Tính S bằng TP trong 1 số đề thi

5 242 0
  • Loading ...
1/5 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 08/09/2013, 12:10

. = = = 2 )Tính ? D S = , 2 2 1 1 , , , sin cos 6 3 D y y x x x x π π   = = = = =     3)ĐHTCKToán 20 01: Tính ? D S = , [ ] { } 2 2 sin , 1 cos , 0;D. = = =     7) Tính ? D S = 2 3 1 , 0, 1, 0 1 x x D y x x y x   + + = = = = =   +   8) ĐHBKN – 2000: Tính ? D S = , 2 3 sin cos , 0, 0, 2 D y x
- Xem thêm -

Xem thêm: Tính S bằng TP trong 1 số đề thi, Tính S bằng TP trong 1 số đề thi, Tính S bằng TP trong 1 số đề thi

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn