TL TTHCM vê XD CNXH ơ VN

10 17 0
  • Loading ...
1/10 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/09/2019, 15:20

Tư tưởng Hồ Chí Minh về chủ nghĩa xã hội có nguồn gốc sâu xa từ chủ nghĩa yêu nước, truyền thống nhân ái và tư tưởng cộng đồng làng xã Việt Nam, được hình thành từ lâu đời trong lịch sử dựng nước và giữ nước của dân tộc 1 MỞ ĐẦU Tư tưởng Hồ Chí Minh hệ thống quan điểm toàn diện sâu sắc vấn đề cách mạng Việt Nam, kết vận dụng sang tạo phát triển chủ nghĩa Mác – Lê Nin vào điều kiện cụ thể Việt Nam, kết tinh tinh hoa văn hóa dân tộc trí tuệ thời đại nhằm giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp giải phóng người Tư tưởng Hồ Chí Minh chủ nghĩa xã hội có nguồn gốc sâu xa từ chủ nghĩa yêu nước, truyền thống nhân tư tưởng cộng đồng làng xã Việt Nam, hình thành từ lâu đời lịch sử dựng nước giữ nước dân tộc Hồ Chí Minh biết đến tư tưởng chủ nghĩa xã hội sơ khai phương Đông, qua "thuyết đại đồng "của Nho giáo, chế độ công điền phương đông sở kinh tế tạo nên liên kết cộng đồng bền chặt người Việt Nam Khi nước khảo sát cách mạng giới, Nguyễn Ái Quốc tìm thấy học thuyết Mác lý tưởng xã hội nhân đạo, đường thực ước mơ giải phóng dân tộc bị áp khỏi ách nô lệ Đến năm 1923, Nguyễn Ái Quốc đến Liên Xơ, lần biết đến "chính sách kinh tế mới" Lênin, nhìn thấy thành tựu nhân dân xô-viết đường xây dựng xã hội Nhất quán với nhà kinh điển chủ nghĩa Mác - Lê-nin, Chủ tịch Hồ Chí Minh quan niệm rằng, chủ nghĩa xã hội học thuyết khoa học cách mạng giai cấp vô sản nhằm xóa bỏ ách thống trị tư chủ nghĩa, thực lý tưởng giải phóng giai cấp giải phóng tồn thể xã hội lồi người Chủ nghĩa xã hội hiểu với tư cách chế độ xã hội thuộc giai đoạn đầu hình thái kinh tế - xã hội cộng sản chủ nghĩa mà việc xây dựng hồn thiện trình lịch sử lâu dài để bước đạt tới mục tiêu Hồ Chí Minh nêu lên quan điểm chủ nghĩa xã hội Việt Nam dựa sở lý luận chủ nghĩa Mac – Lênin chủ nghĩa xã hội tình hình thực tiễn xã hội việt Nam, đặc điểm dân tộc Việt nam lúc Hồ Chí Minh làm phong phú thêm cách tiếp cận chủ nghĩa xã hội, đóng góp vào phát triển lý luận chủ nghĩa Mac – Lênin Qua nhiều năm xây dựng chủ nghĩa xã hội việc vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mac – Lênin tư tưởng Hồ Chí Minh chủ nghĩa xã hội vào đất nước ta qua thời kỳ, đất nước ta đạt nhiều thành tựu Và trình xây dựng chủ nghĩa xã hội Việt Nam thời kỳ sau giá trị chủ nghĩa Mac – Lênin tư tưởng Hồ Chí Minh chủ nghĩa xã hội sở lý luận NỘI DUNG I TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ CHỦ NGHĨA XÃ HỘI Ở VIỆT NAM Tính tất yếu chủ nghĩa xã hội Việt Nam Theo chủ nghĩa Mac- Lênin có hai đường độ lên Chủ nghĩa xã hội Con đường thứ đường độ trực tiếp lên Chủ nghĩa xã hội từ nước Tư phát triển trình độ cao Con đường thứ hai đường độ gián tiếp lên Chủ nghĩa xã hội nước Tư thấp nước tiểu tư Hồ Chí Minh tiếp thu vận dụng sáng tạo lý luận Mac- Lênin phát triển tất yếu xã hội loài người theo hình thái kinh tế - xã hội Quan điểm Hồ Chí Minh là: Tiến lên Chủ nghĩa xã hội bước phát triển tất yếu Việt nam sau nước nhà giành độc lập theo đường cách mạng vơ sản Mục tiêu giải phóng dân tộc theo đường cách mạng vô sản mà Hồ Chí Minh lựa chọn cho dân tộc Việt Nam nước nhà độc lập, nhân dân hưởng sống ấm no, tự do, hạnh phúc, tức sau giành độc lập dân tộc, nhân dân ta xây dựng xã hội mới, xã hội xã hội chủ nghĩa Trên sở vận dụng lí luân cách mạng không ngừng, thời kỳ độ lên chủ nghĩa xã hội chủ nghĩa Mac – Lênin xuất phát từ thực tiễn Việt Nam Hồ Chí Minh khẳng định, đường cách mạng việt Nam tiến hành giải phóng dân tộc, tiến dần lên chủ nghĩa xã hội, quan điểm Hồ Chí Minh thời kỳ độ lên chủ nghĩa xã hội Việt Nam quan điểm hình thái độ gián tiếp, cụ thể: Quá độ từ nước thuộc địa nửa phong kiến, nông nghiệp lạc hậu lên chủ nghĩa xã hội Chính nội dung này, Hồ Chí Minh cụ thể hóa làm phong phú thêm cho lí luận Mac- Lenin thời kỳ độ lên chủ nghĩa xã hội Tư Tưởng Hồ Chí Minh đặc trưng, chất Chủ nghĩa xã hội Việt Nam 2.1 Bản chất đặc trưng chủ nghĩa xã hội Việt Nam Hồ Chí Minh bày tỏ quan điểm chủ nghĩ xã hội Việt Nam dựa nguyên lý chủ nghĩa Mac- Lênin chủ nghĩa xã hội, cách diễn đạt ngơn ngữ nói viết Hồ Chí Minh vấn đề đầy chất lý luận trị phong phú, phức tạp biểu đạt ngôn ngữ sống nhân dân Việt nam, mộc mạc , dung dị, dễ hiểu Hồ Chí Minh diễn đạt quan điểm chủ nghĩa xã hội Việt Nam số mặt trị, kinh tế, văn hóa, xã hội… với cách diến đạt Hồ Chí Minh chủ nghĩa xã hội, khơng nên tuyệt đối hóa mặt, tách riêng rẽ mặt mà cần đặt tổng thể chung Hồ Chí Minh quan niệm chủ nghĩa xã hội nước ta cách nhấn mạnh mục tiêu lợi ích tổ quốc, nhân dân, cho dân giàu nước mạnh, làm cho tổ quốc giàu mạnh, đồng bào sung sưóng, làm cho ngưòi ăn no mặc ấm, sung sướng, tự Đặc trưng, chất chủ nghĩa xã hội Việt Nam Hồ Chí Minh nhấn mạnh điểm sau : Đặc trưng kinh tế: Chủ nghĩa xã hội Việt Nam phải xây dựng kinh tế phát triển cao dựa sở phát triển lực lượng sản xuất gắn với khoa học kỹ thuật hiên đại tiên tiến sở chế độ công hữu tư liệu sản xuất chủ yếu Đặc trưng trị: Chủ nghĩa xã Việt Nam chế độ trị nhân dân lao động chủ làm chủ Sự tồn chủ nghĩa xã hội Việt Nam thống xã hội tảng liên minh công – nông – tri thức Chủ nghĩa xã hội cơng trình tập thể nhân dân, nhân dân tự xây dựng lãnh đạo đảng Chủ nghĩa xã hội Việt Nam phải đoàn kết hữư nghị với dân tộc giới Không biết phát huy sức mạnh nội lực mà phải biết khai thác sức mạnh ngoại lực Đặc trưng văn hóa: Chủ nghĩa xã hội Việt Nam phải xây dựng văn hóa tiên tiến, lấy yếu tố văn hóa dân tộc làm gốc tiếp thu tinh hoa văn hóa nhân loại Chủ nghĩa xã hội Việt Nam xã hội phát triển cao văn hóa nước, đời sống người vui tươi phải lành mạnh, biết tiếp thu có trọn lọc văn hó tinh hoa nhân loại Đặc trưng xã hội: Chủ nghĩa xã hội Việt Nam xã hội cơng lao động hưởng thụ, làm nhiều hưởng nhiều, làm hưởng ít, khơng làm khơng hưởng 4 Chủ nghĩa xã hội Việt Nam chế độ khơng người bóc lột người, khắc phục phân biệt thành thị nông thôn, đồng miền núi, lao động chân tay la động trí óc Các dân tộc nước phải bình đẳng, đồn kết giúp đỡ phát triển Các đặc trưng nêu hình thức thể hệ thống giá trị vừa kế thừa các di sản khứ, vừa sáng tạo trình xây dựng xã hội, chủ nghĩa xã hội thân đỉnh cao tiến trình tiến hóa lịch sử nhân loại Hồ Chí Minh quan niệm chủ nghĩa xã hội tổng hợp quyện chặt cấu trúc nội nó, hệ thống giá trị làm tảng điều chỉnh quan hệ xã hội, độc lập, tự do, bình đẳng, cơng bằng, dân chủ đảm bảo quyền lợi người, bắc ái, đồn kế hữu nghị… có giá trị tạo tiền đề, có giá trị hạt nhân Tất giá trị mục tiêu chủ yếu chủ nghĩa xã hội Một tất giá trị đạt lồi người vươn tới lý tưởng cao chủ nghĩa xã hội 2.2 Quan điểm Hồ Chí Minh mục tiêu động lực chủ nghĩa xã hội Quan điểm Hồ Chí Minh mục tiêu chủ nghĩa xã hội: Mục tiêu cao nhất: Không ngừng nâng cao đời sống vật chất tinh thần cho nhân dân lao động Mục tiêu chung: Độc lập tự cho dân tộc, hạnh phúc cho nhân dân Mục tiêu cụ thể: - Về chế độ trị: Là chế độ nhân dân lao động làm chủ, nhà nước dân, dân, dân, nhà nước thực hai chức dân chủ nhân dân chuyên kẻ thù - Về kinh tế: Nền kinh tế xã hội chủ nghĩa Việt Nam cần phải phát triển tồn diện ngành, có ngững ngành chủ yếu cơng nghiệp, nơng nghiệp, thương nghiệp - Về xã hội: xây dựng phát triển giáo dục để nâng cao dân trí, đạt trình độ văn hóa cao - Về quan hệ xã hội: Phải xây dựng xã hội, có cơng dân chủ, xây dựng mối quan hệ người với người, đề sách xã hội phải quan tâm thực 5 Quan điểm Hồ Chí Minh động lực củ chủ nghĩa xã hội: Động lực bao gồm nhân tố góp phần thúc đẩy phát triển đất nước lên chủ nghĩa xã hội, có hệ thống động lực nội sinh ngoại sinh động lực muốn phát huy tác dụng phải thơng qua vai trò tác động người, động lực quan trọng định động lực người cá nhân người Việt nam cộng đồng người việt nam Phải biết khai thác phát huy sức mạnh đoàn kết cộng đồng dân tộc Việt Nam, muốn phải xây dựng mặt trận dân tộc thống Đảng cộng sản lãnh đạo lấy liên minh công nông tri thức làm nòng cốt Phát huy sức mạnh người với tư cách cá nhân người lao động Do cần phải tìm cách khơi dậy sức mạnh cá nhân người Phải kết hợp giải hài hòa lợi ích cá nhân tập thể xã hội, phải quan tâm đến lợi ích đáng người lao động, đảm bảo cơng bình đẳng người lao động Hồ Chí Minh coi trọng động lực kinh tế, phát triển kinh tế, sản xuất, kinh doanh, giải phóng lực sản xuất, làm cho người nhà trỏ nên giàu có, ích quốc lợi dân, gắn kinh tế với kỹ thuật với xã hội Tác động tới phương diện trị, tư tưởng, tinh thần phát huy quyền làm chủ nhân dân lao động, phát huy vai trò nhân tố trị đạo đức pháp luật, khắc phục trở lực kìm hãm phát triển chủ nghĩa xã hội Đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân, chống chia rẽ bè phái đồn kết vơ kỷ luật, chống chủ quan bảo thủ giáo điều, lười biếng, chống tham ơ, lãng phí quan lliêu Có sách đối ngoại đắn, tranh thủ khai thác sứ mạnh ngoại lực, đặc biệt tiếp thu thành tựu khoa học công nghệ cao vào việc xây dựng phát triển kinh tế 2.3 Quan điểm Hồ Chí Minh bước biện pháp xây dựng chủ nghĩa xã hội Việt Nam Hồ Chí Minh nêu hai ngun tắc có tính chất phương pháp luận: Một là, xây dựng chủ nghĩa xã hội tượng phổ biến mang tính quốc tế, cần quán triệt nguyên lý chủ nghĩa Mac – Lênin xây dựng chế độ mới, tham khảo học tập kinh nghiệm nước anh em Học tập kinh nghiệm nước tiên tiến, khơng chép, máy móc giáo điều Hồ Chí Minh cho rằng, Việt Nam làm khác Liên Xơ, Trung Quốc nước khác Việt Nam có điều kiện cụ thể khác Hai là, xác định bước biện pháp xây dựng chủ nghĩa xã hội chủ yếu xuất phát từ điều kiện thực tế, đặc điểm dân tộc, nhu cầu khả thực tế nhân dân Trong nhấn mạnh hai nguyên tắc đây, Hồ Chí Minh lưu ý vừa chống việc xa rời nguyên lý chủ nghĩa Mac – Lênin, tuyệt đối hóa riêng, đặc điểm dân tộc, vừa chống máy móc giáo điều áp dụng nguyên lý chủ nghĩa Mac – Lênin mà khơng tính đến ngững điều kiện lịch sử, cụ thể đất nước thời đại Về bước đi: Quán triệt hai ngun tắc có tính chất phương pháp luận, Hồ Chí Minh xác định phương châm thực hai bước xây dựng chủ nghĩa xã hội Việt Nam: - Phải trải qua nhiều bước, bước bước ấy, tiến phải thận trọng - Không phiêu lưu , làm ẩu, phải nắm vững quy luật, tính tốn cụ thể có biện pháp thực Trong bước lên chủ nghĩa xã hội, Hồ Chí Minh đặc biệt ý đến vai trò cơng nghiệp hóa xã hội chủ nghĩa, coi đường phải chúng ta, nhiệm vụ trọng tâm thời kỳ độ lên chủ nghĩa xã hội, theo Người, công nghiệp hóa xã hội chủ nghĩa thắng lợi sở xây dựng phát triển nông nghiệp toàn diện, vững chắc, hệ thống tiểu thủ công nghiệp, công nghiệp nhẹ đa dạng nhằm giải vấn đề lương thực, thực phẩm cho nhân dân, yêu cầu tiêu dung thiết yếu cho xã hôi Về biện pháp: Thực cải tạo xã hội cũ, xây dựng xã hội mới, kết hợp cải tạo với xây dựng, lấy xây dựng Kết hợp xây dựng với bảo vệ, đồng thời tiến hành hai nhiệm vụ chiến lược hai miền Nam - Bắc khác phạm vi quốc gia Xây dựng chủ nghĩa xã hội phải có kế hoạch, biện pháp tâm để thực thắng lợi kế hoạch, kế hoạch phải khoa học sát với thực tiễn 7 Tăng gia sản xuất phải liền với tiết kiệm, phải gắn mục tiêu với biện pháp cách làm, phải biết khai thác phát huy tính tích cực tiềm người dân Trong điều kiện nước ta, biện pháp bản, định lâu dài xây dựng chủ nghĩa xã hội đem dân, tài dân, sức dân làm lợi cho dân lãnh đạo Đảng Cộng Sản Việt Nam Hồ Chí Minh cho rằng, phải huy động hết tiềm năng, nguồn lực có dân để dem lại lợi ích cho dân Nói cách khác, phải biến ghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội thành nghiệp toàn dân Đảng cộng sản lãnh đạo II VẬN DỤNG TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ CHỦ NGHĨA XÃ HỘI TRONG CƠNG CUỘC ĐỔI MỚI Ở NƯỚC TA HIỆN NAY Kiên định mục tiêu độc lập dân tộc chủ nghĩa xã hội tảng chủ nghĩa Mac-Lênin tư tưởng Hồ Chí Minh Độc lập dân tộc chủ nghĩa xã hội mục tiêu cao cả, bất biến toàn Đảng, toàn dân ta Dưới lãnh đạo Đảng, nhân dân ta đấu tranh giành độc lập dân tộc, bước độ lên chủ nghĩa xã hội Trong điều kiện nước ta, độc lập dân tộc phải gắn liền với chủ nghĩa xã hội, sau giành độc lập dân tộc phải lên chủ nghĩa xã hội, quy luật khách quan trình phát triển xã hội lồi người Chỉ có chủ nghĩa xã hội đáp ứng khát vọng toàn dân tộc Thực tiễn phát triển đất nước cho thấy độc lập dân tộc điều kiện tiên để thực chủ nghĩa xã hội xã hội chủ nghĩa sở đảm bảo vững cho độc lập dân tộc Hiện nay, tiến hành đổi tồn diện đất nước mục tiêu: dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh tiếp tục đường cách mạng độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội mà Hồ Chí Minh lựa chọn Đổi mới, trình vận dụng phát triển tư tưởng Hồ Chí Minh, kiên định mục tiêu độc lập dân tộc chủ nghĩa xã hội, thay đổi mục tiêu Trong trình phát triển kinh tế thị trường phải giữ vững định hướng xã hội chủ nghĩa, biết cách sử dụng thành tựu loài người phục vụ cho công xây dựng chủ nghĩa xã hội, thành tựu khoa học công nghệ đại làm cho tăng trưởng kinh tế liền với tiến bộ, công xã hội, sạch, lành mạnh đạo đức, tinh thần 8 Phát huy quyền làm chủ nhân dân lao động, khơi dậy mạnh mẽ tất nguồn lực, trước hết nội lực để đẩy mạnh cơng nghiệp hóa đại hóa đất nước gắn với phát triển kinh tế tri thức Cơng nghiệp hóa, đại hóa gắn với phát triển kinh tế tri thức đường tất yếu phải đất nước ta Chúng ta phải tranh thủ thành tựu cách mạng khoa học công nghệ, điều kiện giao lưu, hội nhập quốc tế để nhanh chóng đưa nước ta thành nước cơng nghiệp theo hướng đại, sánh vai với cường quốc năm châu mong muốn Hồ Chí Minh Hồ Chí Minh dẫn: xây dựng chủ nghĩa xã hội nghiệp toàn dân Đảng lãnh đạo, phải đem tài dân, sức dân, dân làm lợi cho dân, nghĩa phải biết phát huy nguồn lực vốn có dân để xây dựng sống ấm no, hạnh phúc cho dân Theo tinh thần đó, ngày nay, cơng nghiệp hóa, đại hóa gắn với phát triển kinh tế tri thức phải dựa vào nguồn lực nước chính, có phát huy mạnh nội lực tranh thủ sử dụng hiệu nguồn lực bên Kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại Ngày nay, sức mạnh thời đại tập trung cách mạng khoa học công nghệ 4.0, xu tồn cầu hóa Chúng ta cần sức tranh thủ tối đa hội xu tạo để nâng cao hiệu hợp tác quốc tế, phải có chế, sách để thu hút vốn đầu tư kinh nghiệm quản lý đại, thực sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại theo tư tưởng Hồ Chí Minh Do phải giáo dục cho nhân dân có niềm tin lý tưởng xã hội chủ nghĩa điều kiện giới có nhiều biến đổi Cần phải xử lý nghiêm minh, công hành vi vi phạm pháp luật làm suy thoái tư tưởng, băng hoại đạo đức xã hội Hội nhập quốc tế mà không chệch hướng xã hội chủ nghĩa, bảo đảm mục tiêu xây dựng nước Việt Nam hồ bình, thống nhất, độc lập, dân chủ, giàu mạnh góp phần xứng đáng vào cách mạng giới Không ngừng bảo vệ phát huy sắc văn hóa truyền thống dân tộc, làm cho sắc văn hoá giữ vững phát triển Giữ vững tinh thần độc lập tự chủ tiếp thu sức mạnh bên ngoài, kết hợp sức mạnh nước Việc giáo dục tinh thần yêu nước, lòng tự hào dân tộc đáng, ý thức bảo vệ văn hố dân tộc, tiếp thu có chọn lọc văn hố nước ngồi u cầu cấp thiết đặt việc “mở cửa” Cơng tác đối ngoại xác định có vai trò quan trọng việc kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại Chăm lo xây dựng Đảng vững mạnh, làm máy nhà nước, đẩy mạnh đấu tranh chống quan lieu, tham nhũng, lãng phí, thực cần, kiệm, liêm, chính, chí công, vô tư, để xây dựng chủ nghĩa xã hội Việt Nam đứng trước thời thách thức lớn phát triển Để lãnh đạo đất nước điều kiện mới, Đảng phải tiếp tục tự đổi mới, tự chỉnh đốn, nâng cao lực lãnh đạo sức chiến đấu, nắm bắt thời cơ, chấp nhận vượt qua thách thức, nguy cơ, nâng cao tầm trí tuệ Mỗi cán bộ, đảng viên, tổ chức đảng, cấp ủy đảng phải quán triệt tư tưởng Hồ Chí Minh xây dựng Đảng, chung tay xây dựng Đảng ta thực sạch, vững mạnh, “là đạo đức, văn minh” Trong nghiệp đổi đất nước, suy yếu thối hóa, biến chất tổ chức Đảng, làm cho vai trò cầm quyền Đảng bị suy giảm, dẫn đến ổn định trị - xã hội nguy lớn Chăm lo xây dựng Đảng sạch, vững mạnh điều kiện tối cần thiết điều kiện tiên để giữ vững ổn định trị - xã hội, phát triển kinh tế, văn hóa theo định hướng xã hội chủ nghĩa Toàn Đảng phải quán triệt đầy đủ quan điểm xây dựng Đảng nhiệm vụ then chốt Tính chất then chốt nhiệm vụ xây dựng Đảng thể điểm sau: Một là, đẩy mạnh nâng cao hiệu nghiên cứu lý luận, tổng kết thực tiễn, thu hút phát huy tiềm trí tuệ tồn dân tộc Trong thực nhiệm vụ này, cần quán triệt tư tưởng Hồ Chí Minh: Xây dựng xã hội công việc “rất to lớn, nặng nề, phức tạp, mà vẻ vang Đây chiến đấu chống lại cũ kỹ, hư hỏng, để tạo mẻ, tốt tươi Để giành lấy thắng lợi chiến đấu khổng lồ cần phải động viên toàn dân, tổ chức giáo dục toàn dân, dựa vào lực lượng vĩ đại toàn dân” Hai là, cần đặc biệt coi trọng xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên Trong điều kiện chế kinh tế thị trường hội nhập quốc tế nay, xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên có đủ đức tài, đầy tinh thần trách nhiệm trước Đảng, trước dân tộc, động, dám nghĩ dám làm,… không quan tâm, phát huy nhân tố người Đảng, mà để phát huy sức mạnh tồn dán tộc, vấn đề có ý nghĩa định đến thành bại nghiệp cách mạng 10 Ba là, kiên đấu tranh, khắc phục tình trạng suy thối tư tưởng trị, đạo đức, lối sống, tham nhũng, lãng phí, quan liêu tiêu cực khác Đảng xã hội Những tiêu cực xã hội xâm nhập vào thể Đảng, vào máy Nhà nước, thách thức nghiêm trọng uy tín Đảng, Nhà nước nhân dân, ảnh hưởng đến tồn vong chế độ đường phát triển đất nước Do vậy, toàn Đảng tổ chức Đảng, cán bộ, đảng viên cần có nhận thức đắn tư tưởng, gương Hồ Chí Minh nhiệm vụ xây dựng Đảng, để tham gia đấu tranh khắc phục tình trạng trên, xây dựng Đảng ta thực “là đạo đức, văn minh” KẾT LUẬN Tư tưởng Hồ Chí Minh soi đường cho Đảng ta nhân dân ta đường thực mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh Trong suốt chặng đường kỷ, tư tưởng Hồ Chí Minh trở thành cờ dẫn dắt cách mạng nước ta từ thắng lợi đến thắng lợi khác Tư tưởng Hồ Chí Minh chủ nghĩa xã hội đường độ lên chủ nghĩa xã hội Việt Nam bao quát vấn đề cốt lõi, nhất, sở vận dụng sang tạo phát triển chủ nghĩa Mac - Lênin Đó luận điểm chất, mục tiêu động lực chủ nghĩa xã hội, bước biện pháp tiến hành công xây dựng chủ nghĩa xã hội nước ta Tư tưởng trở thành tài sản vơ giá, sở lý luận kim nam cho việc kiên trì, giữ vững định hướng xã hội chủ nghĩa Đảng ta, đồng thời gợi mở nhiều vấn đề xác định hình thức, biện pháp bước lên chủ nghĩa xã hội phù hợp với đặc điểm dân tộc xu vận động thời đại ngày ... tươi phải lành mạnh, biết tiếp thu có trọn lọc văn hó tinh hoa nhân loại Đặc trưng xã hội: Chủ nghĩa xã hội Việt Nam xã hội cơng lao động hưởng thụ, làm nhiều hưởng nhiều, làm hưởng ít, khơng... Mac – Lênin mà khơng tính đến ngững điều kiện lịch sử, cụ thể đất nước thời đại Về bước đi: Quán triệt hai nguyên tắc có tính chất phương pháp luận, Hồ Chí Minh xác định phương châm thực hai... quyền làm chủ nhân dân lao động, khơi dậy mạnh mẽ tất nguồn lực, trước hết nội lực để đẩy mạnh cơng nghiệp hóa đại hóa đất nước gắn với phát triển kinh tế tri thức Cơng nghiệp hóa, đại hóa gắn với
- Xem thêm -

Xem thêm: TL TTHCM vê XD CNXH ơ VN, TL TTHCM vê XD CNXH ơ VN, Tư Tưởng Hồ Chí Minh về đặc trưng, bản chất Chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn