kiem tra 1 tiet chuong nguyen tu (by Thạch Trần)

4 27 0
  • Loading ...
1/4 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/09/2019, 14:19

PHẦN TỰ LUẬNCâu 1:( 1 điểm): Tổng số proton trong ion A1+ là 19, trong ion B2là 16. Hãy viết cấu hình electron của ion A1+ và ion B2 Câu 2:(3 điểm): Nguyên tử M có tổng số các loại hạt cơ bản là 115. Trong đó số hạt mang điện nhiều hơn số hạt không mang điện là 25 a Xác định điện tích hạt nhân của nguyên tử M b Viết cấu hình electron của nguyên tử M? nguyên tử M thuộc loại nguyên tố gì( s,p, d, f )? Câu 3:(3 điểm): Nguyên tử khối trung bình của Ag là 107,87, trong đó chiếm 44%, còn lại là của đồng vị thứ 2 Hãy xác định nguyên tử khối trung bình của đồng vị thứ 2ĐÁP ÁNI.PHẦN TRẮC NGHIỆMCâu12345678910Đáp ánDCACCBACABII.PHẦN TỰ LUẬNCâuNội dung chấmBiểu điểmCâu 11 điểmCấu hình electron của ion A+: 1s22s22p63s2Cấu hình electron của ion B2: 1s22s22p63s20,5 điểm0,5 điểmCâu 23 điểmGọi Z là tổng số hạt proton, E là tổng số hạt electron, N là tổng số hạt proton Z+E +N =115 2Z + N =115 Z=35, N=45 (Z + E)N=25 2Z –N = 25 Viết cấu hình electron của nguyên tố X:Ar 3d104s24p5M thuộc loại nguyên tố d Câu 31 điểmGọi B là nguyên tử khối của đồng vị thứ 2 ĐỀ KIỂM TRA 45 PHÚT CHƯƠNG I -NGUYÊN TỬ I Mục tiêu đề liểm tra Kiến thức a Chủ đề 1: Thành phần nguyên tử b Chủ đề 2: Hạt nhân nguyên tử.Nguyên tố hóa học c Chủ đề 3: Đồng vị Nguyên tử khối nguyên tử khối trung bình d Chủ đề 4: Sự chuyển động electron nguyên tử.Obitan nguyên tử e Chủ đề 5: Lớp phân lớp electron f Chủ đề 6: Năng lượng electron nguyên tử.Cấu hình electron nguyên tử Kỹ a Tính kích thước khối lượng nguyên tử b Xác định số electron, số proton, số notron biết kí hiệu nguyên tử số khối nguyên tử ngược lại c Tính ngun tử khối trung bình, Tính tỷ lệ phần trăm khối lượng đồng vị d Xác định thứ tự lớp electron nguyên tử, số obitan lớp, mối phân lớp e Viết cấu hình electron dạng lương tử Dựa vào cấu hình electron lớp ngồi suy tính chất ngun tố kim loại, phi kim hay khí Hình thức kiểm tra Kết hợp hai hình thức: Tự luân (50%), TNKQ ( 50%) Ma trận đề kiểm tra Mức độ nhận thức Nội dung kiến thức Thành phần nguyên tử Số câu hỏi Số điểm Hạt nhân ngun tử Ngun tố hóa học Nhận biết Thơng hiểu TN TL -Kí hiệu, khối lượng điện tích electron, proton, nơtron TN TL -Nguyên tử gồm hạt nhân nằm tâm nguyên tử mang điện tích dương vỏ nguyên tử gồm electron mang điện tích âm 110 0,5 -Sự liên quan số dơn vị điện tích hạt nhân, số p, số e, số khối, số đơn vị điện tích hạt nhân số notron 11 0,5 -Khái niệm ngun tố hóa học, kí hiệu nguyên tử Vận dụng TN TL - Tính khối lượng kích thước nguyên tử Vận dụng mức cao TN TL -Một số tập kích thước khối lượng nguyên tử Cộng (10%) -Xác định số electron, số proton, số notron biết kí hiệu nguyên tử số khối nguyên tử ngược lại -Tính số p,e, n số nguyên tử -Một số tập có liên quan Số câu hỏi 16 11 Số điểm 0,5 1,5 (1,5%) Đồng vị Nguyên tử khối nguyên tử khối trung bình -Khái niệm đồng vị, nguyên tử khối, ngun tử khối trung bình -Cách tính ngun tử khối trung bình -Tính ngun tử khối trung bình nguyên tố có nhiều đồng vị Số câu hỏi Số điểm Sự chuyển động electron nguyên tử.Obitan nguyên tử -Tính tỉ lệ phần trăm khối lượng đồng vị, số tập khác có nội dung liên quan 13 -Obitan nguyên -Cách tính số tử, hình dạng obitan obitan lớp nguyên tử -Xác định số obitan lớp phân lớp 1 (1%) -Bài tập có nội dung liên quan Số câu hỏi 17 18 Số điểm 0,5 0,5 (10%) Lớp phân lớp electron -Khái niệm lớp, phân lớp, hình dạng obitan nguyên tử -Xác định số obitan lớp, phân lớp -Xác định thứ tự lớp electron nguyên tử -Bài tập có nội dung liên quan Số câu hỏi 12 13 Số điểm 0,5 0,5 1(10%) 6.Năng lượng electron nguyên tử Cấu hình electron nguyên tử -Mức lượng obitan nguyên tử Số câu hỏi Số điểm Tổng số câu Tổng số điểm 1,5 (15%) -Nguyên lý quy tắc phân bó electron ngun tử Viết cấu hình electron nguyên tử -Viết cấu hình electron ion -Bài tập có liên quan 14 25,9 12 0,5 2,5 (25%) (10%) 3 5,0 (50%) 4,5 (45%) 13 10,0 (100%) ĐỀ KIỂM TRA 45 PHÚT ( LỚP 10 NÂNG CAO) CHƯƠNG I – NGUYÊN TỬ I PHẦN TRẮC NGHIỆM Câu 1: Điện tích hạt nhân ngun tử có kí hiệu 1123 Na là: A 23 B 23+ C 11 D 11+ Câu 2: Ngun tử X có cấu hình electron phân lớp ngồi 3p Tổng số electron vỏ nguyên tử là: A 15 B 16 C 17 D 18 Câu 3: Số obitan lớp L A B 16 C D Câu 4: Các hạt cấu tạo nên hạt nhân hầu hết hạt nhân nguyên tử A electron proton C notron electron B proton notron D electron, notron,proton Câu 5: Nguyên tử X có tổng cộng electron phân lớp p Cấu hình electron nguyên tử X A 1s22s22p63s23p2 B 1s22s22p43s23p4 2 C 1s 2s 2p 3s 3p D 1s22s22p63s2 65 Câu 6: Kết luận sau ngun tố có kí hiệu 29 X khơng A Ngun tử X có 29 proton 36 nơtron B Nguyên tử X có 36 proton 29 nơtron C Số khối X 65 D Điện tích hạt nhân X 29+ II PHẦN TỰ LUẬN Câu 1:( điểm): Tổng số proton ion A1+ 19, ion B2-là 16 Hãy viết cấu hình electron ion A1+ ion B2Câu 2:(3 điểm): Nguyên tử M có tổng số loại hạt 115 Trong số hạt mang điện nhiều số hạt không mang điện 25 a/ Xác định điện tích hạt nhân nguyên tử M b/ Viết cấu hình electron nguyên tử M? nguyên tử M thuộc loại nguyên tố gì( s,p, d, f )? Câu 3:(3 điểm): Nguyên tử khối trung bình Ag 107,87, 109 47 Ag chiếm 44%, lại đồng vị thứ Hãy xác định nguyên tử khối trung bình đồng vị thứ HẾT ĐÁP ÁN I.PHẦN TRẮC NGHIỆM Câu Đáp án D C A C C B A C A 10 B II.PHẦN TỰ LUẬN Câu Câu 1 điểm Nội dung chấm -Cấu hình electron ion A+: 1s22s22p63s2 -Cấu hình electron ion B2-: 1s22s22p63s2 Câu điểm -Gọi Z tổng số hạt proton, E tổng số hạt electron, N tổng số hạt proton Z+E +N =115 2Z + N =115 ⇒ ⇒ Z=35, N=45 (Z + E)-N=25 2Z –N = 25 Viết cấu hình electron nguyên tố X:[Ar] 3d104s24p5 M thuộc loại nguyên tố d Câu điểm Gọi B nguyên tử khối đồng vị thứ 109 × 44 + B × 46 107,87 = 100 10787 − (109 × 44) ⇒B= = 130,24 46 Biểu điểm 0,5 điểm 0,5 điểm ... có kí hiệu 11 23 Na là: A 23 B 23+ C 11 D 11 + Câu 2: Nguyên tử X có cấu hình electron phân lớp ngồi 3p Tổng số electron vỏ nguyên tử là: A 15 B 16 C 17 D 18 Câu 3: Số obitan lớp L A B 16 C D Câu... -Bài tập có liên quan 14 25,9 12 0,5 2,5 (25%) (10 %) 3 5,0 (50%) 4,5 (45%) 13 10 ,0 (10 0%) ĐỀ KIỂM TRA 45 PHÚT ( LỚP 10 NÂNG CAO) CHƯƠNG I – NGUYÊN TỬ I PHẦN TRẮC NGHIỆM Câu 1: Điện tích hạt nhân... 29+ II PHẦN TỰ LUẬN Câu 1: ( điểm): Tổng số proton ion A1+ 19 , ion B2-là 16 Hãy viết cấu hình electron ion A1+ ion B2Câu 2:(3 điểm): Nguyên tử M có tổng số loại hạt 11 5 Trong số hạt mang điện
- Xem thêm -

Xem thêm: kiem tra 1 tiet chuong nguyen tu (by Thạch Trần), kiem tra 1 tiet chuong nguyen tu (by Thạch Trần)

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn