ĐỀ THI CUỐI kì 1 lớp 1+2+3+4+5 có MA TRẬN và đáp án CHI TIẾT

28 134 1
  • Loading ...
1/28 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/08/2019, 15:27

MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA MƠN TỐN HỌC KÌ I Lớp Mạch kiến Số câu thức, số kĩ điểm TN Số câu 1 Đọc, viết, Số 0,5 0,5 so sánh điểm 1,2 Số học: số phạm vi 10 Cộng, trừ phạm vi 10 Câu số Mức TL Mức TN Mức TL TN TL 1 Số 1 3,4,5 10 điểm Câu số Viết phép Số tính thích điểm Hình học: Nhận dạng hình học TL hình vẽ TN Tổng Số câu Số câu hợp với Mức 11 Câu số Số câu Số điểm Câu số TN TL Tổng Số câu 2 Số 1,5 1,5 điểm BÀI KIỂM TRA CUỐI HỌC KỲ I MƠN TỐN - LỚP (Thời gian làm 60 phút - không kể thời gian giao đề) Họ tên:……………………………………….Lớp 1… Điểm Nhận xét giáo viên ………………………………………………………………… ………………………………………………………… ………………………………………………………………… Phần I: Trắc nghiệm (6 điểm ) Hãy khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời Câu 1: (1đ) Kết phép tính 10 - là: A 10 B C Câu 2: (1đ) bé số sau đây: A B C 10 Câu 3: (1đ) Điền số vào chỗ chấm phép tính để có + = 10 A B C Câu 4: (1đ) Kết phép tính - - là: A B C B C Câu 5: (1đ) Có: cam Ăn: cam Còn lại: cam ? A Câu 6: (1đ) Trong hình có … hình vng? Phần II: Tự luận (4 điểm ) Câu 7: (0,5) Viết số 2, 5, 9, a Theo thứ tự từ bé đến lớn: b Theo thứ tự từ lớn đến bé: Câu 8: (0,5) Điền dấu , = 5+3 …9 + …6 + Câu : Tính + 10 - + - 10 - 3 Câu10: (1đ) Tính 5+ =9 10 - +4 =8 =2 - =4 Câu 11: Viết phép tính thích hợp vào trống: ĐÁP ÁN, CÁCH CHẤM ĐIỂM BÀI KIỂM TRA CUỐI KỲ I MƠN TỐN - LỚP I Trắc nghiệm khách quan: điểm Câu 1: 0,5 điểm Câu Câu 2: 0,5 điểm Đáp án Câu 3: điểm Câu 4: điểm B A B A B Câu 5: điểm Câu 6: điểm Câu (1 điểm): Tìm hình vng điểm Tìm sai khơng điểm II Tự luận: điểm Câu (0,5 điểm): Viết ý 0,5 điểm Viết sai thứ tự không điểm a Theo thứ tự từ bé đến lớn: 2, 5, 8, b Theo thứ tự từ lớn đến bé: 9, 8, 5, Câu (0,5 điểm): Điền phép tính 0,25 điểm Điền sai không điểm 5+3 < 4+6 >6+2 Câu (1 điểm): Mỗi phép tính 0,2 điểm Tính sai không điểm + 10 - + - 10 - Câu 10(1 điểm): Điền số vào phép tính 0,25 điểm Điền sai không điểm 5+ =9 10 - = +4 =8 - =4 Câu 11 (1 điểm): Viết phép tính kết 0,5 điểm Viết sai không điểm BẢNG MA T RẬN ĐỀ MƠN TỐN LỚP – CUỐI KÌ I Mạch kiến thức Số học: - Các dạng phép tính cộng, trừ (có nhớ) phạm vi 100 Số câu Câu số Số điểm Các đơn vị đo Số thời gian: câu - Ngày, tháng, Câu số Số điểm Hình học: Số - Nhận diện hình chữ câu nhật, hình tứ giác, Câu đường thẳng số Số điểm Giải tốn Số có lời văn: - Giải câu trình bày lời giải Câu tốn phép số tính cộng, trừ Số BT hơn, nhiều điểm Tổng số câu Tổng số điểm Mức TN TL 1 Mức TN TL 1 Mức TN TL 1 Mức TN TL Tổng 10 1 1 1 7 1 1 03 03 1 1 03 03 03 03 1 1 01 01 10 10 ĐỀ THI HỌC KÌ LỚP MƠN TỐN THEO THƠNG TƯ 22 Câu 1: Nối phép tính với kết đúng: (1 điểm) Câu 2: Xem tờ lịch tháng chọn từ ngoặc điền vào chỗ chấm (1 điểm) (tư, năm, sáu, bảy) Ngày tháng thứ …… Câu 3: Tính (1 điểm) 18kg – 9kg = …… 37 + = 52l – 4l = … 64cm + 8cm = …… Câu 4: Điền dấu >,
- Xem thêm -

Xem thêm: ĐỀ THI CUỐI kì 1 lớp 1+2+3+4+5 có MA TRẬN và đáp án CHI TIẾT , ĐỀ THI CUỐI kì 1 lớp 1+2+3+4+5 có MA TRẬN và đáp án CHI TIẾT , Câu 7: (1 điểm) Một hình chữ nhất có chiều dài 112cm, chiều rộng 80cm. Tính diện tích hình chữ nhật đó.

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn