C 1,9032 D 3,9032 17/ Khi chuẩn độ acid yếu bằng bazo mạnh , pH tại điểm tương đương là: A pH = B pH D pH=0 18/ Phương pháp VolHard là phương pháp chuẩn độ: A Trực tiếp B Ngược C Thay thế D Phân đoạn 19/ Tích số tan của chất điện ly ít tan có giá trị lớn thì: A Kết tủa càng bền B Độ ta càng bé C Kết tủa kém bền D Độ tan bé + tủa càng bền 20/ Chỉ thị phương pháp Volhard là: A Kalicromat B Phèn sắt Amoni C Tropeolin OO D Eosinat Na ... Điểm tương đương là: A Điểm có số đương lượng của thuốc thử bằng số đương lượng chất phân tích B Điểm có thể tích thuốc thử cần thiết cho phép chuẩn độ C Điểm làm chất... để chuẩn độ các chất khử khác môi trường acid Cần lấy gam chất đó loại tinh khiết phân tích để pha lít dung dịch chuẩn 0,1N Biết M = 294,192 A 5,9032 B 4,9032 C 1,9032 D 3,9032... pH=0 18/ Phương pháp VolHard là phương pháp chuẩn độ: A Trực tiếp B Ngược C Thay thế D Phân đoạn 19/ Tích số tan của chất điện ly ít tan có giá trị lớn thì: A Kết tủa càng
- Xem thêm -

Xem thêm: TRẮC NGHIỆM HOÁ PHÂN TÍCH, TRẮC NGHIỆM HOÁ PHÂN TÍCH

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn