câu 5 tr 150 hai phương thức sản xuất giá trị thặng dư và ý nghĩa của vấn đề nghiên cứu

3 23 0
  • Loading ...
1/3 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 23/08/2019, 17:31

Câu 5 (Tr 150): Hai phương thức sản xuất giá trị thặng dư. Ý nghĩa của vấn đề nghiên cứu.Mục đích của các nhà tư bản là sản xuất ra giá trị thặng dư tối đa. Vì vậy, các nhà tư bản dùng nhiều phương pháp để tăng tỷ suất và khối lượng giá trị thặng dư. Khái quát có hai phương pháp để đạt được mục đích đó là sản xuất giá trị thặng dư tuyệt đối và sản xuất giá trị thặng dư tương đối.Phương pháp sản xuất giá trị thặng dư tuyệt đốiGiá trị thặng dư tuyệt đối là giá trị thặng dư thu được bằng cách kéo dài ngày lao động vượt quá thời gian lao động tất yếu trong khi năng suất lao động, thời gian lao động tất yếu và giá trị sức lao động không đổi.Ví dụ ngày lao động có độ dài 8 giờ thời gian lao động tất yếu là 4 giờ, thời gian lao động thặng dư là 4 giờ, giá trị thặng dư tuyệt đối được tạo ra trong thời gian lao động thặng dư là 4 giờ, tỷ suất giá trị thặng dư sẽ là 100% nếu ngày lao động kéo dài thành 10 giờ trong khi năng suất lao động, thời gian lao động tất yếu và giá trị sức lao động không đổi. Giá trị thặng dư tuyệt đối được tạo ra trong thời gian lao động thặng dư là 6 giờ và tỷ suất giá trị thặng dư sẽ tăng lên thành 150%.Để có được giá trị thặng dư tuyệt đối có thể sử dụng các biện pháp như kéo dài ngày lao động vượt quá thời gian lao động tất yếu càng dài càng tốt hoặc tăng cường độ lao động. Do đó sản xuất giá trị thặng dư tuyệt đối bị giới hạn bởi thời gian trong ngày và tình hình sức khỏe tâm sinh lý của người công nhân. Việc áp dụng các phương pháp sản xuất giá trị thặng dư tuyệt đối thường gây ra sự phản kháng của công nhân làm thuê.Phương pháp sản xuất giá trị thặng dư tương đối.Giá trị thặng dư tương đối là giá trị thặng dư thu được = cách rút ngắn thời gian lao động tất yếu nhờ đó kéo dài thời gian lao động thặng dư trong khi ngày lao động có thể không đổi hoặc thậm chí rút ngắn.Ví dụ ngày lao động có độ dài 8 giờ, thời gian lao động tất yếu là 4 giờ, thời gian lao động thặng dư là 4 giờ, giá trị thặng dư tuyệt đối được tạo ra trong thời gian lao động thặng dư là 4 giờ, tỷ suất giá trị thặng dư sẽ là 100%. Nếu ngày lao động không đổi, thời gian lao động tất yếu giảm xuống còn 3 giờ thì tỷ suất giá trị thặng dư sẽ tăng lên thành 160%. Nếu ngày lao động rút ngắn còn 7 giờ, thời gian lao động tất yếu giảm xuống còn 2 giờ thì tỷ suất giá trị thặng dư sẽ tăng lên thành 250%.Để thu được giá trị thặng dư tương đối, cần rút ngắn thời gian lao động tất yếu. Để rút ngắn thời gian lao động tất yếu cần phải hạ thấp giá trị sức lao động. Mà muốn hạ thấp giá trị sức lao động thì phải tìm cách hạ giá trị tư liệu sinh hoạt cần thiết để tái sản xuất sức lao động thông qua các biện pháp tăng năng suất lao động trong những ngành sản xuất tư liệu sản xuất vật chất để sản xuất tư liệu sinh hoạt và trong những ngành sản xuất tư liệu sinh hoạt.Quá trình tăng năng suất lao động diễn ra trong thực tế trước hết ở một hoặc một số doanh nghiệp.Những doanh nghiệp đi đầu trong việc ứng dụng công nghệ mới cải tiến quản lý hay tận dụng được những điều kiện sản xuất thuận lợi sẽ tăng năng suất lao động cá biệt, giảm giá trị cá biệt của hàng hóa thấp hơn giá trị thị trường, từ đó sẽ thu được một số giá trị thặng dư vượt trội so với các doanh nghiệp khác. Phần giá trị thặng dư trội hơn đó là giá trị thặng dư siêu ngạch.Đối với từng doanh nghiệp, giá trị thặng dư siêu ngạch là một hiện tượng tạm thời xuất hiện rồi mất đi Nhưng xét toàn bộ xã hội tư bản thì giá trị thặng dư siêu ngạch lại là hiện tượng tồn tại thường xuyên nó có thể mất đi chỗ này lúc này nhưng lại xuất hiện chỗ khác lúc khác. Giá trị thặng dư siêu ngạch là động lực mạnh nhất thúc đẩy các nhà tư bản ra sức cải tiến kỹ thuật tăng năng suất lao động. Hoạt động riêng lẻ đó của từng nhà tư bản đã dẫn đến kết quả làm tăng năng suất lao động xã hội hình thành giá trị thặng dư tương đối, thúc đẩy lực lượng sản xuất phát triển. Câu (Tr 150): Hai phương thức sản xuất giá trị thặng dư Ý nghĩa vấn đề nghiên cứu Mục đích nhà tư sản xuất giá trị thặng dư tối đa Vì vậy, nhà tư dùng nhiều phương pháp để tăng tỷ suất khối lượng giá trị thặng dư Khái quát có hai phương pháp để đạt mục đích sản xuất giá trị thặng dư tuyệt đối sản xuất giá trị thặng dư tương đối - Phương pháp sản xuất giá trị thặng dư tuyệt đối Giá trị thặng dư tuyệt đối giá trị thặng dư thu cách kéo dài ngày lao động vượt thời gian lao động tất yếu suất lao động, thời gian lao động tất yếu giá trị sức lao động khơng đổi Ví dụ ngày lao động có độ dài thời gian lao động tất yếu giờ, thời gian lao động thặng dư giờ, giá trị thặng dư tuyệt đối tạo thời gian lao động thặng dư giờ, tỷ suất giá trị thặng dư 100% ngày lao động kéo dài thành 10 suất lao động, thời gian lao động tất yếu giá trị sức lao động không đổi Giá trị thặng dư tuyệt đối tạo thời gian lao động thặng dư tỷ suất giá trị thặng dư tăng lên thành 150% Để có giá trị thặng dư tuyệt đối sử dụng biện pháp kéo dài ngày lao động vượt thời gian lao động tất yếu dài tốt tăng cường độ lao động Do sản xuất giá trị thặng dư tuyệt đối bị giới hạn thời gian ngày tình hình sức khỏe tâm sinh lý người công nhân Việc áp dụng phương pháp sản xuất giá trị thặng dư tuyệt đối thường gây phản kháng công nhân làm thuê - Phương pháp sản xuất giá trị thặng dư tương đối Giá trị thặng dư tương đối giá trị thặng dư thu = cách rút ngắn thời gian lao động tất yếu nhờ kéo dài thời gian lao động thặng dư ngày lao động khơng đổi chí rút ngắn Ví dụ ngày lao động có độ dài giờ, thời gian lao động tất yếu giờ, thời gian lao động thặng dư giờ, giá trị thặng dư tuyệt đối tạo thời gian lao động thặng dư giờ, tỷ suất giá trị thặng dư 100% Nếu ngày lao động không đổi, thời gian lao động tất yếu giảm xuống tỷ suất giá trị thặng dư tăng lên thành 160% Nếu ngày lao động rút ngắn giờ, thời gian lao động tất yếu giảm xuống tỷ suất giá trị thặng dư tăng lên thành 250% Để thu giá trị thặng dư tương đối, cần rút ngắn thời gian lao động tất yếu Để rút ngắn thời gian lao động tất yếu cần phải hạ thấp giá trị sức lao động Mà muốn hạ thấp giá trị sức lao động phải tìm cách hạ giá trị tư liệu sinh hoạt cần thiết để tái sản xuất sức lao động thông qua biện pháp tăng suất lao động ngành sản xuất tư liệu sản xuất vật chất để sản xuất tư liệu sinh hoạt ngành sản xuất tư liệu sinh hoạt Quá trình tăng suất lao động diễn thực tế trước hết doanh nghiệp Những doanh nghiệp đầu việc ứng dụng công nghệ cải tiến quản lý hay tận dụng điều kiện sản xuất thuận lợi tăng suất lao động cá biệt, giảm giá trị cá biệt hàng hóa thấp giá trị thị trường, từ thu số giá trị thặng dư vượt trội so với doanh nghiệp khác Phần giá trị thặng dư trội giá trị thặng dư siêu ngạch Đối với doanh nghiệp, giá trị thặng dư siêu ngạch tượng tạm thời xuất Nhưng xét toàn xã hội tư giá trị thặng dư siêu ngạch lại tượng tồn thường xuyên chỗ lúc lại xuất chỗ khác lúc khác Giá trị thặng dư siêu ngạch động lực mạnh thúc đẩy nhà tư sức cải tiến kỹ thuật tăng suất lao động Hoạt động riêng lẻ nhà tư dẫn đến kết làm tăng suất lao động xã hội hình thành giá trị thặng dư tương đối, thúc đẩy lực lượng sản xuất phát triển Trong thực tiễn lịch sử để thu giá trị thặng dư tương đối, giai cấp tư thực ba cách mạng nhằm không ngừng nâng cao suất lao động: Thứ nhất, cách mạng tổ chức quản lý lao động thông qua hiệp tác lao động giản đơn tư chủ nghĩa đời Trong hoạt động lao động số cơng nhân làm thuê để sản xuất loại hàng hóa, diễn thời gian, địa điểm, điều khiển nhà tư Thứ hai, cách mạng sức lao động thông qua phân công công trường thủ công Thứ ba, cách mạng công cụ lao động thông qua cách mạng cơng nghiệp với kết hình thành sở vật chất kỹ thuật chủ nghĩa tư đại cơng nghiệp khí  Ý nghĩa: Nếu gạt bỏ mục đích tính chất chủ nghĩa tư phương pháp sản xuất thặng dư, phương pháp sản xuất giá trị thặng dư tương đối sản xuất giá trị thặng dư siêu ngạch có tác dụng mạnh mẽ kích thích cá nhân tập thể người lao động sức cải tiến kỹ thuật cải tiến quản lý sản xuất, tăng suất lao động, lực lượng sản xuất phát triển nhanh ... giảm giá tr cá biệt hàng hóa thấp giá tr thị tr ờng, từ thu số giá tr thặng dư vượt tr i so với doanh nghiệp khác Phần giá tr thặng dư tr i giá tr thặng dư siêu ngạch Đối với doanh nghiệp, giá. .. nghĩa: Nếu gạt bỏ mục đích tính chất chủ nghĩa tư phương pháp sản xuất thặng dư, phương pháp sản xuất giá tr thặng dư tương đối sản xuất giá tr thặng dư siêu ngạch có tác dụng mạnh mẽ kích thích... nghiệp, giá tr thặng dư siêu ngạch tượng tạm thời xuất Nhưng xét toàn xã hội tư giá tr thặng dư siêu ngạch lại tượng tồn thường xuyên chỗ lúc lại xuất chỗ khác lúc khác Giá tr thặng dư siêu ngạch
- Xem thêm -

Xem thêm: câu 5 tr 150 hai phương thức sản xuất giá trị thặng dư và ý nghĩa của vấn đề nghiên cứu, câu 5 tr 150 hai phương thức sản xuất giá trị thặng dư và ý nghĩa của vấn đề nghiên cứu

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn