ĐÁNH GIÁ kết QUẢ điều TRỊ PHẪU THUẬT THẮT ỐNG ĐỘNG MẠCH ở TRẺ sơ SINH còn ỐNG ĐỘNG MẠCH lớn

87 5 0
  • Loading ...
1/87 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 20/08/2019, 15:41

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ Y TẾ TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y DƯỢC HẢI PHÒNG ĐỖ ĐỨC TRỰC ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ PHẪU THUẬT THẮT ỐNG ĐỘNG MẠCH Ở TRẺ SƠ SINH CÒN ỐNG ĐỘNG MẠCH LỚN ĐỀ CƯƠNG LUẬN VĂN THẠC SĨ Y HỌC HẢI PHÒNG - 2017 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ Y TẾ TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y DƯỢC HẢI PHÒNG ĐỖ ĐỨC TRỰC ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ PHẪU THUẬT THẮT ỐNG ĐỘNG MẠCH Ở TRẺ SƠ SINH CÒN ỐNG ĐỘNG MẠCH LỚN Chuyên ngành : Nhi khoa Mã số : ĐỀ CƯƠNG LUẬN VĂN THẠC SĨ Y HỌC Người hướng dẫn: TS BS LÊ HỒNG QUANG HẢI PHÒNG - 2017 CHỮ VIẾT TẮT ADO Một loại dù đóng ống động mạch ALĐMP Áp lực động mạch phổi ALĐMPtb Áp lực động mạch phổi trung bình ALĐMPtt Áp lực động mạch phổi tâm thu ALĐMPttr Áp lực động mạch phổi tâm trương ALMHT Áp lực mạch hệ thống CƠĐM Còn ống động mạch Dd Đường kính thất trái cuối tâm trương ĐMC Động mạch chủ ĐMP Động mạch phổi Ds Đường kính thất trái cuối tâm thu EF Phân số tống máu thất trái HAtt Huyết áp tâm thu HoBL Hở van ba HoC Hở van động mạch chủ HoHL Hở van hai HoP Hở van động mạch phổi NTT/N Ngoại tâm thu nhĩ NTT/T Ngoại tâm thu thất NYHA Phân độ suy tim Hiệp hội Tim mạch New York ÔĐM Ống động mạch Qp/Qs Tỷ lệ lưu lượng phổi-chủ TAĐMP Tăng áp động mạch phổi TBS Tim bẩm sinh TLT Thông liên thất TSTT-d Bề dầy thành sau thất trái tâm trương TSTT-s Bề dày thành sau thất trái tâm thu Vd Thể tích thất trái cuối tâm trương VLT-d Bề dày vách liên thất tâm trương VLT-s Bề dầy vách liên thất tâm thu VNTMNT Viêm nội tâm mạc nhiễm trùng Vs Thể tích thất trái cuối tâm thu %D Chỉ số co ngắn sợi MỤC LỤC ĐẶT VẤN ĐỀ CHƯƠNG TỔNG QUAN 1.1 VÀI NÉT VỀ BỆNH CỊN ỚNG ĐỘNG MẠCH .3 1.1.1 Phơi thai học vai trò ống động mạch tuần hoàn bào thai 1.1.1.1 Phôi thai học [9-11] 1.1.2 Giải phẫu ống động mạcch .6 1.1.3 Sinh lý bệnh ống động mạch[1-3][9] .7 1.1.4 Ảnh hưởng huyết động ống động mạch 1.2 CHẨN ĐỐN BỆNH CỊN ỚNG ĐỘNG MẠCH 11 1.2.1 Lâm sàng [17][21] 11 1.2.2 Cận lâm sàng 13 1.2.3 Siêu âm tim 15 1.2.4 Biến chứng suy tim ống động mạch 20 1.3 ĐIỀU TRỊ BỆNH CỊN ỚNG ĐỘNG MẠCH .21 1.3.1 Đóng ƠĐM thuốc [3][30][33] .21 1.3.2 Phẫu thuật đóng ống động mạch 22 1.3.3 Đóng ống động mạch qua nội soi lồng ngực có video hỗ trợ [38], [39],[40],[41] 24 1.3.4 Đóng ống động mạch qua thông tim 26 CHƯƠNG 28 ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU .28 2.1 ĐỐI TƯỢNG NGHIÊN CỨU .28 2.1.1 Tiêu chuẩn lựa chọn bệnh nhân 28 2.1.2 Tiêu chuẩn loại trừ 28 2.1.3 Thời gian địa điểm 29 2.2 PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU .29 2.2.1 Thiết kế nghiên cứu 29 2.2.2 Phương pháp lựa chọn đối tượng nghiên cứu .29 2.2.3 Các bước tiến hành .29 2.2.4 Quy trình siêu âm qua thành ngực 32 2.2.5 Quy trình phẫu thuật thắt ống động mạch 32 2.3 CÁC BIẾN SỐ NGHIÊN CỨU 34 2.3.1 Các biến số đánh giá thời gian nằm viện 34 2.3.2 Các tiêu chuẩn đánh giá 36 2.4 ĐẠO ĐỨC NGHIÊN CỨU 36 CHƯƠNG 37 DỰ KIẾN KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU .37 3.1 ĐẶC ĐIỂM CHUNG CỦA NHĨM ĐỚI TƯỢNG NGHIÊN CỨU 37 3.1.1 Đặc điểm tuổi giới nhóm đối tượng nghiên cứu 37 3.1.2 Một số đặc điểm khác 37 3.1.3 Triệu chứng lâm sàng 38 3.2 KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ TỨC THỜI VÀ MỘT SỐ YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN KẾT QUẢ CAN THIỆP.44 3.2.1 Tỷ lệ thành công chung phẫu thuật 45 3.2.2 Đặc điểm shunt tồn lưu siêu âm sau phẫu thuật thắt ống động mạch 46 3.2.3 Các thông số huyết động sau thắt ÔĐM .46 3.2.4 Các biến chứng sớm liên quan tới phẫu thuật 47 3.2.5 Các biến chứng muộn 47 CHƯƠNG 48 DỰ KIẾN BÀN LUẬN 48 4.1 BÀN LUẬN VỀ ĐẶC ĐIỂM CHUNG CỦA ĐỐI TƯỢNG NGHIÊN CỨU 48 4.1.1 Bàn luận đặc điểm tuổi giới đối tượng nghiên cứu 48 4.1.2 Bàn luận thời gian nằm viện đối tượng nghiên cứu: 48 4.1.3 Tiền sử cá nhân .48 4.1.4 Bàn luận triệu chứng lâm sàng 48 4.1.5 Bàn luận đặc điểm phim chụp X quang ngực thẳng 48 4.1.6 Bàn luận đặc điểm siêu âm tim 48 4.2 BÀN LUẬN VỀ KẾT QUẢ PHẪU THUẬT THẮT ÔDM 48 4.2.1 Bàn luận tỷ lệ thành công phẫu thuật 48 4.2.2 Bàn luận shunt tồn lưu sau phẫu thuật thắt ống động mạch tháng 49 4.2.3 Bàn luận thông số huyết động sau phẫu thuật thắt ÔĐM 49 4.2.4 Bàn luận biến chứng sớm thời gian nằm viện 49 4.3 BÀN LUẬN VỀ KẾT QUẢ SAU 1, THÁNG 49 4.3.1 Bàn luận shunt tồn lưu qua thời gian theo dõi 49 4.3.2 Bàn luận kết quả huyết động sau phẫu thuậtthắt ÔĐM 49 4.3.3 Bàn luận yếu tố nguy ảnh hưởng đến kết quả điều trị .49 4.3.4 Các biến chứng muộn trình theo dõi 49 DỰ KIÊN KẾT LUẬN 51 TÀI LIỆU THAM KHẢO 58 DANH MỤC BẢNG Bảng 3.1: Các thương tổn kèm theo 37 Bảng 3.2: Một số đặc điểm tiền sử bệnh 38 Bảng 3.3 Đánh giá phân loại suy tim theo Ross cải tiến 38 Bảng 3.4 Thơng số tuần hồn .38 Bảng 3.5 Thông số hô hấp 39 Bảng 3.6: Tiếng thổi ÔĐM nghe thời điểm khác 40 Bảng 3.7: Đặc điểm số thông số siêu âm-Doppler tim trước phẫu thuật 40 Bảng 3.8: ĐK NT/ĐMC 41 Bảng 3.9: ĐK Ống động mạch phía phổi ĐK nhánh ĐMP trái 41 Bảng 3.10: Tỷ lệ đường kính ống/kg cân nặng .41 Bảng 3.11: ĐK ống động mạch – phía phổi- phía chủ - chiều dài ống 42 Giá trị 42 ĐK ƠĐM phía chủ 42 ĐK ƠĐM phía phổi .42 Đường kính ƠĐM 42 Chiều dài ÔĐM .42 n 42 % 42 Min 42 max 42 Trung vị 42 42 Nhận xét : 42 Bảng 3.12: Chiều shunt qua ống động mạch 42 Shunt 42 TÀI LIỆU THAM KHẢO Đặng Thị Thuý Anh (2001) Tồn ống động mạch Siêu âm tim bệnh lý Tim mạch tập I Nhà xuất bản Y học, 55-6 Nguyễn Lân Việt CS (2003) Còn ống động mạch Thực hành bệnh Tim mạch Nhà xuất bản Y học Myung K.Park (2014), Park’s Pediatric Cardiology for Prattioners Sixth Edition Elsevier Saunders, 296-301 Brooks J.M., Travadi J.N., Patole S.K., et al (2005): Is surgical ligation of patent ductus arteriosus necessary? The Western Australian experience of conservative management Arch Dis Child Fetal Neonatal Ed, 90(3): p F235-9 Loftin C.D., Trivedi D.B., Tiano H.F., et al (2001): Failure of ductus arteriosus closure and remodeling in neonatal mice deficient in cyclooxygenase-1 and cyclooxygenase-2 Proc Natl Acad Sci U S A, 98(3): p 1059-64 S Dollberg, A Lusky B Reichman (2005) Patent ductus arteriosus, indomethacin and necrotizing enterocolitis in very low birth weight infants: a population-based study J Pediatr Gastroenterol Nutr, 40(2), 184-188 Nguyễn Thị Mai Ngọc (1998) Góp phần chẩn đốn, đánh giá hút động trước sau phẫu thuật bệnh ớng động mạch siêu âmDoppler tim Luận văn tốt nghiệp bác sỹ nội trú bệnh viện-Hà Nội Tynan Michael (1993) The ductus arteriosus and its closure The New England Journal of Medicine, 329(21), 1570-1572 Porstmann W, Wierny L, Warnke H (1967) Der vers- chluss des ductus arteriosus persistens ohne thorakotomie: 1, mitteilung [The closure of the patent ductus arteriosus without thoractomy (preliminary report)] Thoraxchirurgie, 15, 199–203 10 Levin Dl, Stanger P et al (1975) Congenital heart disease in low birth weigh infants Circulation, 52, 1817-1821 11 Bộ môn Mô Phôi thai học (2001) Phát triển tim Mô học Nhà xuất bản Y học, 377-349 12 Krichenko Antonio, Benson Lee N et al (1989) Angiographic classification of the isolated, persistently patent ductus arteriosus and implications for percutaneous catheter occlusion The American Journal of Cardiology, 87: 76-81 13 Mielke G, Steil E, Breuer J, at el (1998): Circulatory changes following intrauterine closure of the ductus arteriosus in the human fetus and newborn Prenat Diagn 18:139 –145 14 Thebaud, B., Michelakis ED., Wu XC, et al (2004): Oxygen-sensitive Kv channel gene transfer confers oxygen responsiveness to preterm rabbit and remodeled human ductus arteriosus: implications for infants with patent ductus arteriosus Circulation, 110(11): p 1372-9 15 Kluckow M., Evans N (2000): Ductal shunting, high pulmonary blood flow, and pulmonary hemorrhage J Pediatr, 137:68 - 76 16 Saldeño Y.P., Favareto V., Mirpuri J (2012): Prolonged persistent patent ductus arteriosus: potential perdurable anomalies in premature infants J Perinatol, 32:953 - 960 17 Joseph B Philips II (2015): Pathophysiology, clinical manifestations, and diagnosis of patent ductus arteriosus in premature infants uptodate Topic 5057 Version 19.0 18 D P Schmidt B., Moddemann D., cộng sự: N Engl J Med (2001) Long-term effects of indomethacin prophylaxis in extremely-low-birthweight infants, 19 Lemmers P.M., Toet M.C., Van Bel F (2008): Impact of patent ductus arteriosus and subsequent therapy with indomethacin on cerebral oxygenation in preterm infants Pediatrics 121:142 - 148 20 Shimada S., Kasai T., Konishi M., at el (1994): Effects of patent ductus arteriosus on left ventricular output and organ blood flows in preterm infants with respiratory distress syndrome treated with surfactant J Pediatr, 125:270 21 Thomas Doyle, Ann Kavanaugh-McHugh, Jonathan Soslow, et al (2014): Clinical manifestations and diagnosis of patent ductus arteriosus Uptodate Topic 1421 Version 14.0 last updated Feb 07, 2014 22 Alagarsamy Sukirtha, Manoi Chhabra, Madhu Gudavalli, et al (2005): Comparison of clinical criteria with echocardiographic findings in diagnosing PDA in preterm infants J Perinat Med,33(2): p 161-4 23 Harling S., Hansen-Pupp I., Baigi A., Pesonen E (2011): Echocardiographic prediction of patent ductus arteriosus in need of therapeutic intervention Acta Paediatr , 100:231 24 El Hajjar, G Vaksmann, T Rakza,et al (2005): Severity of the ductal shunt: a comparison of different markers Arch Dis Child Fetal Neonatal Ed,90(5): p F419-22 25 Ramos F.G., Rosenfeld C.R., Roy L., et al (2010): Echocardiographic predictors of symptomatic patent ductus arteriosus in extremely-lowbirth-weight preterm neonates J Perinatol, 30:535 26 Arvind Sehgal, Patrick J McNamara (2007): Towards rational management of the patent ductus arteriosus: the need for disease staging Arch Dis Child Fetal Neonatal Ed 92(6) F424-F427 27 Parthenakis F I, Kanakaraki M K, Vardas P E (2000) Silent patent ductus arteriosus endarteritis Heart, 84: 619 28 Piechaud Jean-Francoise (2000) Closing down: transcatheter closure of intracardiac defects and vessel embolisations Heart, 90, 1505-1510 29 Ino Toshihiro, Nishimoto Kei et al (1998) Recanalisation after coil embolisation of persisten ductus arteriosus Heart, 79, 308-310 30 Norton Mary E, Merrill Jeffrey et al (1993).Neonatal complication after the administration of Indomethacin for preterm labor The New England Journal of Medicine, 329(22), 1602-1607 31 Phạm Gia Khải (2001) Đại cương siêu âm-Doppler tim Giáo trình siêu âm-Doppler tim mạch, 22-31 32 Đỗ Dỗn Lợi (2001) Siêu âm-Doppler ống động mạch Giáo trình siêu âm-Doppler tim mạch Viện Tim mạch-Bệnh viện Bạch Mai, 182-185 33 Van Overmeire Bart, Smets Koen et all (2000) A comparison of Ibuprofen and Indomethacin for closure of patent ductus arteriosus The New England Journal of Medicine, 343(10), 674-681 34 Clyman R.I, Campbell et al (1985) Persistent responsiveness of the neonatal ductus arteriosus in immature lambs: a possible cause for reopening of patent ductus arteriosus after indomethacine induced closure' Circulation, 71, 141-145 35 Gray Darryl T, Fyler Donald C et al (1993) Clinical outcomes and costs of transcatheter as compared with surgical closure of patent ductus arteriosus The New England Journal of Medicine, 329(21), 791-815 36 Bùi Đức Phú (1996) Nghiên cứu điều trị bệnh Còn ớng động mạch tại Việt Nam Luận án Phó tiến sĩ Y dược 37 Bùi Đức Phú CS (2001) Kết quả phẫu thuật điều trị bệnh Còn ống động mạch BVTW Huế năm 1998-2001 Ngoại khoa, 5, 12-18 38 Burke Redmond P, Wernovsky Gil et al (1995) Video-assisted thoracoscopic surgery for congenital heart disease The Journal of Thoracic and Cardiovascular surgery, 109, 499-508 39 Hassan Nezafati Mohammad, Hassan Hashemian Seyed et al (2001) Video-assisted thoracoscopic surgical closure of patent ductus arteriosus: 300 cases Asian Cardiovasc Thorac Ann, 9, 275-278 40 Hines Michael H, Raines Karen H et al (2003) Video-assisted ductal ligation in premature infants The Annals of Thoracic surgery, 76, 1417-1420 41 Villa Emmanuel, Vanden Eynden Frederic et al (2004) Paediatric videoassisted thoracoscopic clipping of patent ductus arteriosus: experience in more than 700 cases European Journal of Cardio-Thoracic Surgery, 25, 387-393 42 Formigari Roberto, Toscano Alessandra et al (2001) Late follow-up of occlusion of the patent ductus arteriosus with the Rashkind device with emphasis on long-term efficacy and risk for infections The Americain Journal of Cardiology, 88, 586-588 43 Justino Henri, Justo Robert N et al (2001) Comparison of two transcatheter closure methods of persistently patent arterial duct Am J Cardiol, 87, 76-81 44 Musewe NN, Benson LN et al (1989) Two-dimensional echocardiographic and color flow Doppler evaluation of ductal occlusion with the Rashkind prothesis Circulation, 80, 1706-1710 45 Rashkind WJ, Mullins CE et al (1987) Non surgical closure of patent ductus arteriosus: Clinical application of the Rashkind PDA occluder system Circulation, 75, 583-592 MẪU BỆNH ÁN BỆNH NHÂN CÒN ỐNG ĐỘNG MẠCH HÀNH CHÍNH Họ tên: Năm sinh: Giới: Tuổi: ,  Nam:  Nư:  Nghề nghiệp: 10.Địa chỉ: 11.Bố (Mẹ): 12.Điện thoại: 13.Vào viện: / / Thời gian nằm viện: Ra viện: / / Can thiệp: / (ngày) TIỀN SỬ Cá nhân: Đẻ đủ tháng: Có:  Khơng:  Cân nặng sinh 35: Không:  Tiền sử mẹ: Có:  Tiền sử gia đình: Trong gia đình có người bị bệnh tim bẩm sinh : Có:  Khơng:  Trong gia đình có người bị bệnh bẩm sinh khác: Có:  Khơng:  / TRIỆU CHỨNG LÂM SÀNG TRƯỚC VÀ SAU CAN THIỆP STT Các thơng số 30 Khó thở 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 Lồng ngực biến dạng Mạch ngoại biên nẩy mạnh Tím đầu chi Chỉ tím đầu ngón tay Chỉ tím đầu ngón chân Dh móng khum, ngón dùi trống Chỉ móng tay khum, ngón dùi trống Chỉ móng chân khum, ngón dùi trống Sp O2
- Xem thêm -

Xem thêm: ĐÁNH GIÁ kết QUẢ điều TRỊ PHẪU THUẬT THẮT ỐNG ĐỘNG MẠCH ở TRẺ sơ SINH còn ỐNG ĐỘNG MẠCH lớn , ĐÁNH GIÁ kết QUẢ điều TRỊ PHẪU THUẬT THẮT ỐNG ĐỘNG MẠCH ở TRẺ sơ SINH còn ỐNG ĐỘNG MẠCH lớn

Mục lục

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn