CHUYEN DE DAI SO 9 (PT BAC 2)

24 892 0
  • Loading ...
1/24 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 08/09/2013, 05:10

. sinh lớp 9 về lĩnh vực phơng trình bậc hai. 2 GV: Trần Mạnh Cờng Chuyên đề PTB2 III. Tài liệu tham khảo: - SGK toán 9 (tập 2) - SBT toán 9 (tập 2) - Để. trình với 3 ta đợc: 091 54035 3 4 22 =+=+ xxxx Ta có: 98 114422 59. 4.4)15( 2 ==== Do đó phơng trình có hai nghiệm phân biệt 4 3 8 91 5 ,3 8 91 5 21 = == + = xx
- Xem thêm -

Xem thêm: CHUYEN DE DAI SO 9 (PT BAC 2), CHUYEN DE DAI SO 9 (PT BAC 2), CHUYEN DE DAI SO 9 (PT BAC 2)

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn