KS đầu năm TOÁN lớp 3 ( NGA ST)

4 116 1
  • Loading ...
1/4 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/08/2019, 14:50

ĐỀ KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG ĐẦU NĂM MƠN TỐN – LỚP Họ tên: ………………………………….……………… Lớp : ……… Câu 1: Cho biểu thức A=17 + 22+ 3+ 38 Giá trị biểu thức A là? A 75 B 90 C 85 D 80 Câu 2: Mai gấp 18 thuyền Hà gấp nhiều Mai thuyền Hỏi Hà gấp thuyền? A 25 B 27 C 26 D 28 Câu 3: Toán câu cá Văn hỏi Toán câu cá Toán liền đố Văn: số cá tớ câu gồm khơng có đầu, khơng có bị chặt đơi Đố cậu biết tớ câu cá? Văn nghĩ khơng ra, bạn giúp Văn trả lời Tốn câu cá khơng? A B C D Câu 4: Cho dãy số sau: 5; 10; 15; 20; 25; … ; 90; 95; 100 Có số dãy số trên? A 100 B 40 C 50 D 20 Câu 5: Năm mẹ 38 tuổi Mẹ 26 tuổi Tính tổng số tuổi mẹ A 40 B 50 C 55 D 60 Câu 6: tờ 1000 đồng đổi được: A B C D tờ 100 đồng, tờ 200 đồng tờ 500 đồng tờ 100 đồng, tờ 100 đồng tờ 500 đồng tờ 100 đồng, tờ 200 đồng tờ 500 đồng tờ 100 đồng, tờ 200 đồng tờ 500 đồng Câu 7: Bề dày 4mm Một chồng gồm Chồng cao mi-li-mét? A.40mm B 36mm C 28mm D 12mm Câu 8: Bà có 25 táo, chia cho cháu Hỏi cháu được táo? A B C D Câu 9: Một cửa hàng buổi sáng bán 148 lít dầu Buổi chiều bán nhiều buổi sáng 65 lít dầu Hỏi buổi chiều cửa hàng bán lít dầu? A 257 lít B 230 lít C 242 lít D 213 lít Câu 10: Cho số: 152; 379; 900; 824; 587; 262; 913 Trong số trên, có số lẻ? A B C D Câu 11: Lan có số ảnh, Lan cho Cúc nửa số ảnh Sau Hồng lại cho Lan ảnh, Lan có tất ảnh Vậy lúc đầu Lan có ảnh? A 10 B C D 12 Câu 12: Cho điểm A, B, C, D E Khi nối điểm lại với ta đoạn thẳng? A B C D 10 Câu 13: Từ số: 1; 4; lập số có chữ số khác nhau? A B C D Câu 14: Số nhỏ có chữ số khác là? A 103 B 101 C 102 D 100 Câu 15: Muốn tìm số chia, ta lấy … A Số bị chia trừ cho thương C Số bị chia nhân với thương B Số bị chia chia cho thương D Số bị chia cộng với thương Câu 16: Số thích hợp để điền vào chỗ chấm là? 18+ 20 < … - 47 < 10 x A 39 B 86 Câu 17: Tìm x,biết: A 40 x : 4= 18- 12 B 32 C 71 D 45 C 24 D 32 C 905cm D 74cm Câu 18: Tính chu vi tứ giác sau: A 788cm B 561cm Câu 19: Điền số thích hợp vào chỗ chấm sau: A 3000 1m + 2dm = … mm B 1002 C 1020 D 1200 Câu 20: Điền dấu thích hợp vào chỗ chấm sau: 45- x … 30- x A = B > C + D < Câu 21: Quãng đường từ nhà Mai đến trường dài 1km Mai 375m Hỏi Mai phải tiếp mét để đến trường? A 725m B 625m C 265m D 525m Câu 24: Trong phát biểu đây, phát biểu đúng? A B C D Muốn tìm thừa số chưa biết, ta lấy thừa số biết chia cho tích, Muốn tìm số bị chia, ta lấy thương nhân với số chia Muốn tìm số hạng chưa biết, ta lấy tổng cộng với số hạng biết Muốn tìm số bị trừ ta lấy hiệu chia cho số trừ Câu 23: Ngày 30 tháng ngày thứ mấy? A Chủ nhật B Thứ hai C Thứ sáu D Thứ tư Câu 24: Một hình vng có cạnh dài 1dm Chu vi hình vng là? A 40dm B 4cm C 40cm Câu 25: Vượng có 15 Vượng cho Dương Dương vở? A 12 B C D 40m số Hỏi Vượng cho D Câu 26: Trong vườn có 24 táo bòng, có 16 táo Hỏi vườn có bòng? A 10 B C D 15 Câu 27: Hà viết số, biết lấy số chia cho cộng với 83 kết số tròn chục lớn có chữ số Số Hà viết ? A.16 B 28 C 32 D 40 Câu 28: Trong hình có hình tam giác? A B C 10 D Câu 29: Đơn vị dùng để đo khối lượng? A Lít B Ki-lơ-gam C Ki- lơ- mét D Phút Câu 30: Có ốc bò từ mặt đất lên đầu cọc cao 20dm Biết ban ngày bò lên 5dm tối đến lại bị tụt xuống 2dm Nếu ốc bắt đầu bò từ sáng hơm phải sau bò lên đến đỉnh cột? A Ngày thứ B Ngày thứ C Ngày thứ D Ngày thứ ... lít dầu Hỏi buổi chiều cửa hàng bán lít dầu? A 257 lít B 230 lít C 242 lít D 2 13 lít Câu 10: Cho số: 152; 37 9; 900; 824; 587; 262; 9 13 Trong số trên, có số lẻ? A B C D Câu 11: Lan có số ảnh,... x A 39 B 86 Câu 17: Tìm x,biết: A 40 x : 4= 18- 12 B 32 C 71 D 45 C 24 D 32 C 905cm D 74cm Câu 18: Tính chu vi tứ giác sau: A 788cm B 561cm Câu 19: Điền số thích hợp vào chỗ chấm sau: A 30 00... Lít B Ki-lơ-gam C Ki- lơ- mét D Phút Câu 30 : Có ốc bò từ mặt đất lên đầu cọc cao 20dm Biết ban ngày bò lên 5dm tối đến lại bị tụt xuống 2dm Nếu ốc bắt đầu bò từ sáng hơm phải sau bò lên đến đỉnh
- Xem thêm -

Xem thêm: KS đầu năm TOÁN lớp 3 ( NGA ST) , KS đầu năm TOÁN lớp 3 ( NGA ST)

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn