Phiếu đánh giá cơ sở kết quả đề tài Dự án KHXHNV cấp tỉnh.

1 285 0
  • Loading ...
1/1 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 09/09/2013, 09:10

QUAN CHỦ TRÌ ĐỀ TÀI/DỰ ÁN: CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ____________________________________________ HỘI ĐỒNG ĐÁNH GIÁ SỞ KẾT QUẢ ĐỀ TÀI, DỰ ÁN CẤP TỈNH ___________ Tây Ninh, ngày . tháng năm 200 PHIẾU ĐÁNH GIÁ SỞ KẾT QUẢ ĐỀ TÀI/DỰ ÁN KHXHNV CẤP TỈNH (Kèm theo Quy định xác định, tuyển chọn , quản lý đề tài, dự án KH&CN cấp tỉnh) ------------------------------------ 1. Tên đề tài/dự án: 2. Tên tổ chức chủ trì thực hiện đề tài/dự án: 3. Tên chủ nhiệm đề tài/dự án: 4. Họ và tên người đánh giá: Học vị: Chức danh khoa học: Ngành chuyên môn: Chức danh trong hội đồng: 5. Nội dung đánh giá (Đạt hay không đạt để đưa vào nghiệm thu cấp tỉnh) TT Nội dung đánh giá Đạt Không đạt 1 Về phương pháp nghiên cứu của đề tài (cách tiếp cận đề tài và việc sử dụng các phương pháp nghiên cứu, điều tra, khảo sát). 2 Về giá trị khoa học của kết quả nghiên cứu: 2.1 Mức độ đạt mục tiêu và các nhiệm vụ nghiên cứu đã cam kết trong hợp đồng được thể hiện qua báo cáo tổng hợp kết quả nghiên cứu, báo cáo tóm tắt và bản kiến nghị của đề tài. 2.2 Độ tin cậy, tính cập nhật, phong phú của hệ thống tài liệu đã sử dụng và các số liệu đã điều tra, thu thập. 2.3 Cái mới của kết quả nghiên cứu; tính sáng tạo, độc đáo của đề tài. 3 Về giá trị thực tiễn của kết quả nghiên cứu: 3.1 Cung cấp các luận cứ khoa học cho việc hoạch định đường lối, chính sách; giải quyết những vấn đề của thực tiễn và đóng góp vào việc phát triển khoa học. 3.2 Phục vụ cho công tác đào tạo, nghiên cứu. 3.3 Khả năng ứng dụng, sử dụng kết quả nghiên cứu của đề tài vào thực tiễn. 4 Về tổ chức thực hiện đề tài (thực hiện tiến độ và huy động, sử dụng lực lượng nghiên cứu). Kết luận: Đạt yêu cầu đưa vào nghiệm thu cấp tỉnh  Không đạt yêu cầu đưa vào nghiệm thu cấp tỉnh  THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG (ký và ghi rõ họ, tên) PĐGKHXH-CS . ĐỒNG ĐÁNH GIÁ CƠ SỞ KẾT QUẢ ĐỀ TÀI, DỰ ÁN CẤP TỈNH ___________ Tây Ninh, ngày ....... tháng........ năm 200.... PHIẾU ĐÁNH GIÁ CƠ SỞ KẾT QUẢ ĐỀ TÀI/DỰ ÁN KHXHNV. KHXHNV CẤP TỈNH (Kèm theo Quy định xác định, tuyển chọn , quản lý đề tài, dự án KH&CN cấp tỉnh) ------------------------------------ 1. Tên đề tài/ dự án:
- Xem thêm -

Xem thêm: Phiếu đánh giá cơ sở kết quả đề tài Dự án KHXHNV cấp tỉnh., Phiếu đánh giá cơ sở kết quả đề tài Dự án KHXHNV cấp tỉnh., Phiếu đánh giá cơ sở kết quả đề tài Dự án KHXHNV cấp tỉnh.

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay