bài tập phương trình mặt phẳng

1 545 4
  • Loading ...
1/1 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 09/09/2013, 08:10

________________________________________________________________________ BÀI TẬP PHƯƠNG TRÌNH MẶT PHẲNG Bài 1: Tìm tích có hướng của hai vectơ a và b biết: a) a =(1;0;1), b =(-1;1;3). b) a =(2;-1;1), b =(3;1;3). c) a =(1;-1;1), b =(0;2;1). d) a =(4;3;4), b =(2;-1;2). Bài 2: Tính diện tích tam giác ABC biết: a) A( 1; 0; 0) ,B( 0; 1; 0) , C( 2; 1; 1). b) A(5;3;-1), B(2;3;-4), C(1;2;0). c) A(1;0;1), B(2;1;2), C(4;5;-5). Bài 3: Tính thể tích khối tứ diện ABCD với: a) A(4;0;2), B(0;2;4), C(0;2;0), D(6;-2;-4). b) A(1;0;1), B(-1;1;2), C(-1;1;0), D(2;-1;-2). c) A(1;0;1), B(2;1;2), C(4;5;-5) , D(1;-1;1) Bài 4: Tìm vectơ pháp tuyến của các mặt phẳng sau đây: a) 2x + 2y – z +1 = 0. b) x - 2y + 4z = 0. c) –y + z = 0. d) 5x – 3z + 10 = 0. e) 352 zyx −+ =1. Bài 5: Cho mặt phẳng (P) có phương trình : 2x + y + 6z – 1 = 0. Trong những điểm sau điểm nào nằm trên mặt phẳng (P): A(0;0;1) ,B(0;1;0), C(1;0;1), D(-1;3;1); E(-3;1;1). Bài 6: Tìm toạ độ của ba điểm bất kì khác nhau nằm trên mặt phẳng (P) cho ở bài 5. Bài 7:Viết phương trình mặt phẳng (P) trong các trường hợp sau: a) Đi qua A(1;0;-3) nhận a =(4;3;4) làm vectơ pháp tuyến. b) Đi qua B(2;-1;4) nhận a =(2;-1;1) và b =(3;1;3) làm các vectơ chỉ phương. Bài 8: Viết phương trình tổng quát mặt phẳng trung trực của đoạn AB biết: a) A( 1;1;1) , B(-1;3;-5). b) A(0;1;4) , B(1;2;3). c) A(3;-1;5) , B(2;0;2) Bài 9: Viết phương trình mặt phẳng (Oxy),(Oyz),(Oxz) Bài 10: Viết phương trình mặt phẳng (ABC) biết: a) A(0;0;1) , B(0;1;0), C(1;0;1). b) A( 1; 0; 0) ,B( 0; 1; 0) , C( 2; 1; 1). c) A(5;3;-1), B(2;3;-4), C(1;2;0). d) A(1;0;1), B(2;1;2), C(4;5;-5). Bài 11: Viết phương trình mặt phẳng (P) biết rằng: a) (P) đi qua A( 1;3;-1) và chứa trục Ox. b) (P) đi qua B( 1;0;4) và chứa trục Oy. c) (P) đi qua C(3;1;1) và chứa trục Oz. Bài 12:Viết phương trình mặt phẳng (P) biết rằng: a) (P) đi qua M(1;4;-2) và song song với mặt phẳng (Q) :2x – 3y = 0. b) (P) đi qua N(-1;0;2) và vuông góc với hai mặt phẳng (Q):x + 2y+ 3z = 0 và mặt phẳng (R): 2x – 4y +2z +7 = 0. c) (P) đi qua điểm E(2;-1;2) song song với trục Oy và vuông góc với mặt phẳng (Q) 2x – y + 3z + 4 = 0. Bài 13: Xét vị trí tương đối của hai mặt phẳng (P) và (Q) trong các trường hợp sau: a) (P) :x + 2y – z + 5 = 0, (Q): 2x + 3y – 7z – 4 = 0. b) (P): 3x – 2y – 3z +5 = 0, (Q): 9x – 6y – 9z – 5 = 0. c) (P): x – y + 2z – 4 = 0, (Q): 10x – 10y + 20z – 4 = 0. Bài 14: Tính góc giữa hai mặt phẳng (P)và (Q) cho bởi Bài 13. ______________________________________________________________________________________________________ . B(1;2;3). c) A(3;-1;5) , B(2;0;2) Bài 9: Viết phương trình mặt phẳng (Oxy),(Oyz),(Oxz) Bài 10: Viết phương trình mặt phẳng (ABC) biết: a) A(0;0;1) , B(0;1;0),. D(-1;3;1); E(-3;1;1). Bài 6: Tìm toạ độ của ba điểm bất kì khác nhau nằm trên mặt phẳng (P) cho ở bài 5. Bài 7:Viết phương trình mặt phẳng (P) trong các
- Xem thêm -

Xem thêm: bài tập phương trình mặt phẳng, bài tập phương trình mặt phẳng, bài tập phương trình mặt phẳng

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay