Phiếu đánh giá cơ sở kết quả đề tài Dự án KHCN cấp tỉnh.

3 327 0
  • Loading ...
1/3 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 09/09/2013, 09:10

QUAN CHỦ TRÌ ĐỀ TÀI/DỰ ÁN: CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc _____________________________________________ HỘI ĐỒNG ĐÁNH GIÁ SỞ KẾT QUẢ ĐỀ TÀI, DỰ ÁN CẤP TỈNH _______________________________ Tâây Ninh, ngày . tháng năm 200 . PHIẾU ĐÁNH GIÁ SỞ KẾT QUẢ ĐỀ TÀI/DỰ ÁN KHCN CẤP TỈNH (Kèm theo Quy định xác định, tuyển chọn, quản lý đề tài, dự án KH&CN cấp tỉnh) 1. Tên đề tài/dự án: . . 2. Thuộc Chương trình (nếu có): . 3. Chủ nhiệm đề tài/dự án: . 4. quan chủ trì đề tài/dự án: . 5. Tên chuyên gia đánh giá: . 6. Đánh giá kết quả nghiên cứu của Đề tài/dự án: 6.1 Mức độ hoàn thành khối lượng bản, các yêu cầu khoa học và chỉ tiêu bản của kết quả nghiên cứu Đề tài/dự án theo yêu cầu của Hợp đồng a. Mức độ hoàn thành theo các nội dung: • Tính đầy đủ về số lượng, chủng loại, khối lượng của các sản phẩm của Đề tài/dự án: . . . - Đạt yêu cầu □ - Không đạt yêu cầu □ • Về phương pháp nghiên cứu (về các phương pháp nghiên cứu, phương pháp điều tra khảo sát, phương pháp tính toán và kỹ thuật đã sử dụng; tính xác thực của việc thực hiện các quy trình nghiên cứu, thí nghiệm, tính đại diện của các mẫu thí nghiệm, các số liệu điều tra khảo sát .) . . . . - Đạt yêu cầu □ 1 PĐGĐT/DA-CS - Không đạt yêu cầu □ • Về các chỉ tiêu chất lượng chủ yếu hoặc các yêu cầu khoa học của kết quả nghiên cứu của Đề tài/dự án . . . - Đạt yêu cầu □ - Không đạt yêu cầu □ b. Tổng hợp chung về mức độ hoàn thành khối lượng công việc bản và các chỉ tiêu chủ yếu so với Hợp đồng . . - Đạt yêu cầu □ - Không đạt yêu cầu □ 6.2 Về mức độ hoàn chỉnh của các báo cáo và tài liệu công nghệ (đánh giá mức độ hoàn chỉnh của báo cáo khoa học, của báo cáo tóm tắt, của tài liệu công nghệ, bản vẽ thiết kế, ) . . - Đạt yêu cầu □ - Không đạt yêu cầu □ 6.3 Không hoặc đã vi phạm một trong các điểm sau: • Không vi phạm: • Đã vi phạm một trong các trường hợp sau: b. Kết quả KHCN không thể lặp lại được, không giá trị khoa học hoặc không giá trị sử dụng; c. Hồ sơ, tài liệu, số liệu cung cấp không trung thực; d. Vi phạm nghiêm trọng các nguyên tắc quản lí tài chính đối với kinh phí của đề tài (có kết luận bằng văn bản của các đoàn thanh tra, kiểm tra thẩm quyền); đ. Tự sửa đổi mục tiêu, nội dung và thay đồi thiết kế, kế hoạch thực hiện; e. Nộp hồ đánh giá chậm so với thời hạn Hợp đồng hoặc văn bản giao nhiệm vụ từ 6 tháng trở lên mà không được sự chấp thuận của Sở Khoa học và Công nghệ. 7. Đánh giá kết luận chung về kết quả nghiên cứu: - Đạt yêu cầu □ - Không đạt yêu cầu □ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG (Họ tên và chữ kyù) 2 3 . ĐỒNG ĐÁNH GIÁ CƠ SỞ KẾT QUẢ ĐỀ TÀI, DỰ ÁN CẤP TỈNH _______________________________ Tâây Ninh, ngày ....... tháng........ năm 200... PHIẾU ĐÁNH GIÁ CƠ SỞ KẾT. CƠ SỞ KẾT QUẢ ĐỀ TÀI/DỰ ÁN KHCN CẤP TỈNH (Kèm theo Quy định xác định, tuyển chọn, quản lý đề tài, dự án KH&CN cấp tỉnh) 1. Tên đề tài/ dự án: ...........................................................................................................................................
- Xem thêm -

Xem thêm: Phiếu đánh giá cơ sở kết quả đề tài Dự án KHCN cấp tỉnh., Phiếu đánh giá cơ sở kết quả đề tài Dự án KHCN cấp tỉnh., Phiếu đánh giá cơ sở kết quả đề tài Dự án KHCN cấp tỉnh.

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay