TOÁN NÂNG CAO lớp 2 ( NGA ST)

27 124 0
  • Loading ...
1/27 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/08/2019, 15:27

ĐỀ TOÁN NÂNG CAO - LỚP ĐỀ Bài 1: (2 điểm) - Với chữ số 4, 0, Viết tất số có chữ số - Viết tất số có chữ số mà chữ số hàng chục chữ số hàng đơn vị Bài 2: a) Điền dấu + ; - vào ô vuông ( điểm) 90  80  30  40  20 = 100 16  24  20 = 20 b) Tính nhanh 11 + 28 + 24 + 16 + 12 + 27 + 45 – 27 – 45 Bài 3: ( điểm) tìm số biết số cộng với 28 cộng với 17 kết 82 Bài 4: (2 điểm) Điền số thích hợp vào  cho tổng số ô liền = 49 25 Bài 5: Hình bên có (1 điểm)  hình tam giác  hình tứ giác ĐỀ Bài 1: (4đ) a).Viết số có chữ số mà chữ số hàng đơn vị 4: b)Tính tổng số lớn số bé số vừa viết: c)Viết tiếp số vào dãy: 19, 16, 13, ., , Bài 2: ( 4đ) a) Số bé có chữ số khác là: b) Điền số thích hợp vào trống: 6+ = 25 80 = 569 + = 92 Bài 3: (3đ) a Em học lúc tối.Lúc ngày b.Một tháng có ngày chủ nhật 17.Vậy ngày chủ nhật tháng ngày Bài 4:(3đ): An Bình chia 18 nhãn vở.An lấy số nhãn nhiều Bình số nhãn An nhỏ 11.Vậy An lấy nhãn Bình lấy nhãn Bài : (4đ): Lan Hà câu cá.Lan câu số cá số liền sau số bé có1 chữ số Tổng số cá hai bạn số lớn có chữ số Hỏi bạn câu cá? Bài : (2đ) Kẻ thêm đoạn thẳng để hình vẽ có thêm hình tam giác ĐỀ Bài : 1, Viết tất số có hai chữ số mà hiệu hai chữ số 2: 2, Viết số có hai chữ số khác cho tổng hai chữ số : 3, Tìm số có tích 12 số bé số lớn : Hai số : Bài : 1, Điền số thích hợp vào trống : 11 14 18 44 2, Tìm x biết : 38 < x + 31 - < 44 x = 3, Điền số thích hợp vào trống : 2- = 17 ; 32 - < 52 - 38 Bài : 1, Đôi thỏ nhà Thu đẻ Vậy chuồng thỏ nhà Thu có đơi tai thỏ, chân thỏ 2, Mai có tá bút chì, Mai có Lan Nga có nhiều Mai Lan Hỏi ba bạn có bút chì ? Tóm tắt Bài giải Bài : Hình vẽ bên có : hình tam giác B C hình tứ giác Tên hình tứ giác : E A D g ******************* ĐỀ Bài 1: ( 5đ) a, Viết tiếp số vào dãy số sau: 3, 6, 9, 12 , , , 40, 36, 32, 28 , , , b, Điền số vào ô trống để cộng với ô liền có kết 30 12 Bài2: ( 4đ) a, Viết 10 số lẻ liên tiếp lớn 19 nhỏ 100 b, Tính hiệu số cuối số đầu số vừa viết: Bài 3: ( 4đ) a, Khoanh tròn vào chữ ( a, b, c) trước câu trả lời Cđa 21 gµ lµ: * * Của 45 hoa là: a, hoa b, hoa c, hoa d, hoa a, gà b, gà c, gà d, gà b, Thứ sáu tuần ngày 20 vậy: - Thứ sáu tuần trước ngày: - Thứ sáu tuần sau ngày: Bài 4: ( 4đ) a Hà có 40 viên bi gồm hai màu xanh đỏ Hà cho Tú 14 viên bi xanh Hà 12 viên bi xanh Hỏi Hà có viên bi đỏ? Tóm tắt: Bài giải Bµi 5: ( 3đ) Hì nh d i có: .đoạn thẳ ng hì nh tam giác hì nh tứ giác ************************ ĐỀ Bài 1: Cho chữ số 0, 1, 5, a) Hãy lập số có chữ số khác từ số cho Các số là: b) Tính hiệu số lớn nhất, số bé c) Viết số nhỏ có hai chữ số mà chữ số hàng chục gấp lần chữ số hàng đơn vị: ………………………………………………………………………………… Bài 2: Viết số thích hợp vào trống: a) 111, 222, 333, , , + 25 b) :8 x7 - 19 Bài 3: a) Thứ hai tuần ngày 16 tháng Thứ hai tuần trước ngày ………………………… Thứ ba tuần sau ngày ………………………… …… b) Thầy giáo có 25 vở, thầy thưởng cho học sinh, bạn Hỏi sau thưởng thầy giáo lại vở? Tóm tắt Bài giải ………………………………… ……………………………… ………………………………… ……………………………… ……………………………… ……………………………… ………………………………………… …………………………………………… …………………………………………… ……………………………………………… ……………………………………………… ……………………………………………… Bài 4: Hình bên có: a) hình tam giác b) hình tứ giác ************************************ ĐỀ Bài 1: (5 điểm)1 Cho số 0; 2; a) Lập số có hai chữ số khác từ số là: b) Trong số vừa lập có số tròn chục nhỏ là: c) Viết số thành tích hai thừa số liền là: Viết số thích hợp vào trống để cộng số ô liền có kết 50 15 17 Bài 2: (6 điểm)1 Tìm x : a) x - 25 = 75 b) x : = × c) x - 15 < Hình tam giác ABC có chu vi 24dm Độ dài hai cạnh AB BC 18dm Hỏi cạnh AC dài đề-xi-mét? Bài 3: (5 điểm)Tùng có 18 viên bi, Tồn có 15 viên bi Nam có số bi Tồn bi Tùng Hỏi Nam có viên bi? Tóm tắt .Bài giải Bài 4: (4 điểm) Hình vẽ bên có  tam giác có  hình chữ nhật ********************************************* ĐỀ Bài 1: Cho số: 0, 1, 3, a Lập số có chữ số khác từ số cho b Tính tổng số chẵn lập Bài 2: Viết số thích hợp vào  a 1, 3, 4, 7, 11,  ,  ,  b x3  +6  :4 -2   Bài 3: a An sinh nhật ngày ? mà năm tổ chức sinh nhật lần ? b Nếu Nam cho Hà viên bi số bi bạn nhau, bạn có 18 viên bi Hỏi trước cho Nam có viên bi ? Hà có viên bi ? Bài 4: Hình vẽ bên - Có hình tam giác - Có hình tứ giác Bài 5: Trong phép trừ có hiệu số trừ số bị trừ số trừ 27 đơn vị Hỏi số bị trừ ? Hãy viết phép trừ ? ******************************************* ĐỀ Bài 1(6 điểm) Viết số chẵn lớn có hai chữ số mà tổng hai chữ số 13:………………………………… …………………………………………………………………………………………… ……… Viết số lẻ nhỏ có hai chữ số mà chữ số hàng chục gấp lần chữ số hàng đơn vị: …………………………………………………… …………………………………………… Viết tiếp vào ô trống: 0,1,1,2,4,7, , , Bài 2: (4 điểm) Cho chữ số: 0,1,2,3; Viết số có hai chữ số khác từ số xếp số theo thứ tự lớn dần: ………………………………………… …………………………………………… ……………………………………………………… ……………………………… Viết số lớn dạng tích số với 4: …………………………………………………………… ………………………… Bài 3: (3 điểm) Từ 10 sáng đến chiều, kim dài kim ngắn đồng hồ gặp nhau… lần Hôm thứ hai, ngày 14 tháng Còn ngày sinh nhật Lan Vậy Lan sinh nhật vào thứ…… ngày…… tháng Bài 4: (4 điểm) Tổng số tuổi mẹ nhiều tuổi 50 tuổi Mẹ 27 tuổi Tính số tuổi người Tóm tắt Bài giải ………………………………… ………………………………… ………………………………… ………………………………… ………………………………… ………………………………… ………………………………… ………………………………… Bài 5: ( điểm) Hình vẽ bên có: ……….hình tam giác ……….hình tứ giác ĐỀ Bài ( điểm ) : Điền số thích hợp vào  13 + =  - 13 12 + 24 <  - 13 < 88 - 50  - - > 10 87 - -  = 40 Bài ( điểm ): Khoanh tròn số điền vào  + 12 - <  - < 15 số : 12,13,14, 15, 16, 17, 18 13 + <  + 11 số : 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, , 9, 10 Bài ( điểm ) a, Viết số có chữ số mà hàng đơn vị số liền sau số chục b, Viết số có chữ số mà tổng số bé có hai chữ số Bài ( điểm ) : Tháng Bình nhiều điểm 10 Bình khoe với mẹ, cố gắng thêm điểm mười 30 điểm mười Hỏi Bình điểm mười ? Tóm tắt ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… ……………………………………… ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… ……………………………………… ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… ……………………………………… Bài giải …………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………….…………… …………………………………………………………… Bài ( điểm ) : Mai làm học lúc kim vào số Mai học xong ngủ sau Hỏi lúc Mai ngủ kim vào số ? Tóm tắt ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… Bài giải …………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………… …………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………….…………… ……………………………………… …………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… ……………………………………… …………………………………………………………… Bài ( 4điểm ) Hình bên có : - hình tam giác A B - đoạn thẳng Kể tên đoạn thẳng ………………………………………………… ………………………………………………… C D ĐỀ 10 Bài 1: Cho số 1, 0, - Viết số có chữ số từ chữ số - Xếp số vừa viết theo thứ tự bé dần Bài 2:Điền dấu +, - vào  11 2  10 = 10 18  9  = Bài 3: Điền số vào ô trống cho tổng ô liền 70 16 25 Bài 4: Khoanh tròn vào số điền vào  thoả mãn 17 + 5< + + < 90 – 65 Các số : 10, 11, 12, 13 Bài 5: a/ Tìm x X + 15 = 39 + 41 b/ Hiệu số số lẻ nhỏ có chữ số Biết số trừ hiệu số.Tìm số bị trừ Bài 6: Số kẹo Lan số nhỏ có chữ số giồng Lan cho Hoa số kẹo số chẵn nhỏ có chữ số Hỏi Lan kẹo? 10 Bài (3đ) Hình vẽ bên có: hình tam giác hình tứ giác *************************************** ĐỀ 13 Bài : (6 đ ) 1, Cho chữ số : 0,1,2,3 a, Lập số có hai chữ số khác từ chữ số ……………………………………………………………………………… b, Tính tổng số lớn có hàng chục 1,2,3; vừa viết ………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………… 2, Viết tiếp số thích hợp vào chỗ chấm 1, 2, 3, 5, 8, … , … , … Bài (5 đ) 1:Tổng lớn hai số có chữ số là: …………………………………………………………………………… Tổng bé số có chữ số có hai chữ số là:…………………………………………………………………………… 2, Thứ hai tuần ngày 19 tháng ; Thứ hai tuần trước ngày ……………… Thứ hai tuần sau ngày …………………; Bài 3: (5điểm) Nếu Lan cho Nga 12 nhãn số nhãn cuả hai bạn bạn có 21 nhãn Hỏi trước cho Lan có nhãn vở, Nga có bao Nhiêu nhãn vởNga có nhan Bài4: (4điểm) 1; Hình bên có ……hình tam giác Có…….hình tứ giác 2; Hãy kẻ thêm đoạn thẳng để hình…… 13 Bên có hình tam giác ********************************************* ĐỀ 14 Bài 1: (3 điểm) a) Số liền trước 223 .,Số liền trước a ., Số liền trước m + là: b) Số liền sau 223 , Số liền sau a , Số liền sau m + là: c) Viết tiếp số vào dãy số sau: 3, 6, 9, 12, , , 40, 36, 32, 28, , , Bài 2: (6 điểm) a) Số ? -36 x 10 - 39 - 48 30 :5 +12 x8 : b) 24 Bài 3: (3 điểm) Cho hai số có chữ số a) Hai số có số trăm số chục Nhưng số đơn vị đơn vị Hai số đơn vị Ví dụ: b) Hai số số chục số đơn vị hai số trăm đơn vị Hai số đơn vị Vídụ: Bài 4: (5 điểm) Hà có 40 viên bi gồm hai màu xanh đỏ hà cho Tú 14 viên bi xanh Hà 12 viên bi xanh Hỏi Hà có viên bi đỏ? Tóm tắt Bài giải 14 Bài 5: (3điểm) Hình vẽ có đoạn thẳng hình tam giác hình tứ giác ***************************************** ĐỀ 15 Bài 1: (3 điểm) Cho chữ số: 0,2,3,5 a) Viết số chẵn có hai chữ số khác từ chữ số ……………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… b) Viết số lẻ có hai chữ số từ chữ số ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… Bài 2: (5 điểm) 1) Hai số có tổng 73 Nếu thêm vào số hạng 27 đơn vị giữ nguyên số hạng tổng bao nhiêu? ( Viết phép tính) ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… 2) Viết số có hai chữ số mà chữ số hàng chục gấp chữ số hàng đơn vị ……………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… 3) Điền số thích hợp vào ô trống để cộng số liền có tổng 35 11 Bài 3: (5 điểm) 1) Tính nhanh: 19 + 27 + 21 – 17 – + - + 10 – 12 + 14 = ………………………………… = ………………………… = ………………………………… = ………………………… = ………………………………… = ………………………… 2) Thứ ba tháng tư ngày mồng Hỏi ngày thứ ba tháng tư ngày nào? 15 Bài 4: (3 điểm) Mẹ mua 25 trứng gà chục trứng vịt Mẹ biếu bà 13 Hỏi hai loại mẹ trứng ? Tóm tắt Bài giải ……………………………………… ……………………………………………… ……………………………………… ……………………………………………… ……………………………………… ……………………………………………… ……………………………………… ……………………………………………… ……………………………………… ……………………………………………… ……………………………………… ……………………………………………… Bài 5: Hình bên có: đoạn thẳng Tam giác Tứ giác ********************************************* ĐỀ 16 Bài 1: ( điểm ) a) Viết tất chữ số có hai chữ số mà tổng hai chữ số số số nhỏ có hai chữ số b) Tính tổng số lập Bài : ( điểm ) Tìm x a) X x x X = b) X : x X = Tính nhanh a) 10 - + - + - + -3 + - b) + + + + + 10 + + + + + Bài : ( điểm ) 16 Năm kỉ niệm ngày quốc tế lao động 1- vào thứ Năm kỉ niệm ngày thành lập đội 15-5 vào thứ …… Năm kỉ niệm ngày sinh nhật Bác 19-5 vào thứ …… Hoa, Mai, Huệ gấp thuyền tất 60 chiế Số thuyền Hoa số thuyền Huệ Số thuyền Hoa Mai cộng lại 37 Hỏi bạn gấp thuyền ? Tóm tắt Bài giải Bài : ( điểm ) Hình vẽ bên có : a) …… hình tam giác b) …… hình tứ giác Bài : ( điểm ) Hiệu lớn hai số có hai chữ số khác ? ****************************************** ĐỀ 17 BÀI 1: a/ Viết số có hai chữ số mà chữ số hàng chục chữ số hàng đơn vị 4: b/ Tìm hai số biết tổng chúng hiệu tích chúng BÀI 2: a/ Viết biểu thức sau thành tích hai thừa số; x + x = x + = b/Điền số thích hợp vào trống: : + 32 = 32 27 x +14 =41 35 : - 17 = 18 x 12 + 43 = 43 BÀI 3: a/ Tìm x    17  x x = 12 + 18 x +x +x -12 =15 Viết số x bé 45< X - < 58 X BÀI 4: An có số , An viết hết vở, lại chưa viết Hỏi An có vở? Tóm tắt Bài giải b/ Tùng có số kẹo , Tùng cho anh số kẹo hai anh em Vậy Tùng anh kẹo, BÀI 5: số hình tròn hình vẽ , gạch gạch vào số hình a/Gạch gạch vào O OOOO OOOOO tròn lại OOOOO b/ Hình vẽ bên có; Hình tam giác Hình tứ giác .Hình vuông ******************************************* ĐỀ 18 Bài 1: (4 điểm) a/ Viết số từ 31 đến 40 theo thứ tự giảm dần: b/ Trong số vừa viết được, hiệu số lớn số bé là: c/ Viết hiệu dạng tích thừa số: Bài 2: (7 điểm) - 1/ Số? x < 12 2x9< 18 x9  >2 41 <  + 16 < 44 12 :  - 32 = 16 + 20 – 19 9>:2>7 2/ Tính nhanh: 5x5x2= 26 + 17 + 23 - 24 = Bài 3: (6 điểm) 1/ Thứ hai tuần ngày mùng Hỏi thứ tư tuần sau ngày nào? Vì sao? 2/ Ba năm trước Tân lên tuổi Hỏi sau năm Tân tuổi Bài 4: (3 điểm) Vẽ hình minh hoạ: Có trồng thành: hàng, hàng hàng hàng ************************************ ĐỀ 19 Bài (4 điểm) a) Tìm số lớn điền vào chỗ chấm: 90 > 91 - > 85 148 < < 155 b) Các số có chữ số mà tổng chữ số hàng chục chữ số hàng đơn vị là: 19 Bài (4điểm): a) Điền số: - 28 = 15 - 18: = 12 : :4=2x3 < 15 : 2 41 <  + 16 < 44 12 :  - 32 = 16 + 20 – 19 9> :2> 7 2/ Tính nhanh: 5x5x2= 26 + 17 + 23 - 24 = Bài 3: (6 điểm) 1/ Thứ hai tuần ngày... ***************************************** ĐỀ 22 22 Bài (2 ) Điền số thích hợp vào ô trống : + = 98 - = 24 Bài : (4 đ) a) Điền dấu + , - thích hợp vào chỗ chấm : 14 … … = 12 b) Tìm X : X + X + X - (X + X) = 29 + 43 ……………………………... = 27 …………………………………… …………………………………… …………………………………… Bài : (2 ) Điền số thích hợp vào trống cho tổng ô liên tiếp 72 38 15 38 12 12 Bài (3 đ) Ngày tháng năm 20 01 thứ ba Hỏi : Ngày 11 tháng năm 20 01
- Xem thêm -

Xem thêm: TOÁN NÂNG CAO lớp 2 ( NGA ST) , TOÁN NÂNG CAO lớp 2 ( NGA ST)

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn