TL sứ menh LS cua GCCN

10 11 0
  • Loading ...
1/10 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/09/2019, 15:15

Sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân là một phạm trù cơ bản nhất của chủ nghĩa xã hội khoa học, do đó nó đã được C.MácPh.Ăngghen và Lênin nghiên cứu và phát triển hết sức hoàn thiện trong trong quá trình phát triển của lịch sử thế giới. Xét trên phương diện lịch sử, những nhận định và lý luận của các ông về giai cấp công nhân có tác dụng to lớn và đúng đắn.Còn đối với nước ta, vấn đề trên được Đảng ta rất chú trọng. 1 MỞ ĐẦU Trong xã hội nào, người lao động sản xuất ngành sản xuất công nghiệp, dịch vụ công nghiệp hay người công nhân người giữ vai trò định sáng tạo cơng cụ sản xuất, gía trị thặng dư trị xã hội Chủ nghĩa xã hội khoa học ba phận cấu thành chủ nghĩa Mác-Lênin nghiên cứu cách toàn diện quy luật trị xã hội q trình phát sinh, hình thành phát triển hình thái kinh tế xã hội cộng sản chủ nghĩa.Trong đó, chủ nghĩa xã hội khoa học tập chung nghiên cứu nguyên tắc bản, điều kiện, đường, hình thức, phương pháp đấu tranh giai cấp cơng nhân để thực chuyển biến từ chủ nghĩa tư sang chủ nghĩa xã hội Từ vai trò to lớn giai cấp công nhân, việc khẳng định sứ mệnh lịch sử giai cấp cơng nhân có ý nghĩa quan trọng lý luận lẫn thực tiễn Trước khủng hoảng sụp đổ chủ nghĩa xã hội Đông Âu Liên xô, nhiều người bộc lộ giao động hoài nghi sứ mệnh lịch sử giai cấp công nhân Bọn hội xét lại lực chống cộng có hội để phủ nhận sứ mệnh lịch sử giai cấp cơng nhân, vai trò lãnh đạo Đảng cộng sản chủ nghĩa xã hội Trong giai đoạn nay, cơng cơng nghiệp hố, đại hố diễn tồn giới, chủ nghĩa xã hội thời kỳ thoái trào, thời đại ngày thời đại độ từ chủ nghĩa tư lên chủ nghĩa xã hội phạm vi tồn giới có nhiều biến động, có nhiều tiêu cực vấn đề làm sáng tỏ sứ mệnh lịch sử giai cấp công nhân đặt trở nên thiết hết, hai phương diện: lý luận thực tiễn Sứ mệnh lịch sử giai cấp công nhân phạm trù chủ nghĩa xã hội khoa học, C.Mác-Ph.Ăngghen Lênin nghiên cứu phát triển hồn thiện trong q trình phát triển lịch sử giới Xét phương diện lịch sử, nhận định lý luận ông giai cấp công nhân có tác dụng to lớn đắn.Còn nước ta, vấn đề Đảng ta trọng Vì thế, sứ mệnh lịch sử giai cấp công nhân rõ văn kiện đại hội đại biểu tồn quốc, mà đề tài nghiên cứu khoa học nhiều nhà lý luận, nhà nghiên cứu lịch sử, nhiều hệ công nhân, sinh viên Sự tác động sứ mệnh lịch sử giai cấp công nhân không ảnh hưởng tới chuyển biến lịch sử giới thay đổi từ hình thái kinh tế sang hình thái kinh tế khác, thay đổi từ chế độ kinh tế sang chế độ kinh tế khác,mà làm thay đổi tình hình kinh tế trị xã hội tồn giới, tác động tới trình sản xuất cụ thể, tới mặt phát triển giới NỘI DUNG I SỨ MỆNH LỊCH SỬ CỦA GIAI CẤP CÔNG NHÂN Khái niệm giai cấp công nhân, sứ mệnh lịch sử giai cấp: Giai cấp công nhân giai cấp người lao động hoạt động sản xuất ngành cơng nghiệp thuộc trình độ kĩ thuật khác nhau, mà địa vị kinh tế xã hội họ phụ thuộc vào chế độ xã hội đương thời Ở nước tư họ người khơng có tư liệu sản xuất phải làm th cho giai cấp tư sản bị giai cấp tư sản bóc lột giá trị thặng dư Ở nước XHCN họ người nhân dân lao động làm chủ tư liệu sản xuất chủ yếu hợp tác lao động cho Khái niệm: cơng nhân tập đồn xã hội ổn định, hình thành phát triển với hình thành công nghiệp đại, với nhịp độ phát triển lực lượng sản xuất có tính chất xã hội hóa ngày cao; lực lượng sản xuất bản, tiên tiến, trực tiếp hay gián tiếp tham gia vào qua trình sản xuất, tái sản xuất cải vật chất tạo mối quan hệ xã hội: lực lượng chủ yếu tiến trình lịch sử độ từ chủ nghĩa tư lên chủ nghĩa xã hội Nội dung sứ mệnh lịch sử giai cấp công nhân: Khi phân tích xã hội tư chủ nghĩa, chủ nghĩa Mác với hai phát kiến vĩ đại, quan niệm vật lịch sử học thuyết giá trị thặng dư, chứng minh cách khoa học đời, phát triển diệt vong chủ nghĩa tư tất yếu khẳng định giai cấp công nhân giai cấp tiên tiến cách mạng nhất, lực lượng xã hội có sứ mệnh lịch sử: xóa bỏ chủ nghĩa tư bản, xóa bỏ chế độ người bóc lột người, giải phóng giai cấp cơng nhân, nhân dân lao động giải phóng tồn thể nhân loại khỏi áp bức, bóc lột, nghèo nàn lạc hậu, xây dựng xã hội – xã hội xã hội chủ nghĩa cộng sản chủ nghĩa Là giai cấp bị áp chủ nghĩa tư bản, giai cấp cơng nhân khỏi ách áp đường đấu tranh giai cấp chống giai cấp tư sản, đường thủ tiêu chế độ tư hữu tư liệu sản xuất thiết lập chế độ công hữu tư liệu sản xuất Bằng cách đó, giai cấp cơng nhân vĩnh viễn thủ tiêu hình thức người bóc lột người, tự giải phóng mình, mà giải phóng tầng lớp lao động khác, giải phóng dân tộc giải phóng tồn thể nhân loại Ở nước ta, giai cấp công nhân trước hết phải làm cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân Sứ mệnh lịch sử giai cấp công nhân phải lãnh đạo cách mạng thơng qua đội tiên phong Đảng Cộng sản Việt Nam, đấu tranh giành quyền, thiết lập chuyên dân chủ nhân dân Trong giai đoạn cách mạng xã hội chủ nghĩa, giai cấp công nhân bước lãnh đạo nhân dân lao động xây dựng thành cơng chủ nghĩa xã hội, khơng có người bóc lột người, giải phóng nhân dân lao động khỏi áp bức, bóc lột, bất cơng Những điều kiện khách quan quy định sứ mệnh lịch sử giai cấp công nhân: Giai cấp công nhân có sứ mệnh lịch sử giới địa vị kinh tế - xã hội khách quan quy định: - Dưới chủ nghĩa tư bản, với phát triển đại công nghiệp, giai cấp công nhân đời bước phát triển Giai cấp công nhân phận quan trọng nhất, cách mạng lực lượng sản xuất có trình độ xã hội hóa cao Đây giai cấp tiên tiến nhất, lực lượng định phá vỡ quan hệ sản xuất tư chủ nghĩa, người có khả lãnh đạo xã hội xây dựng phương thức sản xuất cao phương thức sản xuất tư chủ nghĩa, giai cấp tiêu biểu cho xu hướng phát triển lịch sử thời đại ngày 4 - Mặc dù giai cấp tiên tiến, giai cấp cơng nhân khơng có tư liệu sản xuất nên buộc bán sức lao động cho nhà tư để sống Họ bị giai cấp tư sản bóc lột giá trị thặng dư mà họ tạo thời gian lao động Một sức lao động trở thành hàng hóa, người chủ (người vơ sản) phải chịu đựng thử thách, may rủi cạnh tranh; số phận tùy thuộc vào quan hệ cung – cầu hàng hóa sức lao động thị trường làm thuê phụ thuộc vào kết lao động họ Họ bị giai cấp tư sản áp bức, bóc lột ngày bị bần hóa đời sống vật chất lẫn đời sống tinh thần Do đó, mâu thuẫn giai cấp công nhân với giai cấp tư sản mâu thuẫn đối kháng, bản, điều hòa xã hội tư chủ nghĩa Xét mặt chất, giai cấp công nhân giai cấp có tinh thần cách mạng triệt để chống lại chế độ áp bóc lột tư chủ nghĩa Những điều kiện sinh hoạt khách quan họ quy định rằng, họ giải phóng cách giải phóng tồn thể nhân loại khỏi chế độ tư chủ nghĩa Trong cách mạng ấy, họ khơng ngồi xiềng xích giới - Địa vị kinh tế - xã hội khách quan không khiến giai cấp công nhân trở thành giai cấp cách mạng triệt tạo cho họ có khả thực sứ mệnh lịch sử Đó khả đoàn kết giai cấp đấu tranh chống giai cấp tư sản xây dựng xã hội Đó khả đoàn kết với giai cấp lao động khác chống chủ nghĩa tư Đó khả đồn kết tồn thể giai cấp cơng nhân dân tộc bị áp quy mô quốc tế chống chủ nghĩa đế quốc Vì vậy, C Mác Ph Ăngghen khẳng định: “Trong tất giai cấp đối lập với giai cấp tư sản có giai cấp vơ sản thực cách mạng Các giai cấp khác suy tàn tiêu vong với phát triển đại công nghiệp; giai cấp vô sản, trái lại, sản phẩm thân đại công nghiệp” 5 Những nhân tố chủ quan trình thực sứ mệnh lịnh sử giai cấp công nhân: Sứ mệnh lịch sử giai cấp cơng nhân hình thành cách khách quan để thực thắng lợi sứ mệnh lịch sử phải có vai trò nhân tố chủ quan Ngoài việc thân giai cấp công nhân không ngừng lớn mạnh số lượng chất lượng việc thành lập đảng cộng sản, lãnh đạo đảng nhân tố chủ quan định đảm bảo cho giai cấp cơng nhân hồn sứ mệnh lịch sử Đảng cộng sản tham mưu chiến đấu giai cấp, đại biểu trung thành với lợi ích quyền lợi giai cấp cơng nhân, nhân dân lao động dân tộc Giữa Đảng vói giai cấp cơng nhân có mối liên hệ hữu khơng thể tách rời Thực tế có đảng viên Đảng cộng sản khơng phải giai cấp công nhân phải người giác ngộ sứ mệnh lịch sử giai cấp công nhân đứng lập trường tư tưởng giai cấp cơng nhân Ngày nay, tính quy định sản xuất đại, giai cấp cơng nhân có số biểu mới: trình độ văn hóa - tay nghề cao hơn; số cơng nhân có tư liệu sản xuất, có cổ phần nhà máy, đời sống phận cải thiện v.v Song biểu khơng làm thay đổi địa vị công nhân chủ nghĩa tư họ lực lượng chủ yếu làm cải cho xã hội lợi nhuận cho nhà tư bản; lực lượng đối lập trực tiếp với giai cấp tư sản, bị bóc lột nhiều khoảng cách mức thu nhập họ với giới chủ ngày lớn Công nhân nước tư phát triển trí tuệ hóa, lao động bớt nặng nhọc hơn, có chút cổ phần doanh nghiệp họ bị ràng buộc chặt chẽ vào guồng máy sản xuất tư bản,càng bị bóc lột nặng nề tinh vi 6 II SỨ MỆNH LỊCH SỬ CỦA GIAI CẤP CÔNG NHÂN VIỆT NAM TRONG THỜI KỲ ĐẨY MẠNH CNH - HĐH Nội dung Sứ mệnh lịch sử giai cấp công nhân Việt Nam thời kỳ CNH - HĐH Từ thập niên 30 kỷ XX, Nguyễn Ái Quốc tích cực truyền bá chủ nghĩa Mác - Lênin vào Việt Nam, tháng 2/1930, Đảng Cộng sản Việt Nam thành lập Ngay Cương lĩnh đầu tiên, Đảng xác định vai trò sứ mệnh lịch sử giai cấp công nhân Việt Nam giai cấp lãnh đạo cách mạng, nòng cốt khối liên minh công - nông Trong công xây dựng bảo vệ Tổ quốc, 30 năm đổi mới, với trình phát triển đất nước, giai cấp cơng nhân Việt Nam có bước trưởng thành số lượng chất lượng, có mặt tất thành phần kinh tế, đóng góp 65% tổng sản phẩm xã hội 70% ngân sách Nhà nước Công nhân, lao động nước ta tiếp cận nhanh với khoa học, công nghệ tiên tiến, bước đảm đương, làm chủ kỹ thuật cơng nghệ cao, bước đầu hình thành đội ngũ cơng nhân trí thức Nghị số 20/NQ-TW, Hội nghị Trung ương (khóa X) “Tiếp tục xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh cơng nghiệp hóa, đại hóa đất nước”, Đảng ta xác định “Giai cấp công nhân nước ta có sứ mệnh lịch sử to lớn: Là giai cấp lãnh đạo cách mạng thông qua đội tiền phong Đảng Cộng sản Việt Nam; giai cấp đại diện cho phương thức sản xuất tiên tiến; giai cấp tiên phong nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội, lực lượng đầu nghiệp cơng nghiệp hóa, đại hóa đất nước mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh; lực lượng nòng cốt liên minh giai cấp cơng nhân với giai cấp nơng dân đội ngũ trí thức lãnh đạo Đảng” Trong thời gian tới, giai cấp công nhân Việt Nam đứng trước thời mới, thách thức mới, Hiệp định CPTPP ký kết thực Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII Đảng nêu rõ: “Quan tâm, giáo dục, đào tạo, bồi dưỡng, phát triển giai cấp công nhân số lượng chất lượng, nâng cao lĩnh trị, trình độ học vấn, chuyên môn, kỹ nghề nghiệp, tác phong công nghiệp, kỷ luật lao động công nhân; bảo đảm việc làm, nâng cao thu nhập, cải thiện điều kiện làm việc, nhà ở, cơng trình phúc lợi phục vụ cho công nhân; sửa đổi, bổ sung sách, pháp luật tiền lương, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp… để bảo vệ quyền lợi, nâng cao đời sống vật chất tinh thần công nhân” Một số giải pháp nhằm tăng cường sức mạnh giai cấp công nhân Việt Nam giai đoạn Một là, nâng cao chất lượng công tác đào tạo đào tạo lại đội ngũ công nhân Giai cấp công nhân Việt Nam giữ vững phát huy chất cách mạng, truyền thống yêu nước, lao động cần cù, tính tiên phong có khả sáng tạo lao động, sản xuất hoạt động đời sống xã hội Tuy nhiên, trình độ học vấn, chuyên môn, nghề nghiệp đội ngũ công nhân Việt Nam nhìn chung thấp, chưa đáp ứng u cầu nghiệp cơng nghiệp hóa, đại hóa q trình hội nhập kinh tế quốc tế Tình trạng thiếu nhiều chuyên gia kỹ thuật, cán quản lý giỏi cơng nhân có trình độ lành nghề cao, thừa lao động giản đơn diễn phổ biến tất ngành thành phần kinh tế Đặc biệt, xu hội nhập kinh tế quốc tế, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngày chiếm tỷ lệ lớn, sức cạnh tranh ngày gay gắt; giai cấp cơng nhân khơng ngừng nâng cao trình độ học vấn, tay nghề khó hy vọng kiếm việc làm có thu nhập, khơng bị đào thải Thực trạng đặt yêu cầu khách quan nhiệm vụ cấp bách phải đẩy mạnh công tác đào tạo đào tạo lại đội ngũ cơng nhân, có đủ sức cạnh tranh việc làm ASEA thức hình thành, tới Hiệp định Đối tác Toàn diện Tiến Xuyên Thái Bình Dương (CPTPP) ký kết Hai là, đổi hoạt động tổ chức công đồn doanh nghiệp nhằm bảo vệ lợi ích người lao động, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, người nước làm chủ doanh nghiệp 8 Với chủ trương phát triển kinh tế nhiều thành phần, tạo điều kiện cho kinh tế phát triển lượng công nhân ngày tăng lên Đặc biệt số lượng công nhân thành phần kinh tế có vốn đầu tư nước ngồi tăng lên cách rõ rệt mức lương khu vực kinh tế cao hơn, lợi ích hấp dẫn thu hút cơng nhân gắn bó với nghề nghiệp Tuy nhiên, phận công nhân chưa có việc làm ổn định, nhiều doanh nghiệp xảy tình trạng kéo dài thời gian lao động, điều kiện làm việc điều kiện sống người công nhân nhân chưa đảm bảo, tiền lương chưa đáp ứng nhu cầu tối thiểu… Với tư cách tổ chức bảo vệ quyền lợi người cơng nhân, tổ chức cơng đồn doanh nghiệp phải khơng ngừng đổi mạnh mẽ tổ chức hoạt động để làm tốt vai trò, trách nhiệm quyền lợi, lợi ích giai cấp công nhân Ba là, tăng cường giáo dục công nhân ý thức tự lực tự cường, giúp sống đời thường trình làm chủ khoa học công nghệ Cùng với nhiệm vụ giáo dục nâng cao trình độ chun mơn nghiệp vụ, tay nghề cho giai cấp công nhân Việc giáo dục, rèn luyện, xây dựng cho giai cấp công nhân ý thức công dân, lòng yêu nước, yêu chủ nghĩa xã hội, tin tưởng vào lãnh đạo Đảng, nâng cao lĩnh trị, tinh thần cảnh giác cách mạng, nhận rõ đối tượng, đối tác để mặt kiên đấu tranh làm thất bại âm mưu “diễn biến hồ bình” lực thù địch; mặt khác, tăng cường hợp tác với bạn bè nhằm thực thành cơng nghiệp cơng nghiệp hóa, đại hóavà hội nhập kinh tế quốc tế nhiệm vụ quan trọng goài ra, cần phải xây dựng cho cơng nhân lối sống văn hố, có tác phong cơng nghiệp kỷ luật lao động; có lương tâm nghề nghiệp, có ý chí vươn lên, khỏi nghèo nàn, lạc hậu, có tâm chiến thắng cạnh tranh, làm giàu cho thân, gia đình xã hội, góp phần xây dựng bảo vệ vững Tổ quốc xã hội chủ nghĩa KẾT LUẬN Giai cấp công nhân đại – sản phẩm nền đại công nghiệp đại quy mô ngày lớn, giai cấp tiên tiến, giữ vị trí trung tâm phát triển xã hội Xuất phát từ địa vị kinh tế - xã hội đặc điểm trị xã hội, giai cấp cơng nhân trở thành giai cấp có sứ mệnh lịch sử cao thực chuyển biến cách mạng từ chủ nghĩa tư lên chủ nghĩa xã hội chủ nghĩa cộng sản không quốc gia dân tộc mà phạm vi toàn giới Để đảm đương sứ mệnh lịch sử to lớn đó, dù chủ nghĩa tư hay chủ nghĩa xã hội giai cấp công nhân đại phải không ngừng nâng cao số lượng, chất lượng tổ chức; phải nâng cao giác ngộ lĩnh trị, trình độ học vấn nghề nghiệp xứng đáng lực lượng đầu công xây dựng xã hội 10 TÀI LIỆU THAM KHẢO Giáo trình Chủ nghĩa xã hội khoa học (chương trình cao cấp) Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ X Văn kiện Hội nghị lần thứ 6, BCH Trung ương khóa X Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII, Nguồn Internet ... 5 Những nhân tố chủ quan trình thực sứ mệnh lịnh sử giai cấp công nhân: Sứ mệnh lịch sử giai cấp cơng nhân hình thành cách khách quan để thực thắng lợi sứ mệnh lịch sử phải có vai trò nhân tố... khỏi áp bức, bóc lột, bất cơng Những điều kiện khách quan quy định sứ mệnh lịch sử giai cấp cơng nhân: Giai cấp cơng nhân có sứ mệnh lịch sử giới địa vị kinh tế - xã hội khách quan quy định: -... khơng có tư liệu sản xuất nên buộc bán sức lao động cho nhà tư để sống Họ bị giai cấp tư sản bóc lột giá trị thặng dư mà họ tạo thời gian lao động Một sức lao động trở thành hàng hóa, người chủ
- Xem thêm -

Xem thêm: TL sứ menh LS cua GCCN, TL sứ menh LS cua GCCN, Nội dung Sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân Việt Nam trong thời kỳ CNH - HĐH.

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn